Teksti suurus:

Karistusregistri seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 87, 1467

Karistusregistri seadus

Vastu võetud 19.11.1997

1. peatükk. ÜLDSÄTTED

§ 1. Karistusregistri seaduse ülesanne

(1) Karistusregistri seadus sätestab füüsilise ja juriidilise isiku (edaspidi isik) käesolevas seaduses nimetatud andmete karistusregistrisse kandmise ja nende töötlemise ning karistusregistri pidamise üldalused.

(2) Karistusregistri vastutav töötleja on Siseministeerium ning karistusregistri volitatud töötleja Politseiamet.

(3) Karistusregistri pidamise täpsema korra ja registrikaardi vormi kehtestab siseminister.

§ 2. Karistusregistri asutamise eesmärk

(1) Karistusregister on riigi põhiregister, kuhu kantakse andmed karistatud isiku ja tema karistuse kohta.

(2) Karistusregistri eesmärk on:

1) usaldusväärse teabe andmine isiku karistusandmete kohta seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega riigiasutustele pandud ülesannete täitmiseks;

2) isiku teavitamine tema kohta registrisse kantud andmetest.

§ 3. Karistusregistri ametlik nimi

Karistusregistri ametlik nimi on «Karistusregister».

§ 4. Karistusregistri sisu

(1) Karistusregistrisse kantakse isiku karistusandmed järgmiste kohtulahendite ja ametiisikute otsuste alusel:

1) jõustunud süüdimõistev kohtuotsus kriminaalasjas;

2) haldusõiguserikkumise asja arutama volitatud ametiisiku või halduskohtuniku halduskaristuse otsus haldusõiguserikkumise asjas, välja arvatud haldusõiguserikkumiste seadustiku § 21 lõikes 5 ettenähtud juhud;

3) jõustunud kohtuotsus juriidilise isiku tegevuse peatamise kohta või rahatrahvi määramise kohta haldusasjas;

4) kohtumäärus isiku suhtes meditsiinilise mõjutusvahendi kohaldamise kohta;

5) kohtumäärus alaealise suhtes kasvatusliku mõjutusvahendi kohaldamise kohta;

6) määrus või otsus, mis põhineb käesoleva lõike punktides 1--5 nimetatud määrusel või otsusel ning sisaldab käesoleva seaduse §-s 11 nimetatud andmeid;

7) Vabariigi Presidendi otsus süüdimõistetu armuandmispalve läbivaatamise kohta.

(2) Karistusregistrisse kantud andmete avaldamine on keelatud, välja arvatud käesolevas seaduses ettenähtud juhud.

§ 5. Karistusregistri koosseis

(1) Karistusregistrit peetakse elektroonilise andmekoguna.

(2) Karistusregistri juures peetakse karistusregistri arhiivi.

§ 6. Karistusregistri keel

(1) Karistusregistrit peetakse eesti keeles.

(2) Dokumendid, mis ei ole eesti keeles, esitatakse registri volitatud töötlejale koos eestikeelse tõlkega.

§ 7. Välisriigi kohtus süüdi mõistetud isiku karistusandmete kandmine karistusregistrisse

Välisriigi kohtus süüdi mõistetud Eesti kodaniku, alalise elaniku või Eestis registreeritud juriidilise isiku andmed kantakse karistusregistrisse Euroopa kriminaalkonventsioonide, välislepingu või riigiasutuste koostöölepinguga ettenähtud juhtudel ja korras.

2. peatükk. KARISTUSREGISTRI PIDAMINE

§ 8. Karistusregistri ülesehitus

(1) Karistusregister koosneb elektroonilistest registrikaartidest.

(2) Registrikaardid on registrisse kantud tähestikujärjestuses füüsilise isiku perekonnanime ja juriidilise isiku ärinime esitähe järgi või elektroonilise registri unikaalse koodi alusel.

(3) Karistusregistrist tehakse varukoopia, mida hoitakse kahjustumise eest kaitstud kohas. Varukoopiat kasutatakse ennetähtaegselt kustutatud või kahjustunud registriandmete taastamiseks.

§ 9. Karistusregistri päevik

(1) Karistusregistri päevik sisaldab andmeid elektroonilisse registrisse tehtud kannete ja päringute kohta.

