Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2000. a määruse nr 394 "Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamise põhimäärus" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 31, 225

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2000. a määruse nr 394 "Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamise põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 26.04.2004 nr 135

Määrus kehtestatakse «Andmekogude seaduse» (RT 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18, 107; 26, 158) § 32 lõike 1 alusel ja kooskõlas «Välismaalaste seaduse» (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548; 54, 582; 71, 686; 88, 808; 101, 900; 2000, 25, 148; 33, 197; 40, 254; 2001, 16, 68; RT III 2001, 7, 75; RT I 2001, 58, 352; 2002, 56, 351; 63, 387; 90, 521; 102, 599; 2003, 4, 20; 88, 594; 2004, 2, 2; 19, 134; 28, 189) §-ga 19 ning «Euroopa Liidu kodaniku seaduse» (RT I 2002, 102, 599; 2004, 19, 134) § 15 lõikega 7.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2000. a määruse nr 394 «Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamise põhimäärus» muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2000. a määruses nr 394 «Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamise põhimäärus» (RT I 2000, 91, 594; 2001, 92, 559; 2002, 98, 574; 2003, 35, 229; 37, 244) tehakse järgmised muudatused:

1) preambulit täiendatakse sõnadega «ning «Euroopa Liidu kodaniku seaduse» (RT I 2002, 102, 599) § 15 lõikega 7.»;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Registri pidamise eesmärk

Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on arvestuse pidamine elamis- ja töölubade ning nende pikendamise taotluste, elamis- ja töölubade kehtetuks tunnistamise taotluste, elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise taotluste, Eestist eemalviibimise registreerimise taotluste ning nende suhtes tehtud otsuste kohta tagamaks «Välismaalaste seaduses» ja «Euroopa Liidu kodaniku seaduses» ning nende alusel antud õigusaktides valitsusasutustele ja teistele riigiasutustele pandud ülesannete täitmine.»;

3) paragrahvi 7 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

« § 7. «Välismaalaste seaduse» alusel registrisse kantavad andmed»;

4) paragrahvi 7 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Tähtajalise elamisloa taotleja kohta, kes taotleb elamisluba töötamiseks või selle pikendamist, kantakse registrisse täiendavalt järgmised andmed:
1) tööandja andmed (juriidilisest isikust tööandja nimi või füüsilisest isikust tööandja ees- ja perekonnanimi, registrikood / Eesti isikukood, tööandja tegevusala, postiaadress, telefon, faks, e-posti aadress);
2) välisriigi tööandja andmed (juriidilisest isikust tööandja nimi või füüsilisest isikust tööandja ees- ja perekonnanimi, registrikood, postiaadress), kui elamisloa taotleja suhtes kohaldatakse «Välismaalaste seaduse» § 13 3 lõike 12 punkti 5;
3) töötamiskoha aadress;
4) töökoht või ametikoht;
5) eeldatav tööle asumise aeg;
6) andmed töö ja lepingu kohta (lepingu liik, välismaalase tööle asumise aeg, eeldatav lepingu lõppemise aeg, ametikoht, tasu).»;

5) paragrahvi 7 lõige 51 sõnastatakse järgmiselt:

« (51) Tähtajalise elamisloa taotleja kohta, kes taotleb elamisluba õppimiseks või selle pikendamist, kantakse registrisse täiendavalt järgmised andmed:
1) õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni andmed (nimi, registrikood, aadress);
2) eriala või kursuse nimetus ja nominaalse õppeaja kestus;
3) eeldatav õppima asumise aeg;
4) perekonnaliikmete ja ülalpeetavate arv ning seos taotlejaga;
5) andmed elamistingimuste kohta Eestis (andmed selle kohta, kas õppeasutus garanteerib välismaalasele elamispinna, elamispinna suurus, tubade arv, elamispinnal elavate isikute arv).»;
6) määrust täiendatakse paragrahviga 71 järgmiselt:

« § 71. «Euroopa Liidu kodaniku seaduse» alusel registrisse kantavad andmed

(1) Elamisloa või selle pikendamise taotleja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) isikuandmed (eesnimed, perekonnanimi, endised perekonnanimed, Eesti isikukood või sünniaeg, sünnikoht, sugu, kodakondsus);
2) andmed selle kohta, et taotleja on Euroopa Liidu kodanik või Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliige;
3) elamisloa või selle pikendamise taotlemise alus (töötamiseks; ettevõtlusega tegelemiseks; õppimiseks; piisava legaalse sissetuleku olemasolul; pikaajaliseks Eestis viibimiseks; elama asumiseks Euroopa Liidu kodaniku juurde);
4) andmed elukoha kohta Eestis (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, postiindeks);
5) andmed elukoha kohta välisriigis (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, postiindeks, riik);
6) kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
7) taotleja perekonnaseis (vallaline, abielus, vabaabielus, lahutatud, lesk);
8) andmed taotleja vabadusekaotusega karistamise kohta (karistuse kandmise aeg);
9) andmed välisriigi reisidokumendi kohta (reisidokumendi liik, number, väljaandja, väljaandmise aeg ja kehtivusaja lõppemise aeg).

(2) Elamisloa taotlemisel kantakse registrisse taotleja perekonnaliikmete kohta järgmised andmed:
1) isikuandmed (eesnimed, perekonnanimi, endised perekonnanimed, Eesti isikukood, kui see on taotlejal olemas või sünniaeg, sünnikoht, sugu, kodakondsus);
2) suhe taotlejaga (abikaasa, alla 21-aastane laps, ülalpeetav täisealine laps, lapselaps, Euroopa Liidu kodaniku või tema abikaasa ülalpeetav vanem või vanavanem).

