Teksti suurus:

Rahandusministri 2. mai 2002. a määruse nr 61 "Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise kord" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 50, 862

Rahandusministri 2. mai 2002. a määruse nr 61 "Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise kord" muutmine

Vastu võetud 22.04.2004 nr 82

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17; 48, 341; 71, 472; 82, 554; 88, 591; 2004, 2, 7) § 114 lõike 4 alusel.

Rahandusministri 2. mai 2002. a määruse nr 61 «Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise kord» (RTL 2002, 56, 834) § 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1. Juriidilise isiku maksuvõla mahakandmise juhud pankrotimenetluse korral

Riiklike maksude maksuhaldur kannab juriidilise isiku maksuvõla maha tema lõpetamisel seoses pankrotimenetlusega:
1) pankrotimenetluse raugemise korral «Pankrotiseaduse» (RT I 2003, 17, 95) § 29 lõikes 1 toodud alusel;
2) pankrotimenetluse lõpetamisel pärast pankroti väljakuulutamist, kui pankrotivarast ei jätku «Pankrotiseaduse» §-s 146 nimetatud väljamakseteks;
3) pankrotimenetluse lõppemisel lõpparuande kinnitamisega «Pankrotiseaduse» §-i 163 kohaselt.»

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json