(2) Karistusregistri päevikus registreeritakse järgmised andmed:

1) kande või päringu esitanud asutuse kood;

2) kande või päringu esitanud asutuse nimi;

3) kande või päringu järjenumber;

4) kande- või päringutegija nimi;

5) kui kanne või päring tehti arvutilt, siis arvuti nimi;

6) kande või päringu tegemise kuupäev;

7) kande või päringu kohta käivad selgitused või märkused;

8) kui kanne või päring on annulleeritud, siis vastav märge;

9) kande või päringu kontrollimise kuupäev;

10) kannet või päringut kontrollinud registri volitatud töötleja esindaja nimi.

§ 10. Karistusregistri kaart

(1) Karistusregistri kaart on ühe isiku karistusandmetest moodustatud andmekogum.

(2) Karistusregistri kaardile kantakse registrikaardi number, isikuandmed ja isiku karistusandmed.

§ 11. Karistusregistri kaardile kantavad andmed

(1) Füüsilise isiku andmed on:

1) ees- ja perekonnanimi;

2) isikukood;

3) kodakondsus;

4) elukoha aadress.

(2) Kui isikuandmed on muutunud, märgitakse karistusregistri kaardile uued isikuandmed ning muutmisakti number, koostamise koht ja kuupäev.

(3) Välismaalase ja isiku puhul, kellel ei ole isikukoodi, kantakse selle asemel registrikaardile tema sünniaeg ja -koht ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja number.

(4) Füüsilise isiku karistusandmed on:

1) otsuse või määruse teinud kohtu nimetus, otsuse või määruse tegemise kuupäev ning kriminaal- või haldusõiguserikkumise asja number;

2) haldusõiguserikkumise asja arutama volitatud ametiasutuse nimetus ning otsuse tegemise aeg ja koht;

3) kriminaalkoodeksi paragrahv, lõige ja punkt, mille alusel on kohtuotsus tehtud;

4) haldusõiguserikkumiste seadustiku või muu seaduse paragrahv, lõige ja punkt, mille alusel on isikule halduskaristus määratud;

5) isikule kuriteo või haldusõiguserikkumise eest mõistetud karistuse liik ja määr;

6) otsuse või määruse täitmise kuupäev;

7) enne kohtuotsuse tegemist eelvangistuses viibitud aeg;

8) karistus- või katseaja lõppemise kuupäev;

9) andmed karistuste asendamise või liitmise kohta;

10) tingimisi enne tähtaega karistusest vabastamise kuupäev;

11) isiku suhtes meditsiinilise mõjutusvahendi kohaldamise lõpetamise kuupäev;

12) alaealise suhtes kasvatusliku mõjutusvahendi kohaldamise lõpetamise kuupäev;

13) Vabariigi Presidendi armuandmisotsuse jõustumise kuupäev.

(5) Juriidilise isiku andmed on:

1) nimi;

2) asukoha aadress;

3) registreerimisnumber, välismaistel juriidilistel isikutel selle puudumisel registreerimisnumbriga võrdsustatud numbri- või tähekombinatsioon.

(6) Juriidilise isiku karistusandmed on:

1) otsuse teinud kohtu nimetus, otsuse tegemise kuupäev ja haldusõiguserikkumise asja number;

2) haldusõiguserikkumise asja arutama volitatud ametiasutuse nimetus karistuse määranud ametiisiku ametinimetuse märkimisega;

3) seaduse paragrahv, lõige ja punkt, mille alusel on isikule halduskaristus määratud;

4) haldusõiguserikkumise eest mõistetud karistuse liik ja määr;

5) otsuse täitmise kuupäev;

6) andmed karistuse asendamise ja liitmise kohta.

§ 12. Karistusregistrile teatamise kohustus

(1) Kohus, otsuse teinud ametiasutus või Vabariigi Presidendi Kantselei esitab käesoleva seaduse §-s 11 nimetatud isiku andmed registri volitatud töötlejale käesoleva seaduse § 4 lõikes 1 nimetatud otsuse või määruse jõustumisest viie tööpäeva jooksul.

(2) Karistusregistrile isiku karistusregistri kaardile kantavate andmete esitamise vormid kinnitab Vabariigi Valitsus.

