Teksti suurus:

Rahvusvahelise raudteekaubaveo kokkulepe (SMGS)

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.1993
Avaldamismärge:RT II 2004, 14, 53

Rahvusvahelise raudteekaubaveo kokkulepe (SMGS)

Eesti Vabariik ühines «Rahvusvahelise raudteekaubaveo kokkuleppega» 1992. a 5. juunil Ulan-Batoris ja seda rakendatakse Eestis alates 1993. a 1. märtsist.

Lisa 2. Ohtlike kaupade veo eeskiri (1.07.2011 redaktsioon)


Kehtib alates 1. novembrist 1951. a,
muudatuste ja täiendustega seisuga 1. oktoober 2003. a.

Kaubaveo korraldamiseks rahvusvahelise raudtee-otseühenduse korras sõlmisid:
Aserbaidžaani Vabariigi, Albaania Vabariigi, Valgevene Vabariigi, Bulgaaria Vabariigi, Vietnami Sotsialistliku Vabariigi, Gruusia, Iraani Islamivabariigi, Kasahstani Vabariigi, Hiina Rahvavabariigi, Korea Rahvademokraatliku Vabariigi, Kõrgõzstani Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Moldova Vabariigi, Mongoolia, Poola Vabariigi, Venemaa Föderatsiooni, Tadžikistani Vabariigi, Türkmenistani, Usbekistani Vabariigi, Ukraina ja Eesti Vabariigi raudteid haldavad ministeeriumid oma volitatud isikute kaudu järgmise kokkuleppe.


I OSA. ÜLDSÄTTED

Artikkel 1
Kokkuleppe ese

Käesolev kokkulepe seab sisse rahvusvahelise raudtee-otseühenduse kaubaveoks Aserbaidžaani Vabariigi, Albaania Vabariigi, Valgevene Vabariigi, Bulgaaria Vabariigi, Vietnami Sotsialistliku Vabariigi, Gruusia, Iraani Islamivabariigi; Kasahstani Vabariigi, Hiina Rahvavabariigi, Korea Rahvademokraatliku Vabariigi, Kõrgõzstani Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Moldova Vabariigi, Mongoolia, Poola Vabariigi, Venemaa Föderatsiooni, Tadžikistani Vabariigi, Türkmenistani, Usbekistani Vabariigi, Ukraina ja Eesti Vabariigi raudteedel.

Neid raudteid esindavad ministeeriumid, kes neid raudteid haldavad ja kes on sõlminud käesoleva kokkuleppe.

Artikkel 2
Kokkuleppe kohaldamine

§ 1. Käesoleva kokkuleppe järgi toimub otsekaubavedu rahvusvahelistel raudteeliinidel artikli 3 §-s 2 nimetatud jaamade vahel SMGS saatekirja alusel ja ainult käesolevas kokkuleppes osalevate raudteede raudteevõrgustiku kaudu.

See kokkulepe on kohustuslik raudteedele, kauba saatjaile ja saajaile ning kehtib kõigi veolepingu poolte suhtes, sõltumata nende riiklikust kuuluvusest.

§ 2. Kaubavedu riikidest, mille raudteed on käesoleva kokkuleppe osalised, transiidina läbi riikide, mille raudteed on samuti selle kokkuleppe osalised, riikidesse, mille raudteed ei ole käesoleva kokkuleppe osalised, ja viimastest tagasisuunas toimub huvitatud raudteedel seda liiki rahvusvahelise raudteeühenduse kohta rakendatavais transiiditariifides ette nähtud korras ja tingimustel, kui ei kohaldata mõnda muud rahvusvahelise raudteekaubaveo-otseühenduse kohta käivat kokkulepet.

§ 3. Käesolevat kokkulepet ei kohaldata kaubavedude suhtes, kui:
1) lähtejaam ja sihtjaam asuvad ühes ja samas riigis ning vedu teise riigi territooriumil toimub ainult transiidina lähteriigi raudtee rongidega;
2) vedu kahe riigi jaamade vahel läbib transiidina kolmanda riigi territooriumi lähte- või sihtriigi raudtee rongidega;
3) vedu toimub naaberriikides asuvate jaamade vahel ja kui need veod toimuvad kogu tee ulatuses ühe riigi raudtee rongidega vastavalt sellel raudteel kehtivatele sise-eeskirjadele.

Käesoleva paragrahvi punktides 1, 2 ja 3 nimetatud veod toimuvad asjast huvitatud raudteede vahel sõlmitud erilepingute alusel.

§ 4. Samaaegselt teistes rahvusvahelistes kokkulepetes osalevad raudteed võivad korraldada omavahelist kaubavedu nende kokkulepete järgi.

Artikkel 3
Raudtee veokohustus

§ 1. Iga käesolevas kokkuleppes osalev raudtee1 on kohustatud kokkuleppes ette nähtud tingimustel vedama kõiki kaupu peale artiklis 4 nimetatute, kui:
1) vedu on ette nähtud lähteraudtee veoplaanis ja kui lähteraudtee siseeeskirjad ei näe ette teisiti;
2) vedu toimub raudtee käsutuses olevate veovahenditega;
3) saatja peab kinni käesoleva kokkuleppe tingimustest;
4) vedu ei takista asjaolud, mida raudtee ei saa ära hoida ja mille kõrvaldamine ei sõltu temast.
    1 Sõna raudtee all mõistetakse kõiki ühe riigi raudteid.

§ 2. Kaubavedu toimub kõikide jaamade vahel, mis on käesolevas kokkuleppes osalevate riikide raudteede siseliikluses avatud kaubaveoks:
1) ilma ümberlaadimiseta sama rööpmelaiusega raudteede piirijaamades;
2) kauba ümberlaadimisega või vagunitele teistsuguse rööpmelaiusega pöördvankrite paigaldamisega erineva rööpmelaiusega raudteede piirijaamades või muudetava laiusega pöördvankrite kasutamise korral. Kaubaveo korra kauba ümberlaadimise, vagunitele teistsuguse rööpmelaiusega pöördvankrite paigaldamise või muudetava laiusega pöördvankrite kasutamise korral määrab raudtee piiririikide erineva rööpmelaiusega raudteede vahelise kokkuleppe alusel.

Kaubavedu Korea Rahvademokraatliku Vabariigi raudteel toimub ainult jaamani, mille nimetuse teatab selle riigi raudtee teistele käesolevas kokkuleppes osalevatele raudteedele ja mis avaldatakse trükis neil raudteedel kehtivate sise-eeskirjade kohaselt.

Vagunsaadetiste ja konteinersaadetiste lähetamisel Hiina Rahvavabariigi ja Korea Rahvademokraatliku Vabariigi raudteele või sealt tagasitoomisel tuleb see eelnevalt kooskõlastada nende riikide raudteega, aga ka veos osalevate transiitraudteedega.

§ 3. Vastavate valitsusorganite korraldusel raudtee:
1) suleb ajutiselt liikluse kas täielikult või osaliselt;
2) katkestab ajutiselt teatud veoste vastuvõtmise või võtab neid vastu ainult teatud tingimustel;
3) võtab ajutiselt veoks vastu eelkõige teatud kaupu.

Peale selle on raudteel õigus rakendada ülalnimetatud meetmeid, kui need on vajalikud ja on seotud asjaoludega, mida raudtee ei saa ära hoida ja mille kõrvaldamine ei sõltu temast (näiteks loodusõnnetused ja muud vääramatu jõu ilmingud).

Raudtee, kus sellised meetmed on rakendatud, on kohustatud telegraafi teel teatama sellest käesolevas kokkuleppes osalevatele asjast huvitatud raudteedele. Nendele raudteedele tuleb kohe teatada ka nimetatud meetmete tühistamisest.

Vajaduse korral avaldatakse need meetmed trükis raudteedel kehtivate sise-eeskirjade kohaselt.

Artikkel 4
Veoks keelatud esemed

§ 1. Rahvusvaheliseks otseühendus-raudteekaubaveoks ei lubata:
1) esemeid, mille vedu on keelatud kas või ühes veos osalevas riigis, mille raudtee pidanuks veos osalema;
2) kas või ühe riigi postiameti monopoliks olevaid esemeid (lisa 1), kui selle riigi raudtee pidanuks veos osalema;
3) lõhkekehi ning tulirelvade ja muu laskemoona, välja arvatud jahi- ja sportrelvade laskemoon;

  4) lõhkeaineid, surugaasi, rõhu all veeldatud või lahustatud gaasi, aga ka isesüttivaid ja radioaktiivseid aineid, kui need ei ole loetletud lisa 2 tabelites 1, 2, 4.2 ja 7;

E


5) väikesaadetisi massiga alla 10 kilo ühe veosekoha kohta. See piirang ei kehti veoste suhtes, mille ühe veosekoha maht on üle 0,1 kuupmeetri;
6) üle 1,5-tonnise massiga veoseid mitteavaneva katusega kinniseis vaguneis ümberlaadimisega veo korral;
7) väikesaadetisi ümberlaadimisega veo korral lahtise veeremiga, kui veosekoha mass on alla 100 kilo; see säte ei kehti veoste puhul, mille kohta lisa 2 näeb ette ühe veosekoha maksimaalse massi alla 100 kilo.

§ 2. Kui veolepingu täitmise ajal selgub, et vastu on võetud veoks keelatud esemeid, kuigi õige nime all, siis peetakse need kinni ja nendega toimitakse selle riigi seaduste ja muude õigusaktide kohaselt, kus veos kinni peeti.

Artikkel 5
Eritingimustel veoks lubatud esemed

§ 1. Raudteeveeremit (kaasa arvatud raudteekraanad) võib vedada oma telgedel, kui lähteraudtee teeb kindlaks, et veerem on liikluskõlblik, mida ta peab tõendama vastava märkega saatekirja lahtris «Kauba nimetus», märkides sinna ka maksimaalse liikumiskiiruse ning vajaduse korral ka muud veotingimused.

Kui veeremit tuleb oma telgedel vedada erineva rööpmelaiusega raudteedel, siis võib seda veoks vastu võtta ainult pärast eelnevat kooskõlastamist teistsuguse rööpmelaiusega raudteedega. Sel juhul peab saatja varustama veeremi teistsuguse rööpmelaiusega raudtee varupöördvankritega. Kui teistsuguse rööpmelaiusega raudtee on transiitraudtee, siis võib kooskõlastamise käigus seada tingimuseks, et transiitraudtee annab veoks oma liinidel oma pöördvankrid.

Vedurite, tendrite, metroovagunite ja raudteekraanade veol oma telgedel peab kauba saatja tagama nende saatmise vastavalt lisa 3 sätteile.

§ 2. Koduloomi võib vedada ainult koos saaturiga, välja arvatud väikeloomad ja linnud, keda veetakse ümberlaadimiseta veo korral väikesaadetisena kindlalt suletud puurides, kastides, korvides vms.

Kauba saatja on kohustatud tagama koduloomade saatmise vastavalt lisa 3 sätteile.

Kauba saatja on kohustatud järgima lähte- ja sihtriigi, aga ka transiidiriikide veterinaar- ja sanitaareeskirju.

§ 3. Kiiresti riknevaid kaupu võetakse veoks vastu lisa 4 sätete kohaselt. Kiiresti riknevate kaupade veol Vietnami Sotsialistlikku Vabariiki või transiidina tema raudteede kaudu tuleb see eelnevalt kooskõlastada Vietnami Sotsialistliku Vabariigi raudteedega.

§ 4. Allpool loetletud kaupu lubatakse vedada ainult pärast veos osalevate raudteede vahelist eelnevat kooskõlastamist:

 

1) kaubad, mille ühe veosekoha mass on üle 60 tonni, ümberlaadimisega veol Vietnami Sotsialistliku Vabariigi jaoks aga üle 20 tonni;
2) veosed pikkusega üle 18 meetri, Vietnami Sotsialistlikku Vabariiki veol aga pikkusega üle 12 meetri.

Ilma eelneva kooskõlastuseta, välja arvatud Vietnami Sotsialistlikku Vabariiki saadetavad kaubad, võib vedada:
– veoseid pikkusega üle 18 meetri ja kuni 25 meetrit, kui need on laaditud ühte vagunisse ja neid ei tule ümber laadida. Kui kasutatakse kattevaguneid, ei tohi veos neile toetuda;
– raudteerööpaid ja raudbetooni ümarterassarruseid pikkusega kuni 30 meetrit, Euroopa raudteedel rööpmelaiusega 1435 mm aga pikkusega kuni 36 meetrit;

3) veoseid, mis on lisas 5 ette nähtust suuremate gabariitidega, kas või ühelgi veos osaleval raudteel (mittegabariitsed veosed).

Ümberlaadimisega veo korral võetakse mittegabariitsuse määramisel arvesse, et vaguni põranda kõrgus rööpapeast on 1300 mm, Vietnami Sotsialistliku Vabariigi raudteedel aga 1100 mm. Siinjuures tuleb lähtuda sellest, et vagun paikneb sirgel, horisontaalsel teelõigul ning vaguni pikitelg ühtib tee teljega;

E


4) veoseid, mille ümberlaadimisega vedu toimub veoplatvormil;
5) ümberlaadimisega veetavad keemilised ained eritsisternides;
6) kõik tsisternides vedelkaubad veoks Vietnami Sotsialistlikku Vabariiki.

Veotingimuste kooskõlastamiseks peab saatja ümberlaadimiseta veo korral ühe kuu jooksul ja ümberlaadimisega veo korral kahe kuu jooksul enne kauba veoks üleandmist esitama lähtejaamale andmed iga veosekoha pakendi liigi ja massi kohta, käesoleva paragrahvi punktides 1, 2 ja 3 loetletud kaupade kohta lisaks veel veose mõõtmed ja vajaduse korral ka pealelaadimise skeemi. Mittegabariitsete veoste korral peab saatja igal juhul esitama pealelaadimise skeemi.

Mittegabariitsete kaupade veol ringiga mööda transiitraudteed peab saatja saatekirja lahtrisse «Saatja eriavaldused» märkima selle ringtee.

 

§ 5. Mittegabariitsete, ebasümmeetriliste, üle 3-tonnise brutomassiga veoste, seadmete ja masinate, samuti seda liiki veoste puhul kastides, mille kõrgus on üle 1 meetri, peab saatja igale veosekohale märkima pesemiskindla värviga veose mõlemale poolele rist- ja pikisuunas raskuskeskme asukoha markeerimismärgiga «Raskuskese» vastavalt lisale 6 ning iga veosekoha brutomassi.

Mittegabariitsetele veostele peab saatja tegema mõlemale poolele pikisuunas pealdise või kinnitama (punase raamiga ääristatud) sildi tekstiga: «Ettevaatust! Mittegabariitne veos ... (raudteede lühendnimetus)».

See pealdis tuleb teha kauba lähetanud riigi keeles ja tõlkena ühte OSShD töökeelde (hiina või vene keelde), sealjuures:
– veol Aserbaidžaani Vabariiki, Valgevene Vabariiki, Bulgaaria Vabariiki, Gruusiasse, Iraani Islamivabariiki, Kasahstani Vabariiki, Kõrgõzstani Vabariiki, Läti Vabariiki, Leedu Vabariiki, Moldova Vabariiki, Poola Vabariiki, Venemaa Föderatsiooni, Tadžikistani Vabariiki, Türkmenistani, Usbekistani Vabariiki, Ukrainasse ja Eesti Vabariiki vene keeles;
– Vietnami Sotsialistlikku Vabariiki, Hiina Rahvavabariiki ja Korea Rahvademokraatlikku Vabariiki hiina või vene keeles;
– veol Mongooliasse või transiitveona läbi Mongoolia vene keeles.

E

§ 6. Autosid ja traktoreid tohib vedada ainult lisas 7 ette nähtud tingimustel.

§ 7. Ohtlikke kaupu võetakse veoks vastu ainult lisas 2 ette nähtud tingimustel.

E

§ 8. Surnuid tohib vedada ainult järgmisi tingimusi järgides:
1) surnu võetakse veoks vastu ainult tugevas, hermeetiliselt suletud metallkirstus või plekiga ülelöödud puitkirstus. Kirst peab olema paigutatud puitkasti ja kinnitatud;
2) saatja on kohustatud lisama saatekirjale sanitaarorganite arstitõendi, et neil ei ole surnu veoks vastuväiteid;
3) surnu võetakse veoks vastu ainult vagunsaadetisena ja kiirveosena;
4) surnu juurde kuuluvad esemed massiga kuni 500 kg võib paigutada surnuga ühte vagunisse. Neid esemeid veetakse tasuta ja raudtee nende eest ei vastuta;
5) surnute vedu toimub ainult koos saatjapoolse saaturiga vastavalt lisa 3 sätetele. Saatja palvel ja kõigi veos osalevate raudteede nõusolekul võib surnuid vedada ka ilma saaturita.

§ 9. Kui veolepingu täitmise ajal tuvastatakse, et käesoleva artikli §-des 1–8 nimetatud kaubad, mida on lubatud vedada eritingimustel, on võetud veoks vastu neid tingimusi eirates, siis peetakse need kaubad kinni ja nendega toimitakse vastavalt artikli 21 sätetele. Kui ohtlike kaupade pakend ei võimalda nende edasist vedu, siis peetakse sellised kaubad kinni ja nendega toimitakse selle riigi seaduste ja muude õigusaktide järgi, kus kaup kinni peeti.

§ 10. Erandjuhtumeil, kui eriliste asjaolude tõttu ei saa teatud veoseid vedada SMGS sätete järgi, võib kehtestada koos saatjate ja saajatega sellise veose vedamiseks eritingimused, mis tuleb kooskõlastada veos osalevate raudteedega.

Artikkel 6
Teatud kaupade veo erieeskirjad

§ 1. Ohtlike kaupade veol kehtivad lisa 2 (Ohtlike kaupade veo eeskiri) sätted.

E

§ 2. Kaupade veol koos saaturiga kehtivad lisa 3 (Kaupade saatja- või saajapoolse saaturiga veo eeskiri) sätted.

§ 3. Kiiresti riknevate kaupade veol kehtivad lisa 4 (Kiiresti riknevate kaupade veo eeskiri) sätted.

§ 4. Autode ja traktorite veol kehtivad lisa 7 (Autode ja traktorite veo eeskiri) sätted.

§ 5. Konteinerveol kehtivad lisa 8 (Konteinerveo eeskiri) sätted.

§ 6. Alusele paigutatud kaupade veol kehtivad lisa 9 (Alusel kaupade veo eeskiri) sätted.

§ 7. Raudteele mittekuuluvate või tema poolt rendile antud, laaditud või tühjade vagunite veol kehtivad lisa 10 (Erakaubavagunite ja raudtee poolt rendile antud vagunite veo eeskiri) sätted.

§ 8. Veopakmes kaupade veol kehtivad lisa 11 (Veopakmes kaupade veo eeskiri) sätted.

§ 9. Laaditud autorongide, teisaldatavate autofurgoonide (autoveomahutite) ja poolhaagiste kohta kehtivad lisa 21 (Laaditud autorongide, teisaldatavate furgoonide (autoveomahutite) ja poolhaagiste veo eeskirja) sätted.

§ 10. Kaks ja enam käesolevas kokkuleppes osalevat raudteed võivad kokku leppida elektronsaatekirjade kasutamises vastavalt artiklile 7. Selliste vedude suhtes võidakse kokku leppida, et kohaldatakse erisätteid.


II OSA. VEOLEPINGU SÕLMIMINE

Artikkel 7
Saatekiri

§ 1. Veoleping vormistatakse ühtset vormi saatekirjaga. Saatekiri koosneb:
1 – saatekirja originaalist;
2 – teekirjast;
3 – saatekirja duplikaadist;
4 – kauba väljaandmise dokumendist ja
5 – kauba kohalejõudmise teatisest, mis on koostatud lisas 12.1 või 12.2 ette nähtud vormi kohaselt,
samuti vajalikust arvust teekirja lisaeksemplaridest, mis on koostatud lisas 12.3 või 12.4 ette nähtud vormi kohaselt, sealjuures:
– kahes eksemplaris lähteraudtee jaoks ja
– ühes eksemplaris iga veos osaleva transiitraudtee jaoks.

Saatja võib lisada saatekirjale teekirja lisaeksemplarid tollieeskirjade täitmiseks veo ajal või sihtraudteel.

Üheaegselt kauba veoks üleandmisega peab saatja esitama lähtejaamale iga veose kohta õigesti täidetud ja allkirjastatud saatekirja. Saatekirja täitmisel tuleb täpselt juhinduda SMGS saatekirja täitmise selgitustest (lisa 12.5), kaubaveo korral riikidesse, kes ei ole SMGS-s osalejad ega kohalda SMGS sätteid, SMGS lisast 12.6.

E

Lähteraudteel kehtivad sise-eeskirjad võivad ette näha vajaliku arvu lähtejaama teekirja lisaeksemplare, aga ka teistsuguse arvu teekirja lisaeksemplare lähteraudtee jaoks.

Saatekirja lehed 1, 2, 4 ja 5 lähevad koos kaubaga sihtjaama. Leht 3 (saatekirja duplikaat) tagastatakse saatjale pärast veolepingu sõlmimist. Sel dokumendil ei ole saatelehe originaali (saatekirja leht 1) jõudu.

§ 2. Saatekirja plangid trükitakse lähteriigi keeles, samuti ühes või kahes OSShD töökeeles (hiina või vene keeles).

Saatekiri täidetakse lähteriigi keeles ja tõlkena ühte OSShD töökeelde (hiina või vene keelde), kusjuures:
– veol Aserbaidžaani Vabariiki, Valgevene Vabariiki, Bulgaaria Vabariiki, Gruusiasse, Iraani Islamivabariiki, Kasahstani Vabariiki, Kõrgõzstani Vabariiki, Läti Vabariiki, Leedu Vabariiki, Moldova Vabariiki, Poola Vabariiki, Venemaa Föderatsiooni, Tadžikistani Vabariiki, Türkmenistani, Usbekistani Vabariiki, Ukrainasse ja Eesti Vabariiki vene keeles;
– veol Vietnami Sotsialistlikku Vabariiki, Hiina Rahvavabariiki ja Korea Rahvademokraatlikku Vabariiki hiina või vene keeles;
– veol Mongooliasse või transiidina läbi Mongoolia vene keeles.

Vedudes osalevad raudteed võivad omavahel kokku leppida saatekirja kantavate andmete tõlkimise muus korras.

§ 3. Saatekirja plangid on formaadis A4 ja trükitakse:
1) aeglase veo (väikese kiiruse) jaoks musta kirjaga valgele paberile;
2) kiirveo (suure kiiruse) jaoks musta kirjaga valgele paberile, kusjuures lehe mõlemale poolele ülemisse ja alumisse äärde trükitakse 1 cm laiune punane triip.

Vastavalt lähteraudtee sise-eeskirjadele võib saatekirja duplikaadi (saatekirja leht 3) trükkida ka teist värvi paberile.

Saatja poolt valitud valge või punaste triipudega saatekirja plank määrab kindlaks, kas kaup tuleb vedada kogu liikumistee ulatuses aeglase veosena või kiirveosena.

Saatekirja plankide trükkimisel võib kasutada vesitrükiga paberit. Plangile võib trükkida saadetise numbri, mikrokirja, hologrammi või heledates toonides kaitsevõrgu, muutmata sealjuures paberi valget tausta.

§ 4. Kooskõlastatult asjast huvitatud raudteedega võib kauba veoks vastu võtta reisirongiga veetava vagunsaadetisena, ümberlaadimiseta veo korral võib reisirongiga vedada ühel või mitmel käesolevas kokkuleppes osaleval raudteel konteinersaadetisi. Sellisest veosest peab saatja teatama lähteraudteele vähemalt 8 päeva enne kauba veoks üleandmist.

Pärast nõusoleku saamist kauba veoks reisirongiga on saatja kohustatud märkima saatekirja lahtrisse «Saatja eriavaldused»: «… [raudtee(de) lühendnimetus] raudteel veetakse kaup reisirongiga». Sellised veod vormistatakse saatekirjal kiirveosena.

§ 5. Saatekirja andmed tuleb kirjutada loetavalt kas tindiga, pastapliiatsiga (kui see ei ole vastuolus lähteraudteel kehtivate sise-eeskirjadega), kirjutusmasinal, arvutit kasutades, trükituna või templi abil. Punase värviga võib andmed kirjutada ainult käesolevas kokkuleppes ette nähtud erijuhtudel.

Saatja või raudtee peab kõik andmed kirjutama saatekirja selleks ette nähtud lahtritesse.

Saatekirja täitmisel ei tohi kasutada lühendeid, välja arvatud lisas 12.5 loetletud lühendid ja käesoleva artikli §-s 7 ja artikli 15 §-s 2 ette nähtud juhud. Saatekirjale löödud pitsatijäljendid peavad olema selged ja loetavad. Saatja poolt täidetud saatekirjal ei tohi olla parandusi (mahatõmbeid, teksti kinnikleepimisi jne), ka mitte mahakraapimisi ega teksti värviga kinnikatmisi.

Erandjuhtudel võib saatja teha paranduse saatekirja ühes lahtris või ka kahes lahtris, kui need on omavahel seotud. Tehtud paranduse kohta tuleb teha lahtrisse «Saatja eriavaldused» märge ning see allkirja ja pitsatijäljendiga kinnitada.

Raudtee poolt koostatud saatekirja andmete muudatused ja täiendused peab vastav raudteetöötaja kinnitama oma allkirja ja jaama pitsatiga.

§ 6. Saatja peab märkima saatekirjale lähteriigi ja transiitriikide väljumispiirijaamad, kustkaudu kaup läbi veetakse. Kui väljumispiirijaamast saab kaupa välja saata naaberriigi mitmesse sisenemispiirijaama, siis tuleb saatekirjale märkida ka sisenemispiirijaam, kustkaudu vedu toimub.

Võimaluse korral märgib saatja saatekirjale need piirijaamad, kustkaudu on lähtejaamast sihtjaamani kõige lühem tee. Transiitraudteede jaoks peab saatja märkima ainult need piirijaamad, mis on loetletud selle rahvusvahelise veo kohta kohaldatavais transiiditariifides.

Saatja peab veol Korea Rahvademokraatlikku Vabariiki saatekirja lahtrisse «Sihtraudtee ja sihtjaam» ning väljaveol Korea Rahvademokraatlikust Vabariigist lahtrisse «Lähtejaam» peale jaama nimetuse märkima ka selle jaama ja raudtee tingnumbri.

§ 7. Kauba saatjaks või saajaks võib olla ainult üks füüsiline või juriidiline isik. Saatekirja lahtrisse «Saaja, postiaadress» ei tohi kirjutada andmeid, kus puudub saaja nimi ja postiaadress, kui asjast huvitatud raudteede poolt selle rahvusvahelise veo suhtes kohaldatavas transiiditariifis ei ole ette nähtud teisiti.

Veol Vietnami Sotsialistlikku Vabariiki, Hiina Rahvavabariiki ja Korea Rahvademokraatlikku Vabariiki ja sealt väljaveol võib saatekirja lahtrisse «Saatja ja tema postiaadress» või «Saaja ja tema postiaadress» märkida neis maades kehtestatud saatja või saaja ja tema postiaadressi tingmärgi (näiteks 6DM-12).

§ 8. Saatekirjal tuleb kaupu nimetada järgmiselt:
1) artikli 5 § 7 järgi veetavaid kaupu tuleb nimetada lisa 2 ja käesoleva paragrahvi punktide 2–4 nõuete kohaselt;
2) käesolevas kokkuleppes osalevatel raudteedel transiidina veetavaid kaupu nimetatakse selle rahvusvahelise veo suhtes kohaldatava transiiditariifi nomenklatuuri kohaselt.

Peale selle nimetuse võib saatja sulgudes märkida kauba nimetuse lähte- või sihtraudteel kehtivate sisetariifide nomenklatuuri järgi või ka kaks nimetust lähte- ja sihtraudteel kehtivate sisetariifide nomenklatuuri järgi;
3) kahe naaberriigi vahel veetavate kaupade puhul, kui nendes maades on kehtestatud otsetariif, tuleb neid kaupu nimetada vastavalt selle otsetariifi nomenklatuurile;
4) kõigil muudel juhtudel nimetatakse kaupa lähteraudteel või lähte- ja sihtraudteel kehtivate sisetariifide nomenklatuuri järgi, peale selle tuleb saatekirjale märkida kauba seisund ja tunnused, võimaldamaks seda tarifitseerida.

§ 9. Küttepuude ja metsamaterjali veo korral tuleb näidata lahtris «Kauba nimetus» virnade (riitade) arv ning nende kõrgus sentimeetrites või maht kuupmeetrites jms.

§ 10. Juhul kui vagunsaadetisena kasutatakse vagunit, millel on trafarettmärgis «ABC», siis tuleb saatekirja lahtrisse «Kandejõud (t)» kirjutada täht «C», märkides selle alla maksimaalmassi.

§ 11. Veose mass ja selle määramise viis märgitakse saatekirja vastavasse lahtrisse lähteraudteel kehtivate sise-eeskirjade kohaselt.

§ 12. Kui saatekirja lahtrites 9–13 pole ruumi kauba andmete ning lahtrites 18 ja 19 konteinerite ja veoseadiste andmete märkimiseks, siis kinnitatakse saatekirja dokumentide 1–5 ja iga teekirja lisaeksemplari külge saatekirja mõõtmetega lisaleht. Lisalehele märgitakse vajalikud andmed vastavatesse lahtritesse. Saatekirja lahtreis 9–11 või 18 ja 19 tehakse märkus «Vaata lisalehe andmeid». Saatekirja lahtritesse 12 ja 13 märgitakse veosekohtade koguarv ja kauba kogumass.

Kui saatekirja lahtrites 27–30 pole ruumi, märgitakse andmed vagunite kohta lisalehele. Saatekirja dokumentide 1–5 ning iga teekirja lisaeksemplari külge kinnitatakse üks sellise lisalehe eksemplar. Lahtrite 27–30 viimasele reale tehakse märge «Vaata järge lisalehel».

Saatja võib kinnitada saatekirja külge ka lahtrite «Saatja eriavaldused» ja «Saatja lisatud dokumendid» lisalehed.

Saatja peab allkirjastama kõik lisalehed ja märkima saatekirja lahtrisse «Saatja lisatud dokumendid» lisalehtede arvu.

Kui lähteraudtee sise-eeskirjade kohaselt peab teekirja lisaeksemplarid täitma lähtejaam, siis peab saatja lähtejaama nõudmisel esitama sellele vajaliku arvu lisalehti nende kinnitamiseks teekirja lisaeksemplaride külge.

Lisalehed täidetakse käesoleva artikli §-s 2 ette nähtud keeles.

§ 13. Saatekirja lahtrisse «Raudteele mittekohustuslikud märked» võib kauba saatja teha selle saadetise kohta märkeid, mis on mõeldud kauba saaja teavitamiseks ega pane raudteele mingeid kohustusi ega mingit vastutust, näiteks:
«Lepingu ... järgi»;
«Vastavalt korraldusele (veokorraldusele nr või tellimusele nr) ...»;
«Edasisaatmiseks ...».

§ 14. Veolepingu võib vormistada elektronsaatekirjaga.

Elektronsaatekiri on elektrooniliste andmete kogum, mis täidab pabersaatekirja kui veolepingu funktsioone.

Andmete sisestamise korra elektronsaatekirja kooskõlastavad raudtee ja saatja omavahel.

Vajaduse korral võib elektronsaatekirja paberkoopia ja selle lisalehed trükkida SMGS lisades 12.1, 12.2, 12.3 ja 12.4 esitatud vormi kohaselt ning vastavuses käesoleva artikli § 12 sätetega. Kiirvedu tähistatakse elektronsaatekirjas märkega paremas ülanurgas «Kiirvedu», asendamaks pabersaatekirjal olevat punast triipu.

Elektronsaatekirja muutmisel SMGS-s ette nähtud juhtudel tuleb säilitada esialgsed andmed.

Artikkel 8
Kauba veoks vastuvõtmine

§ 1. Kaubad, mis on veoks vastu võetud ühelt saatjalt ühe saatekirja alusel ühes lähtejaamas ühele saajale ühte sihtjaama, loetakse saadetiseks. Saadetised liigitatakse vagunsaadetisteks, väikesaadetisteks, konteinersaadetisteks ja kontreilersaadetisteks.

Vagunsaadetiseks loetakse ühe saatekirja järgi üleantav saadetis, mille veoks on selle mahust või liigist tingituna vaja eraldi vagunit.

Väikesaadetiseks loetakse ühe saatelehe järgi üleantud kaup, mille brutomass ei ületa 5000 kg ja mille veoks ei ole saadetise mahust või liigist tingituna vaja eraldi vagunit. Veos osalevate raudteede vahelise kokkuleppe põhjal võib üle 5000-kilose brutomassiga saadetise võtta veoks vastu kui väikesaadetise, kui mahust tingituna ei ole selle veoks vaja eraldi vagunit.

E

Konteinersaadetiseks on ühe saatekirja järgi üleantav kaup veoks universaalsetes keskkaalukonteinerites, universaalsetes või eriotstarbelistes suurkonteinerites või tühjalt veetav universaalne keskkaalukonteiner, universaalne või eriotstarbeline suurkonteiner.

Kontreilersaadetiseks on ühe saatekirja järgi veoks üleantav laaditud autorong, teisaldatav furgoon või poolhaagis.

Saatja peab näitama saatekirja lahtris «Saadetise liik», kas kaup antakse veoks üle vagun-, väike- või konteinersaadetisena. Kontreilersaadetise korral saadetise liiki saatekirja ei märgita.

Ei ole lubatud võtta ühes vagunis veoks vastu:
– mitut vagunsaadetist üheskoos;
– vagunsaadetist koos teist liiki saadetistega;
– konteinersaadetist koos teist liiki saadetistega;
– kontreilersaadetist koos teist liiki saadetistega.

§ 2. Ühe saatekirja järgi võetakse vagunsaadetisena veoks vastu:
– saadetisi, mille mass ja maht ei ületa vaguni maksimaalset kandevõimet ja mahutavust;
– saadetisi, mille veoks on vaja ühendada kaks või enam vagunit.

Saatja kirjaliku avalduse alusel võib vedada ühe saatekirja järgi marsruudina (grupina) üheliigilise kaubaga (maak, kivisüsi jms) vaguneid ühte sihtjaama ühe saaja aadressil, kui kõik veos osalevad raudteed on andnud selleks oma nõusoleku. Sel juhul on saatja kohustatud märkima vajalikud andmed «Ühe saatekirja järgi marsruudina (grupina) veetavate vagunite arukirja» lisas 13.1 nõutud vormi kohaselt ning esitama koos saatekirjaga lisas 13.2 ette nähtud arvu arukirju. Vaguniandmik tuleb täita ranges vastavuses «Ühe saatekirja järgi marsruudina (grupina) veetavate vagunite arukirja täitmise selgitustega» (lisa 13.2). Üks vaguniandmiku eksemplar tagastatakse koos saatekirja duplikaadiga (saatekirja dokument 3) saatjale. Saatekirja lahtritesse «Vagun», «Kandejõud», «Teljed» ja «Taara mass» peab saatja tegema märke: «Vaata juurdelisatud vagunite arukirja».

