Teksti suurus:

Kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimise kord jaemüügi etapis

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RT I 2004, 33, 231

Kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimise kord jaemüügi etapis

Vastu võetud 26.04.2004 nr 138

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163) § 50 lõike 3 ja Euroopa Komisjoni määruse 1148/2001/EÜ vastavuskontrollide kohta, mida kohaldatakse värske puu- ja köögivilja turustusnormide suhtes (EÜT L 156, 13.06.2001, lk 9–22), artikli 9 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Euroopa Liidu Nõukogu määruse 2200/96/EÜ puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta (EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1–28) lisas 1 toodud värske puu- ja köögivilja kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimise kord jaemüügi etapis.

§ 2. Kontrollimine

(1) Puu- ja köögivilja vastavust kvaliteedinõuetele kontrollitakse jaemüügi üle tehtava järelevalve käigus:
1) riskianalüüsi andmete põhjal koostatud aasta kontrollplaani alusel;
2) rikkumistele osutavate avalduste alusel.

(2) Aasta jooksul kontrollplaani alusel tehtav kontroll peab hõlmama vähemalt 200 kauplust.

(3) Puu- ja köögivilja vastavust kvaliteedinõuetele kontrollitakse partiid esindava lähteproovi või selle osa hindamisega.

(4) Lähteproov on kontrollitava partii eri kohtadest pisteliselt võetud üksikproovide kogum. Üksikproov on partiist võetud pakendatud või pakendamata puu- ja köögivilja kogus.

§ 3. Proovide võtmine

(1) Proovide võtmine on puu- ja köögivilja partiist teatava koguse ajutine eraldamine nõuetekohasuse kontrollimiseks. Partii on puu- ja köögivilja kogus, millel on kontrolli ajal ühesugused omadused ja üks saatja.

(2) Rikutud pakenditest puu- ja köögiviljade proove ei võeta.

(3) Paragrahvi 2 lõikes 4 nimetatud lähteproovi koguse ja üksikproovide arvu määrab järelevalveametnik. Lähteproovi kogus peab olema piisav puu- või köögiviljapartii vastavuse hindamiseks kehtestatud nõuetele.

(4) Kui puu- või köögivilja vilja mass on üle 2 kg, võetakse lähteprooviks viis üksikproovi.

(5) Pähklite kvaliteedinõuetele vastavuse hindamiseks võetakse teisene proov. Teisene proov on lähteproovi igast üksikproovist võetud esindav kogus. Teisese proovi suurus on vähemalt 50 pähklit või üks müügipakend.

(6) Värske puu- ja köögivilja sisu kvaliteedinõuetele vastavuse hindamiseks võetakse lähteproovist vähendatud proov. Vähendatud proov on lähteproovist võetud esindav kogus, mis on piisav puu- ja köögiviljapartii mõnele kindlale nõudele vastavuse hindamiseks. Vähendatud proovi kogus ei või ületada 10% lähteproovist.

(7) Puu- ja köögiviljapartii kvaliteedinõuetele mittevastavaks tunnistamiseks peab lähteprooviks võetud üksikproovide kogus vastama määruse lisas toodud kogustele.

§ 4. Proovide vastavuse hindamine

(1) Puu- ja köögivilja lähteproovi või selle osa hinnatakse lahtipakitud puu- ja köögivilja koguselt. Enne lähteproovi lahtipakkimist kontrollitakse märgistuse täpsust ja pakendimaterjali ning pakendamise sobivust ja puhtust.

(2) Kontrollija ei pea pakendit eemaldama, kui pakendi laad ja pakkematerjali liik võimaldavad toodet hinnata lahti pakkimata. Pakendit ei eemaldata pähklite hindamiseks.

(3) Kui hindamisel avastatakse puu- ja köögiviljas märkimisväärsel hulgal sisemisi defekte, võib samast partiist võtta uued proovid §-s 3 sätestatud korras (korduskontroll).

(4) Lähteproov tagastatakse valdajale pärast hindamist, välja arvatud juhul, kui lähteproovi hindamise käigus puu- ja köögivili tükeldati.

§ 5. Kontrolli tulemuste vormistamine

(1) Partiid esindava lähteproovi hindamise tulemused loetakse kehtivaks kogu kontrollitava puu- ja köögiviljapartii kohta.

(2) Kontrolli tulemuste kohta koostatakse kontrollakt.

(3) Kui kontrollimisel leiti nõuetele mittevastavat puu- ja köögivilja, märgitakse kontrollakti nõuetele mittevastava puu- ja köögivilja osamass protsentides. Kui puu- ja köögivilja on võimalik viia kehtestatud nõuetega vastavusse kvaliteediklassi muutmise teel, tehakse ettekirjutus kvaliteediklassi muutmiseks märgistusel.

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS
Põllumajandusminister Ester TUIKSOO
Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 138 «Kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimise kord jaemüügi etapis»
lisa

PAKENDATUD JA PAKENDAMATA PUU- JA KÖÖGIVILJAST VÕETAVATE ÜKSIKPROOVIDE VÄHIMAD KOGUSED

Pakendatud puu- ja köögivilja partii

Pakendamata puu- ja köögivilja partii

pakendite arv, tk üksikproovide vähim arv, tk mass või tükiarv, kg või tk üksikproovi vähim kogus, kg või tk
kuni 100 5 kuni 200 5
101–300 7 201–500 10
301–500 9 501–1000 20

Põllumajandusminister Ester TUIKSOO

/otsingu_soovitused.json