Teksti suurus:

Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 56, 933

Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm

Vastu võetud 26.04.2004 nr 26

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» (RT I 2004, 9, 52) § 86 alusel.

§ 1. Jäätmeloa taotluse läbivaatamine

(1) Jäätmeloa andja (edaspidi loa andja) registreerib saadud jäätmeloa taotluse kohe pärast selle kättesaamist ja kontrollib selle vastavust «Jäätmeseaduse» ja selle määruse nõuetele.

(2) Kui tegevuseks, milleks jäätmeluba taotleti, jäätmeluba vaja ei ole, teavitab loa andja sellest taotlejat posti teel 7 päeva jooksul arvates taotluse registreerimisest ja tagastab taotluse.

(3) Kui taotlus ei vasta «Jäätmeseaduse» ja selle määruse nõuetele või taotlusmaterjalides esitatud andmed ei ole piisavad taotluse menetlemiseks, määrab loa andja tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks ja teavitab sellest taotlejat posti teel viivitamatult pärast puuduste avastamist.

(4) Kui taotleja ei ole puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud või täpsustavaid andmeid esitanud, tagastab loa andja taotluse läbi vaatamata 5 päeva jooksul arvates lõike 3 alusel määratud tähtaja lõppemisest.

§ 2. Jäätmeloa andmise menetluse algatamisest teatamine

Loa andja teatab jäätmeloa andmise menetluse algatamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded 2 tööpäeva jooksul pärast taotluse nõuetele vastavuse tuvastamist või pärast § 1 lõikes 3 nimetatud puuduste kõrvaldamist.

§ 3. Jäätmeloa taotluse menetlemisetähtaeg ja jäätmeloa andmine

(1) Jäätmeloa taotlus vaadatakse läbi ning antakse jäätmeluba või keeldutakse jäätmeloa andmisest kolme kuu jooksul arvates taotluse registreerimisest.

(2) Jäätmeluba antakse või jäätmeloa andmisest keeldutakse Keskkonnaministeeriumi maakonna keskkonnateenistuse (edaspidi keskkonnateenistus) juhataja korraldusega.

§ 4. Jäätmeloa taotluse menetlustähtaja peatamine

Menetlustähtaeg peatub:
1) kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise ajaks, kuni keskkonnamõju hindamise aruande loa andjale esitamiseni;
2) taotlejale § 1 lõikes 3 nimetatud puuduste kõrvaldamiseks antud tähtajaks.

§ 5. Jäätmeloa avalikul väljapanekul esitatud ettepanekud ja vastuväited

(1) Taotlejale antakse 10 päeva avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute ja vastuväidetega tutvumiseks ning nende kohta arvamuse avaldamiseks.

(2) Avaliku väljapaneku käigus esitatud seisukohad vaatab keskkonnateenistus läbi kahe nädala jooksul avaliku väljapaneku lõppemist.

§ 6. Jäätmeloa andmisest avalikkuse ja taotleja teavitamine ja jäätmeloa andmise või jäätmeloa andmisest keeldumise korralduse kättetoimetamine

(1) Loa andja avaldab vastavalt «Jäätmeseaduse» § 80 lõikele 7 jäätmeloa andmise kuulutuse 2 tööpäeva jooksul pärast jäätmeloa andmise otsustamist.

(2) Jäätmeloa andmisest ning jäätmeloa väljastamise kuupäevast ja kohast teavitatakse taotlejat posti teel 3 tööpäeva jooksul jäätmeloa andmise otsustamisest.

(3) Jäätmeloa andmisest keeldumise korraldus saadetakse taotlejale posti teel viivitamatult.

§ 7. Jäätmeloa muutmise menetlus

Jäätmeloa muutmise taotluse menetlemisele kohaldatakse selle määruse § 1 lõigete 1, 3 ja 4 ning §-de 2–6 sätteid.

§ 8. Jäätmeloa kehtetuks tunnistamine

(1) Jäätmeluba tunnistatakse kehtetuks keskkonnateenistuse juhataja korraldusega «Jäätmeseaduse» §-s 85 sätestatud alustel.

(2) Enne jäätmeloa kehtetuks tunnistamise otsustamist kuulatakse ära jäätmeloa omaja suuliselt või kirjalikult esitatud seisukohad. Ärakuulamise ajast ja kohast teavitatakse jäätmeloa omajat posti teel vähemalt üks nädal enne ärakuulamist.

