Teksti suurus:

Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavate jäätmete käitlusnõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.11.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 53, 899

Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavate jäätmete käitlusnõuded1

Vastu võetud 22.04.2004 nr 25

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse« (RT I 2004, 9, 52) § 29 lõike 4 punkti 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala ja mõisted

(1) Määrus kehtestab polüklooritud bifenüülidel ja polüklooritud terfenüülidel ning neile keemiliselt struktuurilt sarnastel ainetel põhinevate kemikaalide (edaspidi PCB-d) ja PCB-sid sisaldavate jäätmete kogumise ja kõrvaldamise, samuti PCB-sid sisaldavate seadmete saastest vabastamise või kõrvaldamise nõuded, eesmärgiga eemaldada PCB-d täielikult ja lõplikult kasutusest, et sellega vältida PCB-dest põhjustatavat ohtu inimese tervisele ja keskkonnale.

(2) PCB-d on:
1) polüklooritud bifenüülid;
2) polüklooritud terfenüülid;
3) monometüültetraklorodifenüülmetaan;
4) monometüüldiklorodifenüülmetaan;
5) monometüüldibromodifenüülmetaan;
6) mistahes valmistis või segu, mis sisaldab mis tahes punktides 1–5 nimetatud ainet kokku üle 0,005 massiprotsendi.

(3) PCB-d sisaldav seade on iga seade, mis sisaldab või on sisaldanud PCB-sid (näiteks trafod, kondensaatorid, PCB-de jääke sisaldavad mahutid) ja mis ei ole saastest vabastatud. Seadmeid, mille suhtes on alust arvata, et need sisaldavad või sisaldasid PCB-sid, käsitletakse samuti kui  PCB-sid sisaldavaid seadmeid, välja arvatud juhul, kui on tõestatud PCB-de puudumine seadmetes.

(4) Saastest vabastamine on toiming, mis võimaldab PCB-ga saastunud seadmeid, esemeid, materjale ja vedelikke ohutult korduskasutada, ringlusse võtta või kõrvaldada, sealhulgas asendada PCB-d sobiva PCB-sid mittesisaldava vedelikuga.

(5) Kõrvaldamine on käesoleva määruse mõistes Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusega nr 104 «Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud» (RT I 2004, 23, 157) kinnitatud jäätmete kõrvaldamistoimingute nimistus koodinumbriga D8, D9, D10 ja D15 tähistatud toiming.

§ 2. PCB-sid sisaldavate seadmete inventariseerimine ja märgistamine

(1) Kõikidest seadmetest, mis sisaldavad PCB-sid üle 5 dm 3, peab nende valdaja teavitama Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskust. Jõukondensaatorite puhul tähendab 5 dm3 künnis üksikute elementide mahtude liitmisel saadud üldmahtu.

(2) Teavitamisel koostab seadme valdaja iga PCB-sid sisaldava seadme kohta inventariseerimislehe  käesoleva määruse lisaga 1 kehtestatud vormile.

(3) PCB-sid sisaldava inventariseeritud seadme valduse üleandmisest teavitab uus valdaja Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskust seitsme päeva jooksul seadme üleandmisest arvates, täites inventariseerimislehe.

(4) Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus peab pidevat arvestust PCB-sid sisaldavate seadmete kohta ning kontrollib ja ajakohastab koondandmeid igal aastal 1. juuliks.

(5) Kui seadme tüübi, seadme rakendusala või muu teabe alusel on põhjust arvata, et seade või seadmest eraldatud jäätmetena kvalifitseeritav vedelik sisaldab PCB-sid, peab seadme valdaja välja selgitama seadme või jäätmete PCB-de sisalduse ja hulga.

(6) PCB-sid sisaldava seadme märgistab selle seadme valdaja sildiga, millel on kiri «PCB-sid sisaldav seade», PCB-de käitlemise riskilaused (R-laused), käitlemise ohutuslaused (S-laused) ja ohutunnused vastavalt «Kemikaaliseaduse» (RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 144; 51, 352; 75, 499; 88, 591) § 10 alusel sotsiaalministri määrusega kehtestatud korrale ning «Kemikaaliseaduse» § 11 lõike 1 punkti 1 alusel sotsiaalministri määrusega kehtestatud ohtlike ainete loetelule.

(7) Märgistus kantakse PCB-d sisaldavale seadmele ning kui seade asub ruumis, siis ka ruumi uksele.

