Teksti suurus:

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.09.2008
Avaldamismärge:RT I 2004, 31, 211

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm

Vastu võetud 26.04.2004 nr 121

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» (RT I 2004, 9, 52) § 103 alusel.

§ 1.  Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse läbivaatamine

(1) Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andja (edaspidi litsentsi andja) registreerib saadud ohtlike jäätmete käitluslitsentsi (edaspidi litsents) taotluse kohe pärast selle kättesaamist ja kontrollib selle vastavust «Jäätmeseaduse» ja määruse nõuetele.

(2) Kui tegevuseks, milleks litsentsi taotleti, litsentsi vaja ei ole, teavitab litsentsi andja sellest taotlejat posti teel 7 päeva jooksul, arvates taotluse registreerimisest, ja tagastab taotluse.

(3) Kui taotlus ei vasta «Jäätmeseaduse» § 100 ja määruse nõuetele või taotlusmaterjalides esitatud andmed ei ole piisavad taotluse menetlemiseks, määrab litsentsi andja tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks ja teavitab sellest taotlejat posti teel 7 päeva jooksul puuduste avastamisest arvates.

(4) Kui taotleja ei ole puudusi määratud tähtaja jooksul kõrvaldanud või täpsustavaid andmeid esitanud, tagastatakse taotlus läbi vaatamata ja litsentsi andja teavitab sellest taotlejat 7 päeva jooksul, arvates lõike 3 alusel määratud puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks antud tähtaja lõppemisest.

§ 2. Litsentsi andmise menetluse algatamisest teatamine

Litsentsi andja teatab litsentsi andmise menetluse algatamisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded kahe tööpäeva jooksul pärast taotluse nõuetele vastavuse tuvastamist või pärast § 1 lõike 3 alusel määratud puuduste kõrvaldamist.

§ 3. Litsentsi taotluse menetlustähtaeg ja litsentsi andmine

(1) Litsentsi taotlus vaadatakse läbi ning antakse litsents või keeldutakse litsentsi andmisest kolme kuu jooksul, arvates taotluse registreerimisest.

(2) Litsents antakse või litsentsi andmisest keeldutakse keskkonnaministri käskkirjaga.

§ 4. Litsentsi taotluse menetlustähtaja peatamine

Menetlustähtaja kulgemine peatub:
1) kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise ajaks kuni keskkonnamõju hindamise aruande litsentsi andjale esitamiseni;
2) taotlejale § 1 lõikes 3 nimetatud puuduste kõrvaldamiseks antud tähtajaks.

§ 5. Taotleja teavitamine litsentsi andmisest ja litsentsi või litsentsi andmisest keeldumise käskkirja kättetoimetamine

(1) Taotlejale antakse võimalus enne asja otsustamist kümme päeva ettepanekute ja vastuväidetega tutvumiseks ning nende kohta arvamuse avaldamiseks.

(2) Teade litsentsi andmisest ning litsentsi väljastamise kuupäev ja ettepanek litsentsi väljastamise viisi ja koha kohta saadetakse posti teel taotlejale kolme tööpäeva jooksul pärast litsentsi andmise otsustamist. Litsents toimetatakse taotlejale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu litsentsi andja asukohas.

(3) Litsentsi andmisest keeldumise käskkiri saadetakse taotlejale posti teel kolme tööpäeva jooksul pärast litsentsi andmisest keeldumist.

§ 6. Litsentsi andmise avalikustamine

Litsentsi andja teeb litsentsi andmise avalikult teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded kahe tööpäeva jooksul pärast litsentsi andmist.

§ 7. Litsentsi muutmise menetlus

Litsentsi muutmise taotluse menetlemisele kohaldatakse määruse § 1 lõigete 1, 3 ja 4 ning §-de 2–6 sätteid.

§ 8.  Litsentsi kehtetuks tunnistamine

(1) Litsents tunnistatakse kehtetuks «Jäätmeseaduse» § 102 sätete alustel.

(2) Enne litsentsi kehtetuks tunnistamise otsustamist kuulatakse suuliselt või kirjalikult ära litsentsi omaja. Ärakuulamise ajast ja kohast teatatakse litsentsi omajale posti teel vähemalt üks nädal enne ärakuulamist.

(3) Litsentsi kehtetuks tunnistamise käskkirja saadab litsentsi andja postiga või toimetab litsentsi omajale kätte viivitamatult.

(4) Teade litsentsi kehtetuks tunnistamisest tehakse avalikult teatavaks Keskkonnaministeeriumi veebilehel 5 päeva jooksul, arvates litsentsi kehtetuks tunnistamisest.

§ 9. Litsentsi kehtivuse peatamine

Litsentsi kehtivuse peatamisele kohaldatakse litsentsi kehtetuks tunnistamise kohta sätestatut.