(3) Jäätmeloa kehtetuks tunnistamise korralduse saadab loa andja postiga või toimetab jäätmeloa omajale kätte viivitamatult.

(4) Teade jäätmeloa kehtetuks tunnistamisest tehakse avalikult teatavaks Keskkonnaministeeriumi veebilehel 3 päeva jooksul arvates jäätmeloa kehtetuks tunnistamisest.

§ 9. Jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu

(1) Jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu on esitatud taotlusvormil (lisa 1).

(2) Jäätmeloa taotlemisel metallijäätmete kogumiseks ja veoks esitatakse täiendavalt lõikes 1 nimetatud andmetele «Jäätmeseaduse» §-s 88 sätestatud andmed.

(3) Jäätmeloa taotlemisel prügila käitamiseks esitatakse täiendavalt lõikes 1 nimetatud andmetele «Jäätmeseaduse» § 91 punktides 4, 5 ja 6 sätestatud andmed.

(4) Keskkonnateenistuse põhjendatud nõudmisel esitab loa taotleja keskkonnateenistusele jäätmekäitluskoha või jäätmetekkekoha järgse maakonna tervisekaitsetalituse seisukoha kavandatava tegevuse asjus.

§ 10. Jäätmeloa taotluse vorm ja jäätmeloa vorm

(1) Kehtestada jäätmeloa taotluse vorm vastavalt lisale 1.

(2) Kehtestada jäätmeloa vorm vastavalt lisale 2.

§ 11. Keskkonnaministri määruse kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 34 «Jäätmeseaduse paragrahvi 36 rakendamine jäätmeloa andmisel» (RTL 1999, 59, 780; 2000, 43, 610; 2003, 55, 791) tunnistatakse kehtetuks.

§ 12. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Minister Villu REILJAN
Kantsler Sulev VARE

Keskkonnaministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 26 «Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm»
lisa 1

JÄÄTMELOA TAOTLUS

TAOTLEJA ÜLDANDMED

Ärinimi või nimi  
Äriregistrikood või isikukood  
Territoriaalkood  
Põhitegevusala (EMTAKi1 järgi)  
Aadress (sihtnumbriga)  
Telefon  
e-posti aadress  
Faks  
Kontaktisik (nimi)  
Telefon  
e-posti aadress  
Faks  
Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi nr (kui luba taotletakse ohtlike jäätmete käitlemiseks)  

MILLEKS JÄÄTMELUBA TAOTLETAKSE

Jäätmekäitluskoht (aadress)  
Jäätmetekkekoht (aadress)  
Jäätmete kõrvaldamiseks (v.a D1, D4, D5, D10, D122)  
Jäätmete taaskasutamiseks (v.a R12)  
Ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks  
Olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena  
Jäätmete tekitamiseks3  
Metallijäätmete kogumiseks ja veoks  
Prügila käitamiseks (D12)  
Jäätmete põletamiseks (R12, D102)  
Kohaliku omavalitsuse korraldatud jäätmeveoks  
Jäätmeloa soovitav kehtivusaeg (täidetakse juhul, kui soovitav loa kehtivusaeg on alla 5 aasta)  

1 Tegevusala kood on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK) saadav koodinumber.
2 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 104 «Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud» (RT I 2004, 23, 157).
3 Tegevusvaldkond vastavalt «Jäätmeseaduse» §-le 75.

lisa 1

TABEL 1. Kavandatav jäätmete liikumine kalendriaasta jooksul

Jäätmeliik1

Koodinumber1

Sissetulek (t/a)

Väljaminek (t/a)

Tekib

Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt)

Kokku

Taaskasutatakse

Kõrvaldatakse

Antakse teistele ettevõtjatele

Kokku

Kogus R-kood2 Kogus D-kood2
                     
                     
                     
                     

1 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 «Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu» (RT I 2004, 23, 155). Juhul kui tabelisse kantavate jäätmeliikide arv on suurem kui 50, võib kanda jäätmeliigi nimetuse kasutades neljakohalist alajaotise koodnumbrit.
2 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 104 «Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud».

lisa 1

TABEL 2. Jäätmete kogumine, vedu, ladestamine ja vahetu keskkonda viimine

Jäätmeliik1

Koodinumber1

Jäätmete kogumise viis

Veetav kogus (t/a)