Kui lähtejaamaks on kitsarööpmelise raudtee (rööpmelaiusega vähem kui 1435 mm) siseliinidel veooperatsioonideks avatud jaam, võib kauba vastu võtta veoks ka mitmes vagunis ühe saatekirja järgi, kui selline vormistus on lähteraudteel kehtivate sise-eeskirjade järgi lubatud.

§ 3. 1435-millimeetrise rööpmelaiusega raudteel ei tohi vaguni teljekoormus ületada 20 t, välja arvatud Bulgaaria raudteed, kus rahvusvahelise raudteeliikluse korral ei tohi teljekoormus ületada 22,5 t.1
   1 20-tonnine teljekoormus ja 7,2-tonnine koormus jooksva meetri kohta kehtib järgmistes Bulgaaria raudteejaamades: Asenovgrad, Bojanovo, Bolševik, Bracigovo, Cerkvica, Dolna, Mitropolija, Elhovo, Dolen Ciflik, Hisara, Kurtovo-Konare, Milkovica, Novi Pazar, Panagjuritše, Petrič, Pomorie, Sjedinenie, Sarafovo, Staro Orjahovo, Strelča, Tenevo ja Vječa.
   Vidin-Kalafat-Port raudteel on:
• teljekoormuseks 18 t;
• koormuseks jooksva meetri kohta 3,6 t/m;
• enam kui 4-teljeliste vagunite vahetamine on võimalik ainult pärast Tšehhi ja Bulgaaria raudtee eelnevat omavahelist kooskõlastust.

Ajutised vaguni teljekoormuse piirangud alla 20 t võivad üksikutel raudteedel olla kasutusel erandkorras juhtudel, mis on põhjendatud tehniliste tingimustega, ja ainult piirikoridorides.

§ 4. Ei ole lubatud vedada ühes vagunis ühe või mitme saatekirja alusel:
1) kiiresti riknevaid kaupu koos teiste kiiresti riknevate kaupadega, kui neil on erinev hooldusviis;
2) kiiresti riknevaid kaupu koos muude kiiresti mitteriknevate kaupadega, kui kiiresti riknevad kaubad vajavad vastavalt lisa 4 §-le 6 temperatuurirežiimi järgimist või muud erihooldust;

3) artikli 5 §-s 7 loetletud kaupu, kui nende ühte vagunisse paigutamine on keelatud lisa 2 järgi;

E


4) saatja poolt laaditud kaupu koos raudtee poolt laaditavate kaupadega;
5) kaupu, mille vedu ühes vagunis ei ole lähteraudteel kehtivate siseeeskirjadega lubatud;
6) puisteveoseid koos teiste veostega.

§ 5. Veoleping loetakse sõlmituks sellest hetkest, kui lähtejaam võtab kauba ja saatekirja veoks vastu. Veoks vastuvõtmist tõendatakse lähtejaama kalendertempli jäljendiga saatekirjal. Lisaks sellele peab lähtejaam artikli 7 § 12 kohaselt panema kalendertempli jäljendi saatekirja külge kinnitatud lisalehtedele.

Kalendertempli jäljend tuleb panna kohe pärast seda, kui saatja on kõik saatekirjas loetletud kaubad üle andnud ja tasunud maksed, mis ta on kohustatud tasuma lähteraudteel kehtivate sise-eeskirjade kohaselt.

§ 6. Pärast templijäljendi panemist on saatekiri veolepingut tõendavaks dokumendiks.

§ 7. Muus osas toimub vagunsaadetiste, väikesaadetiste, konteinersaadetiste ja kontreilersaadetiste vastuvõtmine ja ärasaatmine vastavalt lähteraudteel kehtivatele sise-eeskirjadele.

Artikkel 9
Kauba pakend, markeering, pealelaadimine, massi ja veosekohtade kindlaksmääramine. Vaguni plommimine

§ 1. Kaubad, mis vajavad taarat või pakendit, hoidmaks veo ajal ära nende kaotsimineku, vigastamise, riknemise ja muul põhjusel kvaliteedi halvenemise, aga ka veovahendite või muude kaupade vigastamise ning inimestele kahju tekitamise, tuleb veoks üle anda kõigile neile nõuetele vastavas taaras või pakendis. Saatja vastutab kõigi taara või pakendi puudumisest või ebarahuldavast seisundist tulenevate tagajärgede eest, kusjuures ta on kohustatud hüvitama raudteele selle tagajärjel tekkinud kahju.
Juhul, kui sellised kaubad antakse veoks üle taara või pakendita, mittekorras taaras või pakendis, aga ka kauba omadustele mittevastavas või kauba vagunist vagunisse ümberlaadimist mittevõimaldavas taaras või pakendis, peab raudtee keelduma selliste kaupade vastuvõtmisest, kui välisvaatlusega on võimalik tuvastada, et taara või pakend ei vasta nõuetele, ei taga kauba ohutut vedu või ei ole korras. Raudtee on kohustatud tegema taara või pakendi välisvaatlust ainult sel juhul, kui laadimist teeb kas raudtee või saatja raudteetöötaja kontrolli all.

Kui raudtee keeldub kaupa vastu võtmast, siis peab ta saatja nõudel koostama selle kohta akti ning andma sellest ühe eksemplari saatjale.

§ 2. Ohtlikud kaubad tuleb pakkida vastavalt lisa 2 tingimustele.

E

§ 3. Saatja peab tegema igale veosekohale selged, mahapestamatud pealdised või kinnitama kleebiku või lipiku, kus peavad olema järgmised saatekirjale vastavad andmed:
1) veosekoha märgised (markeeringud) ja numbrid;
2) lähtejaam ja -raudtee;
3) sihtjaam ja -raudtee;
4) saatja ja saaja;
5) väikesaadetiste veosekohtade arv.

Väikesaadetiste puhul tuleb markeerida iga veosekoht.

Kui saadetiseks on koduesemed, peab saatja panema igasse veosekohta kaardi ülalnimetatud markeerimisandmetega.

Vagunsaadetise korral, välja arvatud puisteained, markeeritakse ühes vagunis mitte vähem kui 10 vaguni uste juures asuvat veosekohta.

Kui teatud kaupade vedu nende kaupade omadustest tingituna nõuab erilisi ettevaatusabinõusid, siis peab saatja vastavalt lisa 6 nõuetele varustama iga veosekoha pealdise või kleebikuga saadetisega ettevaatliku ümberkäimise kohta, näiteks: «Ettevaatust», «Ülemine pool».

Lisas 6 ette nähtud kleebikud peavad olema ka vaguneil, välja arvatud juhud, kui seda teeb lähteraudtee vastavalt sellel raudteel kehtivaile sise-eeskirjadele.

E

Markeering tehakse lähteriigi keeles ja tõlkena ühes OSShD töökeeles (hiina või vene keeles), kusjuures:
– veol Aserbaidžaani Vabariiki, Valgevene Vabariiki, Bulgaaria Vabariiki, Gruusiasse, Iraani Islamivabariiki, Kasahstani Vabariiki, Kõrgõzstani Vabariiki, Läti Vabariiki, Leedu Vabariiki, Moldova Vabariiki, Poola Vabariiki, Venemaa Föderatsiooni, Tadžikistani Vabariiki, Türkmenistani, Usbekistani Vabariiki, Ukrainasse ja Eesti Vabariiki vene keeles;
– Vietnami Sotsialistlikku Vabariiki, Hiina Rahvavabariiki ja Korea Rahvademokraatlikku Vabariiki hiina või vene keeles;
– veol Mongooliasse või transiidina läbi Mongoolia vene keeles.

Juhul kui veol Vietnami Sotsialistlikku Vabariiki, Hiina Rahvavabariiki ja Korea Rahvademokraatlikku Vabariiki või sealt väljaveol on saatekirja lahtrisse «Saatja ja tema postiaadress» või lahtrisse «Saaja ja tema postiaadress» märgitud neis maades kehtestatud saatja või saaja ja nende postiaadressi tingmärk, peab saatja kasutama seda tingmärki ka iga veosekoha markeeringus.

Peale selle peab saatja veol Korea Rahvademokraatlikku Vabariiki märkima markeeringusse lisaks sihtraudtee ja -jaama nimetusele, väljaveol Korea Rahvademokraatlikust Vabariigist aga ka lähteraudtee ja -jaama nimetusele selle raudtee ja jaama tingnumbri.

Saatja on kohustatud eemaldama kehtetud kleebikud ja tegema kehtetud pealdised mitteloetavaks.

Saatja vastutab veosekohtade pealdiste, kleebikute ja lipikute, aga ka vagunitele paigutatud kleebikute õigsuse eest. Ta kannab vastutust kõigi tagajärgede eest, mille põhjuseks on pealdiste, kleebikute või lipikute valed, täielikud või ebatäpsed andmed.

§ 4. Kaupade pealelaadimine lähtejaamas toimub:
1) kinnistes, isotermilistes ja tsisternvagunites veo korral vastavalt lähteraudteel kehtivatele sise-eeskirjadele;

2) ümberlaadimiseta veo korral lahtises veeremis erineva rööpmelaiusega raudteedel «Lahtisesse veeremisse laadimise ja veose kinnitamise eeskirja» (lisa 14) järgi;

3) veo korral lahtises veeremis ühesuguse rööpmelaiusega raudteedel, samuti ümberlaadimisega veo korral erineva rööpmelaiusega raudteedel «Lahtisesse veeremisse laadimise ja veose kinnitamise eeskirja» (lisa 14) järgi või veos osalevate raudteede omavahelisel kokkuleppel muude eeskirjade järgi.

E

Kauba ümberlaadimisega veol lahtises veeremis ainult ühe riigi raudteel enne või pärast piirijaamas ümberlaadimist võib laadimist teostada selle riigi raudteel kehtivate sise-eeskirjade järgi.

Lähteraudteel kehtivate sise-eeskirjade järgi määratakse kindlaks, kes peab laadima – kas raudtee või saatja. Kui laadima peab saatja, siis on ta kohustatud tuvastama, kas vagun on selle kauba veoks kõlblik.

Saatja on kohustatud märkima saatekirja lahtrisse «Laaditud», kes laadis.

Kui laadijaks on saatja, siis vastutab ta kõigi ebarahuldava laadimisega põhjustatud tagajärgede eest, kusjuures ta on kohustatud hüvitama selle tagajärjel raudteele tekitatud kahju.

§ 5. Raudtee võib saatjalt nõuda, et tükikaubad, mille vastuvõtmine, laadimine ja ümberlaadimine ei ole võimalik olulise ajakaota, oleksid ühendatud suuremateks laadimisühikuiks nende kokkusidumise või -pakkimise teel.

§ 6. Vagunit võib laadida kuni selle maksimaalse kandejõuni, arvestades artikli 8 §-s 3 lubatud teljekoormusi.

Maksimaalseks kandejõuks loetakse:
1) kui vagunil on ainult üks pealdis kandejõu kohta, siis suurendatakse seda kaheteljelistel vagunitel 1 t võrra ning nelja ja enama teljega vagunitel 2 t võrra; Vietnami Sotsialistliku Vabariigi, Hiina Rahvavabariigi ja Korea Rahvademokraatliku Vabariigi raudteedel suurendatakse kandejõudu 5% võrra; 1520-millimeetrise rööpmelaiusega raudtee vagunite kandejõud on märgitud vagunile;
2) kui vagunil on kaks pealdist, siis näitab kandejõudu suurem arv (väiksem tähistab minimaalkandejõudu);
3) kui vagunile on kantud trafaretiga tähis «ABC», siis on maksimaalne kandejõud märgitud tähe «C» all.

Kui vagun on laaditud üle maksimaalse kandejõu, loetakse vagun ülekoormatuks.

§ 7. Veosekohtade mass ja arv määratakse kindlaks lähteraudteel kehtivate sise-eeskirjadega.

Sealjuures:
1) lahtises veeremis ilma presendita või plommimata presendiga veetavaid kaupu võetakse veoks vastu tingimusel, et saatja märgib tingimata saatekirjale:
– veosekohtade arvu ja massi, kui veosekohti ei ole üle 100;
– ainult veose massi, kui veosekohti on üle 100. Sel juhul peab saatja märkima saatekirja lahtrisse «Veosekohtade arv» «Veosekohtadeta»;
2) pakkimata väikeesemeid võetakse veoks vastu massi järgi, arvestamata kohtade arvu. Saatja peab saatekirja lahtrisse «Veosekohtade arv» märkima «Veosekohtadeta»;
3) pakendikaupu, mille mass määratakse kindlaks pakkimise ajal ja tähistatakse igal veosekohal, aga ka ühesuguse standardmassiga veoste korral neid veoks vastuvõtmisel üle ei kaaluta.
Neil juhtudel peab saatja märkima saatekirjale veosekohtade arvu ja kogumassi, lahtrisse «Massi kindlaksmääramise viis» aga, mil viisil on kauba kogumass kindlaks määratud: standardmassi järgi («Standardi järgi») või veosekohal tähistatud massi järgi («Trafareti järgi»);
4) kui saatekirjal on kauba mass märgitud nii lahtrisse «Saatja poolt kindlaksmääratud mass (kg)» kui ka lahtrisse «Raudtee poolt kindlaksmääratud mass (kg)», siis loetakse määravaks raudtee poolt kindlaksmääratud mass, välja arvatud artikli 23 § 4 punktides 1–3 ette nähtud juhud.

§ 8. Kinniste ja isotermiliste vagunite uksed ja muud avad tuleb plommida, välja arvatud seestpoolt trellitatud või muul viisil suletud ventilatsiooniavad. Tsisternvagunite puhul tuleb plommida kõik täitmis- ja tühjendusseadised. Tsisternvagunite alumisi tühjendusseadiseid ei plommita, kui konstruktsiooni tõttu ei saa alumist tühjendusseadist avada ilma ülemist täitmisluuki avamata.

Kui vagunil, konteineril on eelmiste vedude plommid või plommsulgurid, peab see, kes on kohustatud vaguni, konteineri uuesti plommima – saatja või raudtee, ka vanad plommid ära võtma.

Plommimiseks peab kasutama plomme või plommsulgureid, mida ei saa neid vigastamata ära võtta; plommid või plommsulgurid tuleb panna nii, et oleks välistatud kaubale ligipääs neid vigastamata.

Kui vaguni, konteineri plommib saatja, siis peavad plommidel olema järgmised selged tähised:
1) jaama nimetus (vajaduse korral nimelühend);

2) plommimise kuupäev või kontrollmärgid;

E


3) saatja nimelühend.

Lisaks sellele võib saatja plommidel olla ka lähteraudtee nimelühend.

Kui vagunid, konteinerid plommib raudtee, peavad plommidel olema samad tähised, kuid saatja lühendnimetuse asemel peab neil olema lähteraudtee lühendnimetus, samuti plommitangide number, kui plommidel ei ole kontrollmärke.

Plommsulgureil peavad olema, sõltumata sellest, kas plommija on saatja või raudtee, järgmised tähised:
– lähteraudtee nimelühend,
– kontrollmärk.

Plommsulgureil võib olla lisaks ka lähtejaama ja kaubasaatja nimetus, vajaduse korral nimelühendina.

Kui vagunile või konteinerile pannakse mitu plommsulgurit, siis peab igaühel olema erinev kontrollmärk.

Kui kinnisele või isotermilisele vagunile pannakse lisaseadised, võimaldamaks plommida ukse ülaosa, siis paigaldatakse plommsulgurid ainult plommimiseks mõeldud põhiseadmeile.

Lähteraudtee peab vähemalt kaks kuud varem teatama kõigile veos osalevaile raudteedele konkreetse plommsulguri kasutamisreeglid ja selle mahavõtmise korra. Lähteraudtee peab selliste plommsulgurite kasutamise, mille mahavõtmiseks on vaja erikonstruktsiooniga vahendeid (tõmmitsaid, mutrivõtmeid), kooskõlastama veos osalevate raudteedega.

Kui vedu toimub transiidina läbi riikide, kes ei osale SMGS-s (sealhulgas ümberlaadimisega meresadamad), siis võib konteinereid, autoronge, teisaldatavaid furgoone, poolhaagiseid jms võtta edasiveoks vastu algsaatja plommide ja plommsulguritega.

Muus osas plommitakse vagunid ja konteinerid vastavalt lähteraudtee või ümberlaadimisraudtee sise-eeskirjade järgi.

§ 9. Väikesaadetiste veol Vietnami Sotsialistlikku Vabariiki võib saatja plommida veosekohad. Selle kohta peab ta tegema märke saatekirja lahtrisse «Pakendi liik».

Artikkel 10
Kauba väärtuse ja kohaletoimetamisest huvitatuse deklareerimine

§ 1. Saatja peab veoks üleandmisel märkima saatekirja lahtrisse «Kauba väärtuse deklareerimine» järgmiste kaupade väärtuse:
1) kuld, hõbe ja plaatina ning neist tehtud esemed;
2) vääriskivid;
3) hinnalised karusnahad, nagu kopra, sinirebase, kärbi, nugise, naaritsa, saarma, karakull-lamba, hülge, kotiku, hõberebase, skunksi ja soobli nahk ning neist tehtud esemed;
4) pildistatud filmid;
5) maalid;
6) skulptuurid;
7) kunstitooted;
8) antikvaarsed esemed;
9) koduesemed. Neid esemeid võib veoks vastu võtta ilma nende väärtust määramata ainult sel juhul, kui saatja märgib saatekirja lahtrisse «Saatja eriavaldused» «Väärtus määramata» ja kinnitab seda oma allkirjaga.

Kui veoks üleantavate koduesemete väärtus on saatekirjal deklareeritud, peab saatja koostama nende loetelu kolmes eksemplaris, kuhu on märgitud nende esemete nimetus, kogus ja väärtus iga veosekoha (kasti jms) kohta eraldi. Peale selle tuleb loetellu märkida nende esemete veosekohtade üldarv ja saatekirjal deklareeritud koguväärtus. Loetelu esimene eksemplar jääb lähtejaama, teine jääb saatjale ning kolmas pannakse koduesemete juurde ja saadetakse koos nendega sihtjaama.

§ 2. Saatja võib soovi korral deklareerida ka teiste veoks üleantavate kaupade väärtuse.

§ 3. Kauba deklareeritud väärtus tuleb märkida saatekirja lahtrisse «Kauba deklareeritud väärtus» lähteriigi valuutas; see ei tohi ületada kauba väärtust, mis on märgitud välismaise hankija arves, või riiklikke hindu.

Lähteraudteel on kaupa vastu võttes õigus kontrollida, kas kauba deklareeritud väärtus vastab selle tegelikule väärtusele. Kui raudtee ja saatja vahel tekib vaidlus kauba deklareeritud väärtuse üle, siis lahendab vaidluse lähtejaama ülem. Kui saatja ei ole lähtejaama ülema otsusega nõus, võib ta omal kulul kutsuda eksperdi riiklikku kaubandust või tööstust korraldavast asutusest. Eksperdi otsus on mõlemale poolele kohustuslik.

§ 4. Kauba väärtuse deklareerimise eest võtab lähte- ja sihtraudtee saatjalt veo korral oma raudteedel lisatasu neil raudteedel kehtivate sise-eeskirjade ja tariifide järgi, veo korral transiitraudteedel aga selle rahvusvahelise veo suhtes kohaldatava transiiditariifi järgi.

Selleks, et nimetatud makse saaks sisse nõuda transiitraudtee ja sihtraudtee, tuleb saatja poolt saatjariigi valuutas deklareeritud kauba väärtus lähtejaamal ümber arvutada tariifivaluutaks kursi järgi, mis kehtis lähteriigis ümberarvutamise päeval, ja see kantakse saatekirja lahtrisse «Märge veotasu maksmise kohta». Kauba deklareeritud väärtus tariifivaluutas, mis on märgitud transiitraudteedele ja sihtraudteele määratud saatekirjas, arvutatakse ümber selle transiit- või sihtraudtee asukohariigi valuutasse neis riikides ümberarvutamise päeval kehtiva kursi järgi.

§ 5. Saatja võib kooskõlastatult veos osalevate raudteedega deklareerida kauba üleandmisel oma huvitatust kauba kohaletoimetamisest.

Artikkel 11
Tolli- ja muude eeskirjadega nõutavad saatedokumendid

§ 1. Saatja on kohustatud lisama saatekirjale kauba liikumisteel tolli- ja muude eeskirjade järgimiseks vajalikud saatedokumendid, vajaduse korral ka sertifikaadi ja spetsifikatsiooni. Need dokumendid peavad käima ainult ühel konkreetsel saatelehel märgitud kaupade kohta.

Kõik saatja poolt saatekirjale lisatud saatedokumendid tuleb loetleda saatekirja lahtris «Saatja poolt lisatud dokumendid» ja kinnitada saatekirja külge sedavõrd kindlalt, et need veo ajal üksteisest ei eralduks.

Kui saatja ei lisa saatekirjale kauba riigist väljavedu lubavat dokumenti, siis on ta kohustatud märkima saatekirja lahtrisse «Saatja eriavaldused» sellise dokumendi nimetuse, numbri ja väljaandmise kuupäeva, samuti tolliasutuse, kuhu ta selle dokumendi saatis.

Kui saatja ei lisanud saatekirjale sertifikaati või spetsifikatsiooni, peab ta tegema saatekirja lahtrisse «Saatja poolt lisatud dokumendid» märkuse, et selliste dokumentide lisamist ei nõuta.

Kui saatja ei järgi käesoleva paragrahvi sätteid, peab lähtejaam keelduma kauba vastuvõtmisest.

§ 2. Raudtee ei ole kohustatud kontrollima saatja poolt saatekirjale lisatud dokumentide õigsust ja piisavust.

Saatja vastutab raudtee ees saatedokumentide puudumisest, ebapiisavusest või ebaõigsusest tingitud tagajärgede eest.

Kui viivitus kauba veol või väljaandmisel on tingitud sellest, et saatja ei esitanud vajalikke saatedokumente või kui tema poolt esitatud ja saatekirja lahtris «Saatja poolt lisatud dokumendid» loetletud dokumendid on ebapiisavad või ebaõiged, siis nõutakse viivitusaja eest trahvi ja tasu, näiteks kauba hoiu ja vagunite seisuaja eest. Kui ülalnimetatud viivitus leiab aset lähte- või sihtraudteel, siis määratakse see trahv neil raudteedel kehtivate sise-eeskirjade järgi. Kui viivitus leiab aset transiitraudteel, siis määratakse maksed asjast huvitatud raudteedel seda liiki rahvusvahelise veo suhtes kohaldatava transiiditariifi järgi; kui transiiditariifis ei ole sellise juhtumi korral hoiutasu ja vagunite seisuajatasu ette nähtud, siis määratakse trahvi suurus neil transiitraudteedel kehtivate sise-eeskirjade järgi. Kui raudtee kaotab saatja poolt saatekirja lahtris 23 nimetatud saatedokumendid, siis ei nõuta sel põhjusel kauba kättetoimetamisega viivitamise eest trahve ja lisamakseid.

Juhul kui saatja või saaja tasuvad raudteetransiitveo eest vahendaja (ekspedeerija, prahtimisagendi jt) kaudu, kel on leping transiitraudteega transiitraudteel tekkivate veomaksete, trahvi ja muude maksete tasumise kohta, siis nõutakse need vahendajalt (ekspedeerijalt, prahtimisagendilt jt) sisse transiitraudteel kehtivate sise-eeskirjade järgi.

§ 3. Kui saatja soovib, et sihtjaam saadaks talle lähtejaama tagasi raudteele mittekuuluvad veoseadised (presendid, viljaveoluugid, looma- ja puuviljaveol kasutatavad uksevõred, terastrossid, ahjud, lasipuude metallkinnitid jne) või tühja taara (riidekotid, metalltünnid, muud metallnõud jne), siis peab saatja tegema saatekirja lahtrisse «Raudteele mittekohustuslikud märkused» märke, et veoseadised või taara tuleb tagastada. Sel juhul koostab tolliasutus õiendi nende tagasiveo kohta. See õiend kinnitatakse saatekirja külge saajale üleandmiseks ja annab talle õiguse kolme kuu jooksul, arvates kauba sihtjaama saabumise päevast, saata veoseadised ja tühi taara tagasi.

Veoseadised ja tühi taara tuleb tagasi saata sama piirijaama kaudu, kustkaudu saabus kaupki.

Artikkel 12
Vastutus saatekirja andmete eest. Trahvid

§ 1. Saatja vastutab tema poolt saatekirjale märgitud andmete ja avalduste õigsuse eest. Ta vastutab kõigi vääratest, ebatäpsetest või mittetäielikest andmetest või avaldustest tulenevate tagajärgede eest, aga ka selle eest, kui need on kirjutatud ebaõigesse saatekirja lahtrisse.

§ 2. Raudteel on õigus kontrollida saatja poolt saatekirjale märgitud andmete ja avalduste õigsust.

Kui lähtejaam avastab kauba vastuvõtmisel, et saatekiri on ebaõigesti koostatud, siis on saatja kohustatud koostama uue saatekirja, kui artikli 7 § 5 ei luba saatekirjal parandusi teha.

Teel olles võib veose sisu kontrollida ainult siis, kui see on tingitud tolli- ja muude eeskirjade täitmisest, aga ka rongiliikluse ohutuse nõuetest ja teel oleva kauba säilimise vajadusest.

Kui veose kontrollimisel teel või sihtjaamas selgus, et saatja poolt saatekirjale märgitud andmed ei vasta tegelikkusele, siis peab kontrolli teostanud jaam koostama kommertsakti vastavalt artiklile 18 ja tegema märke akti koostamisest saatekirja lahtrisse «Kommertsakt».

Sel juhul märgitakse kontrolliga seotud kulud saatekirjale ja nõutakse sisse saatjalt, kui kontrollis lähtejaam, või siis saajalt, kui kontrollis sihtjaam. Kui kontrollis transiitraudtee, siis nõutakse kulud sisse kas saatjalt või saajalt, sõltuvalt sellest, kes peab tasuma veo eest sellel transiitraudteel. Juhul kui saatja või saaja tasuvad raudteetransiitveo eest vahendaja (ekspedeerija, prahtimisagendi jt) kaudu, kel on leping transiitraudteega transiitraudteel tekkivate veomaksete tasumise kohta, siis nõutakse need vahendajalt (ekspedeerijalt, prahtimisagendilt jt) sisse transiitraudteel kehtivate sise-eeskirjade järgi.

Kui saatekirjal avastatakse kauba väär nimetus, arvutatakse veotasu kogu liiklustee ulatuses selle tariifiklassi järgi, mis on ette nähtud tegelikult veetava kauba eest, ning see nõutakse sisse vastavalt artiklile 15.

§ 3. Trahv nõutakse sisse saatekirjale märgitud väärate, mittetäielike ja ebatäpsete andmete ja avalduste eest, kui selle tagajärjel:
1) võeti veoks vastu artikli 4 § 1 punktide 1–6 järgi veoks keelatud kaubad;
2) kaubad, mida artikli 5 § 7 järgi võib vedada ainult eritingimustel, võeti veoks vastu ilma nende kaupade jaoks ette nähtud eritingimusi järgimata;
3) saatja põhjustas vaguni ülekoormuse, laadides vagunisse kaupa üle selle maksimaalse kandejõu (artikli 9 § 6).

Käesoleva paragrahvi punktide 1 ja 2 järgi määratud trahv nõutakse sisse vastavalt artiklile 15 viiekordses suuruses veotasust raudteel, kus selline rikkumine avastati.

Käesoleva paragrahvi punkti 3 järgi määratud trahv nõutakse sisse vastavalt artiklile 15 viiekordses suuruses kauba ülemassi veotasust raudteel, kus see ülemass avastati. Seda trahvi ei nõuta sisse, kui saatja tegi lähteraudteel kehtivate sise-eeskirjade järgi saatekirja lahtrisse «Saatja eriavaldused» märkuse vajadusest, et raudtee laaditud vaguni üle kaaluks.

Raudteel on õigus käesolevas paragrahvis ette nähtud trahvid sisse nõuda sõltumata sellest, kas saatja/saaja hüvitab vastavalt käesolevale kokkuleppele võimaliku kahju ja tasub trahvid.

§ 4. Juhul kui vagun on laaditud üle maksimaalse kandejõu:
1) laaditakse lähteraudteel avastatud ülemassi põhjustanud kaup maha ja antakse saatja käsutusse;
2) laadib raudtee transiit- või sihtraudteel avastatud ülemassi põhjustanud kauba maha ja saadab selle võimalikult üheaegselt põhisaadetisega koos vajalikul hulgal koostatud järelsaadetise teekirjaga sihtjaama;
3) nõutakse ülemassi põhjustanud kauba mahalaadimis-, pealelaadimis- ja veotasu sisse kui iseseisva saadetise eest ja märgitakse põhisaatekirjale.

Neid sätteid kohaldatakse ka juhtudel, kui saatja märkis saatekirjale kauba ebaõige massi, mille tagajärjel vaguni teljekoormus ületas lubatud koormuse (artikli 8 § 3).

Artikkel 13
Tariifid. Veomaksete ja trahvide arvutamine

§ 1. Veomaksed, mille all mõeldakse tasu kauba veo eest, saaturi, autorongi juhi sõidukulusid, lisamakseid ja muid kulutusi, mis on tekkinud ajavahemikul kauba veoks vastuvõtmisest selle saajale väljastamiseni, arvutatakse järgmiste veolepingu sõlmimise päeval kehtivate tariifide järgi:
1) naaberriikide raudteejaamade vahelises liikluses veo eest lähte- ja sihtriigi raudteedel neis riikides selliste veoste puhul kohaldatavate tariifide järgi või otsetariifi järgi, kui neil raudteedel kehtib otsetariif;
2) transiitühenduse korral veo eest lähte- ja sihtriigi raudteedel neis riikides selliste veoste puhul kohaldatavate tariifide järgi, veo eest transiitraudteel aga selle rahvusvahelise veo suhtes kohaldatava transiiditariifi järgi.

§ 2. Veotasu arvutatakse kohaldatava tariifiga kindlaksmääratud lühima vahemaa järgi nende piirijaamade kaudu, mille on saatja saatekirjale märkinud.

Kui kaup veetakse veelgi lühemat teed pidi läbi teiste piirijaamade, mida saatja saatekirjale märkinud ei ole, siis arvutatakse tasu kohaldatava tariifiga kindlaksmääratud lühima vahemaa eest nende piirijaamade kaudu.

§ 3. Veomaksed ja trahvid veo korral lähte- ja sihtriigi raudteedel arvutatakse kohalikus valuutas, transiitveotasu ja -trahvid aga asjast huvitatud raudteedel sellise rahvusvahelise veo suhtes kohaldatavas transiiditariifis ette nähtud valuutas.

§ 4. Raudteele tuleb hüvitada tema poolt kantud veokulud, mis ei ole ette nähtud kohaldatavate tariifidega, nagu pealelaadimisega seotud korrastamiskulud, pealelaadimise korrastamisega seotud ümberlaadimiskulud, kulud pakendi korrastamiseks, tagamaks kauba säilimise, kauba presendiga katmise kulud ja presendi kasutamistasu juhul, kui selline kauba katmine ei kuulu raudtee kohustuste hulka. Need kulud tuleb kindlaks määrata eraldi iga saadetise kohta ja kinnitada vastavate dokumentidega.

Raudtee märgib ülalnimetatud kulud saatekirjale ja nõuab need sisse saatjalt, kui kulud tekkisid lähteraudteel, või saajalt, kui need kulud tekkisid sihtraudteel. Kui need kulud tekkisid transiitraudteel, siis nõutakse need sisse kas saatjalt või saajalt, sõltuvalt sellest, kes tasub veo eest sellel transiitraudteel.

Juhul kui saatja või saaja tasuvad raudteetransiitveo eest vahendaja (ekspedeerija, prahtimisagendi jt) kaudu, kel on leping transiitraudteega transiitraudteel tekkivate veomaksete tasumise kohta, siis nõutakse need vahendajalt (ekspedeerijalt, prahtimisagendilt jt) sisse transiitraudteel kehtivate sise-eeskirjade järgi.

§ 5. Kui veo ajal tekib vajadus kauba ümberlaadimiseks ühest vagunist sama rööpmelaiusega raudtee ühte või mitmesse vagunisse, siis arvutatakse veotasu kui ühe saadetise eest selle vaguniga, kuhu kaup laaditi lähtejaamas ja mis on algselt märgitud saatekirjale. Kui kaup tuli veo ajal ümber laadida saatjast mittesõltuvatel põhjustel, siis ümberlaadimistasu ei nõuta.

§ 6. Veose ümberlaadimise eest piirijaamas teistsuguse rööpmelaiusega raudtee vagunisse või vaguni pöördvankrite väljavahetamise eest arvutatakse lisatasu (kaasa arvatud raudtee poolt ümberlaaditava kauba kinnitamiseks antud seadised ja materjalid, nagu tugipostid, traat, naelad, vahekud jms) järgmiselt:
1) kui kauba ümberlaadimise või vagunitele teistsuguse rööpmelaiusega raudtee pöördvankrite paigaldamise teeb sihtraudtee, siis sellel raudteel kehtiva sisetariifi järgi;
2) muudel juhtudel selle rahvusvahelise veo suhtes kohaldatava transiiditariifi järgi.

Artikkel 14
Kauba kohaletoimetamise tähtaeg

§ 1. Kauba kohaletoimetamise tähtaeg arvutatakse kogu liikumistee ulatuses järgmistest normidest lähtudes:
1) kiirveo (suure kiiruse) korral:
1.1.väljasaatmiseks – 1 ööpäev
1.2. väikesaadetiste või keskkaalukonteineris kauba veol iga veos osaleva raudtee piirides iga alustatud 200 tariifikilomeetri läbimiseks – 1 ööpäev;
1.3. vagunsaadetise, kontreilersaadetise või suurkonteineris kauba veol iga veos osaleva raudtee piirides iga alustatud 320 tariifikilomeetri läbimiseks – 1 ööpäev;
1.4. vagunsaadetise reisirongiga veol (artikli 7 § 4) iga veos osaleva raudtee piirides iga alustatud 420 tariifikilomeetri läbimiseks – 1 ööpäev;
2) aeglase veo (väikese kiiruse) korral:
2.1.väljasaatmiseks – 1 ööpäev;
2.2. väikesaadetise või keskkaalukonteineris kauba veol iga veos osaleva raudtee piirides iga alustatud 150 tariifikilomeetri läbimiseks – 1 ööpäev;
2.3. vagunsaadetise kontreilersaadetise või suurkonteineris kauba veol iga veos osaleva raudtee piirides iga alustatud 200 tariifikilomeetri läbimiseks – 1 ööpäev.

