Teksti suurus:

NEAFC-i kalapüügieeskirjade jõustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.08.2011
Avaldamismärge:

NEAFC-i kalapüügieeskirjade jõustamine

Vastu võetud 25.06.2002 nr 206
RT I 2002, 54, 344
jõustumine 01.07.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.04.2004RT I 2004, 29, 20201.05.2004

Määrus kehtestatakse « Kalapüügiseaduse» (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514; 2001, 18, 88; 2002, 41, 250) § 17 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse kohaldamisala

  Määrust kohaldatakse kalapüügil Eesti lipudokumendiga laevadega Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni (North-East Atlantic Fisheries Commission, edaspidi NEAFC) reguleeritaval veealal, mis toimub NEAFC-i poolt vastuvõetud «Kontrolli- ja Järelevalvesüsteemist» ( NEAFC Scheme of Control and EnforcementNEAFC-i kalapüügieeskirjad ) tulenevate kalapüügile esitatavate nõuete ja piirangute alusel.

  §-d 2. –4.
[kehtetud - RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

2. peatükk NÕUDED KALAPÜÜGIL 

§ 5.  Kalapüügi keeld

  Kalapüük, välja arvatud püük õngejadadega, on keelatud lisas 2 toodud koordinaatidega määratud veealal.

§ 6.  Lubatud silmasuurus

  Mereahvenapüügil on keelatud kasutada püügivahendeid väiksema silmasuurusega kui 100 mm.
[RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

§ 7.  Nõuded püüniste tähistusele

  (1) Tähistuspoid või muud sellelaadsed objektid, mis ujuvad veepinnal ja on mõeldud seisevpüüniste asukoha tähistamiseks, peavad olema selgesti märgistatud selle kalalaeva registreerimisnumbriga, mille juurde nad kuuluvad.

  (2) Öisel ajal hea nähtavuse korral peab poi tuli olema nähtav vähemalt 2 meremiili kaugusele.

  (3) Poi lipuvarras peab ulatuma poist vähemalt 2 meetri kõrgusele.

§ 8.  Ankurdatud püüniste tähistamine

  (1) Merre ankurdatud võrgud, jadad ja muud püügivahendid tähistatakse päevasel ajal lippude või lokatsioonipeegelduspoidega ning öisel ajal valguspoidega, et näidata nende asukohta ja ulatust. Tähistama ei pea laevaga ühendatud püügivahendi laevaga ühenduses olevat otsa.

  (2) Päevasel ajal peab püügivahendi kõige läänepoolsema otsa tähistuspoi olema märgistatud kahe ülestikku asetseva lipuga või ühe lipu ja lokatsioonipeegeldiga ning kõige idapoolsema otsa tähistuspoi ühe lipu või lokatsioonipeegeldiga.

  (3) Öisel ajal peab püügivahendi kõige läänepoolsema otsa tähistuspoi olema märgistatud kahe valge tulega ja kõige idapoolsema otsa tähistuspoi ühe valge tulega.

  (4) Püügivahendi paiknemise suuna määramiseks võib lisaks lõigetes 2 ja 3 toodud tähistusele kummagi otsa tähistuspoist 70–100 meetri kaugusele asetada ühe lipu või lokatsioonipeegeldiga päevasel ajal ning ühe valge tulega öisel ajal märgistatud täiendava poi.

  (5) Kui püügivahendi pikkus ületab 1 meremiili, tuleb püügivahend täiendavalt tähistada poidega nii, et ükski püügivahendi osa ei jääks tähistamata. Poisid ei tohi asetada üksteisest kaugemale kui 1 meremiil. Päevasel ajal peavad poid olema märgistatud lipu või lokatsioonipeegeldiga, öisel ajal peab nii palju poisid kui võimalik olema märgistatud ühe valge tulega. Sama püügivahendi tulega märgistatud poide vahe ei tohi olla suurem kui 2 meremiili.

§ 9.  Triivpüüniste tähistamine

  (1) Meres triivivate võrkude või jadade mõlemad otsad peavad olema tähistatud püünisest kuni 2 meremiili kaugusel asuvate poidega. Tähistama ei pea laevaga ühendatud püügivahendi laevaga ühenduses olevat otsa.

  (2) Poid peavad päevasel ajal olema märgistatud lipu või lokatsioonipeegeldiga ning öisel ajal valge tulega.

 

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 206 «NEAFC-i kalapüügieeskirjade jõustamine»
lisa 1NEAFC-I POOLT REGULEERITUD KALALIIGID NING ICES PIIRKONNAD

Kalaliigi nimetus

ICES piirkond, kus selle kalaliigi püüki reguleeritakse

Eestikeelne tavanimetus

Teaduslik nimetus

Mereahven

Sebastes mentella

V, XII, XIV

Norra heeringa kevadine kudekari (Atlanto Scandian)

Clupea harengus

I, II  

Putassuu

Micromesistius poutassou

IIa, IVa, Vb, VI, VII, XII, XIV

Makrell

Scomber scombrus

IIa, IV, V, VI, VII, XII

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

VIb 

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 206 «NEAFC-i kalapüügieeskirjade jõustamine»
lisa 2KALAPÜÜGI KEELUALA KOORDINAADID

Punkti nr  

Laiuskraad  

Pikkuskraad

1

57º00´0

15º00´0

2

57º00´0

14º70´0

3

56º57´5

14º32´7

4

56º50´0

14º45´0

5

56º50´0

15º00´0

/otsingu_soovitused.json