Veok

Jäätmevedaja (veoettevõtja või omavedu)

Jäätmeveo sihtkoht

Jäätmeid vastuvõttev ettevõtja

Ladestamine ja vahetu keskkonda viimine,
t/a

ärinimi või nimi äriregistri- või isikukood
                    
                    

1 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 «Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu».

lisa 1

TABEL 3. Korraldatava jäätmekäitluse selgitus ja tehnilise varustuse kirjeldus1

Jäätmekäitlus Tehniline varustus
(koos skeemide ja joonistega2)
   
   
   

1 Tabel 3 täidetakse juhul, kui luba taotletakse «Jäätmeseaduse» § 75 lõikes 1 loetletud valdkondades.
2 Lisatakse eraldi.

lisa 1

TABEL 4. Tootmistegevuse selgitus koos jäätmete moodustumisega seotud toorme ning tehnoloogiaprotsesside iseloomustusega1

Toore, millest moodustuvad jäätmed Tehnoloogiaprotsessi iseloomustus Arvutused tekkivate ja keskkonda viidavate jäätmete koguste hindamiseks Jäätmete käitlemise tehnilise varustuse kirjeldus (vajadusel koos skeemide ja joonistega2)
       
       
       

1 Tabel 4 täidetakse juhul, kui luba taotletakse jäätmete tekitamiseks «Jäätmeseaduse» § 75 lõikes 1 loetletud valdkondades.
2 Lisatakse eraldi.

lisa 1

TABEL 5. Jäätmete koostise ning jäätmekäitlustoimingute ja -tehnoloogia iseloomustus

Jäätmete keemiline koostis (põhikomponendid ja peamised ohtlikud ained) Jäätmekäitlustoimingu
(-toimingute) kirjeldus
Jäätmekäitlustehnoloogia(d)
     
     
     

lisa 1

TABEL 6. Jäätmekäitluskohtade kirjeldus

Jäätmekäitluskoht Kirjeldus
   
   
   

lisa 1

TABEL 7. Andmed isikute kohta, kellele kavatsetakse jäätmed üle anda

Isik Aadress
   

lisa 1

TABEL 8. Jäätmekäitluse juures rakendatavad ohutusmeetmed ja õnnetuste tagajärgede leevendamise meetmed

Tegevus Meetme kirjeldus
   

lisa 1

TABEL 9. Ettepanekud jäätmekäitluskoha või jäätmetekkekoha omaseireks

Seiratav näitaja Seire viis Seire sagedus
     

lisa 1

TABEL 10. Jäätmetekke vältimiseks ja jäätmekoguste vähendamiseks rakendatavate meetmete kava

Meetme kirjeldus Meetme rakendamine
   

lisa 1

TABEL 11. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine
     
     

lisa 1

TABEL 12. Andmed prügila mahutavuse kohta1

 

1 Tabelid 12–15 täidetakse juhul, kui jäätmeluba taotletakse prügila käitamiseks.

lisa 1

TABEL 13. Prügila asukoha kirjeldus ja selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus1

Asukoha kirjeldus Hüdrogeoloogiline iseloomustus Geoloogiline iseloomustus
     

1 Tabelid 12–15 täidetakse juhul, kui jäätmeluba taotletakse prügila käitamiseks.

lisa 1

TABEL 14. Andmed personali tehnilise ja kutsealase väljaõppe kohta1

Töökoht Haridus Väljaõpe või varasem töökogemus
     

1 Tabelid 12–15 täidetakse juhul, kui jäätmeluba taotletakse prügila käitamiseks.

lisa 1

TABEL 15. Prügila töö korraldamisel õnnetuste vältimiseks ja nende kahjulike tagajärgede piiramiseks rakendatavad meetmed1

Tegevuse liigid Meetme kirjeldus Meetme rakendamine
Ohutusmeetmed    
Kahjulike tagajärgede piiramise meetmed    

1 Tabelid 12–15 täidetakse juhul, kui jäätmeluba taotletakse prügila käitamiseks.

lisa 1

TABEL 16. Õhu- ja veeheite piirväärtusest kinnipidamiseks ja põletusprotsessi reguleerimiseks vajalike ning tehnoloogiaparameetrite mõõtmise regulaarsust ja täpsust tagavate mõõteseadmete nimistu koos tehnilise iseloomustusega1