Kauba kohaletoimetamise tähtaja kulg algab kauba ja saatekirja vastuvõtmise päevale järgneval päeval kell 0.00. Kui kaup on vastu võetud väljasaatmisele eelneva hoiuga, siis algab kauba kohaletoimetamise tähtaja kulg kauba pealelaadimiseks määratud päevale järgneva päeva kell 0.00. Pealelaadimise päeva kohta tuleb saatekirjale teha märge.

§ 2. Veotähtaega arvutatakse vahemaa järgi, mille kaup on tegelikult läbinud lähtejaamast sihtjaamani.

§ 3. Kohaletoimetamise tähtaega pikendatakse kahe ööpäeva võrra:
1) kui kaup laaditakse teistsuguse rööpmelaiusega raudtee vagunisse;
2) kui vagunile paigaldatakse teistsuguse rööpmelaiusega raudtee rattapaarid;
3) kui vagunid toimetatakse edasi praamiga.

§ 4. Mittegabariitsete veoste korral pikeneb käesoleva artikli §-s 1 ette nähtud kohaletoimetamise tähtaeg ja §-s 3 ette nähtud pikendatud tähtaeg 100% võrra.

§ 5. Kohaletoimetamise tähtaega pikendatakse:
1) tolli- ja muude eeskirjade täitmiseks kulunud viivitusaja võrra;
2) raudteest mittesõltuva liikluskatkestuse aja võrra, kui see ajutiselt takistas veo alustamist või jätkamist;
3) veolepingu muutmisest tingitud viivitusaja võrra;
4) viivitusaja võrra, millal kontrolliti, kas kaup vastab saatekirja andmetele või kas eritingimustel veetava kauba puhul järgitakse ettevaatusabinõusid, juhul kui kontrollimisel avastati mittevastavus;
5) jaamades loomade jootmiseks, kõnnitamiseks ja veterinaarülevaatuseks kulunud viivitusaja võrra;
6) ülekoormuse põhjustanud kauba mahalaadimiseks, veose, taara või pakendi korrastamiseks, aga ka saatja süü tõttu veose ümberlaadimiseks või pealelaadimise korrastamiseks kulunud aja võrra;
7) muu saatja või saaja süül toimunud viivitusaja võrra.

Veoga viivitamise põhjuste kohta, mis annavad raudteele õiguse kohaletoimetamise tähtaega pikendada, tuleb teha märge saatekirja lahtrisse «Kohaletoimetamise tähtaja pikendamine».

§ 6. Kaup loetakse tähtajaliselt kohale toimetatuks, kui kaup saabus sihtjaama enne kohaletoimetamise tähtaja möödumist ja selle saab anda saaja käsutusse, millest raudtee teavitab saajat. Saaja teavitamise korra määravad kindlaks sihtraudteel kehtivad sise-eeskirjad.

Kui sihtraudteel kehtivate sise-eeskirjade kohaselt toimetatakse kaup saajale kätte saatekirjale märgitud aadressil, loetakse kaup tähtajaliselt kohale toimetatuks, kui kaup toimetatakse saaja kätte enne kohaletoimetamise tähtaja möödumist.

Neil juhtudel, kui piirijaamas toimus kauba ümberlaadimine ja osa sellest toimetatakse edasi järelsaadetise teekirja alusel, arvutatakse kohaletoimetamise tähtaega põhisaatelehe alusel kohale saabunud kaubaosa järgi.

§ 7. Saatja ja veos osalevad raudteed võivad kokku leppida teistsugustes kohaletoimetamise tähtaegades.


III OSA. VEOLEPINGU TÄITMINE

Artikkel 15
Veomaksed

§ 1. Artikli 13 järgi arvutatav veotasu nõutakse sisse:
1) veo eest lähteraudteel saatjalt lähtejaamas või vastavalt saateraudteel kehtivaile sise-eeskirjadele;
2) veo eest sihtraudteel saajalt sihtjaamas või vastavalt sihtraudteel kehtivatele sise-eeskirjadele;

3) veo eest transiitraudteel saatjalt lähtejaamas või saajalt sihtjaamas. Veol mitme transiitraudtee kaudu võib veo eest ühel või mitmel transiitraudteel tasuda saatja ning ülejäänud raudteedel veo eest aga saaja. Selline veomaksete tasumise kord on võimalik juhul, kui raudteed on sõlminud vastava lepingu;

E


4) veo eest transiitraudteedel saatjalt või saajalt vahendaja (ekspedeerija, prahtimisagendi jt) kaudu, kes on iga transiitraudteega sõlminud lepingu veomaksete tasumise kohta.

§ 2. Kui saatja võtab transiitveo eest tasumise enda peale, siis peab ta märkima saatekirja lahtrisse «Saatja maksed järgmiste transiitraudteede eest» lisa 12.5 kohaselt nende raudteede lühendnimetuse.

Kui saatja ei võta tasumist veo eest ühelgi transiitraudteel enda peale, siis peab ta kirjutama saatekirja lahtrisse «Saatja maksed järgmiste transiitraudteede eest» sõna «Ei». Tasu veo eest transiitraudteel, mida saatja enda peale ei võtnud, loetakse saajale ülekantuks ja sihtjaam peab selle temalt sisse nõudma.

Juhul kui saatja ei kirjutanud saatekirja lahtrisse «Saatja maksed järgmiste transiitraudteede eest» nõutavat sõna «Ei», loetakse tasu veo eest transiitraudteel saajale ülekantuks ja sihtjaam peab selle temalt sisse nõudma.

Juhul kui selle rahvusvahelise veo suhtes kohaldatava transiiditariifi järgi peab veo eest transiitraudteedel tasuma saatja, ei ole selle makse ülekandmine saajale lubatud. Juhul kui selle rahvusvahelise veo suhtes kohaldatava transiiditariifi järgi peab veo eest transiitraudteedel tasuma saaja, ei tohi neid makseid tasuda saatja.

Kui veomaksed tasutakse transiitraudteedel vedamise eest vahendaja (ekspedeerija, prahtimisagendi jt) kaudu, peab saatja märkima saatekirja lahtrisse «Saatja maksab järgmiste transiitteede eest» transiitraudtee nimelühendi, kellele makstakse, sellele transiitraudteele veomakseid maksva vahendaja nime ja koodi. Need andmed tuleb märkida iga veos osaleva raudtee puhul.

E

§ 3. Kahe naaberriigi vahelise veo korral nõutakse tasu kauba ümberlaadimise eest teistsuguse rööpmelaiusega raudtee vagunitesse või vagunitele teistsuguse rööpmelaiusega raudtee pöördvankrite paigaldamise eest piirijaamas sisse saatjalt, kui need tööd tegi vastuvõttev raudtee (artikli 13 § 6 punkt 1) või üleandev raudtee (artikli 13 § 6 punkt 2).

Transiitraudteel veo korral nõutakse artikli 13 §-i 6 punkti 2 järgi arvutatud tasu kauba ümberlaadimise eest teistsuguse rööpmelaiusega raudtee vagunitesse või vagunitele teistsuguse rööpmelaiusega raudtee pöördvankrite paigaldamise eest lähte- või transiitraudtee piirijaamas sisse saatjalt, saajalt või vahendajalt (ekspedeerijalt, prahtimisagendilt jt), sõltuvalt sellest, kes tasub veomaksed transiitraudteedel. Artikli 13 § 6 punkti 1 järgi arvutatud tasu kauba ümberlaadimise eest teistsuguse rööpmelaiusega raudtee vagunitesse või vagunitele teistsuguse rööpmelaiusega raudtee rattapaaride paigaldamise eest sihtraudtee piirijaamas nõutakse sisse saajalt.

§ 4. Kui saaja keeldus kaupa vastu võtmast, siis tasub veomaksed ja kõik muud selle veosega seotud maksed saatja.

§ 5. Tariifide ebaõige kohaldamise või veotasu arvutusvigade korral, aga ka maksete sisse nõudmata jätmise korral tuleb vaegmakse tasuda ja ülemakse tagastada.

Vaegmaksete ja ülemaksete arvutused tehakse lepingu sõlmimise hetkel kehtinud tariifimäärade järgi.

Saatja või saajaga arveldav raudtee nõuab sisse vaegmaksed ja tagastab ülemaksed sellel raudteel kehtivate sise-eeskirjade järgi.

Kui vaeg- ja ülemaksed on ühe saatelehe järgi alla 5 Šveitsi frangi, siis neid sisse ei nõuta ega tagastata.

§ 6. Raudtee nõuab veomaksed ja trahvid sisse selle riigi valuutas, kus nende tasumine toimub.

Kui veotasu ei ole arvutatud selle riigi valuutas, kus see sisse nõutakse, siis arvestatakse see selle riigi valuutasse ümber tasumise päeval ja kohas kehtinud kursi järgi.

§ 7. Käesoleva artikli sätteid ei kohaldata, kui kahe naaberriigi raudtee jaamade suhtes kehtib otsetariif, mis näeb ette teistsuguse veotasu sissenõudmise korra.

Artikkel 16
Lunamaks ja laen

Lunamaks ja laen on keelatud.

Artikkel 17
Kauba väljastamine. Kaubaotsing

§ 1. Kui kaup saabub sihtjaama, on raudtee kohustatud pärast seda, kui saaja on tasunud raudteele kõik saatekirja järgi tasumisele kuuluvad veomaksed, väljastama talle kauba, saatekirja originaali ja kauba kohalejõudmise teatise (saatekirja lehed 1 ja 5); kaubasaaja on kohustatud tasuma veomaksed ja kauba vastu võtma.

Sihtraudteel kehtivate sise-eeskirjade kohaselt võib kauba saajale väljastada ka enne veomaksete tasumist.

Saaja võib kauba vastuvõtmisest keelduda juhul, kui kauba kvaliteet on vigastuse, riknemise või muul põhjusel sedavõrd halvenenud, et on välistatud selle osaline või täielik kasutamine esmaotstarbeks.

§ 2. Saaja tasub täies ulatuses kõik saatekirja järgi raudteele kuuluvad maksed isegi sel juhul, kui osa saatekirjal märgitud kaubast puudub. Sel juhul on saajal õigus saada artikli 29 kohaselt pretensioonikorras tagasi saatekirja järgi, kuid väljastamata kaubaosa eest tasutud maksed.

§ 3. Pakendatud kaubad, mille mass määratakse kindlaks pakkimise ajal ja tähistatakse igal veosekohal, samuti ühesuguse standardmassiga veosed korras taara või pakendiga väljastatakse üle kaalumata.

§ 4. Muudel juhtudel väljastatakse kaup sihtraudteel kehtivate sise-eeskirjade järgi.

§ 5. Kui kaup ei ole 30 päeva jooksul, arvates kauba kohaletoimetamise tähtaja möödumisest, saajale väljastatud, siis on saatjal või saajal õigus esitada raudteele kaubaotsinguavaldus.

Lisas 15 ette nähtud vormi kohase avalduse esitab saatja kahes eksemplaris lähtejaamale või saaja sihtjaamale kolme kuu jooksul pärast kauba kohaletoimetamise tähtaja möödumist, lisades sellele saatekirja duplikaadi (saatekirja leht 3) või saatekirja originaali ja kauba kohalejõudmise teatise (saatekirja dokumendid 1 ja 5).

Lähte- või sihtjaam kinnitab avalduse saamist kalendertempliga ja avalduse vastu võtnud jaamatöötaja allkirjaga mõlemal avalduse eksemplaril; üks eksemplar tagastatakse avaldajale.

Kaubaotsinguavaldus ei ole pretensiooni esitamine vastavalt artiklile 29.

§ 6. Saaja võib pidada kauba kaotsiläinuks, kui see ei ole talle väljastatud 30 päeva jooksul pärast artikli 14 kohaselt arvutatud kauba kohaletoimetamise tähtaja möödumist ja kui sihtjaam on teinud saaja esitatud saatekirja duplikaadi (saatekirja leht 3) või saatekirja originaali (saatekirja leht 1) lahtrisse «Kauba nimetus» ja kauba kohalejõudmise teatisele (saatekirja leht 5) märke «Kaup ei saabunud». Seda märget tuleb kinnitada sihtjaama kalendertempliga.

Kui aga kaup saabus sihtjaama pärast nimetatud tähtaega, siis peab jaam sellest saajat teavitama. Saaja on kohustatud kauba vastu võtma, kui see jõudis kohale kuue kuu jooksul pärast kohaletoimetamise tähtaja möödumist, ja tagastama raudteele summa, mille see maksis talle hüvitisena kauba kaotsimineku eest, aga ka talle tagastatud veomaksed ja muud veokulud.

Kui hüvitis kauba kaotsimineku eest ja veotasu maksti saatjale välja, siis on saatja kohustatud need summad raudteele tagastama. Sel juhul jääb saajale õigus esitada raudteele pretensioon trahvi nõudmiseks kauba kohaletoimetamisega viivitamise eest, samuti ülesleitud kauba osalise kaotsimineku, vaegmassi, vigastamise või muudel põhjustel kvaliteedi halvenemise eest.

Artikkel 18
Kommertsakt

§ 1. Raudtee peab koostama kommertsakti, kui ta kauba veo ajal või väljastamisel selle seisundit, massi või veokohtade arvu, aga ka saatekirja olemasolu kontrollides tuvastab:
1) kauba täieliku või osalise kaotsimineku, vaegmassi, vigastamise, riknemise või muul põhjusel kvaliteedi halvenemise;
2) erinevuse saatekirjale märgitud andmete ja tegelikult olemasoleva kauba vahel nimetuses, massis, veokohtade arvus, märgistes (markeeringutes) ja veokoha numbrites ning saaja ja sihtjaama nimetuses;
3) selle kauba saatekirja või selle üksikdokumentide puudumise või selle saatekirja järgse kauba puudumise;
4) saatekirjale märgitud saatja veoseadiste osalise või täieliku puudumise.

Kommertsakt koostatakse ka sel juhul, kui avastatakse ilma saatekirjata tühi eravagun või rendile antud vagun või saatekiri ilma vagunita.

Ühe või mitu sellist puudust avastanud raudteejaam koostab lisas 16 ette nähtud vormi kohase kommertsakti.

Kommertsakt koostatakse ainult sel juhul, kui ülalnimetatud puudused võisid tekkida üksnes ajavahemikul kauba veoks vastuvõtmisest selle saajale väljastamiseni.

Raudteejaam peab tegema kommertsakti koostamise kohta märke saatekirja lahtrisse «Kommertsakt».

§ 2. Kui saaja avastab kauba kättesaamisel mingi käesoleva artikli §-s 1 nimetatud puuduse, kuid raudtee ei ole selle puuduse kohta kommertsakti koostanud, siis peab saaja kohe pöörduma sihtjaama poole kommertsakti koostamise taotlusega.

Sihtjaam võib kommertsakti koostamisest keelduda, kui:
1) on välistatud, et nimetatud puudus tekkis ajavahemikul kauba veoks vastuvõtmisest kuni selle saajale väljastamiseni;
2) kauba massi vähenemine ei ületa käesoleva artikli §-s 5 ette nähtud norme.

§ 3. Kui sihtraudteel kehtivad sise-eeskirjad lubavad kommertsakti koostada pärast kauba saajale väljastamist, siis on saajal õigus pöörduda sihtjaama poole kommertsakti koostamise taotlusega käesoleva artikli §-s 1 nimetatud puuduse kohta ka pärast kauba väljastamist, kui seda puudust ei olnud võimalik kauba väljastamisel välise vaatlusega avastada. Saaja peab sellise taotlusega pöörduma sihtjaama poole kohe pärast puuduse kindlakstegemist ja mitte hiljem kui kolme päeva jooksul pärast kauba väljastamist. Kui kauba seisundi muutmine ei ole vajalik puuduse suurenemise ärahoidmiseks, ei tohi kauba saaja muuta selle seisundit seni, kuni sihtjaam ei ole koostanud kommertsakti. Vagunilt, konteinerilt, autorongilt, teisaldatavalt autofurgoonilt (autoveomahutilt), poolhaagiselt, autolt, traktorilt ja muult liikurilt pärast kauba väljastamist mahavõetud plommid või plommsulgurid peab saaja üle andma sihtjaamale.

Sihtjaam võib keelduda kommertsakti koostamisest, kui:
1) sihtraudteel kehtivad sise-eeskirjad keelavad kommertsakti koostamise pärast kauba väljastamist;
2) saaja ei pöördunud sihtjaama poole kohe pärast puuduse tuvastamist ega teinud seda kolme ööpäeva jooksul pärast kauba väljastamist;
3) saaja muutis kauba seisundit, kuigi see ei olnud vajalik puuduse suurenemise ärahoidmiseks;
4) on välistatud, et nimetatud puudus tekkis ajavahemikul kauba veoks vastuvõtmisest kuni selle saatjale väljastamiseni;
5) kauba massi vähenemine ei ületa käesoleva artikli §-s 5 ette nähtud normi;
6) saaja ei anna sihtjaamale üle vagunilt, konteinerilt, autorongilt, teisaldatavalt autofurgoonilt (autoveomahutilt), poolhaagiselt, autolt, traktorilt või muult liikurilt mahavõetud plomme või plommsulgureid.

§ 4. Kui sihtjaam tuvastab saaja poolt käesoleva artikli §-de 2 või 3 kohaselt esitatud kommertsakti koostamise taotluse õigsust kontrollides, et see taotlus on põhjendamatu, siis on sihtjaamal õigus nõuda saajalt kõigi selle kontrollimisega seotud kulude hüvitamist, aga ka trahvi, kui see on ette nähtud sihtraudteel kehtivate sise-eeskirjadega.

§ 5. Kui teel või sihtjaamas kontrolliti artikli 24 §-s 1 ette nähtud kauba massi, mis oma loomulike eriomaduste tõttu võib veo ajal väheneda, ja tuvastati kauba massi vähenemine võrreldes saatekirjal märgituga, siis tuleb kommertsakt koostada vaid juhul, kui see vähenemine ületab artikli 24 §-s 1 ette nähtud normi. Kui kontrollimise käigus kindlaksmääratud vaegmass ei ületa artikli 24 §-s 1 kehtestatud normi, siis kommertsakti ei koostata; sel juhul märgitakse kontrollimisel kindlaks tehtud kauba mass saatekirja lahtrisse «Raudtee märked».

Kui liikumisteel või sihtjaamas tehtud kontrollimise käigus tuvastati, et oma loomulike eriomaduste tõttu veo ajal mitteväheneva kauba mass on vähenenud võrreldes saatekirjale märgitud massiga, siis koostatakse kommertsakt sellise massi vähenemise kohta ainult sel juhul, kui vaegmass erineb saatekirjal märgitust rohkem kui 0,2% võrra. Kui kontrollimise käigus tuvastatud mass erineb saatekirjale märgitust rohkem kui 0,2%, siis loetakse saatekirjale märgitud mass õigeks. Samal viisil vormistatakse ka kontrollimisel tuvastatud ülemass.

§ 6. Kommertsaktile kirjutavad alla lisas 16 nimetatud raudteejaama ametiisikud. Kui kommertsakt koostatakse sihtjaamas, peab sellele alla kirjutama saaja või isik, kelle ta volitas kaupa kätte saama.

Kui saaja ei ole kommertsakti andmetega nõus, võib ta teha sinna märke nende andmete kohta, juhul kui see on sihtraudteel kehtivate sise-eeskirjadega lubatud.

§ 7. Vastavalt sihtriigi seadustele ja muudele õigusaktidele võib kauba kaotsimineku, vaegmassi, vigastamise, riknemise ja muul põhjusel kauba kvaliteedi halvenemise põhjuste, aga ka kahju suuruse kindlakstegemiseks korraldada ekspertiisi.

§ 8. Kommertsakti üks eksemplar antakse saajale sihtraudteel kehtivate sise-eeskirjadega ette nähtud korras.

§ 9. Käesoleva artikli §-d 2–8, mis käivad saaja kohta, kehtivad vastavalt ka saatja suhtes, kui kaup tagastatakse artikli 20 § 2 punkti 1 kohaselt saatja aadressil või saadetakse kolmandale isikule või kui väljastatakse talle artikli 21 §-s 3 nimetatud sise-eeskirjade kohaselt.

Artikkel 19
Raudtee pandiõigus

§ 1. Kõigi veolepingust tulenevate maksete tagamiseks on raudteel pandiõigus kaubale. See õigus jääb jõusse senikauaks, kuni kaup on raudtee valduses.

§ 2. Pandiõiguse kohaldamine sätestatakse selle riigi seaduste ja muude õigusaktidega, kus kaup väljastatakse.


IV OSA. VEOLEPINGU MUUTMINE

Artikkel 20
Veolepingu muutmise õigus ja kord

§ 1. Veolepingu muutmise õigus on nii saatjal kui ka saajal.

Veol Vietnami Sotsialistlikku Vabariiki, Hiina Rahvavabariiki ja Korea Rahvademokraatlikku Vabariiki, kui saajaiks on saatekirja järgi riiklikud organisatsioonid, adresseerivad selliseid kaupu sihtriigi piirijaamas ümber nende riikide väliskaubandusorganisatsioonide volinikud.

§ 2. Saatja võib teha veolepingusse järgmised muudatused:
1) võtta kaup lähtejaamas tagasi;
2) muuta sihtjaama:
kusjuures vajaduse korral tuleb märkida piirijaamad, kustkaudu peab kaup pärast veolepingu muutmist läbi minema, ning transiitraudtee kasutamise eest maksev vahendaja, kes tekkis veolepingu muutmisega, kui veomaksed tasub nende teede kasutamise eest vahendaja (ekspedeerija, prahtimisagent jt);
3) muuta kauba saajat;
4) saata kaup lähtejaama tagasi.

§ 3. Saaja võib teha veolepingus järgmisi muudatusi:
1) muuta sihtriigi piires sihtjaama;
2) muuta kauba saajat.

Saaja võib veolepingut muuta käesoleva kokkuleppe alusel ainult sihtriigi sisenemispiirijaamas ja ainult siis, kui kaup ei ole sellest jaamast välja saadetud.

Kui kaup on juba läbinud sihtriigi sisenemispiirijaama, võib saaja veolepingut muuta ainult sihtraudteel kehtivate sise-eeskirjade järgi.

§ 4. Keelatud on veolepingu selline muutmine, mis jagab veose osadeks.

§ 5. Veolepingut saab muuta saatja või saaja lisas 17 ette nähtud vormis tehtud kirjaliku avalduse alusel. Sihtraudtee võib kohaldada saatja veolepingu muutmise avalduse suhtes sellel raudteel kehtivaid sise-eeskirju.

Saatja peab koostama veolepingu muutmise avalduse vastavalt artikli 7 §-s 2 sätestatud OSShD töökeeltesse tõlkimise nõudeile.

Veolepingu muutmise avaldus tuleb koostada ühes eksemplaris iga saadetise kohta eraldi, kusjuures saatja peab selle üle andma lähtejaamale, saaja aga sihtriigi sisenemispiirijaamale. Saatja peab avalduse teksti kirjutama saatekirja duplikaadi lahtrisse «Kauba nimetus» (saatekirja leht 3), mis tuleb üheaegselt avaldusega esitada raudteele.

Saaja võib esitada veolepingu muutmise avalduse ka mitme saadetise kohta, kui neid veetakse vagunite grupis või kui nende saadetiste veolepingu muutmine toimub ühes ja samas jaamas ning need saadetakse ühele ja samale saajale.

Lähtejaam kinnitab veolepingu muutmise avalduse saamist kalendertempliga saatekirja duplikaadil saatja avalduse all, samuti avalduse vastu võtnud jaamatöötaja allkirjaga, seejärel saadab jaam saatekirja duplikaadi saatjale.

Saaja võib veolepingu muutmise avalduse esitada ka ilma saatekirja duplikaadita.

§ 6. Lähte- või piirijaam peab saatjalt laekunud veolepingu muutmise avaldusest teatama telegraafi teel saatja kulul kauba liikumistee raudteejaamadele, samuti sihtjaamale. Telegrammi kinnitamiseks tuleb veolepingu muutmise avalduse originaal saata sellele jaamale, kus kaup vastavalt telegrammile kinni peeti. See jaam on aga kohustatud muutma veolepingut telegraafiteate alusel, ootamata ära saatja kirjalikku avaldust.

Raudtee ei vastuta sel juhul saatja avalduse võimalike telegraafi põhjustatud moonutuste eest.

§ 7. Saatja õigus veolepingut muuta lõpeb hetkel, kui saaja sai saatekirja kätte või kui kaup saabus sihtraudtee sisenemispiirijaama ning kui sellel jaamal on saaja kirjalik avaldus või sihtjaama telegraafiteade saaja avalduse kohta veolepingu muutmiseks.

§ 8. Saatja ei vastuta tagajärgede eest, mis tekivad saaja kirjaliku avalduse või sihtjaama telegraafiteate alusel tehtud veolepingu muutmisest.

§ 9. Saatja ja saaja võivad veolepingut muuta vaid üks kord.

§ 10. Raudtee võib keelduda veolepingu muutmisest või peatada selle muutmine, juhul kui:
1) veolepingut muutma kohustatud sihtraudteejaamal ei ole võimalik seda teha kirjaliku avalduse või lähte- või sihtjaama telegraafiteate saamise hetkel;
2) see võib häirida raudteekäitust (ekspluatatsiooni);
3) see on vastuolus nende riikide seaduste ja muude õigusaktidega, mille raudteed veos osalevad;
4) sihtjaama muutmise korral ei kata kauba väärtus kõiki eeldatavaid veokulusid uude sihtjaama, välja arvatud juhud, kui need kulud tasutakse kohe ära või nende tasumine garanteeritakse.

§ 11. Raudtee on kohustatud käesoleva artikli §-s 10 nimetatud juhtudel kohe teavitama saatjat või saajat veolepingu muutmist takistavatest asjaoludest.

Kui raudtee ei võinud neid takistusi ette näha ja muutis veolepingut, siis vastutab kas saatja või saaja, sõltuvalt sellest, kes veolepingu muutmise avalduse esitas, kõigi sellest tulenevate tagajärgede eest.

§ 12. Veolepingu muutmise korral toimub veomaksete arvutamine ja sissenõudmine artiklite 13 ja 15 kohaselt, arvestades siinjuures järgmisi erisusi:
1) kui kaup tuleb väljastada liikumisteel asuvas jaamas, siis arvutatakse veomaksed ja need nõutakse sisse ainult veo eest selle jaamani. Kui kaup on uue sihtjaama juba läbinud ja raudtee toob kauba sellesse jaama tagasi, siis tuleb peale veotasu kauba kinni pidanud jaamani eraldi välja arvutada ja sisse nõuda tasu veo eest kauba kinni pidanud jaamast uue sihtjaamani;
2) kui kaup tuleb saata esialgsest sihtjaamast edasisuunas asuvasse uude jaama või jaama, mis ei asu esialgsel liikumisteel, siis arvutatakse veomaksed ja need nõutakse sisse eraldi veo eest esialgse sihtjaamani või kauba kinni pidanud jaamani ning kauba kinni pidanud jaamast uue sihtjaamani;
3) kui kaup tuleb tagasi saata lähtejaama, siis arvutatakse veomaksed ja need nõutakse sisse saatjalt veo eest selle jaamani, kust kaup tagasi saadeti, ning eraldi veo eest sellest jaamast kuni sihtjaamani.

§ 13. Veolepingu muutmine on tasuline. Tasu arvutatakse veolepingut muutnud raudteel kehtivate sise-eeskirjade järgi ja see nõutakse sisse artikli 15 kohaselt.

Kui veolepingu muutmise tagajärjel toimus veoviivitus või viivitus kauba väljastamisega, milles raudtee süüdi ei ole, siis arvutatakse lisatasud, trahvid ja kulud viivitusaja eest nagu tasu kauba hoiu, vagunite seisuaja ja muu eest, välja arvatud trahv vagunite seisuaja eest transiitraudteel, sellel raudteel kehtivate sise-eeskirjade järgi, kus viivitus aset leidis. Veolepingu muutmisest tingitud vagunite seisuaja eest transiitraudteel arvutatakse trahv selle rahvusvahelise veo suhtes kehtiva transiiditariifi järgi.

Lisatasu, trahv vagunite seisuaja eest ja muud kulud kinnitatakse vastavate dokumentidega ja selle kohta tehakse märge saatekirjale, nõudmaks sisse neid kas saatjalt, saajalt või vahendajalt (ekspedeerijalt, prahtimisagendilt jt), sõltuvalt sellest, kes neist artikli 15 kohaselt tasub transiitveomakseid.

Artikkel 21
Kauba veo- ja väljastamistakistused

§ 1. Kui lähtejaamas või liiklusteel tekivad kauba veotakistused, otsustab raudtee, kas on vaja küsida saatjalt juhiseid või on otstarbekohasem viia kaup sihtjaama teist liiklusteed pidi. Raudteel on õigus nõuda sisse veotasu teise liiklustee kasutamise eest ning pikendada kauba kohaletoimetamise tähtaega, välja arvatud juhud, kui raudtee ise on selles süüdi.

§ 2. Kui teise liiklustee kasutamise võimalus puudub või kui vedu ei ole võimalik muul põhjusel, aga ka kauba väljastamistakistuse korral peab raudtee, kus takistus tekkis, sellest kohe telegraafi teel teavitama saatjat ja nõutama temalt juhiseid. Siinjuures annab raudtee saatjale edasi kõik tema käsutuses olevad vajalikud andmed.

Jaam ei ole aga kohustatud nõutama saatjalt juhiseid, kui ajutiste takistuste põhjuseks on artikli 3 § 3 punktis 1 nimetatud asjaolud.

Saatja võib saatekirja lahtrisse «Saatja eriavaldused» märkida juhised, kuidas toimida kaubaga siis, kui tekivad veo- ja väljastamistakistused. Kui raudtee asub seisukohale, et neid juhiseid ei ole võimalik täita, siis peab ta nõutama saatjalt uusi juhiseid.

Lähtejaam teavitab kindlaksmääratud vormis (või sise-eeskirjadega kehtestatud korras) veo- või väljastamistakistuste kohta saadud telegrammist kohe saatjat. Saatja on kohustatud kirjutama teatise pöördele juhise, kuidas toimida kaubaga, ja saatma selle teatise lähtejaamale või teatama oma juhendid sise-eeskirjadega kehtestatud korras.

Saatja on kohustatud koos teatisega (või juhiste teatamisel sise-eeskirjadega kehtestatud korras) esitama saatekirja duplikaadi (saatekirja leht 3) lähtejaamale, kes märgib sellele saatja juhised. Kui saatja ei esita saatekirja duplikaati, loetakse tema juhised, mis ta kirjutas teatise pöördele (või teatatud sise-eeskirjadega kehtestatud korras), kehtetuks ning lähtejaam teatab jaamale, kus takistused tekkisid, saatja juhiste puudumisest. Sel juhul toimib raudtee, kus kaup kinni peeti, vastavalt sellel raudteel kehtivatele sise-eeskirjadele.

Juhul, kui lähtejaama saabunud teatis käsitleb kauba liikumistee muutmist või saaja keeldumist kauba vastuvõtust, võib saatja anda juhise ilma saatekirja duplikaati esitamata.

Lähtejaam teavitab saatja juhisest raudteejaama, kus takistused tekkisid. Lähteraudtee nõuab saatjalt sisse tema teavitamise kulud lähteraudteel kehtivate sise-eeskirjade järgi.

Kui kauba veo- või väljastamistakistus tekkis pärast seda, kui saaja muutis veolepingut, teavitab raudtee takistustest veolepingu muutmise avalduse esitanud saajat. Sihtraudtee nõuab teavitamise kulud saajalt sisse sihtraudteel kehtivate sise-eeskirjade järgi.

§ 3. Kui raudtee ei saa veo- või väljastamistakistustest teavitatud saatjalt kaheksa ööpäeva jooksul, kiiresti riknevate kaupade korral aga nelja ööpäeva jooksul, arvates hetkest, millal jaam, kus takistused tekkisid, saatis talle teatise, mingeid juhiseid või kui saabunud juhiseid ei ole võimalik täita, siis tuleb kaubaga toimida sellel raudteel kehtivate sise-eeskirjade järgi, kus takistused tekkisid.

Kui kiiresti riknevaid kaupu ähvardab riknemisoht, võib raudtee, kus veo- või väljastamistakistused tekkisid, toimida kaubaga sellel raudteel kehtivate sise-eeskirjade järgi, ootamata ära nelja-ööpäevase tähtaja möödumist.

§ 4. Kui veotakistus lakkas olemast enne saatja juhiste saabumist, siis saadab jaam, kus takistus tekkis, kauba edasi sihtjaama, ootamata ära juhiseid ja teavitades sellest saatjat.

§ 5. Kui kaup müüdi ära, siis antakse müügist saadud raha, millest on maha arvatud artikli 13 § 1 järgi raudteele kuuluvad veomaksed, trahvid ja kauba müügikulud, saatjale. Kui müügist saadud raha ei kata neid makseid, on saatja kohustatud tasuma vahe.

§ 6. Käesoleva artikli §-de 1, 3, 4 ja 5 sätteid kohaldatakse ka saaja suhtes, kui ta muutis artikli 20 kohaselt veolepingut.

§ 7. Kui veo ajal või kauba väljastamisel tekkisid saatja või saaja süü läbi veo- või väljastamistakistused, siis tuleb raudteele tasuda kõik kulud, mida ta kandis veo- või väljastamisviivituse tõttu. Kui veo- või väljastamistakistused ei tekkinud saatja või saaja süü läbi, siis tuleb raudteele tasuda kõik kulud, mida ta kandis seetõttu, et saatja või saaja ei andnud raudtee järelepärimise peale veo- ja väljastamistakistuste kõrvaldamiseks käesoleva artikli §-ga 3 kindlaksmääratud tähtajaks juhiseid või neid juhiseid ei olnud võimalik täita.

Kui sellised takistused tekivad lähte- või sihtraudteel, siis arvutatakse maksed selliste kulude eest neil raudteedel kehtivate sise-eeskirjade ja tariifide järgi.

Kui sellised takistused tekivad transiitraudteel, siis arvutatakse maksed selliste kulude eest transiiditariifi järgi, mida asjast huvitatud raudteed kohaldavad sellise rahvusvahelise veo suhtes; kui transiiditariifis ei ole selliste juhtude korral ette nähtud kulude tasumist, siis arvutatakse maksed vastavatel transiitraudteedel kehtivate sise-eeskirjade ja tariifide järgi.

Kõik ülalnimetatud kulud märgitakse saatekirjale ja nõutakse sisse saatjalt, saajalt või vahendajalt (ekspedeerijalt, prahtimisagendilt jt), sõltuvalt sellest, kes neist tasub vastavalt artiklile 15 transiitveomaksed.

§ 8. Kui veolepingut muudeti veo- või väljastamistakistuste tõttu, siis kohaldatakse artikli 20 vastavaid sätteid. Sel juhul ei kohaldata artikli 20 § 9 sätteid.