§ 13. Nõuded karistusregistri andmeid töötlevale isikule

Karistusregistri andmeid töötlev või registriteateid väljastav isik on kohustatud hoidma saladuses talle tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid ka pärast nende töötlemisega seotud tööülesannete täitmist või teenistussuhte lõppemist ning täitma andmekogude seaduses (RT I 1997, 28, 423) ja isikuandmete kaitse seaduses (RT I 1996, 48, 944) sätestatud isikuandmete töötlemise nõudeid.

§ 14. Andmete ristkasutus

(1) Karistusregistrile seadusega pandud ülesannete täitmiseks on registri volitatud töötlejal lubatud esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

(2) Karistusregistrisse kantud andmete kasutamise õigus on ainult käesolevas seaduses sätestatud isikutel siseministri poolt kehtestatud korras.

§ 15. Karistusregistri finantseerimine

Karistusregistri pidamiseks vajalikud kulud kaetakse riigieelarvest ja nähakse eelarves ette eraldi real sihtotstarbeliste summadena.

§ 16. Karistusregistri likvideerimine

Karistusregister likvideeritakse andmekogude seaduses ettenähtud korras.

3. peatükk. KARISTUSREGISTRI ANDMETE VÄLJASTAMINE

§ 17. Isikud, kellel on õigus saada karistusregistrist andmeid

(1) Õigus saada karistusregistrist andmeid on:

1) isikul enda kohta;

2) kohtul menetluses oleva kohtuasja arutamiseks ja läbivaatamiseks;

3) politseiasutusel seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega politseile pandud ülesannete täitmiseks;

4) uurijal ja juurdlejal menetluses oleva kriminaalasjaga seotud andmete osas;

5) haldusõiguserikkumise asja arutama volitatud ametiisikul menetluses oleva haldusõiguserikkumise asja otsustamiseks;

6) prokuröril seadusega prokuratuurile pandud ülesannete täitmiseks;

7) valitsusasutusel seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga sätestatud ülesannete täitmiseks;

8) Vabariigi Presidendi Kantseleil armuandmispalvete läbivaatamiseks;

9) äriregistri volitatud töötlejal äriregistrisse õiguspärase sissekande tegemiseks;

10) Kaitsejõudude Peastaabil isiku kaitseväeteenistusse võtmiseks;

11) tööandjal isiku tööle või teenistusse võtmisel seadusega sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks;

12) välisriigi ametnikul Euroopa kriminaalkonventsioonide, välislepingu või riigiasutuste koostöölepingu alusel.

(2) Karistusregistri andmeid väljastatakse järelepärimise alusel, milles on märgitud:

1) milliseid andmeid, mis eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel soovitakse;

2) kellele ja kuhu tuleb registriteade saata;

3) taotleja allkiri.

Karistusregistri volitatud töötleja esindaja registreerib esitatud järelepärimise.

(3) Karistusregistrist saadud andmeid tohib kasutada ainult registriteatel märgitud otstarbel.

§ 18. Andmete nõudmise keeld

Isikult on keelatud nõuda tema kohta karistusregistris hoitavaid andmeid.

§ 19. Andmete väljastamine

(1) Karistusregistri andmeid väljastatakse karistusregistri teatena, milleks on:

1) karistusregistri väljavõte;

2) teatis, et isikut ei ole karistusregistrisse kantud;

3) teatis tööandjale, kas karistusregistris sisalduvad andmed välistavad isiku tööle või teenistusse võtmise.

(2) Tööandjale väljastatavas teatises märgitakse isiku tööle või teenistusse võtmist välistav alus, milleks on:

1) avaliku teenistuse puhul isiku kantus karistusregistrisse;

2) muudel juhtudel seaduse paragrahv, lõige ja punkt, mille alusel on määratud isikule karistus, mis välistab isiku tööle võtmise, karistuse liik ja määr ning karistusaja lõppemise tähtaeg.

(3) Karistusregistri teateid väljastatakse paberkandjal või elektroonilisel teel käesolevas seaduses sätestatud tingimustel ning siseministri kehtestatud korras.

(4) Karistusregistri teates märgitakse, kellele, millal ja mis eesmärgil on see antud.

(5) Paberkandjal väljastatud karistusregistri teated kinnitatakse karistusregistri pitseri ja registri volitatud töötleja volitatud esindaja allkirjaga.