Mõõteseade Tehniline iseloomustus
   

1 Tabel 16 täidetakse juhul, kui taotletakse jäätmeluba jäätmete põletamiseks.

lisa 1

TABEL 17. Piirkond, kust kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed kokku kogutakse1

Piirkond
 

1 Tabelid 17 ja 18 täidetakse juhul, kui taotletakse jäätmeluba kohaliku omavalitsuse organi korraldatud jäätmeveoks.

lisa 1

TABEL 18. Jäätmekäitluskohad ja isikud, kellele jäätmed üle antakse, sealhulgas prügilad ja nende käitajad1

Jäätmekäitluskoht

Prügila

Aadress Haldaja Aadress Käitaja
       
       


1 Tabelid 18 ja 19 täidetakse juhul, kui taotletakse jäätmeluba kohaliku omavalitsuse organi korraldatud jäätmeveoks.

Taotluse esitaja (nimi, allkiri)
 
Kuupäev
  

Minister Villu REILJAN

Keskkonnaministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 26 «Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm»
lisa 2

JÄÄTMELUBA

Jäätmeloa registreerimisnumber

Jäätmeloa taotluse registreerimisnumber

Jäätmeloa omaja

Ärinimi või nimi

 

Äriregistrikood või isikukood

 

Territoriaalkood

 

Põhitegevusala (EMTAKi1 järgi)

 

Aadress (sihtnumbriga)

 

Telefon

 

e-posti aadress

 

Faks

 

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi nr (Kui luba on antud ohtlike jäätmete käitlemiseks)

 

Jäätmeluba antakse2

 

Jäätmekäitluskoht (-kohad) või jäätmetekkekoht (-kohad)

 

Aadress (sihtnumbriga, vajadusel geograafilised koordinaadid)

 

Kontaktisik (nimi)

 

Telefon

 

e-posti aadress

 

Faks

 

Lubatud tegevuse

Alguse kuupäev  
Lõppkuupäev  


1 Tegevusala kood on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK) saadav koodinumber.
2 Jäätmekäitlustegevuse nimetus vastavalt «Jäätmeseaduse» § 73 lõikele 2 või jäätmete tekitamise valdkonna nimetus vastavalt seaduse § 75 lõikele 1.

Jäätmeloa andja:

keskkonnateenistus

Jäätmeloa andmise õiguslik ja faktiline alus


 
Kontaktisik (ametniku nimi)  
Ametikoht  
Telefon  
e-posti aadress  
Faks  

lisa 2

TABEL 1. Tekkivate ja käideldavate jäätmete liigid ja kogused

Jäätmeliik1

Koodinumber1

Tekkivad jäätmekogused (tonni põhitoodangu kohta2), t/a

Käideldavad jäätmekogused, t/a

Kogumine, sealhulgas sorteerimine

Vedu

Taaskasutamine

Toimingu kood3 Kogus
               
               

1 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 «Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu». Juhul kui tabelisse kantavate jäätmeliikide arv on suurem kui 50, võib kanda jäätmeliigi nimetuse kasutades neljakohalist alajaotise koodnumbrit.
2 Juhul kui seda saab arvutada.
3 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004 määrusele nr 104 «Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud».

lisa 2

TABEL 2. Tekkivate ja käideldavate jäätmete piirkogused, mida võib viia keskkonda

Jäätmeliik1

Koodinumber1

Piirkogused, mida võib viia keskkonda (kõrvaldada)

Jäätmekäitluskoht

Toimingu kood2 Kogus
         
         

1 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 «Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu».
2 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 104 «Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud».

lisa 2

TABEL 3. Jäätmekäitlustoimingule esitatavad tehnilised ja keskkonnakaitsenõuded

Tegevuse liigid

Tehnilised nõuded

Keskkonnakaitsenõuded

Kirjeldus Rakendamine
       
       

lisa 2

TABEL 4. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhooldus

Tegevuse liigid Meetme kirjeldus Meetme rakendamine
     
     

lisa 2

TABEL 5. Keskkonnaseirenõuded

Seirenõue Seiratav näitaja Seire sagedus
     
     

lisa 2

TABEL 6. Jäätmekäitluse juures rakendatavad ohutusmeetmed ja õnnetuste tagajärgede leevendamise meetmed