V OSA. RAUDTEE VASTUTUS

Artikkel 22
Raudteede solidaarne vastutus

§ 1. SMGS saatekirja järgi kauba veoks vastu võtnud raudtee vastutab veolepingu täitmise eest kogu liikumistee ulatuses kuni kauba väljastamiseni sihtjaamas, kauba edasisaatmise korral riiki, kes ei osale käesolevas kokkuleppes, kuni veo vormistamiseni muus rahvusvahelise raudtee-otseveo kokkuleppes ette nähtud saatekirja järgi; kauba edasisaatmise korral riigist, kes ei osale käesolevas kokkuleppes, pärast veo vormistamist SMGS saatekirja järgi.

§ 2. Iga järgmine raudtee, kes võtab kauba koos saatekirjaga veoks üle, muutub sel teel lepingu osaliseks ja võtab endale selle lepingu järgi tekkivad kohustused.

Artikkel 23
Vastutuse ulatus

§ 1. Raudtee vastutab käesoleva osaga kindlaksmääratud tingimuste ulatuses kauba kohaletoimetamisega viivitamise ning kauba täieliku või osalise kaotsimineku, riknemise, vigastamise või muul põhjusel kvaliteedi halvenemise eest kauba veoks vastuvõtmise hetkest kuni selle väljastamiseni sihtjaamas, kauba edasisaatmise korral aga riiki, kes ei osale käesolevas kokkuleppes, kuni kauba veo vormistamiseni muus rahvusvahelise raudtee-otseühenduse kokkuleppes ette nähtud saatekirja järgi.

Raudtee kannab vastutust tema süül kaotsiläinud saatedokumentide eest, mille on kaubale lisanud saatja või tolliasutus vastavalt artikli 11 §-dele 1 ja 3 ning mis on seal nimetatud, aga ka tagajärgede eest, kui raudtee süül ei täidetud vastavalt artikli 20 §-dele 2 ja 3 esitatud veolepingu muutmise avaldust.

§ 2. Raudtee ei pea oma vastutuse korral mingil juhul hüvitama kahju suuremas summas kui kauba täieliku kaotsimineku korral.

§ 3. Raudtee vabaneb vastutusest veoks vastuvõetud kauba täieliku või osalise kaotsimineku, vaegmassi, vigastamise, riknemise ja muul põhjusel kauba kvaliteedi halvenemise eest, kui kauba täielik või osaline kaotsiminek, vaegmass, vigastamine, riknemine või muul põhjusel kauba kvaliteedi halvenemine toimus:
1) asjaolude tõttu, mida raudtee ei saanud ära hoida ja mille kõrvaldamine ei sõltunud temast;
2) selle tõttu, et lähtejaamas veoks vastuvõetud kaup, selle taara ja pakend oli kõlbmatu kvaliteediga või et kauba, selle taara ja pakendi isesüttimise, sealhulgas klaas-, polüetüleen-, metall-, puit-, keraamilise ja muu taara purunemise ning pakendi hermeetilisuse kaotuse, roostetamise, seesmise riknemise või muude tagajärgede põhjuseks olid kauba loomulikud ja füüsikalised eriomadused;
3) saatja või saaja süül või nende nõudmiste tagajärjel, mis vabastavad raudtee süüst;
4) kauba peale- ja mahalaadimisega seotud põhjustel, kui peale- või mahalaadimist tegi saatja või saaja; saatjapoolset pealelaadimist tõendab artikli 9 § 4 kohaselt tehtud märge saatekirja lahtris «Laadis»; kui selles lahtris ei ole laadimist teostanu kohta andmeid, siis loetakse, et seda tegi saatja;
5) kauba veol lahtise veeremiga, kui kauba selline vedu oli lähteraudteel kehtivate sise-eeskirjade järgi lubatud;
6) selle tagajärjel, et saatja või saaja või nende määratud saatur ei täitnud lisa 3 ettekirjutusi, aga ka selle tagajärjel, et saatur ei vastanud nende ettekirjutustega esitatud nõuetele;
7) artikli 9 §-s 1 selliseks veoks ette nähtud taara või pakendi puudumise tõttu, mistõttu ei olnud tagatud veose korrasolek kogu liikumistee ulatuses;
8) kauba taara- või pakendipuuduste tõttu, mida raudteel ei olnud võimalik lähtejaamas kauba veoks vastuvõtmise ajal välisvaatlusega avastada, mistõttu ei olnud tagatud kauba säilivus kogu veo ajal;
9) selle tagajärjel, et saatja andis veoks väära, ebatäpse või mittetäieliku nimetuse all asju, mida ei ole lubatud vedada;
10) selle tagajärjel, et saatja andis veoks väära, ebatäpse või mittetäieliku nimetuse all või käesoleva kokkuleppe sätteid eirates asju, mida tulnuks vedada eritingimustel;
11) kauba massi kao tõttu, mille põhjustasid selle eriomadused ja kui kadu ei ületa artikli 24 §-s 1 kehtestatud norme;
12) selle tagajärjel, et saatja laadis kauba selle kauba jaoks kõlbmatusse vagunisse või konteinerisse, kuigi ta pidi selle kõlblikkuse artikli 9 § 4 või lisa 8 § 10 kohaselt vaguni või konteineri seisundit kontrollides nende välimuse järgi määratlema; saatjapoolse laadimise fakti tuvastamise aluseks on artikli 9 § 4 kohaselt saatekirja lahtris «Laadis» tehtud märge; kui selle lahtris puuduvad andmed laadija kohta, siis loetakse, et laadijaks oli saatja;
13) selle tõttu, et saatja, saaja või nende esindaja ei täitnud või täitis puudulikult tolli- või muid halduseeskirju.

§ 4. Raudtee vabaneb vastutusest:
1) tükikauba vaegmassi eest, kui seda veeti taaras või seongus (mähingus) ja kui kaup väljastati saajale kõigi veosekohtade järgi korras taaras või seongus (mähingus) ja kauba kallal käimise väliste tunnusteta, mis võinuks olla kauba vaegmassi põhjuseks;
2) taarata või ümbriseta veetava tükikauba vaegmassi eest, kui kaup väljastati saajale kõigi veosekohtade järgi ja kui puudusid välised tunnused, et kauba kallal on käidud, mis võinuks olla kauba vaegmassi tekkimise põhjuseks;
3) kauba massi ja kaubakohtade arvu puudujäägi eest, kui saatja poolt vagunisse või konteinerisse, autorongi, teisaldatavasse furgooni või poolhaagisesse paigutatud kaup anti saajale üle saatja või lähtejaama korras plommidega või plommsulguritega vastavuses SMGS artikli 9 §-ga 8 ja lisa 21 §-dega 8 ja 10, samuti ilma kauba kallal käimise väliste tunnusteta, mis võinuks olla vaegmassi ja veosekohtade puudujäägi põhjuseks;
4) mahavõetud detailide ja varuosade täieliku või osalise kaotsimineku eest, kui need asusid plommitud autorongis, teisaldatavas autofurgoonis (autoveomahutis), poolhaagises, autos, traktoris või muus liikuris, kui need autorongid, teisaldatavad autofurgoonid (autoveomahutid), poolhaagised, autod, traktorid või muud liikurid väljastati saajale SMGS lisa 7 § 3 ning SMGS lisa 21 §-de 8 ja 10 järgi pandud korras plommide või plommsulguritega, aga ka ilma vigastusteta ja nende kallal käimise väliste tunnusteta, mis võinuks olla mahavõetud detailide ja varuosade täieliku või osalise kaotsimineku põhjuseks.

Saatja või lähtejaama plommide või plommsulguritega võrdsustatakse tolliorganite või ükskõik millise veos osaleva raudtee korras, artikli 9 § 8, SMGS lisa 7 § 3 ning SMGS lisa 21 §-de 8 ja 10 sätete kohaselt pandud plommid või plommsulgurid, kui piirivalve- või tollikontrolliks, aga ka sanitaar-, fütopatoloogilise ja muuks kontrolliks avati vagunid, konteinerid, autorongid, teisaldatavad autofurgoonid (autoveomahutid), poolhaagised, autod, traktorid ja muud liikurid ning mille tõttu tuli esialgsed plommid või plommsulgurid asendada uutega. Kui kauba teel olles toimusid ülalnimetatud piirivalve-, tolli- ja muud kontrollid mitu korda, siis võrdsustatakse saatja või lähtejaama plommide või plommsulguritega kõik tolliorganite või piirijaamade korras plommid või plommsulgurid, mis pandi nende kontrollimiste käigus.

Vagunite, konteinerite, autorongide, teisaldatavate autofurgoonide (autoveomahutite), poolhaagiste, autode, traktorite ja muude liikurite avamist ja plommide või plommsulgurite asendamist tõendatakse vaguni, konteineri, auto, traktori, autorongi, teisaldatava autofurgooni (autoveomahuti), poolhaagise või muu liikuri piirivalve-, tolli-, sanitaar-, fütopatoloogilise või muuks selliseks kontrolliks avamise aktiga, mille on raudtee koostanud lisas 18 ette nähtud vormi kohaselt, või vastava märkega saatekirja lahtris «Raudtee märked». Avamise akt kinnitatakse vastavate kontrolli teostanud isikute ja raudtee esindaja allkirjaga ning jaama kalendertempli jäljendiga, kus plommid või plommsulgurid asendati, märget saatekirjal aga vastava raudtee-esindaja allkirjaga ja raudteejaama kalendertempliga, kus plommid või plommsulgurid asendati, samuti kontrolli teostanud isikute allkirjadega, kui see on sätestatud kontrolli teinud riigi seaduste ja muude õigusaktidega.

Vagunite, konteinerite, autode, traktorite ja muude liikurite avamise ja plommide või plommsulgurite asendamise akt või märge saatekirjal selle kohta kinnitab vagunite, konteinerite, autode ja muude liikurite, autorongide, teisaldatavate autofurgoonide (autoveomahutite), poolhaagiste piirivalve- ja tollikontrolliks avamise fakti, kuid ei fikseeri veo nõuetekohasust ega kauba seisundit.

Avamisakti üks eksemplar kinnitatakse saatekirja külge ja väljastatakse sihtjaamas saajale koos kauba ja saatekirja lehtedega 1 ja 5.

Kaupade veol artikli 2 § 2 järgi riikidest, mille raudteed ei ole käesoleva kokkuleppe osalised, riikidesse, mille raudteed on käesoleva kokkuleppe osalised, loetakse vagunitele, konteineritele, autorongidele, teisaldatavatele autofurgoonidele (autoveomahutitele), poolhaagistele pandud plommid või plommsulgurid, millega vagunid, konteinerid, autorongid, teisaldatavad autofurgoonid (autoveomahutid), poolhaagised saabusid esimese, käesolevas kokkuleppes osaleva raudtee sisenemispiirijaama ning mis on seotud eelnenud veoga muus rahvusvahelise otseühendus-raudteekaubaveo kokkuleppes ette nähtud saatekirja järgi, võrdseks artikli 9 § 8 ja SMGS lisa 21 §-de 8 ja 10 kohaselt pandud saatja või lähtejaama plommide või plommsulguritega.

§ 5. Raudteed vabastatakse vastutusest kauba kohaletoimetamise tähtaja rikkumise eest järgmistel juhtudel:
1) lume- või liivaummistuse, üleujutuse, varingu ja teiste loodusõnnetuste korral kuni 15 päevaks vastava riigi raudteid haldava keskasutuse korraldusel;
2) muudel asjaoludel, mis katkestasid liikluse või piirasid seda, vastava riigi valitsuse korraldusel.

§ 6. Saatekirjale saatja märgitud andmed kauba massi ja veosekohtade arvu kohta võivad olla tõendiks raudtee vastu ainult siis, kui:
1) kauba massi kontrollis raudtee ning andmed kauba massi kohta olid märgitud saatekirja lahtrisse «Raudtee poolt kindlakstehtud mass (kg)» ja kinnitatud raudtee poolt lahtris «Kaalunud jaama templijäljend, allkiri»;
2) kauba veosekohtade arvu kontrollis raudtee ja andmed kauba veosekohtade arvu kohta olid märgitud saatekirja lahtrisse «Raudtee märked» ning kinnitatud jaamatöötaja allkirja ja jaama templijäljendiga

Need ettekirjutused ei kehti käesoleva artikli §-s 4 ette nähtud juhtudel.

§ 7. Kauba osalise kaotsimineku, vaegmassi, vigastamise, riknemise või muul põhjusel kvaliteedi halvenemise korral on saaja või saatja kohustatud tõendama, et kahju tekkis ajavahemikul kauba veoks vastuvõtmisest selle väljastamiseni, kui kommertsakt koostati artikli 18 § 3 kohaselt pärast kauba väljastamist.

§ 8. Kauba täielikku või osalist kaotsiminekut, vaegmassi, vigastamist, riknemist või muul põhjusel kvaliteedi halvenemist käesoleva artikli § 3 punktides 1 ja 3 sätestatud asjaoludel peab tõendama raudtee.

§ 9. Kui selgub, et kauba täielik või osaline kaotsiminek, vaegmass, vigastamine, riknemine või muul põhjusel kvaliteedi halvenemine võis toimuda käesoleva artikli § 3 punktides 2, 4–13 nimetatud asjaoludel, siis eeldatakse kahju tekkimist neil asjaoludel seni, kuni saatja või saaja ei ole tõendanud muud. See eeldus ei kehti käesoleva artikli § 3 punktis 5 nimetatud juhul, kui kaotsi läksid terved veosekohad.

Artikkel 24
Vastutuse piiramine kauba vaegmassi eest

§ 1. Kauba eest, mille mass kauba enda loomulike omaduste tõttu teel olles väheneb, ei vastuta raudtee, olenemata läbitud tee pikkusest, selle puudujäänud osa eest, mis ei ületa järgmisi norme:
1) 2% vedelkauba või veoks toorena (värskena) või niiskena üleantud kauba massist, samuti järgmiste veoste massist:
mangaani- ja kroomimaak;
vasevitriol,
magneesium ja muu keemiatoore puisteveosena;
soolad;
värsked puuviljad;
värsked juurviljad;
töödeldud ja märgsoolatud nahad;
tubakas;
jahutatud värske liha;
tsitrusviljad ja banaanid;
värsked marjad;
2) 1,5% järgmiste kaupade massist:
küttepuud, metsamaterjal, bambus ja puusüsi;
mineraalsed ehitusmaterjalid;
rasvad;
soolatud ja kuivatatud kala;
väetised;
3) 1% järgmiste kaupade massist:
mineraalkütus;
nafta- ja söekoks;
rauamaak;
puukoor;
pesemata vill;
humalad;
seep;
juured;
külmutatud liha;
igasugune linnuliha;
igasugused suitsulihatooted;
külmutatud kala;
meresaadused;
külmutatud linnuliha;
vorst ja igasugused lihatooted;
4) 0,5% kõigi muude kuivainete massist, kui nende mass veol vähenes;
5) kauba veol klaas- ja muud liiki taaras, mis füüsiliste omaduste tõttu lagunevad või purunevad (artikli 23 § 3 p 2), kohaldatakse kaonorme 1% ulatuses üldarvust.

Ülalnimetatud kaupade ümberlaadimisega veol lahtiselt, puistena või tsisternides suurendatakse käesoleva paragrahvi punktides 1–4 ette nähtud norme iga saadetise iga ümberlaadimise korral 0,3% võrra.

§ 2. Käesoleva artikli §-s 1 ette nähtud piiratud vastutust ei kohaldata, kui saatja või saaja tõendab, et kauba massi vähenemise ei põhjustanud kauba loomulikud eriomadused.

§ 3. Mitme veosekoha veol ühe saatekirja järgi arvutatakse lubatud kaonorm iga veosekoha järgi eraldi, kui iga veosekoha mass oli kauba veoks vastuvõtmisel märgitud saatekirjale.

§ 4. Kauba täieliku või üksikute veosekohtade kaotsimineku korral ei tehta hüvitise kindlaksmääramisel mingit veosekohtade kaomassi mahaarvestust.

Artikkel 25
Hüvitise suurus kauba täieliku või osalise kaotsimineku korral

§ 1. Kui raudtee on käesoleva kokkuleppe järgi kohustatud saatjale või saajale kauba täieliku või osalise kaotsiminekuga tekitatud kahju hüvitama, siis arvutatakse hüvitise suurus hinna järgi, mis on märgitud välismaise hankija arvesse või sellest arvest tehtud ja pretensiooni esitamise riigis kehtestatud korra kohaselt tõestatud väljavõttesse.

Kui täielikult või osaliselt kaotsiläinud kauba hinda ei saa sel viisil kindlaks määrata, siis määrab hinna riiklik ekspertiis.

Deklareeritud väärtusega kauba täieliku või osalise kaotsimineku korral maksab raudtee saatjale või saajale välja hüvitise artikli 10 kohaselt deklareeritud summa suuruses või osana deklareeritud väärtusest proportsionaalselt kaotsiläinud osale.

Koduesemete veol, kui saatja tegi saatekirja lahtrisse «Saatja eriavaldused» märke «Väärtust deklareerimata», maksab raudtee nende täieliku või osalise kaotsimineku korral saatjale või saajale välja hüvitise arvestusega 6 Šveitsi franki iga kaotsiläinud kilogrammi eest.

§ 2. Peale käesoleva artikli §-s 1 ette nähtud hüvitise tuleb tagastada ka kaotsiläinud kauba või selle osa eest tasutud veomaksed, tollimaks ning muud maksed ja kulutused, kui need ei ole kauba hinda sisse võetud.

§ 3. Raudtee ei hüvita saatjale või saajale kulutusi ja kahju, mis ei tulene veolepingust.

Artikkel 26
Hüvitise suurus kauba vigastamise, riknemise või muul põhjusel kvaliteedi halvenemise korral

§ 1. Kui raudtee peab käesoleva kokkuleppe kohaselt saatjale või saajale hüvitama kauba vigastamise, riknemise või muul põhjusel kauba kvaliteedi halvenemisega tekitatud kahju, siis peab hüvitatav summa vastama kauba väärtuse vähenemisele.

§ 2. Artikli 10 kohaselt deklareeritud väärtusega kauba vigastamise, riknemise või muul põhjusel kauba kvaliteedi halvenemise korral maksab raudtee hüvitist summas, mis peab moodustama selle osa deklareeritud väärtusest, mis on proportsionaalne vigastamisest, riknemisest või muudel põhjustel kauba kvaliteedi halvenemisest tingitud kauba väärtuse vähenemise protsendiga, samuti artikli 25 §-s 2 ette nähtud suuruses hüvitist.

§ 3. Käesoleva artikli §-des 1 ja 2 ette nähtud hüvitise suurus määratakse kindlaks artikli 25 §-des 1 ja 2 sätestatud korras ja artikli 18 § 7 järgi tehtud ekspertiisi aktide alusel.

§ 4. Käesoleva artikli §-des 1 ja 2 ette nähtud hüvitise suurus ei tohi ületada:
1) hüvitise suurust kauba täieliku kaotsimineku eest, kui vigastamise, riknemise või muul põhjusel kauba kvaliteedi halvenemise tagajärjel kaotas kaup kogu oma väärtuse;
2) hüvitise suurust väärtuse kaotanud kaubaosa eest, kui vigastamise, riknemise või muul põhjusel kauba kvaliteedi halvenemise tagajärjel kaotas oma väärtuse ainult osa kaubast.

§ 5. Raudtee ei hüvita saatjale või saajale kulutusi ja kahju, mis ei tulene veolepingust.

Artikkel 27
Hüvitise suurus kauba kohaletoimetamisega viivitamise eest

§ 1. Raudtee maksab kauba kohaletoimetamisega viivitamise eest saatjale trahvi, mille suurus määratakse kindlaks sõltuvalt veotasust viivituse põhjustanud raudteel ning viivituse kestusest, mis määratakse kindlaks viivituse (ööpäevades) ja kauba kohaletoimetamise tähtaja suhtarvuna, sealhulgas:
6% veotasust viivituse korral üle ühe kümnendiku kohaletoimetamise tähtajast;
12% veotasust viivituse korral üle ühe kümnendiku, kuid mitte üle kahe kümnendiku kohaletoimetamise tähtajast;
18% veotasust viivituse korral üle kahe kümnendiku, kuid mitte üle kolme kümnendiku kohaletoimetamise tähtajast;
24% veotasust viivituse korral üle kolme kümnendiku, kuid mitte üle nelja kümnendiku kohaletoimetamise tähtajast;
30% veotasust viivituse korral üle nelja kümnendiku kohaletoimetamise tähtajast.

Juhul kui kaup liikus ühtedel raudteedel viivitusega, teistel aga varem kindlaksmääratud tähtaja piires, tuleb viivitusaja kindlaksmääramisel teha eelnimetatud tähtaegade tasaarvestus.

§ 2. Kauba täieliku kaotsimineku hüvitamise korral käesoleva artikli §-s 1 ette nähtud trahvi sisse nõuda ei saa.

Kauba osalise kaotsimineku korral makstakse trahvi kohaletoimetamisega viivituse eest, kui see leidis aset, allesjäänud kaubaosa eest.

Kauba vigastamise, riknemise või muul põhjusel kauba kvaliteedi halvenemise korral liidetakse trahv kohaletoimetamisega viivitamise eest, kui see leidis aset, artiklis 26 ette nähtud hüvitisega.

Käesoleva artikli §-s 1 ette nähtud trahvisumma koos artiklites 25 ja 26 nimetatud hüvitistega ei tohi olla suurem kauba täieliku kaotsimineku korral makstavast hüvitisest.

§ 3. Kohaletoimetamisega viivituse eest makstakse trahvi ainult sel juhul, kui ei peetud kinni lähtejaamast sihtjaama veo üldisest, artikli 14 kohaselt arvutatud tähtajast.

§ 4. Saaja kaotab õiguse kohaletoimetamisega viivituse eest trahvi saada, kui ta ei ole kaupa vastu võtnud ühe ööpäeva jooksul pärast kauba kohalejõudmise ja talle üleandmise võimaluse kohta teate saamist.

§ 5. Käesolevas kokkuleppes osalevad üksikraudteed võivad omavahel sõlmida käesoleva artikli §-de 1–4 sätetest erineva kokkuleppe kauba kohaletoimetamisega viivituse hüvitamise kohta. Iga sellist kokkulepet saab kohaldada ainult selles kokkuleppes osalevatel raudteedel toimuva kaubaveo suhtes.

Raudteede poolt sõlmitavad kokkulepped ei tohi piirata kliendi õigust esitada pretensioone talle kuuluvate summade kohta.

Artikkel 28
Hüvitise väljamaksmine. Protsendid hüvitise ja veomaksete enammakse pealt

§ 1. Artiklites 25 ja 26 ette nähtud hüvitis ja artiklis 27 ette nähtud hüvitis makstakse välja selle riigi valuutas, mille raudtee selle välja maksab.

§ 2. Kui hüvitis on arvutatud ühe riigi valuutas, väljamaksmine toimub aga teise riigi valuutas, siis tuleb see summa ümber arvutada väljamaksmise päeval ja kohas kehtiva kursi järgi selle riigi valuutasse, mille raudtee hüvitise välja maksab.

§ 3. Juhul kui pretensioonile enammakstud veomaksete või artiklites 25 ja 26 ette nähtud hüvitise tagastamise kohta vastatakse pärast 180 päeva möödumist pretensiooni esitamise päevast, arvestatakse hüvitiselt protsente 4% aastas.

Protsente arvestatakse kuni raha ülekandmise või väljamaksmise päevani järgmistest tähtaegadest alates:
1) ülemäärase veotasu tagastamise pretensioonide korral nende ülemääraste maksete sissenõudmise päevast;
2) artiklites 25 ja 26 ette nähtud hüvitiste kohta pretensioonide esitamise korral pretensiooniavalduse esitamise päevast.

Neid protsente ei arvutata, kui hüvitis on kuni 100 Šveitsi franki; ülemäärase veotasu korral aga, kui see on kuni 10 Šveitsi franki (kaasa arvatud).

§ 4. Veolepingust tulenevate ja raudtee poolt saatjalt või saajalt sissenõutavate hüvitiste korral maksavad viimased sama suuri protsente samadel tähtaegadel, mis on käesoleva artikli §-s 3 ette nähtud.


VI OSA. PRETENSIOONID JA HAGID. PRETENSIOONI JA HAGI AEGUMINE

Artikkel 29
Pretensioonid

§ 1. Veolepingust tulenevate pretensioonide esitamise õigus on saatjal või saajal.

§ 2. Kirjaliku pretensiooni, milles peab olema põhjendus ja hüvitise suurus, esitab saatja lähteraudteele ja saaja sihtraudteele. Pretensioonid esitatakse iga saadetise kohta eraldi, välja arvatud:
1) pretensioonid enammakstud veomaksete kohta. Sellise pretensiooni võib esitada mitme saadetise kohta;
2) juhud, kui mitme saadetise kohta on koostatud ainult üks kommertsakt. Sel juhul esitatakse pretensioon kõigi kommertsaktis nimetatud saadetiste kohta.

§ 3. Pretensiooni veolepingu järgi makstud rahasummade tagastamise kohta võib esitada isik, kes selle makse tegi, ja ainult sellele raudteele, kes need rahasummad sisse nõudis.

§ 4. Pretensioonid ühe saatekirja järgi, välja arvatud pretensioonid füüsilistele isikutele kuuluva kauba täieliku või osalise kaotsimineku, vaegmassi, riknemise või muul põhjusel kauba kvaliteedi halvenemise kohta, mille summa on kuni 23 Šveitsi franki (kaasa arvatud), ei kuulu rahuldamisele ja neid ei esitata. Kui sellist laadi pretensiooni summa on üle 23 Šveitsi frangi ja see tunnistatakse asja arutamisel kuni 23 Šveitsi frangi ulatuses rahuldamisele kuuluvaks, siis seda rahasummat pretensiooni esitajale välja ei maksta.

Pretensioonid ühe saatekirja järgi füüsilistele isikutele kuuluva kauba täieliku või osalise kaotsimineku, vaegmassi, riknemise või muul põhjusel kauba kvaliteedi halvenemise kohta summas kuni 5 Šveitsi franki (kaasa arvatud) ei kuulu rahuldamisele ja ei esitata. Kui sellise pretensiooni summa on üle 5 Šveitsi frangi, aga see tunnistatakse arutamisel kuni 5 Šveitsi frangi (kaasa arvatud) ulatuses rahuldamisele kuuluvaks, siis seda hüvitussummat pretensiooni esitajale välja ei maksta.

Pretensioonid ühe saatelehe järgi kauba kohaletoimetamisega viivitamise või veomaksete enammakse kohta summas kuni 5 Šveitsi franki (kaasa arvatud) ei kuulu rahuldamisele ja neid ei esitata. Kui sellist laadi pretensiooni summa on üle 5 Šveitsi frangi ja see tunnistatakse arutamisel kuni 5 Šveitsi frangi (kaasa arvatud) ulatuses rahuldamisele kuuluvaks, siis seda hüvitussummat välja ei maksta.

§ 5. Juhul kui pretensiooni esitab saatja või saaja esindaja, siis tuleb pretensiooni esitamise õigust kinnitada saatja või saaja volikirjaga. See volikiri peab vastama selle riigi seadustele ja muudele õigusaktidele, mille raudtee vastu pretensioon esitati. Volikiri jääb sellele raudteele, mille vastu pretensioon esitati.

§ 6. Pretensioon esitatakse arutamiseks lisas 19 nimetatud kompetentsele raudteeasutusele.

Teatis selle lisa muudatuste ja täienduste kohta, milles on näidatud ära ka nende muudatuste ja täienduste kuupäev, saadetakse OSShD Komiteele ja käesolevas kokkuleppes osalevatele raudteedele sellise arvestusega, et teatis jõuaks OSShD Komiteesse ja kõigi käesolevas kokkuleppes osalevate raudteedeni hiljemalt 45 päeva enne muudatuste või täienduste jõustumist. Sel juhul artikli 37 sätteid ei kohaldata.

Raudteed avaldavad muudatused ja täiendused trükis neil raudteedel kehtivate sise-eeskirjade kohaselt.

§ 7. Raudteele saab esitada pretensiooni:
1) kauba täieliku kaotsimineku korral saatja, kui ta esitab saatekirja duplikaadi (saatekirja dokumendi 3):
– saaja, kui ta esitab saatekirja duplikaadi (saatekirja lehe 3) või saatekirja originaali ja kauba kohalejõudmise teatise (saatelehe lehed 1 ja 5). Siinjuures peab saatekirja duplikaadil või saatekirja originaalil ja kauba kohalejõudmise teatisel olema vastavalt artikli 17 §-le 6 tehtud ja sihtjaama kalendertempli jäljendiga kinnitatud märge, et kaup ei ole kohale jõudnud;
2) kauba osalise kaotsimineku, vigastamise, riknemise või muul põhjusel kauba kvaliteedi halvenemise korral
– saatja või
– saaja,
kui esitatakse saatekirja originaal ja kauba kohalejõudmise teatis (saatekirja lehed 1 ja 5) ja saajale sihtraudteejaama poolt väljastatud kommertsakt;
3) kauba kohaletoimetamisega viivitamise korral:
– saaja, kui ta esitab saatekirja originaali ja kauba kohalejõudmise teatise (saatekirja lehed 1 ja 5), aga ka lisas 20 ette nähtud vormi kohase pretensiooniavalduse kauba kohaletoimetamisega viivitamise kohta kahes eksemplaris;
4) veomaksete enammakse korral
– saatja nende summade kohta, mille ta tasus veo eest, kui ta esitab saatekirja duplikaadi (saatekirja lehe 3) või mõne muu lähtejaamas kehtivates sise-eeskirjades ette nähtud dokumendi;
– saaja nende summade kohta, mille ta tasus veo eest, kui ta esitab saatekirja originaali ja kauba kohalejõudmise teatise (saatekirja lehed 1 ja 5).

Käesoleva paragrahvi punktides 1–4 nimetatud dokumendid, mis on saajale või saatjale välja antud raudtee poolt, võib pretensiooni esitaja raudteele esitada ainult originaalidena, mitte koopiatena.

Kui käesoleva paragrahvi punktides 1–4 nimetatud, veo ajal kaotsiläinud dokumentide asemel väljastati saajale asendusdokumendid koos artikli 18 § 1 punkti 3 kohaselt koostatud kommertsaktiga, siis võib pretensiooni esitada nende asendusdokumentide ja nendega seotud kommertsakti alusel.

Koos pretensiooniga tuleb lisaks käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 nimetatud dokumentidele esitada ka välismaise hankija arve või muud artiklites 25 ja 26 ette nähtud dokumendid, mis tõendavad kauba maksumust või selle vähenemist, vajaduse korral ka muud dokumendid, mis põhjendavad pretensiooni (saadetise või selle osa spetsifikatsioon, mille kohta on esitatud pretensioon, pakkedokumendid, ekspertiisiakt jms).

Vastavalt käesoleva paragrahvi punktidele 1–4 tuleb saatja või saaja esindaja poolt esitatud pretensioonile lisada ka kooskõlas käesoleva artikli §-ga 5 saatja või saaja volikiri.

Kui raudteele esitatud kirjalikule pretensiooniavaldusele ei ole lisatud kõiki vajalikke ülalnimetatud dokumente või kui käesoleva paragrahvi punktides 1–4 nimetatud dokumentidest on esitatud nende koopiad, siis tagastab raudtee sellise ebatäieliku või ebaõige pretensiooniavalduse pretensiooni esitajale hiljemalt 15 päeva jooksul, arvates selle saabumise päevast lisas 19 ette nähtud korras, märkides ära, millised dokumendid puuduvad või on esitatud koopiatena. Sel juhul ei peatu artikli 31 §-s 3 ette nähtud aegumistähtaja kulg. Kui raudtee tagastab sellise ebatäieliku või ebaõige avalduse pärast 15-päevase tähtaja möödumist, siis peatub aegumistähtaja kulg aegumistähtaja möödumise päevale järgnevast päevast kuni ebatäieliku või ebaõige pretensiooniavalduse esitamise päevani. Kui raudtee tagastab pretensiooni esitajale sellise avalduse, siis ei loeta seda vastavalt artikli 30 §-le 2 pretensiooni tagasilükkamiseks ja ei anna pretensiooni esitajale õigust pöörduda kohtusse hagiavaldusega raudtee vastu.

§ 8. Raudtee on kohustatud 180 päeva jooksul, arvates pretensiooniavalduse esitamise päevast, mis on kinnitatud saatmiskoha postitempli või raudteepoolse allkirjaga pretensiooniavalduse vahetu üleandmise kohta, selle pretensiooni läbi vaatama, esitajale vastuse andma ning pretensiooni täieliku või osalise aktsepteerimise korral tasuma talle väljamaksmisele kuuluva summa.

§ 9. Kui piirijaamas ümberlaadimisega veo korral ühelt saatjalt ühele saajale saabunud ühesuguse nomenklatuuri ja kvaliteediga kaupade väljastamisel selgub, et ühtedes vagunites on puudujääk, teistes aga ülejääk, siis arvestatakse pretensiooni arutamisel ülejääk puudujäägi katteks.

§ 10. Artikli 2 § 2 sätete kohaselt toimuva kaubaveo korral riikidesse, mille raudteed käesolevas kokkuleppes ei osale, riikidest, mille raudteed käesolevas kokkuleppes osalevad, kuid ei osale rahvusvahelistes raudteekokkulepetes nende riikidega, kuhu kaup lähetatakse, esitab saaja pretensiooni vahetult sihtraudteele või mõnele muule raudteele, kes käesolevas kokkuleppes ei osale, kui veokorratus leidis aset neil raudteedel.

Artikli 2 § 2 sätete kohaselt toimuva kaubaveo korral riikidesse, mille raudteed on käesoleva kokkuleppe osalised, riikidest, mille raudteed ei ole käesoleva kokkuleppe osalised, esitab saaja pretensiooni vahetult sihtraudteele. Pärast käesolevas kokkuleppes osalevate raudteede vastutust käsitleva pretensiooni arutamist teavitab raudtee selle tulemustest pretensiooni esitajat. Kui aga selgub, et osa pretensioonist või pretensioon tervikuna puudutab raudtee vastutust, kes käesolevas kokkuleppes ei osale, siis lükatakse pretensioon tervikuna või selle teatud osa tagasi. Koos pretensiooniga, sealhulgas ka teise transpordiõiguse veolepingu alusel esitatud dokumendid, tagastatakse esitajale vahetuks pöördumiseks SMGS saatekirjas näidatud saatja poole, kes edasiselt reguleerib pretensiooni teise transpordiõiguse liikmesraudteega.

§ 11. Kui raudtee teatab esitajale, et pretensioon on osaliselt või täielikult tagasi lükatud, on ta kohustatud teatama, mille alusel seda tehti, ja tagastama samaaegselt koos pretensiooniavaldusega esitatud dokumendid.

§ 12. Kui raudtee aktsepteerib täies ulatuses rahuldamisele kuuluva pretensiooni, siis toimib pretensiooni lahendanud raudtee koos avaldusega esitatud dokumentidega sellel raudteel kehtivate sise-eeskirjade järgi.

