Teksti suurus:

Vähese tähtsusega abi aruande esitamise kord ja vorm

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.03.2007
Avaldamismärge:RTL 2004, 50, 861

Vähese tähtsusega abi aruande esitamise kord ja vorm

Vastu võetud 22.04.2004 nr 81

Määrus kehtestatakse «Konkurentsiseaduse» (RT I 2001, 56, 332; 93, 565; 2002, 61, 375; 63, 387; 82, 480; 87, 505; 102, 600; 2003, 23, 133; 2004, 25, 168) § 49 lõike 2 alusel.

§ 1. Vähese tähtsusega abi aruande vorm

(1) Vähese tähtsusega abi andja esitab rahandusministrile vähese tähtsusega abi aruande (edaspidi aruanne) «Konkurentsiseaduse» § 49 lõikes 2 nimetatud tähtajaks kirjalikult ja elektrooniliselt.

(2) Aruanne esitatakse käesoleva määruse lisas toodud vormis. Kirjalik aruanne allkirjastatakse aruande koostaja poolt ja esitatakse Rahandusministeeriumile. Elektrooniline aruanne esitatakse tekstidokumendina aadressile: riigiabi@fin.ee.

§ 2. Vähese tähtsusega abi aruande vormi täitmine

(1) Aruande vormi punktides 2.2 ja 3.3 näidatakse vähese tähtsusega abi vorm (toetus, sooduslaen, tagatis jms).

(2) Kui abi anti erinevates vormides, täidetakse aruande vormi punktid 2.2, 2.3, 2.4, 3.3 ja 3.4 iga abi vormi kohta eraldi.

(3) Aruande vormi punktides 2.4 ja 3.4 näidatakse vähese tähtsusega abi summa. Kui abi anti muus vormis kui otsene rahaline abi, teisendatakse see võrdse väärtusega rahaliseks abiks vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 69/2001/EÜ Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamisest vähese tähtsusega abi kohta (Euroopa Liidu Teataja L 10, 13.01.2001, lk 30–32) artikli 2 lõikele 3.

§ 3. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

Rahandusministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 81 «Vähese tähtsusega abi aruande esitamise kord ja vorm»
lisa

VÄHESE TÄHTSUSEGA ABI ARUANDE VORM

1. Vähese tähtsusega abi andja nimi ja kontaktandmed

2. Andmed vähese tähtsusega abi programmi raames antud abi kohta

2.1. programmi nimetus

2.2. abi vorm

2.3. programmi raames abi saanud abi saajate arv

2.4. abi summa

3. Andmed individuaalse vähese tähtsusega abi kohta

3.1. abi saaja nimi

3.2. abi eesmärk

3.3. abi vorm

3.4. abi summa

Aruande koostaja

(nimi, ametikoht, allkiri ja telefon)

/otsingu_soovitused.json