(6) Karistusregistri teated väljastatakse posti teel järelepärimise saamise päevast kahe tööpäeva jooksul või elektroonilisel teel ühe tööpäeva jooksul. Käesoleva seaduse § 17 lõike 1 punktis 1 nimetatud isiku järelepärimisele on registri volitatud töötleja kohustatud vastama järelepärimise saamise päevast 10 tööpäeva jooksul.

(7) Andmeid karistusregistrisse kantud isikute kohta esitatud järelepärimiste ja karistusregistri teadete väljastamise kohta säilitatakse karistusregistris kaks aastat.

§ 20. Karistusregistri väljavõtte sisu

(1) Karistusregistri väljavõttes märgitakse isiku käesoleva seaduse §-s 11 nimetatud andmed.

(2) Isiku järelepärimise alusel esitatavas väljavõttes märgitakse isiku soovil ka teave, kellele ja millal on tema kohta andmeid väljastatud.

(3) Karistusregistri teatena paberkandjal käsitletakse registrikaardi väljatrükki, mille on kinnitanud registri volitatud töötleja.

§ 21. Karistusregistri andmete väljastamine teadusliku või statistilise töö eesmärgil

(1) Karistusregistri andmete väljastamiseks teadusliku või statistilise töö eesmärgil tuleb registri volitatud töötlejale esitada kirjalik taotlus, milles on märgitud:

1) töö eesmärk ja kasutatavate andmete iseloom;

2) isiku poolt karistusregistrist taotletavad andmed;

3) mis eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel andmeid soovitakse;

4) kellele ja kuhu tuleb registriteade saata;

5) taotleja allkiri.

(2) Teadusliku või statistilise töö eesmärgil väljastatavad andmed peavad olema anonüümsed.

§ 22. Andmete väljastamine karistusregistri arhiivist

(1) Karistusregistri arhiivis asuvaid andmeid on õigus saada:

1) isikul, kelle kohta säilitatakse andmeid karistusregistri arhiivis;

2) juurdlejal ja uurijal kriminaalasjas eeluurimise teostamiseks;

3) isikul, kes vajab andmeid teadusliku või statistilise töö eesmärgil.

(2) Karistusregistri arhiivis asuvate andmete saamiseks tuleb taotlejal registri volitatud töötlejale esitada kirjalik taotlus, milles on märgitud:

1) käesoleva seaduse § 17 lõikes 2 toodud andmed, kui taotlejaks on käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud isikud;

2) käesoleva seaduse § 21 lõikes 1 toodud andmed, kui taotlejaks on käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud isik.

§ 23. Karistusregistri teadete välisriiki üleandmise tingimused

(1) Karistusregistri teateid võib välisriiki väljastada Euroopa kriminaalkonventsioonide, välislepingu või riigiasutuste koostöölepinguga ettenähtud juhtudel ja korras.

(2) Karistusregistrile esitatud välisriigi taotlus ja selle lisad registriteadete saamiseks tuleb esitada eesti või inglise keeles.

§ 24. Karistusregistri ja karistusregistri arhiivi andmete väljastamise eest tasumise kord

(1) Isikul on õigus saada karistusregistrist ja karistusregistri arhiivist tema andmete kohta tasuta teavet üks kord aastas. Järgmiste järelepärimiste korral tuleb tasuda riigilõiv.

(2) Riigilõiv tagastatakse, kui registri volitatud töötleja teeb otsuse keelduda andmete väljastamisest.

(3) Käesoleva seaduse § 17 lõike 1 punktides 2--12 nimetatud isikud on karistusregistri ja karistusregistri arhiivi teadete väljastamise eest riigilõivu tasumisest vabastatud.

4. peatükk. KARISTUSREGISTRISSE KANTUD ISIKU KARISTUSANDMETE KUSTUTAMINE

§ 25. Karistusregistrisse kantud isiku karistusandmete kustutamise tähtajad

(1) Karistusandmed kustutatakse karistusregistrist ja kantakse üle arhiivi, kui:

1) halduskaristusena mõistetud rahatrahvi, haldusaresti või tegevuse peatamise, samuti põhikaristusena kohaldatud eriõiguse äravõtmise otsuse täitmisest on möödunud kolm aastat;

2) kriminaalkaristusena mõistetud aresti, põhikaristusena kohaldatud rahatrahvi ning teataval ametikohal töötamise või teataval tegevusalal tegutsemise õiguse äravõtmise otsuse täitmisest on möödunud kolm aastat;