Artikkel 30
Veolepingust tulenevad hagid. Kohtualluvus

§ 1. Veolepingust tuleneva hagi esitamise õigus on isikul, kellel on õigus esitada raudteele pretensioon. Hagi võib esitada ainult pärast pretensiooni esitamist artikli 29 kohaselt.

§ 2. Hagi võib esitada isik, kellel on see õigus, ainult selle raudtee vastu, mille vastu ta esitas pretensiooni, ja ainult sel juhul, kui raudtee ei pidanud kinni artikli 29 §-ga 8 kehtestatud pretensiooni läbivaatamise tähtajast või kui raudtee ei teavitanud selle tähtaja jooksul esitajat pretensiooni täielikust või osalisest tagasilükkamisest.

§ 3. Hagi võib esitada ainult selle riigi pädevale kohtule, mille raudtee vastu esitati pretensioon.

Artikkel 31
Pretensiooni ja hagi aegumise tähtaeg

§ 1. Saatja või saaja võib esitada raudtee vastu veolepingust tuleneva pretensiooni või hagi nagu ka raudtee pretensiooni või hagi saatja või saaja vastu veomaksete ja trahvi tasumiseks ning kahju hüvitamiseks 9 kuu jooksul, välja arvatud pretensioonid ja hagid kauba kohaletoimetamisega viivitamise kohta, mis tuleb esitada 2 kuu jooksul.

§ 2. Käesoleva artikli §-s 1 nimetatud tähtaega arvutatakse:
1) pretensioonide puhul kauba osalise kaotsimineku, vaegmassi, vigastuse, riknemise või muul põhjusel kauba kvaliteedi halvenemise, aga ka kohaletoimetamisega viivitamise hüvitamiseks kauba saajale väljastamise päevast alates;
2) pretensioonide puhul kauba täieliku kaotsimineku hüvitamiseks alates 30. päevast pärast artiklis 14 ette nähtud kauba kohaletoimetamise tähtaja möödumist;
3) pretensioonide puhul lisamaksete tasumiseks või veotasu, lisamaksete ja trahvide tagasimaksmiseks või tariifide väära kohaldamisega seotud arvutuste, aga ka arvestusvigade parandamiseks tasumise päevast, kui aga ei olnud tasutud, siis kauba väljastamise päevast;
4) kõigi muude pretensioonide ja nõudmiste puhul nende esitamise aluseks olnud asjaolude kindlakstegemise päevast.

Tähtaja kulgemise alguspäeva aegumistähtaja sisse ei arvata.

§ 3. Juhul kui saatja või saaja esitavad raudtee vastu artikli 29 kohaselt vormistatud kirjaliku pretensiooni, peatub käesoleva artikli §-s 1 sätestatud aegumistähtaja kulg.

Aegumistähtaja kulg jätkub sellest päevast alates, kui raudtee teavitas esitajat pretensiooni täielikust või osalisest tagasilükkamisest; tagasilükkamise päevaks loetakse saatmiskoha postitempli kuupäev või päev, millal esitaja kinnitas oma allkirjaga tagasilükkamisteatise kättesaamist. Kui pretensioonile ei ole vastatud, siis uueneb aegumistähtaja kulg artikli 29 §-s 8 sätestatud tähtaja möödumise hetkest.

Tõendid pretensiooni raudteele ärasaatmise või sellele vastamise ja dokumentide tagastamise või ebatäieliku pretensiooni artikli 29 § 7 järgi tagastamise kohta peab esitama neile faktidele viidanud pool.

Korduvad, varem esitatud nõudeid sisaldavad pretensioonid ei peata käesoleva artikli §-s 1 ette nähtud aegumistähtaja kulgu.

§ 4. Pretensioone ja nõudeid, mille aegumistähtaeg on möödas, ei saa esitada ka hagikorras.


VII OSA. RAUDTEEDEVAHELISED ARVELDUSED

Artikkel 32
Raudteedevahelised arveldused

§ 1. Iga raudtee, kes võtab kauba veoks vastuvõtul või väljastamisel veolepinguga ette nähtud veomakseid, on kohustatud tasuma raudteeveos osalejatele neile kuuluva veomaksete osa.

§ 2. Lähteraudtee vastutab teiste raudteede ees neile kuuluvate veomaksete eest, mida ta ei ole saatjalt sisse nõudnud, kui ta võttis need maksed enda peale vastavalt saatekirja andmetele või kui saatja pidi need vastavalt artiklile 15 saatekirja järgi enda peale võtma.

§ 3. Kui sihtraudtee väljastas kauba veomakseid sisse nõudmata, mis oleks tulnud veolepingu järgi saajalt sisse nõuda, siis vastutab ta nende maksete osas veos osalenud raudteede ees.

§ 4. Käesoleva kokkuleppe kohaldamisest tulenevad raudteedevahelised arveldused tehakse vastavalt raudteede vahel sõlmitavale arvelduste korda sätestavale erilepingule.

E

Artikkel 33
Raudteedevahelised nõuded väljamakstud hüvitise tagastamise kohta

§ 1. Raudteel, mis on vastavalt käesolevale kokkuleppele välja maksnud hüvitise kauba täieliku või osalise kaotsimineku või vigastamise, aga ka kauba kohaletoimetamisega viivitamise eest, on õigus saada teistelt veos osalenud raudteedelt väljamakstu eest hüvitist, kusjuures:
1) kahju tekitamises süüdi olev raudtee on ainuvastutaja selle eest;
2) kui kahju tekitamises on süüdi mitu raudteed, siis vastutab igaüks tema poolt tekitatud kahju eest;

3) kui ei ole võimalik tõendada, kas kahju tekkis ühe või mitme raudtee süül, siis jaguneb raudteede vastutus iga saadetise eest proportsionaalselt tariifikilomeetritele, mida see saadetis tegelikult läbis veos osalenud raudteedel, välja arvatud need raudteed, mis tõendavad, et kahju ei tekkinud nende teeosal.

E

§ 2. Kui kauba kohaletoimetamisega viivitus toimus mitmel raudteel, siis määratakse trahviprotsent artikli 27 §-i 1 järgi, lähtudes kõigil raudteedel toimunud kogu viivitusajast ja makstakse välja veotasust, mille sai iga veoga viivitanud raudtee.

§ 3. Artikli 14 järgi määratud kohaletoimetamise tähtajad jagunevad veos osalenud raudteede vahel järgmiselt:
1) väljasaatmistähtaeg jaguneb lähte- ja sihtraudtee vahel võrdselt;
2) veotähtaeg jaguneb vastavalt veo pikkusele igal raudteel eraldi võetuna;
3) artikli 14 §-des 3–6 nimetatud lisatähtajad lisatakse vastavatele raudteedele.

§ 4. Raudteel, kelle vastu on esitatud nõue hüvitise tagastamiseks, ei ole õigust vaidlustada hüvitise väljamaksmist selle nõude esitanud raudtee poolt, kui hüvitamine otsustati kohtuotsusega ja kui raudteele, mille vastu nõue esitati, oli õigeaegselt kohtusse kutsumisest teatatud.

§ 5. Nõue pretensiooni alusel väljamakstud hüvitise tagastamise kohta tuleb esitada 75 päeva jooksul, arvates pretensioonis nõutud summa tegeliku väljamaksmise päevast.

Kohtuotsusega määratud hüvitise korral tuleb nõue esitada 75 päeva jooksul, arvates kohtuotsuse jõustumise päevast. Tähtaja kulg algab saatekoha postitempli kuupäevast.

Kui nimetatud tähtaegadest kinni ei peeta, vastutab pretensiooni korral täielikult neid tähtaegu rikkunud raudtee.

§ 6. Raudteede vahel vaidluse põhjustanud hüvitise nõue kuulub huvitatud poole avalduse põhjal Raudteede Koostööorganisatsiooni (OSShD) Komitees läbivaatamisele. Komitee otsus neis nõuetes on lõplik.

E

§ 7. Kauba veol kahel või enamal raudteel võivad need raudteed sõlmida kokkuleppe, mille alusel võib ühe raudtee poolt õigustatud isikule makstud hüvitise jagada nende poolt määratud ulatuses proportsionaalselt tariifikilomeetreile, mille kaup tegelikult läbis kokkuleppe sõlminud raudteedel.

Sel juhul vabanevad sellise kokkuleppe sõlminud raudteed hüvitise väljamaksmise aluseks olnud süü tõendamisest.


VIII OSA. ÜLDSÄTTED

Artikkel 34
Arvestuslik tariifivaluuta

§ 1. Transiitvedude arvestuslikuks tariifivaluutaks on Šveitsi frank.

§ 2. Arvestusliku tariifivaluuta kursi teatavakstegemise korra saatjatele ja saajatele sätestavad nende riikide seadused ja muud õigusaktid, mille raudteed osalevad käesolevas kokkuleppes.

Artikkel 35
Kokkuleppe rakendusjuhend

Vastavalt käesolevale kokkuleppele võtsid selles osalevate raudteede keskasutused SMGS dokumendina vastu Rahvusvahelise Raudteekaubaveo Kokkuleppe Rakendusjuhendi (SMGS RJ – edaspidi RJ).

SMGS Rakendusjuhend kehtib ainult raudteede suhtes ja ei reguleeri ühelt poolt saatja ja saaja ning teiselt poolt raudteedevahelisi õigussuhteid.

Artikkel 36
Riigi seaduste kohaldamine

Käesolevas kokkuleppes, kohaldatavais tariifides ja kokkuleppe rakendusjuhendis vajalike sätete puudumise korral kohaldatakse selle riigi seadusi ja muid õigusakte, mille raudtee on käesoleva kokkuleppe osaline.

Artikkel 37
Kokkuleppe ja kokkuleppe rakendusjuhendi trükis avaldamine, muutmine ja täiendamine

§ 1. Kokkulepe ja kokkuleppe rakendusjuhend, aga ka kokkuleppe ja kokkuleppe rakendusjuhendi muudatused ja täiendused avaldatakse trükis käesoleva kokkuleppe osaliseks olevatel raudteedel kehtivate sise-eeskirjade kohaselt. Kokkuleppe ja kokkuleppe rakendusjuhendi nii nagu nende muudatuste ja täienduste väljaandes peab olema nende jõustumise kuupäev. Muudatused ja täiendused tuleb avaldada mitte hiljem kui 15 päeva enne nende jõustumist.

§ 2. Kokkulepet ja kokkuleppe rakendusjuhendit võib muuta pärast viie aasta möödumist nende viimasest kehtestamiskuupäevast, välja arvatud lisa 2, mida võib muuta pärast kahe aasta möödumist selle viimasest kehtestamiskuupäevast.

§ 3. Kokkulepet ja kokkuleppe rakendusjuhendit võib muuta või täiendada käesoleva artikli §-ga 2 kehtestatud tähtaegu arvestades käesolevas kokkuleppes osalevate raudteede nõusolekul kirjalikus vormis Raudteede Koostööorganisatsiooni (OSShD) Komitee kaudu või läbirääkimiste teel komitee vastavas komisjonis ning seejärel otsuste projektide kinnitamisega komitees.

§ 4. Raudteede ettepanekud kokkuleppe ja kokkuleppe rakendusjuhendi muutmiseks ja täiendamiseks tuleb esitada üheaegselt OSShD Komiteele ja kõigile käesolevas kokkuleppes osalevatele raudteedele hiljemalt 3 kuud enne vastava komisjoni koosoleku kokkukutsumist.

Komisjonile arutamiseks esitatavad OSShD Komitee ettepanekud tuleb saata käesolevas kokkuleppes osalevatele raudteedele hiljemalt 2 kuud enne selle komisjoni kokkukutsumist.

§ 5. Muudatuste ja täienduste jõustumise kuupäeva määrab OSShD Komitee, välja arvatud käesoleva artikli 6 kohaselt tehtavad muudatused.

§ 6. Eriti tähtsates üksikküsimustes, mis nõuavad kokkuleppe ja kokkuleppe rakendusjuhendi muutmist ja mille puhul ei saa viieaastasest tähtajast kinni pidada, võib muudatusi teha järgmistest tingimustest kinni pidades:
1) muudatuste ettepanekud vaadatakse läbi, kui seda nõuab vähemalt 1/3 käesolevas kokkuleppes osalevatest raudteedest;
2) vastava komisjoni poolt välja töötatud muudatused kinnitab OSShD Komitee, kes esitab need seejärel Ministrite Nõupidamisele teadmiseks.

Vastuvõetud muudatused jõustuvad järgmise aasta 1. jaanuarist, kui kahe kuu jooksul pärast nende saatmist käesolevas kokkuleppes osalevatele raudteedele ei saabu üheltki käesolevas kokkuleppes osalevalt raudteelt vastuväiteid.

§ 7. OSShD Komitee peab saatma teatise kokkuleppe ja kokkuleppe rakendusjuhendi muudatuste ja täienduste kohta välja sellise arvestusega, et kõik käesolevas kokkuleppes osalevad raudteed saaksid selle kätte hiljemalt 45 ööpäeva enne muudatuste ja täienduste jõustumise päeva.

Sel juhul vabanevad sellise kokkuleppe sõlminud raudteed hüvitise väljamaksmise aluseks olnud süü tõendamisest.

Artikkel 38
OSShD komisjoni koosolek

Käesoleva kokkuleppe ja kokkuleppe rakendusjuhendi kohaldamisest tulenevate küsimuste, aga ka nende artikli 37 kohaselt muutmise ja täiendamise arutamiseks kutsutakse kokku OSShD vastava komisjoni koosolek. Komisjoni koosoleku aja, koha ja kestuse määrab OSShD Komitee.

Komisjonide koosolekuil arutusele tulevate küsimuste ettevalmistamist ja komisjonide otsuste ja soovituste elluviimist reguleerib OSShD Komitee reglement.

Artikkel 39
Asjaajamine

Asjaajamine ja käesoleva kokkuleppe ja kokkuleppe rakendusjuhendi täitmise kontroll pannakse OSShD Komitee peale, mis tegutseb Raudteede Koostööorganisatsiooni põhikirja, Ministrite Nõupidamise istungjärgu protseduurireeglite ja OSShD Komitee reglemendi alusel.

Artikkel 40
Kokkuleppe osalised

Uute raudteede vastuvõtmist käesoleva kokkuleppe osaliseks, samuti nagu käesolevas kokkuleppes osalemisest loobumist reguleeritakse OSShD põhikirjas ja OSShD Komitee reglemendis sätestatud korras.

Artikkel 41
Kokkuleppe kehtivusaeg. Lõppsätted

Käesolev kokkulepe, mis kehtib 1. novembrist 1951. a, kõigi kehtivuse ajal ette nähtud korras kinnitatud ja tehtud muudatuste ja täiendustega seisuga 1. november 1997. aasta, jõustub 1. jaanuarist 1998. a.

Kokkulepe on sõlmitud määramata tähtajaks.

Käesolev kokkulepe on koostatud hiina ja vene keeles. Nendes keeltes olevad tekstid on võrdväärsed. Tekstide erineva tõlgenduse korral tehakse täpsustused venekeelse teksti järgi.

Käesoleva kokkuleppe on allkirjastanud Aserbaidžaani Vabariigi,* Albaania Vabariigi, Valgevene Vabariigi,* Bulgaaria Vabariigi, Vietnami Sotsialistliku Vabariigi, Gruusia*, Iraani Islamivabariigi,* Kasahstani Vabariigi,* Hiina Rahvavabariigi, Korea Rahvademokraatliku Vabariigi, Kõrgõzstani Vabariigi,* Läti Vabariigi,* Leedu Vabariigi*, Moldova Vabariigi,* Mongoolia, Poola Vabariigi, Venemaa Föderatsiooni, Tadžikistani Vabariigi,* Türkmenistani,* Usbekistani Vabariigi,* Ukraina* ja Eesti Vabariigi* raudteid haldavate ministeeriumide ja riiklike keskorganite esindajad.

* 1992. aasta 5. juunil ühinesid SMGS-ga:
– Valgevene Vabariigi raudteetranspordi tööd haldav riiklik täitevvõimu asutus,
– Läti Vabariigi Transpordiministeerium,
– Leedu Vabariigi Teedeministeerium,
– Moldova Vabariigi raudteetranspordi tööd haldav riiklik täitevvõimu asutus,
– Ukraina raudteetranspordi riiklik administratsioon,
– Eesti Vabariigi Teede- ja Sideministeerium.

1993. aasta 18. juunil ühinesid SMGS-ga:
– Aserbaidžaani Vabariigi raudteetranspordi tööd haldav riigivõimu asutus – Aserbaidžaani raudtee,
– Gruusia raudteetranspordi tööd haldav riigivõimu asutus – Gruusia raudtee,
– Kasahstani Vabariigi Transpordiministeerium,
– Usbekistani Vabariigi raudteetranspordi tööd haldav riigivõimu asutus – Usbeki raudtee.

1994. aasta 17. juunil ühines SMGS-ga:
– Türkmenistani Vabariigi raudteetranspordi tööd haldav riigivõimu asutus – Türkmenistani raudtee

1995. aasta 30. mail ühinesid SMGS-ga:
– Kõrgõzstani Vabariigi Transpordiministeerium,
– Tadžikistani Vabariigi raudteetranspordi tööd haldav riigivõimu täitevasutus – Tadžiki raudtee.

1997. aasta 6. juunil ühines SMGS:
– Iraani Islamivabariigi raudteetranspordi tööd haldav riigivõimu täitevasutus – Iraani Islamivabariigi raudteed.

 


Ametlik tekst

СОГЛАШЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ГРУЗОВОМ СООБЩЕНИИ (СМГС)
Действует с 1 ноября 1951 г., текст с изменениями и дополнениями на 1 октября 2003 г.

В целях организации перевозок грузов в прямом международном железнодорожном сообщении министерства, ведающие железными дорогами:
Азербайджанской Республики, Республики Албания, Республики Беларусь, Республики Болгария, Социалистической Республики Вьетнам, Грузии, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической Республики, Кыргызской Республики, Латвийской Республики, Литовской Республики, Республики Молдова, Монголии, Республики Польша, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины, Эстонской Республики
в лице своих уполномоченных заключили между собой Соглашение о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1
Предмет Соглашения

Настоящим Соглашением устанавливается прямое международное железнодорожное сообщение для перевозок грузов между железными дорогами:
Азербайджанской Республики, Республики Албания, Республики Беларусь, Республики Болгария, Социалистической Республики Вьетнам, Грузии, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан Китайской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической Республики, Кыргызской Республики, Латвийской Республики, Литовской Республики, Республики Молдова, Монголии, Республики Польша, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины, Эстонской Республики.

Интересы этих железных дорог представляют министерства, ведающие ими, заключившие настоящее Соглашение.

Статья 2
Применение Соглашения

§ 1. На условиях настоящего Соглашения производится перевозка грузов в прямом международном железнодорожном грузовом сообщении между станциями, указанными в § 2 статьи 3, по накладным СМГС и только по сети железных дорог – участниц настоящего Соглашения.

Это соглашение имеет обязательную силу для железных дорог, отправителей и получателей грузов и действует независимо от государственной принадлежности сторон договора перевозки.

§ 2. Перевозки грузов из стран, железные дороги которых участвуют в настоящем Соглашении, транзитом через страны, железные дороги которых также являются участницами этого Соглашения, в страны, железные дороги которых не участвуют в настоящем Соглашении, и в обратном направлении осуществляются порядком и на условиях, предусмотренных транзитным тарифом, применяемым заинтересованными железными дорогами для данного международного сообщения, если не применяется другое соглашение о прямом международном железнодорожном грузовом сообщении.

§ 3. Настоящее Соглашение не применяется к перевозкам грузов:
1) если станции отправления и назначения находятся в одной и той же стране и перевозки производятся по территории другой страны только транзитом в поездах железной дороги страны отправления;
2) между станциями двух стран транзитом по территории третьей страны в поездах железных дорог страны отправления или назначения;
3) между станциями, расположенными в двух соседних странах, в том случае, когда эти перевозки на всем пути следования груза производятся в поездах железной дороги одной страны в соответствии с внутренними правилами, действующими на этой дороге.

Перевозки, упомянутые в пунктах 1, 2 и 3 данного параграфа, осуществляются на основании особых договоров, заключаемых между заинтересованными железными дорогами.

§ 4. Железные дороги, страны которых являются одновременно участницами других международных соглашений, могут осуществлять грузовые перевозки между собой на основе этих соглашений.

Статья 3
Обязанность железных дорог производить перевозки

§ 1. Каждая участвующая в настоящем Соглашении железная дорога1 обязана перевозить все грузы, кроме поименованных в статье 4, на условиях этого Соглашения, если:
1) перевозка предусмотрена в плане перевозок грузов железной дороги отправления, если действующие на дороге отправления внутренние правила не предусматривают другого порядка;
2) перевозка может производиться перевозочными средствами, которыми располагает железная дорога;
3) отправитель выполняет условия настоящего Соглашения;
4) выполнению перевозки не препятствуют обстоятельства, которые железная дорога не может предотвратить и устранение которых от нее не зависит.

_________________
1 Под словами «железная дорога» понимаются все железные дороги одной страны.

§ 2. Перевозки грузов производятся между всеми станциями, которые открыты для грузовых операций во внутренних сообщениях стран, железные дороги которых участвуют в настоящем Соглашении:
1) без перегрузки на пограничных станциях железных дорог, имеющих одинаковую ширину колеи;
2) с перегрузкой грузов или с перестановкой вагонов на тележки другой ширины колеи на пограничных станциях примыкания железных дорог разной ширины колеи или с применением раздвижных тележек. Порядок перевозки грузов с перегрузкой или с перестановкой вагонов на тележки другой ширины колеи или с применением раздвижных тележек определяется железной дорогой на основании соглашений между железными дорогами граничащих стран, имеющими разную ширину колеи.

Перевозка грузов назначением на железную дорогу Корейской Народно-Демократической Республики производится только до станций, наименование которых сообщается этой дорогой всем железным дорогам – участницам настоящего Соглашения и публикуется в соответствии с внутренними правилами, действующими на этих железных дорогах.

Перевозки повагонных отправок и контейнерных отправок на железные дороги Китайской Народной Республики и Корейской Народно-Демократической Республики и в обратном направлении требуют предварительного согласования с железными дорогами этих стран, а также с транзитными железными дорогами, участвующими в перевозке.

§ 3. По указанию соответствующих правительственных органов железная дорога:
1) временно прекращает движение полностью или частично;
2) временно прекращает прием некоторых грузов или допускает прием их только на определенных условиях;
3) временно принимает к перевозке преимущественно определенные грузы.

Кроме этого, железная дорога имеет право принять указанные меры, если они будут необходимы, в связи с обстоятельствами, которые железная дорога не может предотвратить и устранение которых от нее не зависит (например, стихийные явления, другие форс-мажорные обстоятельства).

Железная дорога, на которой введены такие меры, обязана немедленно по телеграфу уведомить об этом заинтересованные железные дороги, участвующие в настоящем Соглашении. Эти железные дороги должны быть немедленно уведомлены также и об отмене указанных мер.

Эти меры публикуются, если это требуется, в соответствии с внутренними правилами, действующими на железных дорогах.

Статья 4
Предметы, не допускаемые к перевозке

§ 1. К перевозке в прямом международном железнодорожном грузовом сообщении не допускаются:
1) предметы, перевозка которых запрещена хотя бы в одной из стран, железные дороги которой должны были бы участвовать в перевозке;
2) предметы, составляющие монополию почтового ведомства (Приложение 1) хотя бы одной из стран, железные дороги которой должны были бы участвовать в перевозке;
3) разрывные снаряды, огнестрельные и боевые припасы, кроме охотничьих и спортивных;

4) взрывчатые вещества, сжатые, сжиженные или растворенные под давлением газы, самовозгорающиеся вещества, а также радиоактивные вещества, если они не упомянуты в табл. 1, 2, 4.2 и 7 Приложения 2; СОП

5) мелкие отправки массой менее 10 кг в одном месте. Это ограничение не относится к грузам, у которых объем одного места превышает 0,1 м3;
6) грузы массой более 1,5 т в крытых вагонах с неоткрывающейся крышей в перегрузочном сообщении;
7) мелкие отправки в перегрузочном сообщении на открытом подвижном составе массой менее 100 кг в одном месте; это положение не относится, однако, к грузам, для которых в Приложении 2 предусматривается максимальная масса одного места менее 100 кг.

§ 2. Если во время выполнения договора перевозки будет обнаружено, что приняты предметы, не допускаемые к перевозке, хотя бы и под правильным наименованием, то они задерживаются и с ними поступают по внутренним законам и правилам страны, в которой груз был задержан.

Статья 5
Предметы, допускаемые к перевозке с соблюдением особых условий

§ 1. Железнодорожный подвижной состав (включая железнодорожные краны) допускается к перевозке на своих осях, если железная дорога отправления установит годность к его передвижению, что она должна засвидетельствовать своей записью в накладной в графе «Наименование груза», одновременно указав допустимую максимальную скорость движения и, в случае необходимости, другие условия перевозки.

Если подвижной состав на своих осях должен перевозиться по железным дорогам разной ширины колеи, то он может быть принят к перевозке только после предварительного согласования с железными дорогами, имеющими другую ширину колеи. В этом случае для перестановки подвижного состава отправитель обязан снабдить его запасными тележками другой ширины колеи. Если железная дорога другой ширины колеи является транзитной, при согласовании перевозки может быть оговорено, что транзитная железная дорога предоставит свои тележки для перевозки по своим линиям.

При перевозке локомотивов, тендеров, вагонов метро, моторных вагонов и железнодорожных кранов на своих осях отправитель обязан обеспечить их сопровождение в соответствии с положениями Приложения 3.

§ 2. Живность перевозится только при проводниках, за исключением мелких животных и птиц, перевозимых мелкими отправками в прочно запертых клетках, ящиках, корзинах и т.п. в бесперегрузочном сообщении.

Отправитель обязан обеспечить сопровождение живности в соответствии с положениями Приложения 3.

Отправитель обязан соблюдать ветеринарно-санитарные правила стран отправления и назначения груза, а также транзитных стран.

§ 3. Скоропортящиеся грузы допускаются к перевозке на основании положений Приложения 4. Перевозки скоропортящихся грузов в Социалистическую Республику Вьетнам или транзитом через ее железные дороги должны производиться по предварительному согласованию с железными дорогами Социалистической Республики Вьетнам.

§ 4. Нижеследующие грузы допускаются к перевозке только после предварительного согласования между железными дорогами, участвующими в перевозке:

1) грузы массой в одном месте свыше 60 т, а в перегрузочном сообщении для Социалистической Республики Вьетнам – свыше 20 т;
2) грузы длиной более 18 м, а при перевозке в Социалистическую Республику Вьетнам –- длиной более 12 м.

За исключением грузов, отправляемых в Социалистическую Республику Вьетнам, допускаются к перевозке без предварительного согласования:
– грузы длиной более 18 м и до 25 м, если они погружены на один вагон и следуют в бесперегрузочном сообщении. В случае применения вагонов прикрытия груз не должен опираться на них;
– железнодорожные рельсы и круглая арматурная сталь для железобетона длиной до 30 м, а для европейских железных дорог шириной колеи 1435 мм – длиной до 36 м;
3) грузы, превышающие габарит погрузки, указанный в Приложении 5, хотя бы на одной из железных дорог, участвующих в перевозке (негабаритные грузы).

В перегрузочном сообщении при расчете негабаритности принимается, что высота пола вагона от головки рельса составляет 1300 мм, а для железных дорог Социалистической Республики Вьетнам – 1100 мм. При этом следует исходить из того, что вагон стоит на прямом горизонтальном участке пути и продольная ось вагона совпадает с осью пути;

СОП

4) грузы, перевозка которых в перегрузочном сообщении осуществляется на транспортерах;
5) химические грузы, перевозимые в перегрузочном сообщении в специальных цистернах;
6) все наливные грузы в цистернах при перевозке в Социалистическую Республику Вьетнам.

Для согласования условий перевозки таких грузов отправитель обязан не позднее чем за один месяц для бесперегрузочного сообщения и за два месяца для перегрузочного сообщения до предъявления груза к перевозке предоставить станции отправления сведения о роде тары или упаковки и массе отдельных мест, а по грузам, перечисленным в пунктах 1, 2 и 3 настоящего параграфа, кроме того, сведения о размерах грузов и в необходимых случаях также схему их погрузки. Для негабаритных грузов представление отправителем схем погрузки груза обязательно во всех случаях.

При перевозке негабаритных грузов по транзитным железным дорогам кружным путем отправитель должен в накладной в графе «Особые заявления отправителя» указать этот кружный путь.

§ 5. На негабаритных несимметричных грузах, на грузах массой брутто в одном месте более 3 т, на оборудовании и машинах, а также на грузах в ящичной упаковке, высота которых превышает 1 м, отправитель обязан на каждом грузовом месте в поперечном и продольном направлениях с обеих сторон указать несмываемой краской расположение центра тяжести знаком маркировки «Центр тяжести» согласно Приложению 6 и массу брутто каждого грузового места.

На негабаритном грузе отправитель должен на обеих сторонах в продольном направлении сделать надпись или прикрепить щиток (обрамленные красной рамкой) с текстом: «Внимание! Негабаритный груз на … (сокращенные наименования железных дорог)».

Эта надпись должна быть сделана на языке страны отправления груза с переводом на один из рабочих языков ОСЖД (китайский, русский), а именно:
– при перевозке в Азербайджанскую Республику, Республику Беларусь, Республику Болгария, Грузию, Исламскую Республику Иран, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Латвийскую Республику, Литовскую Республику, Республику Молдова, Республику Польша, Российскую Федерацию, Республику Таджикистан, Туркменистан, Республику Узбекистан, Украину, Эстонскую Республику – на русский язык;
– при перевозке в Социалистическую Республику Вьетнам, Китайскую Народную Республику и Корейскую Народно-Демократическую Республику – на китайский или русский язык;
– при перевозке в или транзитом через Монголию – на русский язык.

СОП

§ 6. Автотракторная техника допускается к перевозке только при соблюдении условий, изложенных в Приложении 7.

§ 7. Опасные грузы допускаются к перевозке только при соблюдении условий, изложенных в Приложении 2.

СОП

§ 8. Перевозка покойников осуществляется при соблюдении следующих условий:
1) каждый покойник принимается к перевозке только в прочном, герметически закрытом металлическом или обитом жестью деревянном гробу. Гроб должен быть помещен в деревянный ящик и закреплен;
2) отправитель обязан приложить к накладной медицинское удостоверение от санитарных органов об отсутствии с их стороны возражений против перевозки;
3) покойники принимаются к перевозке только повагонными отправками и большой скоростью;
4) относящиеся к покойнику предметы общей массой до 500 кг могут быть погружены в вагон, в который помещен гроб с покойником. Эти предметы перевозятся бесплатно, и ответственность за них железные дороги не несут;
5) покойники перевозятся только при проводниках отправителя в соответствии с положениями Приложения 3. По просьбе отправителя и при условии согласия всех железных дорог, участвующих в перевозке, покойники могут перевозиться без проводников.

§ 9. Если во время выполнения договора перевозки будет обнаружено, что грузы, указанные в §§ 1–8 данной статьи и допускаемые к перевозке с соблюдением особых условий, приняты к перевозке без соблюдения этих условий, эти грузы задерживаются и с ними поступают согласно положениям статьи 21. Если состояние тары или упаковки опасных грузов не позволяет их дальнейшую перевозку, то такие грузы задерживаются и с ними поступают по внутренним законам и правилам страны, в которой груз был задержан.

§ 10. В исключительных случаях, когда вследствие особых обстоятельств перевозка отдельных грузов не может быть осуществлена на основании положений СМГС, совместно с отправителями и получателями может устанавливаться порядок перевозки данного груза на особых условиях по согласованию между железными дорогами, участвующими в перевозке.

Статья 6
Специальные положения для определенных перевозок

§ 1. При перевозках опасных грузов действуют положения Приложения 2 (Правила перевозок опасных грузов).

СОП

§ 2. При перевозках грузов в сопровождении проводников действуют положения Приложения 3 (Правила перевозок грузов в сопровождении проводников отправителя или получателя).

§ 3. При перевозках скоропортящихся грузов действуют положения Приложения 4 (Правила перевозок скоропортящихся грузов).

§ 4. При перевозке автотракторной техники действуют положения Приложения 7 (Правила перевозок автотракторной техники).

§ 5. При перевозках грузов в контейнерах действуют положения Приложения 8 (Правила перевозок контейнеров).

§ 6. При перевозках грузов на поддонах действуют положения Приложения 9 (Правила перевозок грузов на поддонах).

§ 7. При перевозках груженых и порожних вагонов, не принадлежащих железной дороге или сданных ею в аренду, действуют положения Приложения 10 (Правила перевозок приватных грузовых вагонов и вагонов железной дороги, сданных ею в аренду).

§ 8. При перевозках грузов в транспортных пакетах действуют положения Приложения 11 (Правила перевозок грузов в транспортных пакетах).

§ 9. При перевозках груженых автопоездов, съемных автомобильных кузовов и полуприцепов действуют положения Приложения 21 (Правила перевозок груженых автопоездов, съемных автомобильных кузовов и полуприцепов).

§ 10. Две или несколько железных дорог, участвующих в настоящем Соглашении, могут согласовать перевозки грузов с применением электронной накладной согласно статье 7. Для таких перевозок могут быть согласованы специальные положения.

РАЗДЕЛ II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ

Статья 7
Накладная

§ 1. Договор перевозки оформляется накладной единого образца. Накладная состоит из листов:
1 – оригинал накладной;
2 – дорожная ведомость;
3 – дубликат накладной;
4 – лист выдачи груза;
5 – лист уведомления о прибытии груза по форме Приложений 12.1 или 12.2,
а также необходимого количества дополнительных экземпляров дорожной ведомости по форме Приложений 12.3 или 12.4, а именно:
– двух экземпляров для дороги отправления и
– одного экземпляра для каждой участвующей в перевозке транзитной железной дороги.

Отправителем к накладной могут прикладываться дополнительные экземпляры дорожной ведомости для выполнения таможенных правил в пути следования или на дороге назначения

Одновременно с предъявлением груза к перевозке отправитель для каждой отправки должен представить станции отправления правильно заполненную и подписанную накладную. Накладная должна быть заполнена в строгом соответствии с Пояснениями по заполнению накладной СМГС (Приложение 12.5), а при перевозке грузов в страны, железные дороги которых не являются участницами СМГС и не применяют положения СМГС, в соответствии с Приложением 12.6 к СМГС. СОП

Во внутренних правилах, действующих на дороге отправления, может предусматриваться составление необходимого количества дополнительных экземпляров дорожной ведомости станций отправления, а также иное количество дополнительных экземпляров дорожной ведомости для дороги отправления.

Листы 1, 2, 4 и 5 накладной сопровождают груз до станции назначения. Лист 3 накладной (дубликат накладной) возвращается отправителю после заключения договора перевозки. Этот лист не имеет силы оригинала накладной (листа 1 накладной).

