Teksti suurus:

Haldusõiguserikkumiste seadustiku ja tarbijakaitseseaduse täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 93, 1561

Haldusõiguserikkumiste seadustiku ja tarbijakaitseseaduse täiendamise seadus

Vastu võetud 04.12.1997

§ 1. Haldusõiguserikkumiste seadustiku (RT 1992, 29, 396; RT I 1997, 66--68, 1109; 73, 1201; 81, 1361 ja 1362) § 2 lõiget 2 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Käesoleva seadustiku §-s 133 sätestatud eeskirjade kehtestamisel on aluseks Vabariigi Valitsuse kinnitatud üldeeskirjad.».

§ 2. Tarbijakaitseseaduses (RT I 1994, 2, 13; 1995, 20, 297; 1996, 49, 953) tehakse järgmised täiendused:

1) paragrahvi 8 lõiget 2 täiendatakse sõnadega «või seaduses ettenähtud juhtudel Vabariigi Valitsuse määrusega»;

2) paragrahvi 11 lõike 3 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu «toitlustamise üldeeskirjad,» sõnadega «turgudel ja tänavatel kauplemise üldeeskirjad, teeninduseeskirjad,»

ning lõiget täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud üldeeskirjade alusel on kohalikul omavalitsusel õigus kehtestada turgudel ja tänavatel kauplemise rakenduslik kord vastavalt kohalikele tingimustele.».

Riigikogu esimees Toomas SAVI