Teksti suurus:

Reklaamiseaduse rakendamisega seotud õigusaktide muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 93, 1564

Reklaamiseaduse rakendamisega seotud õigusaktide muutmise seadus

Vastu võetud 08.12.1997

I. Reklaamiseaduse (RT I 1997, 52, 835) rakendamisega seoses muudetakse ja täiendatakse järgmisi seadusi:

§ 1. Ringhäälinguseaduses (RT I 1994, 42, 680; 66, 1145; 1995, 83, 1437; 97, 1664; 1996, 49, 953; 1997, 29, 448; 52, 834):

1) paragrahvi 15 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Ringhäälingus edastatavale reklaamile laienevad reklaamiseaduses (RT I 1997, 52, 835) sätestatud nõuded ja piirangud ning sellest tulenev vastutus.»;

2) paragrahvi 15 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks;

3) paragrahvi 18 lõige 2 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks;

4) paragrahvi 19 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «Alkohoolsete jookide,»;

5) paragrahvi 19 lõikest 2 jäetakse välja sõna «Ravimeid,»;

6) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Nõuded ja piirangud alkohoolsete jookide ja ravimite reklaamile sätestab reklaamiseadus.».

§ 2. Relvaseadust (RT I 1995, 62, 1056) täiendatakse §-ga 531 järgmises sõnastuses:

«§ 531. Relvade ja laskemoona reklaam

Relvade ja laskemoona reklaam on keelatud, välja arvatud müügikohtades, näitustel, messidel ning erialastes trükistes. Nõuded ja piirangud relvade ja laskemoona reklaamile sätestab reklaamiseadus (RT I 1997, 52, 835).».

§ 3. Ravimiseaduse (RT I 1996, 3, 56; 49, 954) § 16 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Nõuded ja piirangud üldsusele suunatud ravimireklaamile sätestab reklaamiseadus (RT I 1997, 52, 835).».

§ 4. Haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 1997, 66--68, 1109; 73, 1201; 81, 1361 ja 1362):

1) paragrahvi 21 lõikes 2 asendatakse sõnad «ja § 111 1. lõikes» sõnadega «, § 111 1. lõikes ja § 13761. punktis»;

2) seadustikku täiendatakse §-ga 1376 järgmises sõnastuses:

«§ 1376. Reklaamiseaduse nõuete rikkumine

Reklaamiseaduses (RT I 1997, 52, 835) sätestatud kohustuslikus ettekirjutuses sätestatud nõuete täitmata jätmisel:

1) reklaamiseaduse nõuete korduva rikkumise eest -- määratakse rahatrahv kuni kolmesaja päevapalga ulatuses;

2) kõlvatu reklaami või lastele suunatud reklaamile esitatavate nõuete rikkumise eest -- määratakse rahatrahv kuni kahesaja päevapalga ulatuses;

3) käesoleva paragrahvi 1. ja 2. punktis sätestamata reklaamiseadusega reklaamile esitatavate nõuete ja reklaami piirangute rikkumise eest -- määratakse rahatrahv kuni saja viiekümne päevapalga ulatuses.».

§ 5. Hasartmänguseaduse (RT I 1995, 58, 1005; 1996, 49, 953) § 5 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Hasartmängu ja mängukohtade reklaam on keelatud, välja arvatud mängukohas tehtav reklaam. Nõuded hasartmängu reklaamile sätestab reklaamiseadus (RT I 1997, 52, 835).».

II. RAKENDUSSÄTE

§ 6. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json