§ 2. Бланки накладной печатаются на языке страны отправления, а также на одном или двух из рабочих языков ОСЖД (китайском, русском).

Заполнение накладной производится на языке страны отправления с переводом на один из рабочих языков ОСЖД (китайский, русский), а именно:
– при перевозке в Азербайджанскую Республику, Республику Беларусь, Республику Болгария, Грузию, Исламскую Республику Иран, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Латвийскую Республику, Литовскую Республику, Республику Молдова, Республику Польша, Российскую Федерацию, Республику Таджикистан, Туркменистан, Республику Узбекистан, Украину, Эстонскую Республику – на русский язык;
– при перевозке в Социалистическую Республику Вьетнам, Китайскую Народную Республику и Корейскую Народно-Демократическую Республику – на китайский или русский язык;
– при перевозке в или транзитом через Монголию – на русский язык.

Железные дороги, участвующие в перевозке, могут договориться между собой о другом порядке перевода сведений, внесенных в накладную.

§ 3. Бланки накладной имеют формат А4 и печатаются:
1) для перевозки грузов малой скоростью – шрифтом черного цвета на белой бумаге;
2) для перевозки грузов большой скоростью – шрифтом черного цвета на белой бумаге с нанесением красных полос шириной 1 см на лицевой и оборотной сторонах у верхнего и нижнего краев.

В соответствии с внутренними правилами, действующими на дороге отправления, дубликат накладной (лист 3 накладной) может печататься и на бумаге другого цвета.

Выбор отправителем бланка накладной белого цвета или бланка накладной с красными полосами указывает, малой или большой скоростью должен быть перевезен груз на всем пути следования.

Разрешается для печатания бланков накладной применять бумагу с водяными знаками. Допускается нанесение на бланки накладной типографского номера отправки, микрошрифта, голограммы или цветной сетки светлых тонов без изменения белого фона бумаги.

§ 4. По согласованию с заинтересованными железными дорогами может быть допущен прием груза к перевозке с пассажирскими поездами повагонной отправкой, а в бесперегрузочном сообщении – контейнерной отправкой по одной или нескольким железным дорогам – участницам настоящего Соглашения. О такой перевозке отправитель должен сообщить железной дороге отправления не позднее, чем за 8 дней до предъявления груза к перевозке.

После получения согласия на перевозку груза с пассажирскими поездами отправитель обязан в накладной в графе «Особые заявления отправителя» вписать: «По … железным дорогам (сокращенные наименования железных дорог) груз перевозится с пассажирскими поездами». Такие перевозки оформляются накладными большой скорости.

§ 5. Данные, вносимые в накладную, должны быть написаны разборчиво чернилами, шариковой ручкой (если это не противоречит внутренним правилам, действующим на дороге отправления), на пишущей машинке, компьютере, выполнены типографским способом или нанесены штемпелем. Красным цветом данные вносятся только в тех случаях, когда это специально предписано настоящим Соглашением.

Все сведения в накладную должны быть внесены отправителем или железной дорогой в соответствующие графы.

Сокращения при заполнении накладной не допускаются, за исключением сокращений, приведенных в Приложении 12.5, и случаев, предусмотренных в § 7 данной статьи и в § 2 статьи 15. Налагаемые на накладную штемпели должны иметь ясные и четкие оттиски. Сведения, внесенные отправителем, не должны иметь исправлений (зачеркиваний, заклеиваний текста и т.п.), а также подчисток или помарок.

В исключительных случаях отправитель может сделать исправление в накладной не более чем в одной графе или в двух, если они взаимно связаны. При этом сделанное исправление должно быть им оговорено в графе «Особые заявления отправителя» и заверено подписью или штемпелем.

Изменения и дополнения сведений, внесенных в накладную железной дорогой, делаются за подписью соответствующего работника железной дороги и заверяются станционным штемпелем.

§ 6. В накладной отправитель должен указать выходные пограничные станции страны отправления и транзитных стран, через которые должен проследовать груз. Если существует возможность перевозки грузов от выходной пограничной станции через несколько входных пограничных станций соседней страны, то в накладной должна быть указана также входная пограничная станция, через которую будет осуществляться перевозка.

Отправитель по возможности указывает те пограничные станции, расстояние перевозки через которые от станции отправления до станции назначения является кратчайшим. Для транзитных дорог отправителем должны быть указаны только те пограничные станции, которые приведены в применяемом для данной международной перевозки транзитном тарифе.

При перевозках в Корейскую Народно-Демократическую Республику отправитель должен в накладной в графе «Дорога и станция назначения» и при перевозках из Корейской Народно-Демократической Республики в графе «Станция отправления», кроме наименования станции, указать условный номер этой станции и дороги.

§ 7. Получателем или отправителем груза может быть только одно физическое или юридическое лицо. Не допускается внесение в накладную в графу «Получатель, почтовый адрес» данных, в которых нет наименования получателя и его почтового адреса, если согласно положениям транзитного тарифа, применяемого заинтересованными железными дорогами для данного международного сообщения, не установлено другого урегулирования.

При перевозках в Социалистическую Республику Вьетнам, Китайскую Народную Республику и Корейскую Народно-Демократическую Республику и в обратном направлении в накладной в графе «Отправитель, почтовый адрес» или в графе «Получатель, почтовый адрес» допускается указывать установленное в этих странах условное обозначение отправителя или получателя и его почтового адреса (например, 6ДМ-12).

§ 8. Грузы должны быть поименованы в накладной следующим порядком:
1) грузы, перевозимые в соответствии с § 7 статьи 5, должны быть обозначены согласно предписаниям Приложения 2 и предписаниям пунктов 2–4 настоящего параграфа;
2) грузы, перевозимые транзитом по железным дорогам, участвующим в настоящем Соглашении, именуются по номенклатуре применяемого для данной международной перевозки транзитного тарифа.

Кроме этого наименования, отправитель может в скобках указать наименование груза по номенклатуре внутренних тарифов, действующих на железных дорогах отправления или назначения, или два наименования по номенклатурам внутренних тарифов, действующих на железных дорогах отправления и назначения;
3) грузы, перевозимые между двумя соседними странами, если между железными дорогами этих стран установлен прямой тариф, должны именоваться в соответствии с номенклатурой этого прямого тарифа;
4) во всех остальных случаях наименование груза обозначается по номенклатурам внутренних тарифов, действующих на дорогах отправления или на дорогах отправления и назначения, кроме того, в накладной следует указать состояние и характеристику груза для его тарификации.

§ 9. При предъявлении к перевозке дров и лесоматерилов отправитель может указать в накладной в графе «Наименование груза» количество штабелей и их высоту в сантиметрах или объем в кубометрах и т.п.

§ 10. В случаях если под погрузку повагонной отправки используется вагон, на который нанесен трафарет «АВС», в накладной в графе «Подъемная сила (т)» записывается буква «С» и указанная под ней максимальная масса.

§ 11. Масса груза, а также способ ее определения указываются в накладной в соответствующих графах по внутренним правилам, действующим на дороге отправления.

§ 12. При недостатке в накладной места для записи в графах 9–13 данных о грузе, а в графах 18 и 19 для записи данных о контейнерах и перевозочных приспособлениях к листам 1–5 накладной и к каждому дополнительному экземпляру дорожной ведомости прикрепляется дополнительный лист размером в накладную. В дополнительные листы вносятся соответствующие сведения отдельно по каждой графе, для которой это необходимо. В графах 9–11 или 18 и 19 накладной делается отметка: «Данные смотри в дополнительном листе». В графах 12 и 13 накладной указываются общее количество мест и общая масса груза.

При недостатке в накладной места для записи в графах 27–30 данных о вагонах последующие сведения вносятся в дополнительный лист. К листам 1–5 накладной и к каждому дополнительному экземпляру дорожной ведомости прикрепляется по одному экземпляру такого дополнительного листа. На последней строке граф 27–30 делается отметка: «Продолжение смотри в дополнительном листе».

Отправитель может прикрепить к накладной дополнительные листы также к графам «Особые заявления отправителя» и «Документы, приложенные отправителем».

Отправитель должен подписать все дополнительные листы и в накладной в графе «Документы, приложенные отправителем» указать количество прикрепленных дополнительно листов.

Если в соответствии с внутренними правилами, действующими на дороге отправления, дополнительные экземпляры дорожной ведомости заполняются станцией отправления, то отправитель обязан передать станции отправления по ее требованию необходимое количество дополнительных листов для прикрепления их к дополнительным экземплярам дорожной ведомости.

Заполнение прикрепляемых дополнительных листов производится на языках, предусмотренных в § 2 настоящей статьи.

§ 13. В накладной в графе «Отметки, не обязательные для железной дороги» отправитель груза может сделать относящиеся к данной отправке отметки, которые предназначаются только для сведения получателя груза и не возлагают никаких обязательств и никакой ответственности на железные дороги, как, например:

«В счет договора от ...»;

«По наряду ¹ (по трансу ¹ или по заказу ¹) ...»;

«Для дальнейшего направления ...».

§ 14. Договор перевозки может быть оформлен электронной накладной.

Электронная накладная – это набор данных в электронном виде, который выполняет функции бумажной накладной как договора перевозки.

Порядок внесения данных в электронную накладную согласовывается между железной дорогой и отправителем.

При необходимости бумажная копия электронной накладной и дополнительные ее листы могут выдаваться на печать по форме Приложений 12.1, 12.2, 12.3 и 12.4 к СМГС и в соответствии с положениями § 12 настоящей статьи. При перевозке грузов большой скоростью вместо красной полосы в верхнем правом углу бумажной копии электронной накладной указывается: «Большая скорость».

Изменение внесенных в электронную накладную сведений в случаях, предусмотренных СМГС, осуществляется с сохранением первоначальных данных.

Статья 8
Прием груза к перевозке

§ 1. Грузы, принятые к перевозке от одного отправителя по одной накладной на одной станции отправления одному получателю на одну станцию назначения, считаются отправкой. Имеются следующие роды отправок: повагонная, мелкая, контейнерная, контрейлерная.

Повагонной отправкой считается предъявляемый по одной накладной груз, для перевозки которого по его объему или роду груза требуется отдельный вагон.

Мелкой отправкой считается предъявляемый по одной накладной груз, общая масса брутто которого не должна превышать 5000 кг и под перевозку которого по его объему или роду груза не требуется отдельного вагона. По согласованию между железными дорогами, участвующими в перевозке, груз общей массой брутто более 5000 кг допускается к перевозке на условиях мелкой отправки, если под ее перевозку по объему не требуется отдельного вагона. СОП

Контейнерной отправкой считается предъявляемый по одной накладной груз для перевозки в универсальном среднетоннажном контейнере, в универсальном или специализированном крупнотоннажном контейнере или универсальный среднетоннажный, универсальный или специализированный крупнотоннажный контейнер в порожнем состоянии.

Контрейлерной отправкой считается предъявляемый по одной накладной груженый автопоезд, съемный автомобильный кузов или полуприцеп.

Отправитель в накладной в графе «Род отправки» обязан указать: к повагонной, мелкой или контейнерной отправке предъявляется груз. При предъявлении к перевозке контрейлерной отправки род отправки в накладной не указывается.

Не допускаются предъявление и прием к перевозке в одном вагоне:
– нескольких повагонных отправок вместе;
– повагонной отправки вместе с другими родами отправок;
– контейнерной отправки вместе с другими родами отправок;
– контрейлерной отправки вместе с другими родами отправок.

§ 2. По одной накладной принимаются к перевозке в качестве повагонной отправки:
– грузы, масса или объем которых не превышают максимальной грузоподъемности или вместимости вагона;
– грузы, для перевозки которых требуется соединить два или более вагонов.

По письменному заявлению отправителя допускается перевозка вагонов маршрутом (группой) по одной накладной с однородным грузом (рудой, углем и т.п.), следующими на одну станцию назначения в адрес одного получателя, если все железные дороги, участвующие в перевозке, дали на это согласие. В этом случае отправитель обязан внести необходимые данные в «Ведомость вагонов, перевозимых маршрутом (группой) по одной накладной» по форме Приложения 13.1 и предъявить необходимое количество экземпляров этой ведомости согласно Приложению 13.2 вместе с накладной. Ведомость должна заполняться в строгом соответствии с Пояснениями по заполнению ведомости вагонов, перевозимых маршрутом (группой) по одной накладной (Приложение 13.2). Один экземпляр ведомости возвращается отправителю вместе с дубликатом накладной (листом 3 накладной). В накладной в графах «Вагон», «Подъемная сила (т)», «Оси» и «Масса тары» отправитель указывает: «Смотри прилагаемую ведомость».

Если станция отправления является станцией узкоколейных железных дорог (колеи менее 1435 мм), открытой для грузовых операций во внутренних сообщениях, груз может быть принят к перевозке также в нескольких вагонах по одной накладной, если такой порядок оформления допускается внутренними правилами, действующими на железной дороге отправления.

§ 3. Нагрузка на ось вагона при перевозке по железным дорогам колеи 1435 мм не должна превышать 20 т, за исключением БДЖ, на которых нагрузка на ось в международном сообщении не должна превышать 22,5 т1.

________________
1 Нагрузка на ось – 20 т и нагрузка на погонный метр = 7,2  т/м относится к следующим станциям БДЖ: Асеновград, Бояново, Болшевик, Брацигово, Черквица, Долна Митрополия, Елхово, Долен Чифлик, Хисара, Куртово-Конаре, Милковица, Нови Пазар, Панагюрище, Петрич, Поморие, Съединение, Сарафово, Сомовит, Старо Орехово, Стрелча, Тенево, Въча.
Для пути следования Видин-Калафат-порт:
  – осевая нагрузка = 18 т;
  – нагрузка на погонный метр = 3,6 т/м;
 – обмен вагонами с больше чем 4 осями возможен лишь после  предварительного согласования между ЧФР и БДЖ.

Временные ограничения нагрузки на ось вагона менее 20 т могут быть введены отдельными железными дорогами в исключительных случаях, обоснованных техническими условиями, и только на пограничных переходах.

§ 4. Не допускается совместная перевозка в одном вагоне по одной накладной или по нескольким накладным нижеследующих грузов:
1) скоропортящихся грузов со скоропортящимися грузами при различном способе их обслуживания;
2) скоропортящихся грузов с другими, нескоропортящимися грузами, если скоропортящиеся грузы в соответствии с § 6 Приложения 4 требуют соблюдения температурного режима или другого специального обслуживания;

3) грузов, упомянутых в § 7 статьи 5, вместе с другими грузами, если совместная погрузка их в один вагон не допускается согласно Приложению 2; СОП

4) грузов, погрузка которых производится отправителем, с грузами, погрузка которых производится железной дорогой;
5) грузов, которые в соответствии с внутренними правилами, действующими на железной дороге отправления, не допущены к совместной перевозке в одном вагоне;
6) грузов, перевозимых навалом, с другими грузами.

§ 5. Договор перевозки считается заключенным с момента приема станцией отправления груза и накладной к перевозке. Прием к перевозке удостоверяется наложением на накладную календарного штемпеля станции отправления. Кроме того, станция отправления должна проставить календарный штемпель на дополнительных листах, прикрепленных к накладной в соответствии с § 12 статьи 7.

Календарный штемпель должен быть наложен немедленно после сдачи отправителем всех грузов, перечисленных в накладной, и после оплаты им принятых на себя платежей в соответствии с внутренними правилами, действующими на железной дороге отправления.

§ 6. По наложении штемпеля накладная служит доказательством заключения договора перевозки.

§ 7. В остальном прием и отправление грузов повагонными, мелкими, контейнерными, контрейлерными отправками производятся в соответствии с внутренними правилами, действующими на железной дороге отправления.

Статья 9
Тара, упаковка, маркировка, погрузка, определение массы и количества мест груза. Пломбирование вагонов

§ 1. Грузы, нуждающиеся в таре или упаковке для предохранения их от утраты, повреждения, порчи и снижения качества по другим причинам при перевозке, для предохранения от повреждения перевозочных средств или других грузов, а также от нанесения вреда людям, должны предъявляться к перевозке в таре или упаковке, обеспечивающей полностью эти требования. Отправитель несет ответственность за все последствия отсутствия или неудовлетворительного состояния тары или упаковки, в частности, он должен возместить железной дороге возникший вследствие этого ущерб.

В случае предъявления к перевозке таких грузов без тары или упаковки, в неисправной таре или упаковке, а также в таре или упаковке, не соответствующей свойствам грузов или не обеспечивающей перегрузку их из вагона в вагон, железная дорога должна отказать в приеме таких грузов, если путем наружного осмотра можно установить, что тара или упаковка не соответствует требованиям, не обеспечивает безопасную перевозку грузов или неисправна. Железная дорога обязана производить наружный осмотр тары или упаковки грузов только в тех случаях, когда погрузка производится железной дорогой или отправителем под контролем работника железной дороги.

Если железная дорога отказывается от приема груза, то по требованию отправителя она должна составить об этом акт и один экземпляр акта вручить отправителю.

§ 2. Опасные грузы должны быть упакованы в соответствии с условиями Приложения 2.

СОП

§ 3. Отправитель должен нанести на грузовые места нестирающиеся четкие надписи или прикрепить наклейки или бирки с указанием в них следующих данных согласно накладной:
1) знаки (марки) грузовых мест и их номера;
2) станция и дорога отправления;
3) станция и дорога назначения;
4) отправитель и получатель;
5) количество грузовых мест при мелких отправках.

В мелких отправках должно маркироваться каждое грузовое место.

При предъявлении к перевозке домашних вещей отправитель, кроме этого, должен вложить в каждое грузовое место карточку с указанными выше данными маркировки.

В повагонных отправках, за исключением грузов, погруженных навалом, маркируется не менее 10 грузовых мест на вагон, которые размещаются у дверей вагона.

Если перевозка определенных грузов требует особых предосторожностей ввиду свойств этих грузов, отправитель должен также поместить на отдельных грузовых местах надписи или наклейки согласно Приложению 6 об осторожном обращении с грузом, например, «Осторожно», «Верх».

Наклейки, предусмотренные в Приложении 6, должны быть помещены отправителем также и на вагонах, за исключением случаев, когда такое наклеивание производится железной дорогой отправления согласно внутренним правилам, действующим на этой дороге.

СОП

Маркировка наносится на языке страны отправления с переводом на один из рабочих языков ОСЖД (китайский, русский), а именно:
– при перевозке в Азербайджанскую Республику, Республику Беларусь, Республику Болгария, Грузию, Исламскую Республику Иран, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Латвийскую Республику, Литовскую Республику, Республику Молдова, Республику Польша, Российскую Федерацию, Республику Таджикистан, Туркменистан, Республику Узбекистан, Украину, Эстонскую Республику – на русский язык;
– при перевозке в Социалистическую Республику Вьетнам, Китайскую Народную Республику и Корейскую Народно-Демократическую Республику - на китайский или русский язык;
– при перевозке в или транзитом через Монголию – на русский язык.

В том случае, когда при перевозках в Социалистическую Республику Вьетнам, Китайскую Народную Республику и Корейскую Народно-Демократическую Республику и в обратном направлении в накладной в графе «Отправитель, почтовый адрес» или в графе «Получатель, почтовый адрес» будет указано установленное в этих странах условное обозначение отправителя или получателя и его почтового адреса, отправитель должен указать это условное обозначение и в маркировке на грузовых местах.

Кроме того, при перевозках в Корейскую Народно-Демократическую Республику отправитель должен указать в маркировке против наименования дороги и станции назначения, а при перевозках из Корейской Народно-Демократической Республики против наименования дороги и станции отправления условный номер этой дороги и станции.

Отправитель должен недействительные наклейки удалить и недействительные надписи сделать нечитаемыми.

Отправитель несет ответственность за правильность надписей, наклеек или бирок, нанесенных на грузовые места или прикрепленных к ним, а также за правильность наклеек, помещенных им на вагоны. Он несет ответственность за все последствия от неправильного, неполного или неточного указания сведений, помещенных им в надписях, наклейках или бирках.

§ 4. Погрузка грузов на станции отправления производится:
1) при перевозках в крытых и изотермических вагонах и вагонах-цистернах – в соответствии с внутренними правилами, действующими на железной дороге отправления;

2) при перевозке на открытом подвижном составе в бесперегрузочном сообщении с участием железных дорог разной ширины колеи – в соответствии с Правилами погрузки и крепления грузов на отрытом подвижном составе (Приложение 14);
3) при перевозке на открытом подвижном составе с участием железных дорог одной ширины колеи, а также в перегрузочном сообщении с участием железных дорог разной ширины колеи – в соответствии с Правилами погрузки и крепления грузов на открытом подвижном составе (Приложение 14) или другими правилами, согласованными между железными дорогами, участвующими в перевозке.
СОП

Если груз перевозится на открытом подвижном составе в перегрузочном сообщении до или после перегрузки на пограничной станции по железным дорогам только одной страны, то погрузка груза может быть произведена в соответствии с внутренними правилами, действующими на железных дорогах этой страны.

Внутренними правилами, действующими на железной дороге отправления, определяется, кем должна производиться погрузка – железной дорогой или отправителем. Если погрузка должна производиться отправителем, то он обязан установить пригодность вагона для перевозки данного груза.

Отправитель обязан указать в накладной в графе «Погружено», кем производится погрузка.

Если погрузка груза производится отправителем, то он несет ответственность за все последствия неудовлетворительной погрузки, и, в частности, он должен возместить железной дороге причиненный ей вследствие этого ущерб.

§ 5. Железная дорога может потребовать от отправителя, чтобы штучные грузы, прием, погрузка и перегрузка которых невозможны без значительной потери времени, были объединены в более крупные погрузочные единицы путем связки или упаковки их.

§ 6. Вагоны могут быть загружены только до максимальной грузоподъемности с учетом допускаемой нагрузки на ось вагона в соответствии с § 3 статьи 8.

Максимальной грузоподъемностью считается:
1) если на вагоне имеется только одна надпись о грузоподъемности – эта грузоподъемность, повышенная на 1 т для двухосных вагонов и на 2 т для вагонов с четырьмя и более осями; на железных дорогах Социалической Республики Вьетнам, Китайской Народной Республики и Корейской Народно-Демократической Республики – грузоподъемность, повышенная на 5%; для вагонов колеи 1520 мм – грузоподъемность, указанная на вагоне;
2) если на вагоне имеются две надписи – грузоподъемность, соответствующая большей цифре (меньшая обозначает минимальную грузоподъемность);
3) если на вагоне имеется трафарет «АВС» – максимальная величина грузоподъемности, указанная под буквой «С».

Загрузка вагона сверх максимальной грузоподъемности считается перегрузом.

§ 7. Определение массы и количества мест производится в соответствии с внутренними правилами, действующими на железной дороге отправления.

Однако:
1) грузы, перевозимые на открытом подвижном составе без укрытия брезентами или под незапломбированными брезентами, принимаются к перевозке с обязательным указанием отправителями в накладной:
– числа мест и массы груза, если общее количество мест не превышает 100;
– только массы груза, если общее количество мест более 100. В этом случае в накладной в графе «Число мест» отправитель должен указать: «Навалом».
2) мелкие неупакованные изделия принимаются к перевозке только по их массе без подсчета количества мест. В накладной в графе «Число мест» отправитель должен указать: «Навалом».
3) тарные грузы, масса которых определяется при упаковке и указывается на каждом грузовом месте, а также грузовые места одинаковой стандартной массы при приеме к перевозке не взвешиваются.

В этих случаях отправитель обязан указать в накладной число мест и общую массу груза, а в графе «Способ определения массы» указать каким порядком определена общая масса груза: по стандартной массе («По стандарту») или по массе, указанной на грузовых местах («По трафарету»);
4) если в накладной масса груза проставлена как в графе «Масса (в кг) определена отправителем», так и в графе «Масса (в кг) определена железной дорогой», то ответственной массой считается масса, определенная железной дорогой, за исключением случаев, указанных в пунктах 1–3 § 4 статьи 23.

§ 8. В крытых и изотермических вагонах подлежат пломбированию двери и все остальные отверстия, за исключением вентиляционных, закрытых изнутри решетками или другим способом. У вагонов-цистерн подлежат пломбированию все наливные и сливные приборы. Не пломбируются нижние сливные приборы цистерн, если их конструкция не допускает открытия нижнего сливного прибора без вскрытия верхнего загрузочного люка.

Если на вагоне, контейнере имеются пломбы или запорно-пломбировочные устройства от предыдущих перевозок, они должны быть сняты отправителем или железной дорогой в зависимости от того, кто должен вновь пломбировать вагон, контейнер.

Для пломбирования должны применяться пломбы или запорно-пломбировочные устройства, снятие которых невозможно без их повреждения; пломбы или запорно-пломбировочные устройства должны быть наложены таким образом, чтобы исключалась возможность доступа к грузу без их повреждения.

Если вагон, контейнер пломбируется отправителем, то пломбы должны иметь следующие четкие знаки:
1) наименование станции (в случае надобности – сокращенное);

2) дату наложения пломбы или контрольные знаки; СОП

3) сокращенное наименование отправителя.

Кроме того, отправительские пломбы могут иметь сокращенное наименование железной дороги отправления.

При пломбировании вагонов, контейнеров железной дорогой пломбы должны иметь те же знаки; однако вместо сокращенного наименования отправителя они должны содержать сокращенное наименование железной дороги отправления, а также номера тисков, если пломбы не имеют контрольных знаков.

Запорно-пломбировочные устройства, независимо от того, кем производится пломбирование – отправителем или железной дорогой – должны иметь следующие знаки:
– сокращенное наименование железной дороги отправления,
– контрольный знак.

Дополнительно запорно-пломбировочные устройства могут иметь наименование станции отправления и грузоотправителя, при необходимости – сокращенное.

При пломбировании вагона и контейнера несколькими запорно-пломбировочными устройствами, они должны иметь разные контрольные знаки.

В случае оборудования крытых и изотермических вагонов дополнительными устройствами для наложения пломб в верхней части двери, запорно-пломбировочные устройства устанавливаются только на основные устройства для пломбирования.

Железная дорога отправления должна не менее чем за 2 месяца уведомить все железные дороги, участвующие в перевозке, о правилах пользования и порядке снятии конкретного запорно-пломбировочного устройства. Применение устройств, для снятия которых требуется использование приспособлений специальной конструкции (съемники, ключи), должно быть согласовано железной дорогой отправления с железными дорогами, участвующими в перевозке.

При осуществлении перевозок транзитных грузов из стран, не участвующих в СМГС (в том числе перегружаемых через морские порты), контейнеры, автопоезда, автомобильные съемные кузова, полуприцепы и т.п. могут быть приняты к дальнейшей перевозке за пломбами и запорно-пломбировочными устройствами первоначального отправителя груза.

В остальном пломбирование вагонов и контейнеров производится в соответствии с внутренними правилами, действующими на железной дороге отправления или перегрузки.

§ 9. При перевозке грузов мелкими отправками в Социалистическую Республику Вьетнам отправитель может пломбировать грузовые места. В этом случае он должен сделать об этом отметку в накладной в графе «Род упаковки».

Статья 10
Объявление ценности груза и заинтересованности в доставке

§ 1. Отправитель должен объявить в накладной в графе «Объявленная ценность груза» ценность следующих грузов при предъявлении их к перевозке:
1) золота, серебра и платины, а также изделий из них;
2) драгоценных камней;
3) ценных мехов, например, бобра, голубого песца, горностая, куницы, норки, выдры, каракуля, тюленя, котика, черно-бурой лисицы, скунса, соболя, а также изделий из этих мехов;
4) заснятых фильмов;
5) картин;
6) статуй;
7) художественных изделий;
8) антикварных вещей;
9) домашних вещей. Разрешается принимать к перевозке домашние вещи без объявления ценности только при условии, если отправитель в накладной в графе «Особые заявления отправителя» сделает отметку «Без объявления ценности» и заверит ее своей подписью.

При предъявлении к перевозке домашних вещей с объявленной в накладной ценностью отправитель должен составить их опись в трех экземплярах с указанием наименования, количества и стоимости домашних вещей, помещенных в каждое грузовое место (ящик и т.п.). Кроме того, в описи указываются общее количество мест и общая стоимость домашних вещей, которая должна соответствовать ценности, объявленной в накладной. Первый экземпляр описи остается на станции отправления, второй – у отправителя, третий экземпляр должен быть вложен в домашние вещи и следовать вместе с ними до станции назначения.

§ 2. Объявление ценности других грузов, предъявляемых к перевозке, допускается по желанию отправителя.

§ 3. Сумма объявляемой ценности груза должна быть указана отправителем в накладной в графе «Объявленная ценность груза» в валюте страны отправления; она не должна превышать стоимости этого груза, указанной в счете иностранного поставщика, или государственной цены.

Железная дорога отправления во время приема груза к перевозке имеет право проверить, соответствует ли размер объявленной ценности груза его стоимости. Если между железной дорогой и отправителем возникает спор относительно размера объявленной ценности, то этот спор разрешается начальником станции отправления. В случае несогласия отправителя с решением начальника станции отправитель может пригласить за свой счет эксперта из органов государственной торговли или промышленности. Решение эксперта обязательно для обеих сторон.

§ 4. За объявление ценности груза взимается дополнительный сбор железными дорогами отправления и назначения за перевозку по своим дорогам в соответствии с внутренними правилами и тарифами, действующими на этих железных дорогах, а за перевозку по транзитным железным дорогам – в соответствии с применяемым для данной международной перевозки транзитным тарифом.

Для взыскания этого сбора транзитными железными дорогами и железной дорогой назначения сумма ценности груза, объявленная отправителем в валюте страны отправления, пересчитывается станцией отправления в тарифную валюту по курсу, действующему в стране отправления в день пересчета, и вносится в графу накладной «Отметки о расчетах платежей». Сумма объявленной ценности груза в тарифной валюте, указанная в накладной для транзитных железных дорог и железной дороги назначения, пересчитывается в валюту страны транзитной железной дороги или страны назначения по курсу, действующему в этих странах в день пересчета.

§ 5. По согласованию участвующих в перевозке железных дорог отправитель при предъявлении груза к перевозке может объявить заинтересованность в доставке груза.

Статья 11
Сопроводительные документы по выполнению таможенных и других правил

§ 1. Отправитель обязан приложить к накладной сопроводительные документы, необходимые для выполнения таможенных и других правил на всем пути следования груза, а также в случае необходимости сертификат и спецификацию. Эти документы должны относиться только к тем грузам, которые значатся в данной накладной.

Все сопроводительные документы, прикладываемые отправителем к накладной, должны быть им поименованы в накладной в графе «Документы, приложенные отправителем» и прикреплены к накладной так прочно, чтобы они не могли разъединиться в пути следования.

Если отправитель не приложит к накладной документа, дающего право на вывоз груза за границу, то он обязан в накладной в графе «Особые заявления отправителя» указать название документа, его номер и дату выдачи, а также таможню, в которую он направил этот документ.

Если отправитель не приложил к накладной сертификата или спецификации, он должен сделать в накладной в графе «Документы, приложенные отправителем» отметку о том, что приложение таких документов не требуется.

Если отправитель не выполнит предписаний настоящего параграфа, то станция отправления должна отказать в приеме груза к перевозке.

§ 2. Железная дорога не обязана проверять правильность и достаточность документов, приложенных отправителем к накладной.

Отправитель несет ответственность перед железной дорогой за последствия, возникшие в результате отсутствия, недостаточности или неправильности сопроводительных документов.

Если перевозка или выдача груза задерживаются вследствие того, что отправитель не представил необходимых сопроводительных документов или документы, представленные им и указанные в накладной в графе «Документы, приложенные отправителем», являются недостаточными или неправильными, то за время задержки взыскиваются штрафы, сборы, как то: за хранение груза, простой вагонов. Если указанная задержка происходит на дороге отправления или дороге назначения, то этот штраф исчисляется в соответствии с внутренними правилами, действующими на этих железных дорогах. Если такая задержка происходит на транзитных железных дорогах, то эти платежи исчисляются в соответствии с применяемым заинтересованными железными дорогами для данной международной перевозки транзитным тарифом; если же в транзитном тарифе для этих случаев не установлена плата за хранение груза и за простой вагонов, то штраф исчисляется в соответствии с внутренними правилами, действующими на этих транзитных железных дорогах. При утере железной дорогой сопроводительных документов, указанных отправителем в графе 23 накладной, штрафы и сборы, связанные с задержкой грузов по этой причине, не взыскиваются.

В случаях, когда провозные платежи за транзитные железные дороги отправитель или получатель отплачивает через плательщика (экспедиторскую организацию, фрахтового агента и др.), имеющего договор с транзитной железной дорогой на оплату провозных платежей, штрафы и сборы, возникшие на транзитных железных дорогах, взыскиваются с плательщика (экспедиторской организации, фрахтового агента и др.) по внутренним правилам, действующим на транзитных железных дорогах.

§ 3. При желании отправителя, чтобы ему со станции назначения на станцию отправления были возвращены получателем не являющиеся собственностью дорог перевозочные приспособления (брезенты, хлебные щиты, дверные решетки для перевозки скота, канаты металлические, печи, железные заклад-ки для коновязи, дверные решетки для перевозки фруктов и др.) или порожняя тара (мешки тканевые, металлические бочки и бидоны и др.), отправитель должен указать в накладной в графе «Отметки, не обязательные для железной дороги», что перевозочные приспособления или тара подлежат возврату. В этом случае таможенное учреждение составляет справку на обратный их провоз. Справка прикладывается к накладной для выдачи получателю и дает ему право в течение 3 месяцев со дня прибытия груза на станцию назначения возвратить перевозочные приспособления или порожнюю тару обратно.

Возврат перевозочных приспособлений или порожней тары должен производиться через те же пограничные станции, через которые они следовали с грузом.

Статья 12
Ответственность за сведения, внесенные в накладную. Штрафы

§ 1. Отправитель несет ответственность за правильность сведений и заявлений, указанных им в накладной. Он несет ответственность за все последствия от неправильного, неточного или неполного указания этих сведений и заявлений, а также от того, что они внесены в несоответствующую графу накладной.

§ 2. Железная дорога имеет право проверить правильность сведений и заявлений, указанных отправителем в накладной.

Если при приеме груза на станции отправления в накладной будут обнаружены неправильности, то отправитель обязан составить новую накладную, если согласно§ 5 статьи 7 исправление накладной не допускается.

Проверка содержания груза в пути следования может быть произведена только при условии, если она вызывается таможенными и другими правилами, а также целями обеспечения безопасности движения поездов и сохранности груза в пути следования.

Если в результате проверки груза, произведенной в пути следования или на станции назначения, выяснилось, что сведения, указанные в накладной отправителем, не соответствуют действительности, то станция, производившая проверку, должна об этом составить коммерческий акт в соответствии со статьей 18 и сделать отметку об акте в накладной в графе «Коммерческий акт».

