Teksti suurus:

Konfiskeeritud võltsitud rõivaste ja jalatsite riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse tervishoiu- või hoolekandeasutusele üleandmise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 50, 865

Konfiskeeritud võltsitud rõivaste ja jalatsite riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse tervishoiu- või hoolekandeasutusele üleandmise kord

Vastu võetud 22.04.2004 nr 85

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» (RT I 2004, 28, 188) § 97 lõike 5 alusel.

§ 1. Esemete üleandmise ja hävitamise korraldamine

(1) Konfiskeeritud võltsitud rõivaste ja jalatsite (edaspidi esemed) riigi või kohaliku omavalitsuse tervishoiu- või hoolekandeasutustele üleandmist või hävitamist korraldab Maksu- ja Tolliamet.

(2) «Kaubandustegevuse seaduse» (RT I 2004, 12, 78) § 33 lõikes 5 nimetatud kohtuväline menetleja annab esemed pärast konfiskeerimise otsuse või määruse jõustumist üleandmis-vastuvõtmisakti alusel üle Maksu- ja Tolliametile.

§ 2. Otsus esemete üleandmiseks hoolekandeasutusele

Kui võltsitud rõivaste ja jalatsite konfiskeerimise otsuse või määruse edasikaebamise tähtaeg on möödunud, teeb Maksu- ja Tolliameti peadirektor või peadirektori poolt volitatud ametnik otsuse, kas esemed antakse üle riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse tervishoiu- või hoolekandeasutusele (edaspidi hoolekandeasutus) või hävitatakse.

§ 3. Esemete üleandmise tingimused

Esemete hoolekandeasutusele üleandmise otsus tehakse, kui on täidetud järgmised tingimused:
1) lubamatud tähised on võimalik eset rikkumata eemaldada;
2) vähemalt üks hoolekandeasutus on soovinud selliseid esemeid;
3) õiguste omaja on andnud kirjaliku nõusoleku esemete üleandmiseks hoolekandeasutusele.

§ 4. Hoolekandeasutuse taotlus

(1) Esemete saamiseks esitab hoolekandeasutus Maksu- ja Tolliametile taotluse, milles sisaldub soovitavate esemete loetelu.

(2) Kui üleandmisele kuuluvaid esemeid on taotlenud mitu hoolekandeasutust, arvestatakse üleandmisel taotluste laekumise järjekorda.

§ 5. Lubamatute tähiste eemaldamine

(1) Maksu- ja Tolliamet laseb tellimustööna lubamatud tähised esemetelt eemaldada.

(2) Rahandusminister määrab Maksu- ja Tolliameti ettepanekul oma käskkirjaga isiku, kes vajadusel osutab lubamatute tähiste eemaldamise teenust (edaspidi teenuse osutaja).

(3) Teenuse eest tasub Maksu- ja Tolliamet oma eelarvest.

(4) Esemed jäävad kuni hoolekandeasutusele üleandmiseni tollijärelevalve alla.

(5) Esemed antakse teenuse osutajale lubamatute tähiste eemaldamiseks ning selle kohta vormistatakse üleandmis-vastuvõtmisakt.

(6) Pärast lubamatute tähiste eemaldamist tagastab teenuse osutaja esemed Maksu- ja Tolliametile ning selle kohta vormistatakse üleandmis-vastuvõtmisakt. Maksu- ja Tolliamet kontrollib, kas lubamatud tähised on eemaldatud, ja korraldab eemaldamise käigus kasutuskõlbmatuks muutunud esemete hävitamise.

(7) Teenuse osutaja tagastab Maksu- ja Tolliametile eemaldatud lubamatud tähised, mis eemaldamise käigus ei hävinenud ning Maksu- ja Tolliamet korraldab nende hävitamise.

§ 6. Esemete üleandmine hoolekandeasutusele

Esemete üleandmisel hoolekandeasustusele vormistatakse üleandmis-vastuvõtmisakt.

§ 7. Maksu- ja Tolliameti poolt konfiskeeritud esemete deklareerimine

(1) Maksu- ja Tolliameti poolt konfiskeeritud esemetele rakendatakse vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri üleandmis-vastuvõtmisakti alusel hoolekandeasutuse poolt esemete vastuvõtmisel.

(2) Üleandmis-vastuvõtmisakt peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) dokumendi number ja vormistamise kuupäev;
2) hoolekandeasutuse nimi, asukohajärgne aadress ja registrikood;
3) kauba konfiskeerimise otsuse või määruse number ja kuupäev;
4) kauba nimetus, kogus, kaal ja kombineeritud nomenklatuuri alamrubriik vastavalt Euroopa Ühenduste Nõukogu määrusele nr 2658/87/EMÜ (EÜT L 256, 07/09/1987 P. 0001–0675) tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta;
5) kauba väärtus kaubanimetuste lõikes;
6) üleandja ja vastuvõtja nimi ja ametinimetus ning allkiri.

§ 8. Rahandusministri määruse kehtetuks tunnistamine

Rahandusministri 13. märtsi 2003. a määrus nr 47 «Konfiskeeritud võltsitud rõivaste ja jalatsite riigi või kohaliku omavalitsuse tervishoiu- või hoolekandeasutusele üleandmise kord» (RTL 2003, 37, 538) tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json