3) vabadusekaotuse tingimusliku kohaldamata jätmise korral määratud katseajast on möödunud kolm aastat;

4) isiku suhtes meditsiinilise mõjutusvahendi või alaealise suhtes kasvatusliku mõjutusvahendi kohaldamise lõpetamisest on möödunud viis aastat;

5) kuni kolmeaastase vabadusekaotuse ärakandmisest on möödunud 10 aastat;

6) kolme- kuni 15-aastase vabadusekaotuse ärakandmisest on möödunud 15 aastat;

7) isik on surnud;

8) juriidilise isiku tegevus on lõppenud.

(2) Lisakaristus kustutatakse karistusregistrist pärast lisakaristuse ärakandmist.

(3) Isiku surmast teavitab registri volitatud töötlejat perekonnaseisuasutus ja juriidilise isiku tegevuse lõppemisest äriregistri volitatud töötleja.

(4) Kui karistusregistri kaardil tuleb kustutada kõik andmed, antakse kaart üle arhiivi, kus seda säilitatakse 50 aastat.

§ 26. Karistusandmete kustutamise tähtaja kulgemine

(1) Karistusregistrisse kantud isiku karistusandmete kustutamise tähtaeg algab:

1) põhi- ja lisakaristuse ärakandmisest;

2) päevast, mil otsust ei saa enam täitmisele pöörata;

3) armuandmisotsuse jõustumisest.

(2) Kui isikule on mõistetud karistusena vabadusekaotus 15--30 aastani või eluaegne vabadusekaotus või surmanuhtlus või kui surmanuhtlus on asendatud eluaegse vabadusekaotusega, siis tema karistusandmeid ei kustutata, välja arvatud käesoleva seaduse § 25 lõike 1 punktis 7 ettenähtud juhul.

(3) Kui süüdimõistetud isik on saadetud karistust kandma enne katseaja möödumist, kustutatakse tema karistusandmed, kui karistuse kandmiselt vabanemise päevast on möödunud üldkorras arvutatav kustutamistähtaeg.

(4) Kui isik on karistusest vabastatud enne tähtaega või kui karistus on asendatud teist liiki karistusega, siis arvutatakse tema karistusandmete kustutamise tähtaega tegelikult kantud karistusest lähtudes.

(5) Kui isik paneb enne karistusandmete kustutamise tähtaja möödumist uuesti toime haldusõiguserikkumise või kuriteo, siis tähtaeg katkeb. Sel juhul arvutatakse tähtaega viimase haldusõiguserikkumise või kuriteo eest mõistetud põhi- ja lisakaristuse ärakandmisest arvates kõigi haldusõiguserikkumiste või kuritegude eest.

§ 27. Vabariigi Presidendi armuandmisotsuse alusel karistusandmete kustutamise tähtaeg

(1) Vabariigi Presidendi armuandmisotsuse alusel karistuse kandmisest vabastamise korral algab karistusandmete kustutamise tähtaeg armuandmisotsuseni karistuse tegelikust ärakandmisest.

(2) Vabariigi Presidendi armuandmisotsuse alusel karistuse kergendamise korral algab karistusandmete kustutamise tähtaeg karistuse tegelikust ärakandmisest.

§ 28. Välisriigi kohtus süüdi mõistetud isiku karistusandmete kustutamine

Välisriigi kohtus süüdi mõistetud Eesti kodaniku või alalise elaniku või Eestis registreeritud juriidilise isiku karistusandmed kustutatakse karistusregistrist vastavalt käesoleva seaduse § 25 lõikes 1 nimetatud tähtaegadele.

5. peatükk. JÄRELEVALVE KARISTUSANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLE

§ 29. Järelevalve

(1) Käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete järgimist kontrollib vastavalt isikuandmete kaitse seadusele loodud andmekaitse järelevalveasutus.

(2) Isikul on õigus pöörduda andmekaitse järelevalveasutuse või kohtu poole, kui ta leiab, et karistusandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi.

§ 30. Ebaõigete andmete parandamine ja sellest informeerimine

(1) Ebaõiged andmed suletakse ja parandatakse registri volitatud töötleja poolt järelevalveasutuse ettekirjutuse või kohtu määruse alusel.

