Teksti suurus:

Eesti tollitariifistiku haldamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.07.2008
Avaldamismärge:RT I 2004, 31, 223

Eesti tollitariifistiku haldamise kord

Vastu võetud 26.04.2004 nr 133

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» (RT I 2004, 28, 188) § 24 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Käesolevat määrust kohaldatakse Eesti tollitariifistiku ja selles sisalduvate täielikult või osaliselt EÜ Nõukogu määrusel 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.09.1987, lk 1–675) (edaspidi ühenduse tollitariifistik) põhinevate riiklike meetmete, sh nomenklatuuride haldamisel.

§ 2. Eesti tollitariifistiku haldamine

Eesti tollitariifistikku haldab Maksu- ja Tolliamet koostöös oma pädevuse piires riiklikke meetmeid haldavate ministeeriumidega.

§ 3. Riiklike meetmete ja nomenklatuuride haldamine

(1) Eesti tollitariifistikus sisalduvaid riiklikke meetmeid haldavate ministeeriumide kohustuseks on:
1) koostöö Maksu- ja Tolliametiga, et tagada hallatava meetme vastavus ühenduse tollitariifistikule;
2) hallatava meetme muudatuste ettevalmistamine;
3) hallatavat meedet puudutava informatsiooni väljastamine;
4) hallatava meetme sisestamine Eesti tollitariifistiku haldusmoodulisse ning selle ajakohastamine.
(õ) 17.07.2008 14:05

(2) Ministeeriumid võivad lõikes 1 sätestatud kohustuste täitmise delegeerida oma valitsemisalas olevatele valitsusasutustele.

(3) Maksudega seotud meetmed sisestab Eesti tollitariifistiku haldusmoodulisse ja ajakohastab Maksu- ja Tolliamet.

§ 4. Autentimine

Haldusmoodulis meetmete haldamiseks väljastab Maksu- ja Tolliamet selleks määratud isikutele autentimiseks vajaliku kasutajatunnuse ning parooli.

§ 5. Meetme muutmine

(1) Meedet muudetakse:
1) ühenduse tollitariifistiku muutmisel;
2) statistika, riiklike meetmete või maksustamise nõuete muutmisel;
3) teksti täpsustamise vajaduse korral.

(2) Kui muudatused meetmes tulenevad ühenduse tollitariifistiku muutmisest, tagab vastav ministeerium tema hallata oleva meetme muutmise ja muudatuste jõustamise üheaegselt ühenduse tollitariifistiku muudatuste jõustumisega.

§ 6. Meetme ja nomenklatuuri kooskõlastamine

Meetme kehtestamisel või meetme haldamiseks kehtestatud nomenklatuuri puudutava muudatuse tegemisel esitatakse meedet sisaldava õigusakti eelnõu arvamuse saamiseks Maksu- ja Tolliametile.

§ 7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS

Rahandusminister Taavi VESKIMÄGI

Riigisekretär Heiki LOOT

ÕIEND
Lisatud esimese lõike ees puudunud lõike number "(1)"
Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 17 lg 3.

/otsingu_soovitused.json