§ 10. Litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu

Litsentsi taotlemiseks esitab taotleja litsentsi andjale järgmised dokumendid:
1) kirjalik taotlus, milles on taotleja nimi või ärinimi, ettevõtja äriregistrikood või isikukood, postiaadress, telefoni number, faksi number, e-posti aadress, vastutava isiku nimi, ametikoht, taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri;
2) litsentsi taotleja tegevusala iseloomustus, mis peab sisaldama Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori koodi (EMTAK kood);
3) taotleja jäätmekäitluskohajärgse või kui jäätmekäitluskoht puudub, ettevõtte registreerimiskohajärgse maakonna Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuse ja valla- või linnavalitsuse arvamus kavandatava tegevuse kohta;
4) äriühingu äriregistrisse kandmise taotlemiseks esitatud materjalide notariaalselt tõestatud koopiad (esitatakse asutatava äriühingu nimel litsentsi taotlemisel);
5) taotleja poolt korraldatava jäätmekäitluse selgitus, tehnoloogiaprotsessi ning tehnilise varustatuse kirjeldus koos vajalike skeemide või joonistega;
6) taotleja jäätmekäitluse võimaliku keskkonnamõju ja õhu-, vee- ning pinnasereostuse vältimiseks rakendatavad meetmed ja nende selgitus;
7) jäätmekäitluskoha olemasolu korral selle asukohajärgse maakonna Tervisekaitseinspektsiooni tervisekaitsetalituse kinnitus, et jäätmekäitluskoht ja jäätmekäitlustingimused vastavad kehtivatele tervisekaitsenõuetele;
8) käideldavate jäätmeliikide nimistu vastavalt «Jäätmeseaduse» § 2 lõike 4 alusel kehtestatud jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistule, ja kogused ning jäätmekäitlustoimingud vastavalt «Jäätmeseaduse» § 15 lõike 7 ja § 17 lõike 2 alusel kehtestatud taaskasutamistoimingute ja kõrvaldamistoimingute nimistutele;
9) käitlusprotsessi tulemusena tekkivate jäätmete liikide nimistu, kogused ja edasine käitlemise viis või teistele ettevõtetele üleandmine;
10) taotleja vajalike spetsialistide loetelu ja nende kvalifikatsioon, kutseharidus või -oskused või töökogemused (haridust tõendavate dokumentide kinnitatud koopiad, varem tehtud tööde loetelu);
11) jäätmekäitluskoha olemasolu korral selle asupaiga andmed (näiteks kaart, territooriumi asendiplaan, geoloogilised, hüdroloogilised või muud keskkonnakaitse suhtes olulised tingimused) ja dokumendid, mis kinnitavad õigust seda kasutada;
12) avarii või õnnetusjuhtumi korral rakendatavate ohutusabinõude kirjeldus, vahendid ja tegevuskava;
13) kinnitus rahalise tagatise või kindlustuse olemasolu kohta võimaliku avarii või õnnetusjuhtumi puhuks vastavalt «Jäätmeseaduse» § 100 lõikele 2;
14) kviitung, mis tõendab tasumist teate avaldamise eest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

§ 11. Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi vorm

Kehtestada ohtlike jäätmete käitluslitsentsi vorm vastavalt määruse lisale.

§ 12. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 121 «Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm»
lisa

OHTLIKE JÄÄTMETE KÄITLUSLITSENTSI VORM

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi registreerimisnumber

Litsentsi omaja

Ärinimi või nimi  
Äriregistrikood/isikukood  
Põhitegevusala (EMTAK)1  
Aadress (sihtnumbriga)  
Telefoni number  
E-posti aadress  
Faksi number  
Jäätmekäitluskoht(või -kohad)
(nende olemasolu korral)
 
Aadress (sihtnumbriga, vajadusel geograafilised koordinaadid)  
Kontaktisik (nimi, ametikoht)  
Telefoni number  
E-posti aadress  
Faksi number  

1 Tegevusala kood on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK) saadav koodinumber

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise õiguslik ja faktiline alus  
Kontaktisik (ametniku nimi)  
Ametikoht  
Telefoni number  
E-posti aadress  
Faksi number  
Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi muutmise õiguslik ja faktiline alus  
Kontaktisik (ametniku nimi)  
Ametikoht  
Telefoni number  
E-posti aadress  
Faksi number  

Jäätmeliigid ja -kogused, mida on lubatud käidelda

Koodinumber1 Jäätmeliik1

Käideldavad jäätmekogused, tonni/aastas

   

Kogumine, sh sortimine

Vedu

Taaskasutamine

Kõrvaldamine

R
koodinumber2
Kogus D
koodinumber2
Kogus
               
               
               
               
               

1 Vastavalt «Jäätmeseaduse» § 2 lõike 4 alusel kehtestatud jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistule; jäätmeliigi nimetus kantakse tabelisse koos kõrgemalseisvate liigitustasandite (jaotis ja alajaotis) koodinumbrite ja nimetustega
2 Vastavalt «Jäätmeseaduse» § 15 lõike 7 ja § 17 lõike 2 alusel kehtestatud taaskasutamistoimingute ja kõrvaldamistoimingute nimistutele

Vaidlustamine Käesolevat ohtlike jäätmete käitluslitsentsi on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras

Keskkonnaminister Villu REILJAN

/otsingu_soovitused.json