(2) Registri volitatud töötleja on kohustatud andmete parandamisest viivitamatult teavitama andmekaitse järelevalveasutust ja puudutatud isikuid.

(3) Andmekaitse järelevalveasutus on kohustatud kontrollima ebaõigete andmete parandamist.

§ 31. Vastutus käesoleva seaduse nõuete rikkumise eest

Käesoleva seaduse nõuete rikkumise eest kannab isik distsiplinaar-, haldus- või kriminaalvastutust seadusega ettenähtud korras.

6. peatükk. LÕPPSÄTTED

§ 32. Muudatused ja täiendused varasemates õigusaktides

(1) Riigilõivuseaduses (RT I 1997, 80, 1344) tehakse järgmised täiendused:

1) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

«81) karistusregistri toimingud;»;

2) 7. peatükki täiendatakse jaoga 11 järgmises sõnastuses:

«11. jagu. Karistusregistritoimingud

§ 681. Karistusregistri teate väljastamine

Karistusregistri teate väljastamise eest tasutakse riigilõivu 50 krooni.

§ 682. Karistusregistri arhiivist andmete väljastamine

Karistusregistri arhiivist teate väljastamise eest tasutakse riigilõivu 50 krooni.

§ 683. Riigilõivust vabastamine

(1) Karistusregistri seaduse § 17 lõike 1 punktides 2--12 nimetatud isikud on vabastatud riigilõivu tasumisest karistusregistri toimingutes.

(2) Karistusregistri seaduse § 22 lõike 1 punktis 2 nimetatud isik on vabastatud riigilõivu tasumisest karistusregistri arhiivist andmete väljastamisel.».

(2) Kriminaalkoodeksis (RT 1992, 20, 288; RT I 1997, 21/22, 353; 28, 423; 30, 472; 34, 535; 51, 824; 52, 833 ja 834) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 38 punkti 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) kui kuriteo paneb toime isik, kes varem on pannud toime kuriteo, millest ei ole möödunud käesoleva koodeksi §-s 53 või karistusregistri seaduse § 25 lõikes 1 ettenähtud tähtaeg.»;

2) paragrahv 58 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks.

(3) Haldusõiguserikkumiste seadustikku (RT 1992, 29, 396; RT I 1997, 66--68, 1109; 73, 1201) täiendatakse §-dega 1835 ja 1836 järgmises sõnastuses:

«§ 1835. Riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest väljastatud andmete mittesihipärane kasutamine

Riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogust väljastatud andmete ettenähtud eesmärgiga vastuolus oleva kasutamise eest -- määratakse rahatrahv viiekümne kuni kahesaja päevapalga ulatuses.

§ 1836. Vastutus isikult alusetult andmete nõudmise eest

Isikult tema kohta riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudes hoitavate andmete nõudmise eest, mille nõudmine on seadusega keelatud, -- määratakse rahatrahv kuni saja päevapalga ulatuses.».

§ 33. Käesoleva seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 1. jaanuaril, välja arvatud käesolevas paragrahvis sätestatud juhud.

(2) Käesolev seadus jõustub kriminaal- ja haldusõiguserikkumiste asjades tehtud otsuste ja määruste alusel andmete registrisse kandmise osas 1999. aasta 1. jaanuaril.

(3) Käesolev seadus jõustub karistusregistrist andmete väljastamise osas, mis selleks ajaks on karistusregistrisse kantud, 1999. aasta 1. aprillil.

(4) Seni peetud kriminaalkartoteegist karistusregistri kaardile kantavate andmete sisestamine karistusregistri andmebaasi tuleb lõpetada 2000. aasta 1. jaanuariks. Kriminaalkartoteegist karistusregistrisse kantavate andmete sisestamise kord kehtestatakse siseministri määrusega.

§ 34. Käesoleva seaduse kohaldamine

(1) Kuni 1999. aasta 1. jaanuarini alanud karistatuse kustumise tähtajad lõpevad enne selle seaduse jõustumist kehtinud muu seadusega ettenähtud ajal.

(2) Käesoleva seaduse jõustumiseni kehtinud andmebaaside alusel väljastatavas karistusregistri teates tehakse viide seni kehtinud andmebaasidele.

(3) Siseministeerium korraldab alates seaduse jõustumisest karistusregistri loomiseks vajalikke riigihankeid ning tarkvara väljatöötamist.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json