Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruse nr 364 «Elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja tähtajad ning elamisloa ja tööloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete kandmine välisriigi reisidokumenti ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 33, 230

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruse nr 364 «Elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja tähtajad ning elamisloa ja tööloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete kandmine välisriigi reisidokumenti ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord» muutmine

Vastu võetud 26.04.2004 nr 137

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548; 54, 582; 71, 686; 88, 808; 101, 900; 2000, 25, 148; 33, 197; 40, 254; 2001, 16, 68; RT III 2001, 7, 75; RT I 2001, 58, 352; 2002, 56, 351; 63, 387; 90, 521; 102, 599; 2003, 4, 20; 88, 594; 2004, 2, 2; 19, 134; 28, 189) § 141 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruses nr 364 «Elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja tähtajad ning elamisloa ja tööloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete kandmine välisriigi reisidokumenti ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord» (RT I 2002, 98, 574; 2003, 37, 251) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 41 järgmiselt:

« (41) Vanglas viibiv välismaalane võib lõikes 4 nimetatud taotluse või sooviavalduse esitada posti teel vangla kaudu vangla kaaskirjaga, kui tema isik on tuvastatud määruse § 2 lõike 5 kohaselt vanglateenistuja poolt.»;

3) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Paragrahvi 1 lõigetes 4 ja 41 nimetatud juhul tuvastab vanglas viibiva välismaalase isiku vanglateenistuja. Taotluse või sooviavalduse esitamisel posti teel lisab vangla kaaskirjale kirjaliku kinnituse välismaalase isiku tuvastamise kohta ja taotlusele lisatud fotol kujutatud isiku samasuse tuvastamise kohta kinnipeetavaga.»;

4) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «edastamiseks» sõnadega «pärast isiku tuvastamist»;

5) paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse sõnad «§ 9 lõikes 3» sõnadega «§ 111 lõikes 2»;

6) paragrahvi 10 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 12 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmiselt:

« 11) välisriigi tööandja andmed (juriidilisest isikust tööandja nimi või füüsilisest isikust tööandja ees- ja perekonnanimi, registrikood, postiaadress), kui elamisloa taotleja suhtes kohaldatakse «Välismaalaste seaduse» § 133 lõike 12 punkti 5.»;

9) paragrahvi 12 lõike 7 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 12 lõiget 7 täiendatakse punktidega 10 1 ja 13 järgmiselt:

« 101) seadmete paigaldaja või oskustööline – dokumendid või andmed, mis tõendavad taotleja erialast ettevalmistust või kogemust, ning siseministri otsus;»

« 13) lähetatud töötaja – välisriigi tööleping ja lähetust tõendavad dokumendid.»;

11) paragrahvi 15 lõike 1 punkti 4 ja lõike 2 punkti 4 täiendatakse järgmiselt:

«, välja arvatud juhul, kui laps ja vanem saabuvad Eestisse koos;»;

12) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 17 lõike 1 punkti 4 ja lõike 2 punkti 4 täiendatakse järgmiselt:

«, välja arvatud juhul, kui eestkostetav ja eestkostja saabuvad Eestisse koos;»;

14) paragrahvi 18 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmiselt:

« 5) dokument, mis tõendab taotleja tegeliku eluruumi olemasolu Eestis;
6) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal.»;

15) paragrahvi 20 lõike 1 punkti 3, lõike 2 punkti 13 ja lõike 3 punkti 4 täiendatakse järgmiselt: «, välja arvatud, kui taotlus esitatakse «Välismaalaste seaduse» § 121 lõikes 11 nimetatud juhul;»;

16) paragrahvi 23 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Lõigetes 1 – 3 nimetatud välismaalase abikaasa, lesk, täisealine laps või alaealine laps esitab lisaks määruses sätestatud tähtajalise elamisloa taotlemisel nõutavatele dokumentidele:
1) lõigetes 1 – 3 nimetatud välismaalase elulookirjelduse;
2) sugulussuhet või perekonnaseisu tõendava dokumendi;
3) koopia lõikes 3 nimetatud välismaalase surmatunnistusest.»;

17) paragrahvi 30 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 30 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmiselt:

« 11) välisriigi tööandja andmed (juriidilisest isikust tööandja nimi või füüsilisest isikust tööandja ees- ja perekonnanimi, registrikood, postiaadress), kui elamisloa taotleja suhtes kohaldatakse «Välismaalaste seaduse» § 133 lõike 12 punkti 5;»;

19) paragrahvi 33 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 33 lõiget 3 täiendatakse punktiga 4 järgmiselt:

« 4) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal.»;

21) paragrahvi 36 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmiselt:

« 5) dokument, mis tõendab taotleja tegeliku eluruumi olemasolu Eestis;
6) kindlustusleping, mis tagaks taotleja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava elamisloa kehtivusajal.»;

22) paragrahvi 59 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 64 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

« 12) andmed selle kohta, kas taotleja on välisriigi relvajõudude teenistuses oleva, sealt reservi arvatud või erru läinud isiku abikaasa, lesk, vanem, täisealine või alaealine laps;»;

24) paragrahvi 66 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) andmed selle kohta, kas taotleja on välisriigi relvajõudude teenistuses oleva, sealt reservi arvatud või erru läinud isiku abikaasa, lesk, vanem, täisealine või alaealine laps;»;

25) paragrahvi 68 lõike 2 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

« 8) andmed selle kohta, kas taotleja on välisriigi relvajõudude teenistuses oleva, sealt reservi arvatud või erru läinud isiku abikaasa, lesk, vanem, täisealine või alaealine laps;».

§ 2. Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS
Siseminister Margus LEIVO
Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json