В этом случае сумма расходов, связанных с проверкой, вписывается в накладную и взыскивается с отправителя, если проверка производилась дорогой отправления, или с получателя, если проверка производилась дорогой назначения. Если проверка производилась на транзитной железной дороге, эти расходы взыскиваются с отправителя или получателя в зависимости от того, кто из них должен оплачивать провозные платежи за перевозку по данной транзитной железной дороге. В случаях, когда провозные платежи за транзитные железные дороги оплачивает отправитель или получатель через плательщика (экспедиторскую организацию, фрахтового агента и др.), имеющего договор с транзитной железной дорогой на оплату провозных платежей, эти расходы взыскиваются с плательщика (экспедиторской организации, фрахтового агента и др.) по внутренним правилам, действующим на транзитных железных дорогах.

При обнаружении в накладной неправильного наименования груза провозная плата за весь путь следования исчисляется по тарифному классу, предусмотренному для действительно перевозимого груза, и взимается в соответствии со статьей 15.

§ 3. Штраф взыскивается при неправильном, неполном и неточном указании в накладной сведений и заявлений, в результате чего:
1) были приняты к перевозке грузы, не допускаемые к перевозке на основании пунктов 1–6 § 1 статьи 4;
2) грузы, допускаемые к перевозке на основании 7 статьи 5 только с соблюдением особых условий, были приняты к перевозке без соблюдения условий, предусмотренных для данного груза;
3) при погрузке груза отправителем был допущен перегруз вагона сверх его максимальной грузоподъемности (§ 6 статьи 9).

Штрафы по пунктам 1 и 2 данного параграфа взыскиваются в соответствии со статьей 15 в пятикратном размере провозной платы за перевозку по железной дороге, на которой было обнаружено такое нарушение.

Штраф по пункту 3 данного параграфа взыскивается в соответствии со статьей 15 в пятикратном размере провозной платы за перевозку излишка массы груза по железной дороге, на которой был обнаружен этот излишек. Этот штраф не подлежит взысканию, если в соответствии с внутренними правилами, действующими на железной дороге отправления, отправитель сделал в накладной в графе «Особые заявления отправителя» запись о необходимости взвешивания железной дорогой загруженного вагона.

Предусмотренные настоящим параграфом штрафы железная дорога вправе взыскивать независимо от возмещения возможного ущерба и других штрафов, уплачиваемых отправителем /получателем в соответствии с настоящим Соглашением.

§ 4. В случае перегруза вагона сверх его максимальной грузоподъемности:
1) излишек массы груза, обнаруженный на дороге отправления, выгружается и предоставляется в распоряжение отправителя;
2) излишек массы груза, обнаруженный на транзитной железной дороге или на дороге назначения, выгружается железной дорогой и направляется на станцию назначения по возможности одновременно с основной отправкой по досылочной дорожной ведомости, составленной в необходимом количестве экземпляров;
3) провозная плата и сборы за выгрузку, погрузку и перевозку излишка массы груза взыскиваются, как за самостоятельную отправку, и вписываются в основную накладную.

Эти правила применяются также в тех случаях, когда из-за неправильной массы груза, указанной отправителем в накладной, окажется превышение допускаемой нагрузки на ось вагона (§ 3 статьи 8).

Статья 13
Тарифы. Исчисление провозных платежей и штрафов

§ 1. Провозные платежи, под которыми понимаются плата за перевозку груза, проезд проводника, водителя автопоезда, дополнительные сборы и другие расходы, возникшие за период от приема груза к перевозке до его выдачи получателю, исчисляются по следующим тарифам, действующим в день заключения договора перевозки:
1) в сообщении между станциями железных дорог соседних стран за перевозку по железным дорогам страны отправления и страны назначения – по тарифам, применяемым железными дорогами этих стран для таких перевозок или по прямому тарифу, если этими железными дорогами установлен прямой тариф;
2) в сообщении через транзитные дороги за перевозку по железным дорогам страны отправления и страны назначения – по тарифам, применяемым железными дорогами этих стран для таких перевозок, а за перевозку по транзитным железным дорогам – по применяемому для данной международной перевозки транзитному тарифу.

§ 2. Плата за перевозку груза исчисляется по кратчайшему расстоянию, определенному применяемым тарифом, в направлении через те пограничные станции, которые указаны в накладной отправителем.

Если груз перевозился через другие пограничные станции по более короткому пути, чем указал отправитель в накладной, то плата исчисляется за кратчайшее расстояние, определяемое применяемым тарифом, в направлении через эти пограничные станции.

§ 3. Провозные платежи и штрафы за перевозку по дорогам страны отправления и страны назначения исчисляются в местной валюте, а платежи и штрафы за перевозку по транзитным железным дорогам – в валюте транзитного тарифа, применяемого заинтересованными железными дорогами для данной международной перевозки.

§ 4. Железной дороге должны быть возмещены произведенные ею расходы по перевозкам, не предусмотренные применяемыми тарифами, как, например, расходы по исправлению погрузки, расходы по перегрузке, связанной с исправлением погрузки, расходы по исправлению тары и упаковки, необходимой для сохранности груза, расходы по укрытию груза брезентами и за пользование самими брезентами в том случае, когда такое укрытие не лежит на обязанности железной дороги. Эти расходы должны быть установлены отдельно для каждой отправки и подтверждены соответствующими документами.

Указанные расходы вписываются железной дорогой в накладную и взыскиваются с отправителя, если расходы возникли на железной дороге отправления, или с получателя, если они возникли на железной дороге назначения. Если эти расходы возникли на транзитной железной дороге, они взыскиваются с отправителя или получателя в зависимости от того, кто из них оплачивает провозные платежи за перевозку по данной транзитной дороге. В случаях, когда провозные платежи за транзитные железные дороги оплачивает отправитель или получатель через плательщика (экспедиторскую организацию, фрахтового агента и др.), имеющего договор с транзитной железной дорогой на оплату провозных платежей, эти расходы взыскиваются с плательщика (экспедиторской организации, фрахтового агента и др.) по внутренним правилам, действующим на транзитных железных дорогах.

§ 5. Если в пути следования окажется необходимым перегрузить груз из одного в один или более вагонов той же ширины колеи, то провозная плата исчисляется, как за одну отправку по тому вагону, в котором был погружен груз на станции отправления и который был указан первоначально в накладной. Если такая перегрузка в пути следования вызвана причинами, не зависящими от отправителя, то плата за перегрузку груза не взыскивается.

§ 6. За перегрузку грузов в вагон другой ширины колеи или перестановку тележек вагонов на пограничных станциях дополнительные сборы (включая расходы, связанные с предоставлением железной дорогой приспособлений и материалов для крепления перегружаемого груза: стойки, проволока, гвозди, прокладки и т.п.) исчисляются:
1) если перегрузку грузов или перестановку вагонов на тележки другой ширины колеи производит железная дорога назначения – в соответствии с внутренним тарифом, действующим на этой дороге;
2) в остальных случаях – в соответствии с применяемым для данной международной перевозки транзитным тарифом.

Статья 14
Срок доставки груза

§ 1. Срок доставки определяется на весь путь следования груза исходя из следующих норм:
1) для грузов большой скорости:
1.1. срок на отправление – 1 сутки;
1.2. срок на перевозку груза мелкой отправкой или в среднетоннажном контейнере на каждые начатые 200 тарифных километров в пределах каждой железной дороги, участвующей в перевозке – 1 сутки;
1.3. срок на перевозку груза повагонной, контрейлерной отправкой или в крупнотоннажном контейнере на каждые начатые 320 тарифных километров в пределах каждой железной дороги, участвующей в перевозке – 1 сутки;
1.4. срок на перевозку груза повагонной отправкой, перевозимого с пассажирскими поездами (§ 4 статьи 7), на каждые начатые 420 тарифных километров в пределах каждой железной дороги, участвующей в перевозке – 1 сутки;
2) для грузов малой скорости:
2.1. срок на отправление – 1 сутки;
2.2. срок на перевозку груза мелкой отправкой или в среднетоннажном контейнере на каждые начатые 150 тарифных километров в пределах каждой железной дороги, участвующей в перевозке – 1 сутки;
2.3. срок на перевозку груза повагонной, контрейлерной отправкой или в крупнотоннажном контейнере на каждые начатые 200 тарифных километров в пределах каждой железной дороги, участвующих в перевозке – 1 сутки.

Течение срока доставки груза начинается с 0.00 ч дня, следующего за днем, в который приняты к перевозке груз и накладная. Если груз принят с предварительным до отправления хранением, то срок доставки начинается с 0.00 ч дня, следующего за днем, в который этот груз назначен к погрузке. О дне погрузки груза в накладной должна быть сделана отметка.

§ 2. Срок на перевозку исчисляется по действительно пройденному грузом расстоянию между станцией отправления и станцией назначения.

§ 3. Срок доставки удлиняется на 2 суток:
1) при перегрузке груза в вагоны другой ширины колеи;
2) при перестановке вагонов на колесные пары другой ширины колеи;
3) при паромной переправе вагонов.

§ 4. При перевозке негабаритных грузов срок доставки, указанный в § 1, и при удлинении согласно § 3 настоящей статьи увеличивается на 100%.

§ 5. Срок доставки удлиняется на время:
1) задержки для выполнения таможенных и других правил;
2) перерыва в сообщении, происшедшего не по вине железной дороги и временно препятствующего началу или продолжению перевозки;
3) задержки, происшедшей в результате изменения договора перевозки;
4) задержки для проверки, соответствует ли груз данным в накладной или соблюдены ли меры предосторожности по грузам, перевозимым на особых условиях, если при проверке будет обнаружено несоответствие;
5) задержки на станциях, вызванной поением и выводкой из вагона живности или ветеринарным осмотром ее;
6) затраченное на выгрузку излишка массы, исправление груза или его тары или упаковки, а также на перегрузку или исправление погрузки, произведенные по вине отправителя;
7) других задержек, происшедших по вине отправителя или получателя.

О причинах задержки груза, которые дают право железной дороге на удлинение срока доставки, и продолжительности этой задержки железной дорогой должна быть сделана отметка в накладной в графе «Удлинение срока доставки».

§ 6. Срок доставки считается выполненным, если груз прибыл на станцию назначения до истечения срока доставки и может быть передан в распоряжение получателя, о чем железная дорога уведомляет получателя. Порядок уведомления получателя определяется внутренними правилами, действующими на железной дороге назначения.

Если в соответствии с внутренними правилами,действующими на железной дороге назначения, груз доставляется получателю по указанному в накладной адресу, то срок доставки считается выполненным, когда груз доставлен получателю до истечения срока доставки.

В тех случаях, когда груз перегружен на пограничной станции и часть его следует по досылочной дорожной ведомости, срок доставки исчисляется по той части груза, которая прибыла по основной накладной.

§ 7. Отправитель и участвующие в перевозке железные дороги могут согласовать другие сроки доставки.

РАЗДЕЛ III. ВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ

Статья 15
Уплата провозных платежей

§ 1. Провозные платежи, исчисленные в соответствии со статьей 13, взимаются:
1) за перевозку по железным дорогам отправления – с отправителя на станции отправления или в соответствии с действующими на железных дорогах отправления внутренными правилами;
2) за перевозку по железным дорогам назначения – с получателя на станции назначения или в соответствии с действующими на железных дорогах назначения внутренными правилами;

3) за перевозку по транзитным железным дорогам – с отправителя на станции отправления или с получателя на станции назначения. При перевозке через несколько транзитных железных дорог допускается оплата за перевозку по одной или нескольким транзитным железным дорогам отправителем, а по остальным дорогам – получателем. Указанный порядок оплаты провозных платежей возможен при наличии соответствующих договоров между железными дорогами; СОП
4) за перевозку по транзитным железным дорогам – с отправителя или получателя через плательщика (экспедиторскую организацию, фрахтового агента и др.), имеющего договор с каждой транзитной железной дорогой на оплату провозных платежей.

§ 2. Если отправитель принимает на себя уплату провозных платежей за перевозку по транзитным железным дорогам, то он должен в накладной в графе «Отправителем приняты платежи за следующие транзитные дороги» указать сокращенные наименования этих дорог в соответствии с Приложением 12.5.

Если отправитель не принимает на себя уплату провозных платежей ни за одну транзитную железную дорогу, то он должен в накладной в графе «Отправителем приняты платежи за следующие транзитные дороги» сделать отметку «НЕТ». Провозные платежи, не принятые на себя отправителем за перевозку по транзитным железным дорогам, считаются переведенными на получателя и должны быть с него взысканы станцией назначения.
В случаях когда отправитель не проставил в накладной в графе «Отправителем приняты платежи за следующие транзитные дороги» требуемую отметку «НЕТ», провозные платежи за перевозку по транзитным железным дорогам считаются переведенными на получателя и должны быть с него взысканы станцией назначения.
В случаях, когда, в соответствии с применяемым для данной международной перевозки транзитным тарифом, провозные платежи за перевозку по транзитным железным дорогам обязан оплатить отправитель, перевод этих платежей на получателя не допускается.

СОП

§ 3. При перевозке грузов между двумя соседними странами сборы за перегрузку груза в вагоны другой ширины колеи или перестановку вагонов на тележки другой ширины колеи на пограничной станции взыскиваются с получателя как в случае выполнения этих работ дорогой принимающей (пункт 1 § 6 статьи 13), так и дорогой сдающей (пункт 2 § 6 статьи 13).

При перевозке грузов по транзитным железным дорогам сборы за перегрузку груза в вагоны другой ширины колеи или перестановку вагонов на тележки другой ширины колеи на пограничных станциях дороги отправления и транзитных дорог, исчисленные в соответствии с пунктом 2 § 6 статьи 13, взыскиваются с отправителя, получателя или с плательщика (экспедиторской организации, фрахтового агента и др.), в зависимости от того, кто из них производит оплату провозных платежей по транзитным железным дорогам. Сборы за перегрузку грузов в вагоны другой ширины колеи или перестановку вагонов на тележки другой ширины колеи на пограничных станциях железных дорог назначения, исчисленные в соответствии с пунктом 1 § 6 статьи 13, взыскиваются с получателя.

§ 4. Если получатель отказался от приема груза, то все провозные платежи и штрафы, относящиеся к перевозке этого груза, уплачивает отправитель.

§ 5. В случае неправильного применения тарифов или ошибок в расчете при исчислении провозных платежей, а также в случае невзыскания платежей недобор подлежит уплате, а перебор – возврату. Расчеты недоборов и переборов по провозным платежам произволдятся в соответствии со ставками тарифов, которые действовали на момент заключения договора перевозки.

Железная дорога, которая производит расчет с отправителем или получателем, взыскивает недоборы или возвращает переборы в соответствии с внутренними правилами, действующими на этой дороге.

Недоборы и переборы по одной накладной до 5 швейцарских франков не подлежат взысканию или возврату.

§ 6. Провозные платежи и штрафы взимаются железными дорогами в валюте страны, где производится уплата.

Если провозные платежи не выражены в валюте страны, в которой они должны быть взысканы, то они пересчитываются в валюту этой страны по курсу дня и места платежа.

§ 7. Условия этой статьи не применяются, если между станциями железных дорог двух соседних стран установлен прямой тариф, предусматривающий иной порядок взимания провозных платежей.

Статья 16
Наложенные платежи и ссуды

Наложенные платежи и ссуды не допускаются.

Статья 17
Выдача груза. Розыск груза

§ 1. По прибытии груза на станцию назначения железная дорога обязана выдать груз, оригинал накладной и лист уведомления о прибытии груза (листы 1 и 5 накладной) получателю по уплате им железной дороге всех причитающихся по накладной провозных платежей; получатель обязан оплатить провозные платежи и принять груз.

В соответствии с внутренними правилами, действующими на железной дороге назначения, выдача груза может быть произведена до оплаты получателем провозных платежей.

Получатель может отказаться от приема груза лишь в тех случаях, когда качество груза вследствие повреждения, порчи или по другим причинам изменилось настолько, что исключается возможность частичного или полного использования его по первоначальному назначению.

§ 2. Все причитающиеся железной дороге по накладной платежи уплачиваются получателем полностью, даже если часть указанного в накладной груза отсутствует. Получатель имеет в этом случае право получить обратно в претензионном порядке согласно статье 29 уплаченные по накладной платежи за невыданную часть груза.

§ 3. Тарные грузы, масса которых определяется при упаковке и указывается на каждом грузовом месте, а также грузовые места одинаковой стандартной массы выдаются при исправной таре или упаковке без взвешивания.

§ 4. В остальном выдача груза производится в соответствии с внутренними правилами, действующими на железной дороге назначения.

§ 5. Если в течение 30 дней по истечении срока доставки груза он не выдан получателю, то отправитель или получатель имеет право подать на железную дорогу заявление о розыске груза.

Заявление подается отправителем на станцию отправления или получателем на станцию назначения по форме Приложения 15 в двух экземплярах с одновременным предъявлением дубликата накладной (листа 3 накладной) или оригинала накладной и листа уведомления о прибытии груза (листов 1 и 5 накладной) не позднее 3 месяцев по истечении срока доставки груза.

Станция отправления или назначения подтверждает получение заявления наложением календарного штемпеля и подписью работника станции, принявшего заявление, на обоих экземплярах заявления; один экземпляр возвращается заявителю.

Заявление о розыске груза не является предъявлением претензии согласно статье 29.

§ 6. Получатель может считать груз утраченным, если этот груз не был выдан получателю в течение 30 дней после истечения срока доставки, исчисленного согласно статье 14, и станцией назначения была сделана отметка «Груз не прибыл» в графе «Наименование груза» дубликата накладной (листа 3 накладной) или оригинала накладной и листа уведомления о прибытии груза (листов 1 и 5 накладной), предъявленных получателем. Эта отметка должна удостоверяться календарным штемпелем станции назначения.

Однако если груз прибыл на станцию назначения по истечении указанного срока, то она должна поставить об этом в известность получателя. Получатель обязан принять груз, если он прибыл не позднее 6 месяцев после истечения срока доставки, и возвратить железной дороге суммы, которые она уплатила ему в качестве возмещения за утрату груза, возврата провозных платежей и других расходов по перевозке груза.

Если возмещение за утрату и расходы по перевозке груза были уплачены отправителю, то отправитель это возмещение обязан возвратить железной дороге. При этом за получателем сохраняется право предъявить к железной дороге претензию об уплате штрафа за просрочку в доставке груза, а также о возмещении за частичную утрату, недостачу массы, повреждение, порчу найденного груза или снижение его качества по другим причинам.

Статья 18
Коммерческий акт

§ 1. Железная дорога должна составить коммерческий акт, если во время перевозки или выдачи груза она производит проверку состояния груза, его массы или количества мест, а также наличия накладной и при этом устанавливает:
1) полную или частичную утрату груза, недостачу массы, его повреждение, порчу или снижение качества груза по другим причинам;
2) несоответствие между сведениями, указанными в накладной, и грузом в натуре о наименовании, массе, количестве мест груза, знаках (марках) и номерах мест груза, наименовании получателя и станции назначения;
3) отсутствие накладной или отдельных ее листов по данному грузу или груза по данной накладной;
4) отсутствие или недостачу отправительских перевозочных приспособлений, указанных в накладной.

Коммерческий акт составляется также в случае обнаружения порожнего приватного или сданного в аренду вагона без накладной или обнаружения накладной без вагона.

Станция, установившая одну или несколько таких неисправностей, составляет коммерческий акт по форме Приложения 16.

Однако коммерческий акт составляется лишь в тех случаях, когда вышеуказанные неисправности могли произойти исключительно с момента приема груза к перевозке до момента выдачи его получателю.

О составлении коммерческого акта станция должна сделать отметку в накладной в графе «Коммерческий акт».

§ 2. Если получатель в процессе выдачи ему груза обнаруживает какую-либо неисправность, указанную в § 1 данной статьи, а коммерческий акт по этой неисправности железной дорогой не составлен, то получатель должен незамедлительно обратиться к станции назначения о составлении коммерческого акта.

Станция назначения может отказаться от составления коммерческого акта в случае, если:
1) исключено, что указанная неисправность произошла в течение времени с момента приема груза к перевозке до его выдачи получателю;
2) уменьшение массы груза не превышает нормы, указанной в § 5 данной статьи.

§ 3. Если внутренними правилами, действующими на железной дороге назначения, допускается составление коммерческого акта после выдачи груза получателю, то получатель имеет право обратиться к станции назначения о составлении коммерческого акта и после выдачи груза по какой-либо неисправности, указанной в § 1 данной статьи, которую обнаружить внешним осмотром при выдаче груза было невозможно. Такое обращение к станции назначения должно быть сделано получателем незамедлительно после установления им неисправности груза и не позднее чем через 3 суток после выдачи груза. До составления станцией назначения коммерческого акта получатель не должен изменять состояние груза, если это не является необходимым для его предохранения от увеличения неисправности. Пломбы или запорно-пломбировочные устройства, снятые получателем с вагона, контейнера, автопоезда, съемного автомобильного кузова, полуприцепа, автомобиля, трактора и другой самоходной машины после их выдачи ему, должны быть переданы им станции назначения.

Станция назначения может отказаться от составления коммерческого акта в случаях, если:
1) внутренними правилами, действующими на железной дороге назначения, не допускается составление коммерческого акта после выдачи груза;
2) обращение получателя к станции назначения не было сделано им незамедлительно после установления им неисправности и не было сделано в пределах 3 суток после выдачи груза;
3) состояние груза было изменено получателем, хотя это не являлось необходимым для предохранения груза от увеличения неисправности;
4) исключено, что указанная неисправность произошла в течение времени с момента приема груза к перевозке до его выдачи получателю;
5) при уменьшении массы груза не превышаются нормы, указанные в § 5 настоящей статьи;
6) получатель не передает станции назначения пломбы или запорно-пломбировочные устройства, снятые с вагона, контейнера, автопоезда, съемного автомобильного кузова, полуприцепа, автомобиля, трактора и другой самоходной машины.

§ 4. Если станция назначения при проверке обращения получателя о составлении коммерческого акта, внесенного в соответствии с § 2 или 3 данной статьи, установит, что это обращение необоснованное, то станция назначения имеет право требовать от получателя возмещения ее расходов, связанных с проверкой этого обращения, а также оплаты получателем штрафов, если это предусмотрено внутренними правилами, действующими на железной дороге назначения.

§ 5. Если при проверке в пути следования или на станции назначения масса груза, указанного в § 1 статьи 24, который вследствие своих особых естественных свойств подвержен уменьшению массы во время перевозки, будет установлено уменьшение массы груза по сравнению с массой, указанной в накладной, то коммерческий акт об уменьшении массы груза должен составляться только в том случае, если это уменьшение будет превышать норму, установленную в § 1 статьи 24. Если же определенная при проверке недостающая масса груза не превышает норму, установленную в § 1 статьи 24, то коммерческий акт не должен составляться; в этом случае сведения об установленной при проверке массе груза вносятся в накладную в графу «Отметки железной дороги».

Если при проверке в пути следования или на станции назначения массы груза, который вследствие своих особых естественных свойств не подвержен ее уменьшению во время перевозки, будет установлено уменьшение массы груза по сравнению с массой, указанной в накладной, то коммерческий акт о таком уменьшении массы груза составляется только в том случае, если недостающая масса груза отличается от его массы, указанной в накладной, более чем на 0,2%. Если же масса груза, определенная при проверке, отличается от массы, указанной в накладной, не более чем на 0,2%, то масса груза, указанная в накладной, считается правильной. Таким же порядком оформляется установление излишка массы груза при ее проверке.

§ 6. Коммерческий акт подписывается должностными лицами станции, указанными в форме Приложения 16. При составлении коммерческого акта на станции назначения он должен быть подписан также получателем или лицом, уполномоченным им на получение груза.

Если получатель не согласен со сведениями, помещенными в коммерческом акте, он может внести в него свои замечания по таким сведениям, если это допускается внутренними правилами, действующими на железной дороге назначения.

§ 7. Для установления причин и размера утраты, недостачи массы груза, повреждения, порчи или снижения качества груза по другим причинам, а также для определения размера ущерба может быть произведена экспертиза в соответствии с внутренними законами и правилами страны назначения груза.

§ 8. Один экземпляр коммерческого акта выдается получателю порядком, предусмотренным во внутренних правилах, действующих на железной дороге назначения.

§ 9. Положения § 2–8 данной статьи, относящиеся к получателю груза, действуют соответственно для отправителя, если груз согласно пункту 1 § 2 статьи 20 возвращается в адрес отправителя, или направляется для третьего лица, если груз выдается ему в соответствии с внутренними правилами, указанными в § 3 статьи 21.

Статья 19
Залоговое право железной дороги

§ 1. В обеспечение всех платежей, вытекающих из договора перевозки, железная дорога имеет залоговое право на груз. Это право остается в силе до тех пор, пока груз находится в ведении железной дороги.

§ 2. Действие залогового права определяется внутренними законами и правилами той страны, где должна происходить выдача груза.

РАЗДЕЛ IV. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ

Статья 20
Право и порядок изменения договора перевозки

§ 1. Право изменения договора перевозки принадлежит отправителю, а также получателю.

При перевозке грузов в Социалистическую Республику Вьетнам, Китайскую Народную Республику и Корейскую Народно-Демократическую Республику в адрес получателей, когда ими являются согласно накладной государственные организации, переадресовка таких грузов на пограничных станциях страны назначения производится уполномоченными внешнеторговых организаций этих стран.

§ 2. Отправитель может произвести следующие изменения договора перевозки:
1) взять груз со станции отправления;
2) изменить станцию назначения:

при этом в случае необходимости следует указать пограничные станции, через которые после изменения договора перевозки должен проследовать груз, и плательщика за транзитные железные дороги, появившиеся в результате изменения договора перевозки, если оплата провозных платежей по этим дорогам производится через плательщика (экспедитора, фрахтового агента и др.);
3) изменить получателя груза;
4) возвратить груз на станцию отправления.

§ 3. Получатель может произвести следующие изменения договора перевозки:
1) изменить станцию назначения груза в пределах страны назначения;
2) изменить получателя груза.

При этом получатель может произвести изменение договора перевозки на основе настоящего Соглашения только на входной пограничной станции страны назначения и только тогда, когда груз еще не отправлен с этой станции. В том случае, когда груз уже проследовал входную пограничную станцию страны назначения, изменение договора перевозки получателем производится только в соответствии с внутренними правилами, действующими на железной дороге назначения.

§ 4. Изменение договора перевозки, которое приведет к делению груза на части, не допускается.

§ 5. Изменение договора перевозки производится на основании письменного заявления отправителя или получателя по форме Приложения 17. Дорога назначения может применять форму заявления об изменении договора перевозки получателем, установленную внутренними правилами, действующими на этой железной дороге.

Отправитель должен заполнить заявление об изменении договора перевозки в соответствии с предписаниями § 2 статьи 7 относительно его перевода на рабочие языки ОСЖД.

Заявление об изменении договора перевозки должно быть составлено на каждую отправку отдельно в одном экземпляре и подано отправителем на станцию отправления, а получателем – на входную пограничную станцию страны назначения. Текст заявления должен быть помещен отправителем в графе дубликата накладной (листа 3 накладной) «Наименование груза», который одновременно с заявлением должен быть предъявлен железной дороге.

Заявление получателя об изменении договора перевозки может быть подано также на несколько отправок, если они перевозятся группой вагонов и если изменение договора перевозки этих грузов производится на одну и ту же станцию и в адрес одного и того же получателя.

Станция отправления подтверждает получение заявления об изменении договора перевозки наложением календарного штемпеля на дубликат накладной под заявлением отправителя, а также подписью работника станции, принявшего заявление, после чего она возвращает дубликат накладной отправителю.

Заявление получателя об изменении договора перевозки может быть представлено им без предъявления дубликата накладной.

§ 6. О поступившем заявлении отправителя об изменении договора перевозки станция отправления или пограничная станция, если груз проследовал эту станцию, должна за счет отправителя сообщить телеграммой станциям пути следования, а также станции назначения. Телеграмма должна быть подтверждена направлением подлинного заявления об изменении договора перевозки на ту станцию, на которой груз был задержан согласно телеграмме. Однако эта станция должна изменить договор перевозки на основании телеграфного уведомления станции отправления, не ожидая получения письменного заявления отправителя.

Железная дорога не несет в этом случае ответственности за возможные искажения телеграфом заявления отправителя.

§ 7. Право отправителя на изменение договора перевозки прекращается с момента получения накладной получателем или прибытия груза на входную пограничную станцию дороги назначения, если на ней имеется письменное заявление получателя или телеграфное уведомление станции назначения о заявлении получателя об изменении договора перевозки.

§ 8. Отправитель не отвечает за последствия, возникающие в результате изменения договора перевозки, произведенного на основании письменного заявления получателя или телеграфного уведомления станции назначения

§ 9. Изменение договора перевозки может быть произведено один раз отправителем и один раз получателем.

§ 10. Железная дорога имеет право отказать в изменении договора перевозки или задержать осуществление этого изменения только в случаях, если:
1) это неосуществимо для станции железной дороги назначения, которая должна изменить договор перевозки, в момент получения письменного заявления или телеграфного уведомления станции отправления или станции назначения;
2) это может нарушить эксплуатацию железной дороги;
3) этому противоречат внутренние законы и правила стран, железные дороги которых участвуют в перевозке;
4) при изменении станции назначения стоимость груза не покрывает всех предполагаемых расходов по перевозке до новой станции назначения, кроме случаев, когда сумма этих расходов вносится немедленно или гарантируется.

§ 11. В случаях, указанных в § 10 настоящей статьи, железная дорога должна по возможности немедленно известить отправителя или получателя о препятствиях, не допускающих изменения договора перевозки.

Если железная дорога не могла предвидеть эти препятствия и изменила договор перевозки, то отправитель или получатель в зависимости от того, кто подал заявление об изменении договора перевозки, несет ответственность за все возникающие от этого последствия.

§ 12. Исчисление и взыскание провозных платежей при изменении договора перевозки производятся в соответствии со статьями 13 и 15 с учетом следующих особенностей:
1) если груз должен быть выдан на станции по пути его следования, то провозные платежи исчисляются и взыскиваются только за перевозку до этой станции. Если груз уже прошел новую станцию назначения и железная дорога возвращает его на эту станцию, то, кроме провозных платежей за перевозку до станции задержания груза, начисляется и взыскивается отдельно плата за перевозку от станции задержания груза до новой станции назначения груза;
2) если груз должен быть отправлен на новую станцию, лежащую дальше станции первоначального назначения, или отправлен на станцию, не находящуюся на пути первоначального следования груза, то провозные платежи исчисляются и взыскиваются отдельно за перевозку до первоначальной станции назначения или до станции задержания груза и от этой станции задержания груза до новой станции назначения;
3) если груз должен быть возвращен обратно на станцию отправления, то провозные платежи исчисляются и взыскиваются с отправителя за перевозку до той станции, с которой будет возвращен груз, и отдельно за перевозку от этой станции до станции отправления.

§ 13. За изменение договора перевозки взимается сбор. Этот сбор исчисляется в соответствии с внутренними правилами, действующими на железной дороге, которая производит изменение договора перевозки, и взимается в соответствии со статьей 15.

Если вследствие изменения договора перевозки произойдет задержка в перевозке или выдаче груза не по вине железной дороги, то дополнительные сборы, штрафы и другие расходы за время задержки, как то: за хранение груза, простой вагонов и прочее, за исключением штрафа за простой вагонов на транзитных железных дорогах, исчисляются в соответствии с внутренними правилами и тарифами, действующими на той железной дороге, на которой произошла задержка. За простой вагонов на транзитных железных дорогах, вызванный изменением договора перевозки, штраф исчисляется согласно применяемому для данной международной перевозки транзитному тарифу.

Дополнительные сборы, штраф за простой вагонов и другие расходы подтверждаются соответствующими документами и вписываются в накладную для взыскания с отравителя, получателя или плательщика (экспедиторской организации, фрахтового агента и др.) в зависимости от того, кто из них оплачивает транзитные провозные платежи в соответствии со статьей 15.

Статья 21
Препятствия к перевозке и выдаче груза

§ 1. Если на станции отправления или в пути следования возникают препятствия к перевозке груза, то железная дорога решает, нужно ли запросить указание отправителя или целесообразнее произвести перевозку груза до станции назначения с изменением пути следования. Железная дорога имеет право взыскать провозную плату за измененный путь следования и располагать соответствующим дополнительным сроком доставки, кроме случаев, когда вина падает на железную дорогу.

§ 2. При отсутствии другого пути следования или если перевозка невозможна по другим причинам, а также при возникновении препятствия к выдаче груза станция, на которой возникло препятствие, незамедлительно по телеграфу через станцию отправления извещает об этом отправителя и запрашивает его указаний. При этом станция сообщает отправителю все необходимые сведения, которыми она располагает.

Однако станция не обязана запрашивать указаний отправителя при возникновении препятствия временного характера, вызванного причиной, указанной в пункте 1 § 3 статьи 3.

Отправитель может в накладной в графе «Особые заявления отправителя» дать указания о том, как поступить с грузом, если появятся препятствия к перевозке или выдаче груза. Если по усмотрению железной дороги эти указания не могут быть выполнены, то железная дорога должна затребовать от отправителя новых указаний.

На основании полученной телеграммы о препятствиях к перевозке или выдаче груза станция отправления незамедлительно извещает об этом отправителя по установленной форме или порядком, установленным внутренними правилами. Отправитель обязан записать на обороте извещения указание о том, как поступить с грузом, и возвратить это извещение станции или сообщить свои указания порядком, установленным внутренними правилами.

При возврате извещения или сообщении указаний порядком, установленным внутренними правилами отправитель обязан предъявить станции отправления дубликат накладной (лист 3 накладной) для внесения соответствующих указаний отправителя. При непредъявлении отправителем дубликата накладной его указание, сделанное на обороте извещения или сообщ¸нное порядком, установленным внутренними правилами, считается недействительным и станция отправления сообщает станции, на которой возникло препятствие, об отсутствии указания отправителя. В этом случае дорога, на которой задержан груз, поступает с ним в соответствии с внутренними правилами, действующими на этой дороге.

В случае когда поступившее на станцию отправления извещение касается изменения пути следования или отказа получателя принять груз, отправитель может дать указание и без предъявления дубликата накладной.

Об указаниях отправителя станция отправления уведомляет станцию, на которой возникли препятствия. Расходы по уведомлению отправителя взыскиваются с отправителя дорогой отправления в соответствии с внутренними правилами, действующими на этой дороге.

Если препятствия к перевозке или выдаче груза возникли после того, как получатель изменил договор перевозки, железная дорога извещает об этом получателя, подавшего заявление об изменении договора перевозки. Расходы по извещению получателя взыскиваются дорогой назначения с получателя согласно внутренним правилам, действующим на дороге назначения.

§ 3. Если от отправителя, извещенного о препятствиях к перевозке или выдаче груза, в течение 8 суток, а по скоропортящимся грузам в течение 4 суток с момента направления ему извещения станцией, на которой возникли препятствия, не поступит никаких указаний или поступят невыполнимые указания, то с грузом надлежит поступить по внутренним правилам, действующим на той железной дороге, на которой возникли препятствия.

