Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2000. a määruse nr 184 «Põllumajandusloomade registri asutamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 33, 229

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2000. a määruse nr 184 «Põllumajandusloomade registri asutamine» muutmine

Vastu võetud 26.04.2004 nr 136

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» (RT I 1999, 57, 598; 2002, 13, 80; 61, 375; 63, 387; 96, 566; 2004, 19, 135) § 11 lõike 3 ja «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18, 107; 26, 158) § 32 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2000. a määruses nr 184 «Põllumajandusloomade registri asutamine» (RT I 2000, 45, 284; 2001, 8, 40; 91, 547; 2003, 61, 400) tehakse järgmised muudatused:

1) kogu määruse tekstis asendatakse sõna «elektrooniline» mis tahes vormis sõnaga «digitaalne» sobivas vormis ja sõna «elektrooniliselt» sõnaga «digitaalselt»;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Registrisse kantakse andmed tunnustatud tapamajade ja loomsete jäätmete käitlemise ettevõtete (edaspidi ettevõte ) kohta.»;

3) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) volitatud töötlejale saabumise kuupäev.»;

4) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) põllumajanduslooma liik ja registrinumber; veise, lamba ja kitse puhul ka sünnikuupäev, sugu, tõug või karva värvus ning ema registrinumber; väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvast riigist (edaspidi ühenduseväline riik) imporditud loomade puhul Eesti registrinumber ja päritoluriigi registrinumber;»;

5) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) pärast veise kadumist, hukkumist, tapmist või eksporti ühendusevälisesse riiki volitatud töötlejale veisepassi esitamise andmed;»;

6) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse sõnad «sisseveo puhul» sõnadega «ühendusevälisest riigist impordi puhul»;

7) paragrahvi 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 8 lõike 4 punkti 2 täiendatakse pärast sõnu «ehitise asukoht» sõnadega «, geograafilise asukoha koordinaadid»;

9) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

« (41) Ehitiste registrisse kandmisel tuleb täiendavalt järgida Euroopa Komisjoni otsust 2000/678/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad põllumajandusettevõtete registreerimiseks riiklikes seakasvatuse andmebaasides vastavalt nõukogu direktiivile 64/432/EMÜ (EÜT L 281, 7.11.2000, lk 16–17), ning Euroopa Komisjoni direktiivi 2002/4/EÜ nõukogu direktiiviga 1999/74/EÜ hõlmatud munakanasid pidavate ettevõtete registreerimise kohta (EÜT L 30, 31.01.2002, lk 44–45).

(42) Registri digitaalsesse andmebaasi kantakse § 5 lõikes 3 nimetatud registri objekti kohta järgmised andmed:
1) ettevõtja, kes tegutseb § 5 lõikes 3 nimetatud ettevõtte kaudu (edaspidi ettevõtja), ja selles ettevõttes tegevuse korraldamise eest vastutava isiku nimi, elu- või asukoht, aadress ning isiku- või registrikood;
2) ettevõtte asukoht, geograafilise asukoha koordinaadid ja aadress; ettevõtte registreerimise number koos tema tunnustamise numbriga ja muud taolised andmed;
3) kande tegemise aeg ja kande tegija andmed.»;

10) paragrahvi 9 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Põllumajandusloomale, ehitisele ja ettevõttele registrinumbri andmise, muutmise või kustutamise õigus on üksnes volitatud töötlejal.»;

11) paragrahvi 12 täiendatakse pärast sõnu «loomsete jäätmete käitlemist korraldav isik,» sõnadega «Veterinaar- ja Toiduamet,»;

12) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Loomapidaja peab andmed registrisse üle andma seitsme päeva jooksul, arvates põllumajanduslooma märgistamise päevast, Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toimetamise päevast või registrisse kantavate andmete muutumise päevast.»;

13) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Veterinaar- ja Toiduamet peab andmed registrisse üle andma 10 tööpäeva jooksul, arvates ettevõtte tunnustamise otsuse tegemise päevast.»;

14) paragrahvi 15 lõige 21 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS
Põllumajandusminister Ester TUIKSOO
Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json