Teksti suurus:

Vähese tähtsusega abi teatise esitamise kord ja vorm

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.03.2007
Avaldamismärge:RTL 2004, 50, 860

Vähese tähtsusega abi teatise esitamise kord ja vorm

Vastu võetud 22.04.2004 nr 80

Määrus kehtestatakse «Konkurentsiseaduse» (RT I 2001, 56, 332; 93, 565; 2002, 61, 375; 63, 387; 82, 480; 87, 505; 102, 600; 2003, 23, 133; 2004, 25, 168) § 33 lõike 4 alusel.

§ 1. Vähese tähtsusega abi teatise esitamise kord

(1) «Konkurentsiseaduse» § 33 lõikes 4 nimetatud juhul esitab abi saaja abi andjale käesoleva määruse lisas toodud vormis vähese tähtsusega abi teatise (edaspidi teatis). Teatise esitamise tähtaja määrab abi andja. Teatise allkirjastab abi saava ettevõtja juht.

(2) Vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 69/2001/EÜ Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamisest vähese tähtsusega abi kohta (Euroopa Liidu Teataja L 10, 13.01.2001, lk 30–32) artikli 3 lõikele 3 on abi andja kohustatud säilitama materjale individuaalse vähese tähtsusega abi kohta 10 aastat alates abi saajale kättesaadavaks tegemise päevast, ning materjale abiprogrammi raames antud vähese tähtsusega abi kohta 10 aastat alates viimasest vastava programmi raames antud abi kättesaadavaks tegemise päevast.

§ 2. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

Rahandusministri 22. aprilli 2004. a määrus nr 80 «Vähese tähtsusega abi teatise esitamise kord ja vorm»
lisa

VÄHESE TÄHTSUSEGA ABI TEATISE VORM

Käesolevaga kinnitan, et ......................................... (ettevõtja nimi, registreerimisnumber, aadress) on viimase kolme aasta jooksul saanud vähese tähtsusega abi:

 

Otsuse kuupäev vähese tähtsusega abi andmiseks Vähese tähtsusega abi andja Vähese tähtsusega abi suurus*
     
     
     

* Vähese tähtsusega abi suurus arvutatakse vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 69/2001/EÜ artikli 2 lõikele 3.

Kinnitan, et viimase kolme aasta jooksul saadud vähese tähtsusega abi ei ületa kokku vähese tähtsusega abi ülempiiri 100 000 eurot.

Kuupäev

Ettevõtja juhi nimi, allkiri

/otsingu_soovitused.json