Tegevuse liigid Kirjeldus Rakendamine
Ohutusmeetmed    
Õnnetuste tagajärgede leevendamise meetmed    

lisa 2

TABEL 7. Jäätmete kõrvaldamiskoht(-kohad), kuhu jäätmed veetakse, kui jäätmeluba on antud jäätmeveoks

Kõrvaldamiskoht Aadress
   
   
   

lisa 2

TABEL 8. Prügila liik1

Prügila liik2  

1 Tabelid 8–12 täidetakse juhul, kui jäätmeluba on antud prügila käitamiseks.
2 Vastavalt «Jäätmeseaduse» § 34 lõikele 4.

lisa 2

TABEL 9. Prügilasse ladestatavate jäätmete kogus1

Jäätmekategooria2 Jäätmeliik3 Koodinumber3 Kogus, t/a
       
       
       

1 Tabelid 8–12 täidetakse juhul, kui jäätmeluba on antud prügila käitamiseks.
2 Vastavalt «Jäätmeseaduse» § 2 lõikele 3.
3 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 «Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu».

lisa 2

TABEL 10. Prügila kasutamise ja järelevalve nõuded 1

 

1 Tabelid 8–12 täidetakse juhul, kui jäätmeluba on antud prügila käitamiseks.

lisa 2

TABEL 11. Prügila seirenõuded1

Seiratav näitaja Seire sagedus Proovivõtunõuded Analüüsinõuded
       
       
       

1 Tabelid 8–12 täidetakse juhul, kui jäätmeluba on antud prügila käitamiseks.

lisa 2

TABEL 12. Prügilaloa omaja iga-aastane aruandekohustus1

Aruande objekt Teavitamise kord
Prügilasse vastuvõetud jäätmete liigid  
Vastuvõetud jäätmekogused, t/a, sellest:
Vaheladustatud, t/a
Käideldud, t/a
Saadetud käitlemiseks, t/a
Ladestatud, t/a
 
Keskkonnaseire tulemused  

1 Tabelid 8–12 täidetakse juhul, kui jäätmeluba on antud prügila käitamiseks.

lisa 2

TABEL 13. Jäätmepõletustehase või jäätmete koospõletustehase kogujõudlus1

 

1Tabelid 13–16 täidetakse, kui jäätmeluba on antud jäätmete põletamiseks.

lisa 2

TABEL 14. Põletatavate ohtlike jäätmete kütteväärtus ja massivood ajaühikus1

Ohtlikud jäätmed

Kütteväärtus

Massivood ajaühikus

Jäätmeliik2 Koodinumber2 Minimaalne Maksimaalne Minimaalne Maksimaalne
           
           

1 Tabelid 13–16 täidetakse, kui jäätmeluba on antud jäätmete põletamiseks.
2 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 «Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu».

lisa 2

TABEL 15. Saasteainete sisalduse proovivõtu ja mõõtmise protseduurinõuded1

  Proovivõtunõuded Mõõtmisnõuded
Välisõhus    
Reovees    
Heitvees    

1 Tabelid 13–16 täidetakse, kui jäätmeluba on antud jäätmete põletamiseks.

lisa 2

TABEL 16. Saasteainete lubatud sisaldus jäätmetes1

Jäätmeliik2 Saasteaine Lubatud sisaldus
     
     
     

1Tabelid 13–16 täidetakse, kui jäätmeluba on antud jäätmete põletamiseks.
2Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 «Jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu».

lisa 2

TABEL 17. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud piirkond ja kogutud jäätmete üleandmine1

Jäätmeveoga hõlmatud piirkond

Jäätmekäitluskoht(ad)

Nimi, aadress, kood Isik kellele jäätmed üle antakse
Piirkonna kirjeldus (kohaliku omavalitsuse volikogu määruse nr)      


Tabel 17 täidetakse, kui jäätmeluba on antud kohaliku omavalitsuse korraldatud jäätmeveoks.

Vaidlustamine Käesolevat jäätmeluba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide loa andjale «Haldus menetluse seaduses» sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras

Jäätmeloa väljaandmise kuupäev

 
Andja Nimi ja allkiri  
  Ametinimetus  

Saaja (jäätmeloa omaniku esindaja)

Nimi ja allkiri  
Ametinimetus  

Muutmise kuupäev

Muutja Nimi ja allkiri  
  Ametinimetus  

Minister Villu REILJAN

/otsingu_soovitused.json