(3) Elamisloa taotleja kohta, kes taotleb elamisluba töötamiseks või selle pikendamist, kantakse registrisse täiendavalt järgmised andmed:
1) töötamiskoha andmed (aadress, telefon, faks, e-posti aadress);
2) tööandja andmed (juriidilisest isikust tööandja nimi või füüsilisest isikust tööandja ees- ja perekonnanimi, registrikood/Eesti isikukood, tööandja tegevusala, tööandja aadress, telefon, faks, e-posti aadress);
3) andmed töö ja lepingu kohta (lepingu liik, tööle asumise aeg, eeldatav lepingu lõppemise aeg, ametikoht, tasu).

(4) Elamisloa taotleja kohta, kes taotleb elamisluba ettevõtluseks või selle pikendamist, kantakse registrisse täiendavalt taotleja osalusega äriühingu Eestis registreerimise või füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimise andmed (registreerimise aeg ja koht, registrikood).

(5) Elamisloa taotleja kohta, kes taotleb elamisluba õppimiseks või selle pikendamist, kantakse registrisse täiendavalt järgmised andmed:
1) õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni andmed (nimi, registrikood, aadress);
2) eriala, kursuse või teadus- või uurimistöö või praktika nimetus ja eeldatav kestus.

(6) Elamisloa taotleja, kes taotleb elamisluba Euroopa Liidu kodaniku juurde elama asumiseks või selle pikendamist, kantakse registrisse täiendavalt järgmised andmed:
1) Euroopa Liidu kodaniku isikuandmed (eesnimed, perekonnanimi, Eesti isikukood, kodakondsus);
2) Euroopa Liidu kodaniku kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress).

(7) Elamisloa otsuse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) otsuse teinud ametniku eesnimed ja perekonnanimi, ametikoht;
2) otsuse andmed (number, kuupäev);
3) elamisloa andmise või pikendamise alus;
4) elamisloa kehtivusaeg.

(8) Elamisloa kehtetuks tunnistamise kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) elamisloa kehtetuks tunnistamise kuupäev ja alus;
2) elamisloa kehtetuks tunnistamise otsuse teinud ametniku eesnimed, perekonnanimi ja ametikoht.»;

7) paragrahvi 8 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) elamis- ja tööloa saamise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise taotlus, elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise taotlus ja Eestist eemalviibimise registreerimise taotlus ning neile taotlustele lisatud dokumendid;»;

8) paragrahvi 8 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) haldusakt elamis- ja tööloa andmise või pikendamise ja andmisest või pikendamisest keeldumise, elamis- ja tööloa kehtetuks tunnistamise, Eestist eemalviibimise registreerimise ning elamisloa andmete kandmise välisriigi reisidokumenti või sellest keeldumise kohta.»;

9) paragrahvi 11 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) volitatud töötleja ametnik taotluse alusel, mille on esitanud välismaalane või Euroopa Liidu kodanik või Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliige, kes taotleb elamisloa ja/või tööloa saamist, pikendamist, kehtetuks tunnistamist, elamisloa andmete kandmist välisriigi reisidokumenti ja Eestist eemalviibimise registreerimist vastavalt seda valdkonda reguleerivatele õigusaktidele;»;

10) paragrahvi 11 punktis 2 asendatakse sõnad «lõigetes 1 ja 2» sõnadega «lõigetes 1–3»;

11) paragrahv 13 sõnastatakse järgmiselt:

« § 13. Andmete registreerimine ja registrisse kandmine

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet kannab §-des 7 ja 71 nimetatud andmed ning taotluse põhjendatust selgitavad andmed registrikaardile hiljemalt andmete esitamise päevale järgneval tööpäeval.»;

12) paragrahvi 15 täiendatakse pärast sõnu «ja lõikes 15» sõnadega «ning § 71 lõike 1 punktides 1, 4, 5 ja 7»;

13) paragrahvi 16 täiendatakse enne sõna «nimetatud» sõnadega «ning § 71 lõike 1 punktis 8»;

14) paragrahv 18 sõnastatakse järgmiselt:

« § 18. Menetlustoimiku koostamine

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet koostab menetlustoimiku § 8 punktis 1 nimetatud alusdokumendi vastuvõtmise või selle Kodakondsus- ja Migratsiooniametisse saabumise päeval.»;

15) paragrahv 21 sõnastatakse järgmiselt:

« § 21. Isikud, kellele väljastatakse andmeid

Registrisse kantud andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas «Isikuandmete kaitse seaduse» (RT I 2003, 26, 158) ja «Avaliku teabe seadusega» (RT I 2000, 92, 597; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 25, 153; 26, 158):
1) volitatud ja vastutava töötleja teenistujatele, kelle ametijuhendist tulenevate teenistuskohustuste täitmiseks on see vajalik;
2) kolmandatele isikutele, kui see on vajalik neile õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
3) andmesubjektile, kelle isikuandmeid registris töödeldakse, või tema seadusjärgsele esindajale.»;

16) paragrahvi 24 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «Paragrahvis 7» sõnadega «ja §-s 71»;

17) määrust täiendatakse §-ga 36 järgmiselt:

« § 36. Määruse kohaldamine Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodaniku ja Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku suhtes

Määrust kohaldatakse ka Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodaniku ja Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku suhtes.»

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS

Siseminister Margus LEIVO

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json