§ 3. PCB-sid sisaldavate seadmete saastest vabastamine ja PCB-sid sisaldavate jäätmete kõrvaldamine

(1) PCB-sid sisaldava trafo valdaja peab selle saastest vabastama, viies PCB-de sisalduse trafovedelikus alla 0,005 massiprotsendi, järgmistel tingimustel:
1) kui seade vabastatakse saastest selles sisalduva vedeliku asendamise teel, siis PCB-sid asendavast vedelikust põhjustatav tervise- või keskkonnaoht peab olema oluliselt väiksem kui PCB-dest põhjustatav oht;
2) vedeliku asendamine ei tohi ebasoovitavalt mõjutada järgnevat PCB-de kõrvaldamist;
3) pärast saastest vabastamist tuleb trafole vastavalt käesoleva määruse § 2 lõikele 6 kantud märgistus asendada käesoleva määruse lisas 2 toodud märgistusega.

(2) PCB-sid sisaldav seade, mis kuulub mingi muu seadme koostisse, tuleb võimaluse korral muust seadmest lahutada ning käidelda eraldi.

(3) PCB-sid sisaldavaid jäätmeid, sealhulgas PCB-dega saastunud seadmeid, esemeid ja materjale võib kõrvaldada vaid käesoleva määruse § 1 lõikes 5 nimetatud toimingute abil, järgides «Jäätmeseaduse» § 29 lõigetega 1–3 kehtestatud nõudeid.

(4) Keelatud on jäätmetest PCB-de eraldamine PCB-de korduskasutuse eesmärgil ja PCB-sid sisaldavate jäätmete põletamine laevadel.

(5) PCB-sid sisaldavate seadmete või jäätmete hoidmisel, säilitamisel või käitlemisel tuleb rakendada kõiki vajalikke meetmeid tuleohu vältimiseks, sealhulgas hoida nad eemal kergestisüttivatest ainetest.

(6) PCB-sid sisaldavate jäätmete kõrvaldamise või PCB-sid sisaldavate seadmete saastest vabastamise tehniliste võimaluste puudumisel Eestis peab nende valdaja käesoleva määruse § 1 lõike 6 nõuete täitmiseks tegema koostööd välisriikidega, kus need võimalused on olemas, võttes arvesse «Jäätmeseaduse» 9. peatükis sätestatut.

§ 4. Määruse kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 19. juuli 1999. a määrus nr 71 «Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavate jäätmete käitlemise kord» (RTL 1999, 116, 1537) tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.
1 Euroopa Liidu nõukogu direktiiv 1996/59/EÜ polüklooritud bifenüülide ja polüklooritud terfenüülide (PCB/PCT) kõrvaldamise kohta (Euroopa Liidu Teataja L 243, 24.09.1976, lk 31–35)

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

Keskkonnaministri 22. aprilli 2004. a määrus nr 25 «Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavate jäätmete käitlusnõuded»
lisa 1

PCB-de INVENTARISEERIMISLEHT

Seadme valdaja ärinimi (nimi)

Registrikood
Seadme valdaja aadress Telefon, faks
Territoriaalkood*

Kontaktisik: nimi, ametikoht,
telefon, faks

   

PCB-sid sisaldava seadme asukoht (aadress)

 
   

PCB-sid sisaldava seadme kirjeldus

 

Seadmes olevate PCB-de liigid ja kogus

 
   

PCB-de kõrvaldamine või asendamine

 

Meetod, mida kavatsetakse kasutada

Tähtaeg

PCB-d on kõrvaldatud või asendatud, kasutatud meetod

Kuupäev

* Territoriaalkood vastavalt Eesti Vabariigi haldusüksuste klassifikaatorile, mis on ette nähtud kasutamiseks kõigis Eesti registreis ja infosüsteemides territoriaalse paiknemise tähistamisel.

Minister Villu REILJAN

Keskkonnaministri 22. aprilli 2004. a määrus nr 25 «Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavate jäätmete käitlusnõuded»
 lisa 2

PCB-sid SISALDANUD SAASTEST VABASTATUD SEADMETE MÄRGISTAMINE

___________________________________________________

PCB-sid SISALDANUD SAASTEST VABASTATUD SEADE
___________________________________________________

PCB-sid sisaldav vedelik asendati:

asendusvedeliku nimetus ……………………………

asendamise kuupäev …………………………………

vedeliku asendanud isik (nimi, allkiri) ………………

PCB-de sisaldus:

Asendatud vedelikus …… massiprotsenti

Asendusvedelikus …… massiprotsenti
Märkus. Eestikeelne märgistus kantakse igale saastest vabastatud seadmele selgesti tähistatult kas reljeefse või sissegraveeritud kirjaga nii, et märgistuse eemaldamine seadmest oleks võimatu.

Minister Villu REILJAN