Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2002. a määruse nr 268 "Laevapere liikmete Eestisse lubamise kord" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 31, 216

Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2002. a määruse nr 268 "Laevapere liikmete Eestisse lubamise kord" muutmine

Vastu võetud 26.04.2004 nr 126

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» (RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315; 1999, 25, 365; 2000, 86, 550; 2001, 23, 126; 2002, 58, 363; 63, 387; 90, 516; 102, 599; 2003, 23, 138; 26, 156; 51, 350; 88, 591; 2004, 2, 4; 28, 189) § 14 lõike 2 punkti 4 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2002. a määruses nr 268 «Laevapere liikmete Eestisse lubamise kord» (RT I 2002, 72, 436) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Laevapere liikme transiitreisijana Eestisse lubamine

(1) Laevapere liikme võib transiitreisijana kuni viieks kalendripäevaks lubada Eestisse, kui Eestisse saabumise eesmärgiks on Eesti sadamas asuval laeval laevapere liikmena töötamise alustamine või töötamise lõpetamine või tööle asumine teisele Eesti sadamas asuvale laevale või välislepingus ettenähtud juhtudel siirdumine laevale teises riigis või kodumaale tagasipöördumine.

(2) Laevapere liige lubatakse Eestisse rahvusvahelistele nõuetele vastava ja Eesti poolt tunnustatud reisidokumendi ning viisa alusel. Viisat ei vaja laevapere liige, kelle suhtes kehtib Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioon «Meremeeste riiklike isikut tõendavate dokumentide kohta» või kes on välisriigi, kellega on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või kelle puhul Eesti on ühepoolselt loobunud viisanõudest, kodanik või kellel on muu «Välismaalaste seadusest» tulenev seaduslik alus Eestis viibimiseks.

(3) Lõikes 1 nimetatud laevapere liige, kes ei pea omama viisat, peab tõendama enda või laeva kapten peab tõendama nimetatud isiku ettenägematuid ja tungivaid asjaolusid Eestisse sisenemiseks.

(4) Lõikes 3 nimetatud laevapere liige peab Eestisse saabumisel piirivalveametniku nõudmisel tõendama, et tal on Eestis viibimise ja Eestist lahkumise kulude kandmiseks piisavalt rahalisi vahendeid. Piisavateks rahalisteks vahenditeks iga Eestis viibida lubatud päeva kohta loetakse 0,2-kordne Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäär.»;

2) paragrahvi 3 lõikest 3 jäetakse välja viimane lause;

3) paragrahv 5 sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Määruse kohaldamise erisused

Määrust ei kohaldata sõjalaevade ja väikelaevade ning laevapere liikme, kes on Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik, suhtes.»

§ 2. Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS

Siseminister Margus LEIVO

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json