Если скоропортящимся грузам угрожает порча, железная дорога, на которой возникло препятствие к перевозке или выдаче груза, должна поступить с грузами в соответствии с внутренними правилами, действующими на этой железной дороге, не ожидая истечения 4-суточного срока.

§ 4. Если препятствия к перевозке прекратятся до получения указаний отправителя, стация, на которой возникли препятствия, направляет груз на станцию назначения, не ожидая указаний, и незамедлительно извещает об этом отправителя.

§ 5. Если груз был реализован, то вырученная от реализации сумма за вычетом причитающихся железной дороге провозных платежей в соответствии с § 1 статьи 13, штрафов и расходов, связанных с реализацией груза, выдается отправителю. Если вырученная от реализации груза сумма не покрывает начисленных платежей, то отправитель обязан уплатить разницу.

§ 6. Положения § 1, 3, 4 и 5 настоящей статьи применяются также к получателю, изменившему договор перевозки согласно статье 20.

§ 7. Если во время перевозки или выдачи груза по вине отправителя или получателя возникнут препятствия к его перевозке или выдаче, то железной дороге оплачиваются все расходы, понесенные ею из-за задержки перевозки или выдачи. Если же препятствия к перевозке или выдаче возникли не по вине отправителя или получателя, то железной дороге оплачиваются все расходы, возникшие в результате того, что отправитель или получатель на запрос железной дороги в связи с препятствиями к перевозке и выдаче не представил указаний в сроки, установленные в § 3 настоящей статьи, или же представленные ими указания были невыполнимыми.

Если такие препятствия возникнут на дороге отправления или на дороге назначения, то платежи по таким расходам исчисляются в соответствии с внутренними правилами и тарифами, действующими на этих железных дорогах.

Если такие препятствия возникнут на транзитных железных дорогах, то платежи по таким расходам исчисляются в соответствии с транзитным тарифом, применяемым заинтересованными дорогами для данной международной перевозки; если же в транзитном тарифе для таких случаев не предусмотрена оплата таких расходов, то исчисление платежей по ним осуществляется в соответствии с внутренними правилами и тарифами, действующими на соответствующих транзитных железных дорогах.

Все платежи по вышеуказанным расходам вписываются в накладную и взыскиваются с отправителя, получателя или с плательщика (экспедиторской организации, фрахтового агента и др.) в зависимости от того, кто из них производит оплату провозных платежей в соответствии со статьей 15.

§ 8. В случаях изменения договора перевозки по причине возникновения препятствий к перевозке или выдаче груза применяются соответствующие предписания статьи 20. В этих случаях предписания § 9 статьи 20 не применяются.

РАЗДЕЛ V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Статья 22
Солидарная ответственность железных дорог

§ 1. Железная дорога, принявшая груз к перевозке по накладной СМГС, ответственна за выполнение договора перевозки на всем пути следования груза до выдачи его на станции назначения, а в случае переотправки груза в страны, железные дороги которых не участвуют в настоящем Соглашении, – до оформления перевозки по накладной другого соглашения о прямом международном железнодорожном грузовом сообщении; в случае переотправки груза из стран, которые не участвуют в настоящем Соглашении, – после оформления перевозки груза по накладной СМГС.

§ 2. Каждая последующая железная дорога, принимая к перевозке груз вместе с накладной, вступает тем самым в этот договор перевозки и принимает на себя возникающие по нему обязательства.

Статья 23
Пределы ответственности

§ 1. Железная дорога ответственна в пределах условий, установленных настоящим разделом, за просрочку в доставке груза и за ущерб, возникший вследствие полной или частичной утраты, недостачи массы, повреждения, порчи или снижения качества груза по другим причинам за время с момента принятия груза к перевозке до выдачи его на станции назначения, а в случае переотправки груза в страны, железные дороги которых не участвуют в настоящем соглашении – до оформления перевозки груза по накладной другого соглашения о прямом международном железнодорожном грузовом сообщении.

Железная дорога несет ответственность за последствия утраты по ее вине сопроводительных документов, приложенных отправителем или таможенным учреждением к накладной в соответствии с § 1 и 3 статьи 11 и перечисленных в ней, а также за последствия невыполнения по ее вине заявлений об изменении договора перевозки, поданных в соответствии с § 2 и 3 статьи 20.

§ 2. Железная дорога в любом случае ее ответственности не должна возмещать убытки в большей сумме, чем при полной утрате груза.

§ 3. Железная дорога освобождается от ответственности за полную или частичную утрату груза, уменьшение массы, повреждение, порчу или снижение по другим причинам качества груза, принятого к перевозке, если полная или частичная утрата, уменьшение массы, повреждение, порча или снижение качества груза по другим причинам произошли:
1) вследствие обстоятельств, которые железная дорога не могла предотвратить и устранение которых от нее не зависело;
2) вследствие ненадлежащего качества груза, тары и упаковки при приеме его к перевозке на станции отправления или вследствие особых естественных и физических свойств груза, тары и упаковки, вызвавших их самовозгорание и поломку, в том числе бой и нарушение герметичности стеклянной, полиэтиленовой, металлической, деревянной, керамической и других видов тары и упаковки, ржавчину, внутреннюю порчу или тому подобные последствия;
3) по вине отправителя или получателя или вследствие их требований, в силу которых нельзя возложить вину на железную дорогу;
4) по причинам, связанным с погрузкой или выгрузкой груза, если погрузка или выгрузка производилась отправителем или получателем; факт погрузки груза отправителем устанавливается на основании записи, сделанной им в накладной в графе «Погружено» в соответствии с § 4 статьи 9; если в этой графе отсутствуют сведения о том, кем погружен груз, то считается, что погрузка производилась отправителем;
5) вследствие перевозки на открытом подвижном составе грузов, допускаемых к такой перевозке внутренними правилами, действующими на железной дороге отправления;
6) вследствие того, что отправитель или получатель или назначенные ими проводники груза не выполняли предписаний Приложения 3, а также вследствие того, что проводники не соответствовали требованиям, предъявляемым этими предписаниями;
7) вследствие отсутствия у груза тары или упаковки, необходимой для его перевозки согласно § 1 статьи 9, из-за чего не была обеспечена сохранность груза при его перевозке на всем пути его следования;
8) вследствие таких недостатков тары или упаковки груза, которые не могли быть обнаружены железной дорогой путем его наружного осмотра при приеме груза к перевозке на станции отправления, из-за чего не была обеспечена сохранность груза при перевозке на всем пути его следования;
9) вследствие того, что отправитель сдал к перевозке предметы, не допускаемые к перевозке, под неправильным, неточным или неполным наименованием;
10) вследствие того, что отправитель сдал к перевозке грузы, принимаемые к перевозке на особых условиях, под неправильным, неточным или неполным наименованием или без соблюдения предписанных настоящим Соглашением правил;
11) вследствие убыли массы груза по причине его особых естественных свойств, если эта убыль не превышает нормы, установленные в § 1 статьи 24;
12) вследствие того, что отправитель произвел погрузку груза в непригодный для перевозки данного груза вагон или контейнер, хотя эту непригодность он должен был определить в соответствии с § 4 статьи 9 или § 10 Приложения 8 при проверке состояния вагона или контейнера по его виду; факт погрузки груза отправителем устанавливается на основании записи, сделанной им в накладной в графе «Погружено» в соответствии с § 4 статьи 9; если в этой графе отсутствуют сведения о том, кем погружен груз, считается, что погрузка производилась отправителем;
13) вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения таможенных или других административных правил отправителем, получателем или уполномоченным лицом.

§ 4. Железные дороги освобождаются от ответственности:
1) за недостачу массы штучного груза, перевозимого в таре или в обвязке, если груз был выдан получателю при полном количестве мест, в исправной таре или обвязке и при отсутствии внешних признаков доступа к содержимому, которые могли бы явиться причиной недостачи массы груза;
2) за недостачу массы штучного груза, перевозимого без тары или обвязки, если груз был выдан получателю при полном количестве мест и при отсутствии внешних признаков доступа к грузу, которые могли бы явиться причиной недостачи массы груза;
3) за недостачу массы и количества мест груза, если груз, погруженный отправителем в вагон или контейнер, кузов автопоезда, съемный автомобильный кузов, полуприцеп, был выдан получателю за исправными пломбами или запорно-пломбировочными устройствами отправителя или станции отправления, наложенными в соответствии с положениями § 8 статьи 9 и § 8 и 10 Приложения 21 к СМГС, а также без внешних признаков доступа к грузу, которые могли бы явиться причиной недостачи массы и количества мест груза;
4) за полную или частичную утрату съемных и запасных частей, находящихся в запломбированных автопоездах, съемный автомобильный кузовах, полуприцепах, автомобилях, тракторах и других самоходных машинах, если эти автопоезда, съемный автомобильный кузова, полуприцепы, автомобили, тракторы и другие самоходные машины были выданы получателю за исправными пломбами или запорно-пломбировочными устройствами отправителя, наложенными в соответствии с предписаниями § 3 Приложения 7 к СМГС и § 8 и 10 Приложения 21 к СМГС, а также без повреждения и без внешних признаков доступа, которые могли бы явиться причиной полной или частичной утраты съемных и запасных частей.

К пломбам или запорно-пломбировочным устройствам отправителя или станции отправления приравниваются исправные пломбы таможенных органов и пломбы или запорно-пломбировочные устройства любой участвующей в перевозке железной дороги, наложенные в соответствии с положениями § 8 статьи 9, § 3 Приложения 7 к СМГС и § 8 и 10 Приложения 21 к СМГС, если в целях пограничного и таможенного контроля, а также санитарных, фитопатологических и других видов проверок имело место вскрытие вагонов, контейнеров, автопоездов, съемных автомобильных кузовов, полуприцепов, автомобилей, тракторов и других самоходных машин и как следствие – замена первоначально наложенных пломб или запорно-пломбировочных устройств. Если в пути следования вышеуказанный пограничный, таможенный контроль и другие виды проверок проводились неоднократно, то к пломбам или запорно-пломбировочным устройствам отправителя или станции отправления приравниваются все исправные пломбы или запорно-пломбировочные устройства таможенных органов или пограничных станций, наложенные при этом контроле или проверках.

Вскрытие вагонов, контейнеров, автопоездов, съемных автомобильных кузовов, полуприцепов, автомобилей, тракторов и других самоходных машин и замена пломб или запорно-пломбировочнᖻх устройств удостоверяется актом вскрытия вагона, контейнера, автомобиля, трактора, автопоезда, съемного автомобильного кузова, полуприцепа или другой самоходной машины для проведения пограничного, таможенного, санитарного, фитопатологического и других видов контроля и проверок по форме Приложения 18, составляемым железной дорогой, или соответствующей отметкой о вскрытии, вносимой железной дорогой в накладную в графу «Отметки железной дороги». Акт вскрытия заверяется подписями соответствующих лиц, осуществлявших контроль, подписью представителя железной дороги и наложением календарного штемпеля станции, на которой была произведена замена пломб или запорно-пломбировочных устройств, а отметка в накладной о вскрытии заверяется подписью соответствующего представителя железной дороги, на станции которой была произведена замена пломб или запорно-пломбировочных устройств, наложением календарного штемпеля этой станции, а также подписями соответствующих лиц, осуществлявших контроль, если подписи последних предусмотрены внутренними законами и правилами страны проведения контроля или проверки.

Акт вскрытия или отметка в накладной о вскрытии и замене пломб или запорно-пломбировочных устройств удостоверяет факт вскрытия вагонов, контейнеров, автомобилей, тракторов и других самоходных машин, автопоездов, съемных автомобильных кузовов, полуприцепов для пограничного и таможенного контроля, а также других видов проверок, но не фиксирует исправность перевозки и состояние груза.

Один экземпляр акта вскрытия прикладывается к накладной и выдается получателю на станции назначения вместе с грузом и листами 1 и 5 накладной.

При перевозке грузов в соответствии с § 2 статьи 2 из стран, железные дороги которых не являются участницами настоящего Соглашения, в страны, железные дороги которых являются участницами настоящего Соглашения, находящиеся на вагонах, контейнерах, автопоездах, съемных автомобильных кузовах, полуприцепах пломбы или запорно-пломбировочные устройства, за которыми вагоны, контейнеры автопоезда, съемные автомобильные кузова и полуприцепы прибыли на входную пограничную станцию первой железной дороги – участницы настоящего Соглашения и которые связаны с предыдущей перевозкой по накладной другого соглашения о прямом международном железнодорожном грузовом сообщении, приравниваются к пломбам или запорно-пломбировочным устройствам, которые должны быть наложены отправителем или станцией отправления в соответствии с § 8 статьи 9 и § 8 и 10 Приложения 21 к СМГС.

§ 5. Железные дороги освобождаются от ответственности за невыполнение срока доставки груза в следующих случаях:
1) при заносах, наводнениях, обвалах и других стихийных явлениях на срок до 15 дней – по распоряжению центрального органа железной дороги соответствующей страны;
2) при наличии других обстоятельств, вызвавших приостановку или ограничение движения, по распоряжению правительства соответствующей страны.

§ 6. Внесенные отправителем в накладную сведения о массе груза и количестве грузовых мест только тогда могут служить доказательством против железной дороги:
1) если проверка массы груза была произведена железной дорогой, сведения о массе груза внесены в накладную в графу «Масса (в кг) определена железной дорогой» и удостоверены ею в графе «Штемпель станции взвешивания, подпись»;
2) если проверка количества мест груза была произведена железной дорогой, сведения о количестве мест груза внесены в накладную в графу «Отметки железной дороги» и удостоверены в ней подписью работника и наложением штемпеля станции.

Это предписание не действует в случаях, предусмотренных в § 4 настоящей статьи.

§ 7. При частичной утрате, недостаче массы, повреждении, порче или снижении качества груза по другим причинам получатель или отправитель должен доказать, что ущерб возник в период от приема груза к перевозке до его выдачи, если коммерческий акт в соответствии с § 3 статьи 18 составлялся после выдачи груза.

§ 8. Доказательство того, что полная или частичная утрата, недостача массы груза, повреждение, порча или снижение качества его по другим причинам произошли вследствие обстоятельств, изложенных в пунктах 1 и 3 § 3 настоящей статьи, возлагается на железную дорогу.

§ 9. Если по обстоятельствам дела окажется, что полная или частичная утрата, недостача массы, повреждение, порча или снижение качества груза по другим причинам могли произойти вследствие обстоятельств, изложенных в пунктах 2, 4–13 § 3 настоящей статьи, то считается, что ущерб произошел вследствие этих обстоятельств, пока отправитель или получатель не докажет иного. Это предположение недействительно для случая, упомянутого в пункте 5 § 3 настоящей статьи, если имеется утрата целых мест.

Статья 24
Ограничение ответственности при недостаче массы груза

§ 1. В отношении грузов, которые вследствие своих особых естественных свойств подвержены убыли массы при перевозке, железная дорога не несет ответственности независимо от пройденного грузом расстояния за ту часть недостачи массы груза, которая не превышает нижеследующих норм:
1) 2% массы грузов жидких или сданных к перевозке в сыром (свежем) или во влажном состоянии, а также нижеследующих грузов:
руды марганцевой и хромовой;
медного купороса;
магнезии и прочего химического сырья навалом;
соли;
фруктов свежих;
овощей свежих;
кож выделанных и шкур мокросоленых;
табака;
мяса свежего охлажденного;
цитрусовых плодов и бананов;
ягод свежих;
2) 1,5% массы следующих грузов:
дров, лесоматериалов, бамбука и угля древесного;
строительных материалов минерального происхождения;
жиров;
рыбы соленой, вяленой;
веществ землеудобрительных;
3) 1% массы следующих грузов:
минерального топлива;
кокса нефтяного и каменноугольного;
руды железной;
коры деревьев;
шерсти немытой;
хмеля;
мыла;
кореньев;
мяса замороженого;
птицы битой всякой;
копченостей мясных всяких;
рыбы замороженной;
морепродуктов;
мяса птицы замороженного;
колбас и мясопродуктов всяких;
4) 0,5% массы всех прочих сухих грузов, подверженных убыли массы при перевозке;
5) при перевозке грузов в стеклянной и других видах тары, по физическим свойствам которых имеет место поломка и бой (п. 2 § 3 статьи 23) применяется норма потерь в размере 1% от общего количества.

При перевозке в перегрузочном сообщении указанных выше грузов навалом, насыпью или в цистернах нормы убыли, приведенные в пунктах 1–4 настоящего параграфа, повышаются на 0,3% для каждой перегрузки данной отправки.

§ 2. Ограничение ответственности, предусмотренное в § 1 настоящей статьи, не применяется, если отправителем или получателем груза будет доказано, что уменьшение массы груза произошло не по причинам, связанным с особыми естественными свойствами груза.

§ 3. В тех случаях, когда несколько грузовых мест перевозились по одной накладной, допускаемая норма убыли массы исчисляется отдельно для каждого места, если масса каждого места была указана в накладной при приеме груза к перевозке.

§ 4. В случае полной утраты груза или утраты отдельных грузовых мест при исчислении возмещения никакого вычета за убыль массы утраченных мест не производится.

Статья 25
Размер возмещения при полной или частичной утрате груза

§ 1. Если в силу предписаний настоящего Соглашения железная дорога должна возместить отправителю или получателю груза ущерб за полную или частичную утрату груза, то размер такого возмещения исчисляется по цене, указанной в счете иностранного поставщика или в выписке из этого счета, заверенной в порядке, установленном в стране предъявления претензии.

Если стоимость полностью или частично утраченного груза не может быть определена указанным порядком, то она устанавливается государственной экспертизой.

При полной или частичной утрате груза, перевозимого с объявленной ценностью, согласно статье 10, железная дорога выплачивает отправителю или получателю возмещение в сумме объявленной ценности или долю объявленной ценности, соответствующую утраченной части груза.

При полной или частичной утрате домашних вещей, по которым отправитель в накладной в графе «Особые заявления отправителя» сделал отметку «Без объявления ценности», железная дорога выплачивает отправителю или получателю возмещение из расчета 6 швейцарских франков за килограмм массы утраченного груза.

§ 2. Кроме возмещений, предусмотренных в § 1 настоящей статьи, подлежат возврату провозные платежи, таможенные сборы и другие расходы по перевозке утраченного груза или утраченной его части, если они не включены в его цену.

§ 3. Расходы и убытки отправителей или получателей, не вытекающие из договора перевозки, не подлежат возмещению железной дорогой.

Статья 26
Размер возмещения при повреждении, порче или снижении качества груза по другим причинам

§ 1. Если в силу предписаний настоящего Соглашения в случае повреждения, порчи или снижения качества груза по другим причинам железная дорога должна возместить отправителю или получателю груза сумму ущерба, то железная дорога должна возместить сумму, соответствующую понижению стоимости груза.

§ 2. При повреждении, порче или снижении качества груза по другим причинам, перевозимого с объявленной ценностью согласно статье 10, железная дорога выплачивает возмещение в сумме, которая должна составлять часть объявленной ценности, соответствующую в долевом отношении проценту понижения стоимости груза, которое наступило в результате повреждения, порчи или снижения качества груза по другим причинам, а также возмещение в сумме согласно § 2 статьи 25.

§ 3. Размеры возмещений, предусмотренных в § 1 и 2 настоящей статьи, определяются порядком, предусмотренным в § 1 и 2 статьи 25 и на основе актов экспертизы согласно 7 статьи 18.

§ 4. Размеры возмещений, предусмотренных в § 1 и 2 настоящей статьи, не должны превышать:
1) сумму возмещения за полную утрату груза, если вследствие повреждения, порчи или снижения качества груза по другим причинам обесценен весь груз;
2) сумму возмещения за утрату обесцененной части груза, если вследствие повреждения, порчи или снижения качества груза по другим причинам обесценена только часть груза.

§ 5. Расходы и убытки отправителей и получателей, не вытекающие из договора перевозки, не подлежат возмещению железной дорогой.

Статья 27
Размер возмещения за просрочку в доставке груза

§ 1. За просрочку в доставке груза железная дорога уплачивает получателю штраф, размер которого определяется исходя из провозной платы той железной дороги, которая допустила просрочку, и величины (длительности) просрочки, определяемой как отношение просрочки (в сутках) к общему сроку доставки, а именно:
6% провозной платы при просрочке не свыше одной десятой общего срока доставки;
12% провозной платы при просрочке более одной десятой, но не свыше двух десятых общего срока доставки;
18% провозной платы при просрочке более двух десятых, но не свыше трех десятых общего срока доставки;
24% провозной платы при просрочке более трех десятых, но не свыше четырех десятых общего срока доставки;
30% провозной платы при просрочке более четырех десятых общего срока доставки.

В том случае, когда груз по одним дорогам проследовал с просрочкой, а по другим – ранее установленного для них срока, при определении длительности просрочки должен быть произведен зачет указанных сроков.

§ 2. В случае возмещения за полную утрату груза штраф, предусмотренный в § 1 настоящей статьи, не может быть потребован.

При частичной утрате груза штраф за просрочку в доставке, если она имела место, подлежит уплате за неутраченную часть груза.

При повреждении, порче или снижении качества груза по другим причинам штраф за просрочку в доставке, если она имела место, прибавляется к сумме возмещения, предусмотренного статьей 26.

Сумма штрафа, предусмотренная в § 1 настоящей статьи, вместе с указанными в статьях 25 и 26 платежами не должна быть больше общей суммы возмещения, которая подлежала бы уплате в случае полной утраты груза.

§ 3. Штраф за просрочку в доставке уплачивается лишь в том случае, если не был соблюден общий срок на перевозку от станции отправления до станции назначения, исчисленный в соответствии со статьей 14.

§ 4. Получатель лишается права на получение штрафа за просрочку в доставке груза, если груз им не получен в течение одних суток после уведомления дорогой о прибытии груза и возможности передачи его в распоряжение получателя.

§ 5. Отдельные железные дороги - участницы настоящего Соглашения могут заключать между собой соглашения по регулированию возмещения за просрочку в доставке груза, отличающиеся от положений §§ 1–4 настоящей статьи. Каждое такое соглашение может относиться только к перевозкам грузов, осуществляемым исключительно по железным дорогам – участницам такого соглашения.

Заключаемые отдельными железными дорогами соглашения не должны затрагивать права клиента на предъявление претензий по поводу причитающихся ему сумм.

Статья 28
Выплата сумм возмещений. Проценты на суммы возмещений и суммы переборов провозных платежей

§ 1. Выплата сумм возмещений, предусмотренных статьями 25 и 26, и штрафов, предусмотренных статьей 27, производится в валюте той страны, железная дорога которой производит выплату этих сумм.

§ 2. Если сумма указана в валюте одной страны, а выплата производится в другой стране, то эта сумма должна быть пересчитана по курсу дня и места платежа в валюту страны железной дороги, производящей выплату.

§ 3. В случае если ответ по претензии, возврат сумм переборов провозных платежей или предусмотренных статьями 25 или 26 возмещений последуют по истечении 180 дней со дня заявления претензии, на причитающуюся сумму возмещения начисляются проценты в размере 4% годовых.

Проценты начисляются по день перечисления или уплаты сумм, начиная со следующих сроков:
1) по претензиям о возврате сумм переборов провозных платежей – со дня взыскания этих переборов;
2) по претензиям о возмещениях, предусмотренных статьями 25 и 26, – со дня заявления претензии.

Эти проценты не начисляются по возмещениям на суммы до 100 швейцарских франков; а по переборам провозных платежей – на суммы до 10 швейцарских франков (включительно).

§ 4. Проценты на суммы возмещений по требованиям, возникшим из договоров перевозки грузов, предъявляемым железными дорогами к отправителям или получателям грузов, уплачиваются последними в тех же размерах и в сроки, которые указаны в § 3 настоящей статьи.

РАЗДЕЛ VI. ПРЕТЕНЗИИ, ИСКИ. ПРЕТЕНЗИОННАЯ И ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ

Статья 29
Претензии

§ 1. Право предъявления претензий, основанных на договоре перевозки, принадлежит отправителю или получателю.

§ 2. Претензии должны быть предъявлены в письменном виде с соответствующим обоснованием и указанием суммы возмещения отправителем – к дороге отправления, а получателем – к дороге назначения. Претензии предъявляются по каждой отправке в отдельности, за исключением:
1) претензий о возврате переборов провозных платежей. Такие претензии могут предъявляться на несколько отправок;
2) случаев, когда по нескольким отправкам составлен только один коммерческий акт. В таких случаях претензия предъявляется на все отправки, указанные в коммерческом акте.

§ 3. Претензии о возврате сумм, уплаченных по договору перевозки, могут быть предъявлены тем лицом, которое произвело данный платеж, и только к той железной дороге, которая взыскала эти суммы.

§ 4. Претензии по одной накладной, за исключением претензий по несохранным перевозкам грузов, принадлежащих частным лицам, предъявляемые в случае полной или частичной утраты, уменьшения массы, повреждения, порчи или снижения качества груза по другим причинам, на сумму до 23 швейцарских франков включительно не подлежат удовлетворению и не предъявляются. Если такого рода претензия предъявляется на сумму более 23 швейцарских франков, а по рассмотрении она признается подлежащей удовлетворению в размере до 23 швейцарских франков включительно, то эта сумма возмещения заявителю не выплачивается.

Претензии по одной накладной, предъявляемые в случае полной или частичной утраты, уменьшения массы, повреждения, порчи или снижения качества груза по другим причинам, принадлежащие частным лицам, на сумму до 5 швейцарских франков включительно, не подлежат удовлетворению и не предъявляются. Если такого рода претензия предъявляется на сумму более 5 швейцарских франков, а по рассмотрении она признается подлежащей удовлетворению в размере до 5 швейцарских франков включительно, то эта сумма возмещения заявителю не выплачивается.

Претензии по одной накладной, предъявляемые в случае просрочки в доставке груза или переборов провозных платежей на сумму до 5 швейцарских франков включительно, не подлежат удовлетворению и не предъявляются. Если такого рода претензия предъявляется на сумму более 5 швейцарских франков и по рассмотрении она признается подлежащей удовлетворению в размере до 5 швейцарских франков включительно, то эта сумма возмещения заявителю не выплачивается.

§ 5. В случае когда претензия предъявляется от имени отправителя или получателя уполномоченным лицом, то право на это предъявление должно быть подтверждено доверенностью отправителя или получателя. Эта доверенность должна соответствовать внутренним законам и правилам той страны, к железным дорогам которой предъявлена претензия. Доверенность остается у железной дороги, к которой была предъявлена претензия.

§ 6. Претензия предъявляется для рассмотрения компетентным органам железных дорог, указанным в Приложении 19.

Сообщение об изменениях и дополнениях этого приложения высылается Комитету ОСЖД и железным дорогам – участницам настоящего Соглашения с указанием даты изменений и дополнений с таким расчетом, чтобы это сообщение поступило в Комитет ОСЖД и на все железные дороги – участницы настоящего Соглашения не позднее чем за 45 дней до вступления изменений и дополнений в силу. При этом предписания статьи 37 не применяются.

Изменения и дополнения публикуются железными дорогами в соответствии с внутренними правилами, действующими на железных дорогах.

§ 7. Предъявление претензий к железным дорогам производится:
1) в случае полной утраты груза:
– отправителем при условии представления дубликата накладной (листа 3 накладной);
– получателем при условии представления дубликата накладной (листа 3 накладной) или оригинала накладной и листа уведомления о прибытии груза (листов 1 и 5 накладной). При этом в дубликате накладной или в оригинале накладной и в листе уведомления о прибытии груза должна содержаться сделанная с соответствии с § 6 статьи 17 отметка о неприбытии груза, удостоверенная календарным штемпелем станции назначения;
2) в случае частичной утраты, повреждения, порчи или снижения качества груза по другим причинам:
– отправителем или
– получателем при условии представления оригинала накладной и листа уведомления о прибытии груза (листов 1 и 5 накладной) и коммерческого акта, выданного получателю железной дорогой на станции назначения;
3) в случае просрочки в доставке груза:
– получателем при условии представления оригинала накладной и листа уведомления о прибытии груза (листов 1 и 5 накладной), а также «Претензионного заявления о просрочке в доставке груза» по форме Приложения 20 в двух экземплярах;
4) в случае перебора провозных платежей:
– отправителем – по тем суммам, которые он уплатил за перевозку, – при условии представления дубликата накладной (листа 3 накладной) или другого документа в соответствии с внутренними правилами, действующими на дороге отправления;
– получателем – по тем суммам, которые он уплатил за перевозку, – при условии представления оригинала накладной и листа уведомления о прибытии груза (листов 1 и 5 накладной).

Указанные в пунктах 1–4 настоящего параграфа документы, выданные отправителю или получателю железной дорогой, могут быть предъявлены претендателями к железной дороге только в подлинниках, но не в копиях.

Если взамен утерянных при перевозке документов, указанных в пунктах 1–4 настоящего параграфа, получателю выданы заменяющие их документы вместе с коммерческим актом, составленным согласно пункту 3 § 1 статьи 18, то претензия может быть заявлена на основе этих заменяющих документов и относящегося к ним коммерческого акта.

К претензиям, заявляемым в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего параграфа, кроме перечисленных там документов, должны прилагаться счет иностранного поставщика или другие документы, предусмотренные статьями 25 и 26 и подтверждающие стоимость груза или уменьшение его стоимости, а также при необходимости и другие документы, которые обосновывают претензию (спецификация содержания отправки или ее части, по которой заявлена претензия, упаковочные листы, акт экспертизы и пр.).

К претензиям, заявляемым в соответствии с пунктами 1–4 настоящего параграфа от имени отправителя или получателя уполномоченным лицом, следует приложить также доверенность отправителя или получателя согласно § 5 настоящей статьи.

Если к письменному заявлению о претензии к железной дороге приложены не все вышеуказанные необходимые документы или документы, указанные в пунктах 1-4 настоящего параграфа, приложены в копиях, то такое неполное или неправильное заявление о претензии возвращается претендателю железной дорогой в срок не позднее 15 дней со дня его поступления в орган железной дороги согласно Приложению 19 к настоящему Соглашению с указанием, какие документы отсутствуют или представлены в копиях. В таких случаях не наступает приостановление течения срока давности, предусмотренное § 3 статьи 31. Если железная дорога возвратит претендателю такое неполное или неправильное заявление позже 15-дневного срока, то течение срока давности приостанавливается со следующего дня после истечения этого срока до дня получения претендателями данного неполного или неправильного заявления о претензии. Возвращение железной дорогой претендателю такого заявления не является отклонением претензии согласно § 2 статьи 30 и не дает претендателю права обратиться к железной дороге с иском в суде.

§ 8. Железная дорога обязана в 180-дневный срок со дня заявления претензии, подтвержденного почтовым штемпелем пункта отправления или распиской железной дороги в получении непосредственно предъявленной претензии, рассмотреть эту претензию, дать ответ претендателю и при полном или частичном признании ее уплатить ему причитающуюся сумму.

§ 9. Если при выдаче одинакового по наименованию и качеству груза, проследовавшего с перегрузкой на пограничной станции от одного отправителя в адрес одного получателя, оказалась в одних вагонах недостача груза, а в других его излишек, то при рассмотрении претензии излишек засчитывается в счет покрытия недостачи.

§ 10. При перевозках грузов, совершаемых по правилам, установленным в § 2 статьи 2, назначением в страны, железные дороги которых не участвуют в настоящем Соглашении, из стран, железные дороги которых являются участницами настоящего Соглашения, но не участвуют в международных железнодорожных соглашениях с теми странами, куда груз направляется, претензии предъявляются получателем груза непосредственно дороге назначения или другим дорогам, не участвующим в настоящем Соглашении, если неисправность перевозки произошла на этих железных дорогах.

Претензии по перевозкам грузов в страны, железные дороги которых являются участницами настоящего Соглашения, из стран, железные дороги которых не являются участницами настоящего Соглашения, совершаемым также по правилам, установленным в § 2 статьи 2, предъявляются получателем груза непосредственно дороге назначения. Железная дорога после рассмотрения претензии, относящейся к ответственности железных дорог – участниц настоящего Соглашения, уведомляет о результате заявителя претензии. Если при этом окажется, что часть претензии или вся претензия относится к ответственности железной дороги, не участвующей в настоящем Соглашении, то претензия полностью или в соответствующей части отклоняется. Представленные при претензии документы, в том числе и по договору перевозки другого транспортного права, возвращаются заявителю для непосредственного обращения к отправителю, указанному в накладной СМГС, который в дальнейшем регулирует претензию с дорогами-участницами другого транспортного права.

§ 11. Железная дорога, сообщая претендателю о частичном или полном отклонении его претензии, обязана сообщить ему основания отклонения претензии и одновременно возвратить документы, приложенные к претензионному заявлению.

§ 12. В случае признания со стороны железной дороги претензии, подлежащей удовлетворению в полном размере, с представленными при претензионном заявлении документами, железная дорога, регулирующая претензию, поступает в соответствии с внутренними правилами, действующими на этой железной дороге.

Статья 30
Иски по договору перевозки. Подсудность

§ 1. Право предъявления иска, основанное на договоре перевозки, принадлежит тому лицу, которое имеет право заявить претензию к железной дороге. Иск может быть предъявлен только после заявления претензии в соответствии со статьей 29.

§ 2. Иск может быть предъявлен лицом, имеющим на то право, только к той железной дороге, к которой была заявлена претензия, и только в том случае, если ею не был соблюден срок на рассмотрение претензии, установленный в § 8 статьи 29, или если в течение этого же срока железная дорога уведомила заявителя об отклонении претензии полностью или частично.

§ 3. Иск может быть предъявлен только в надлежащем суде той страны, железным дорогам которой была предъявлена претензия.

Статья 31
Претензионная и исковая давность

§ 1. Претензии и иски отправителя или получателя к железным дорогам по договору перевозки, а также требования и иски железных дорог к отправителям или получателям об уплате провозных платежей, штрафов и о возмещении ущерба могут быть заявлены в течение 9 месяцев, за исключением претензий и исков о просрочке в доставке груза, для предъявления которых установлен 2-месячный срок.

§ 2. Указанные в § 1 настоящей статьи сроки исчисляются:
1) для претензий о возмещении за частичную утрату груза, недостачу массы, повреждение, порчу или снижение качества груза по другим причинам, а также за просрочку в доставке – со дня выдачи груза получателю;
2) для претензий о возмещении за полную утрату груза – с 30-го дня после истечения срока доставки, исчисленного согласно статье 14;
3) для претензий о дополнительной уплате или для претензий о возврате провозной платы, дополнительных сборов, штрафов или для претензий, связанных с исправлением расчетов вследствие неправильного применения тарифов, а также ошибок при исчислении платежей, – со дня уплаты или, если уплата не была произведена, со дня выдачи груза;
4) для всех других претензий и требований – со дня установления обстоятельств, послуживших основанием для их предъявления.

Дата начала течения срока давности в срок не включается.

§ 3. Предъявление отправителем или получателем к железной дороге письменной претензии, оформленной в соответствии со статьей 29, приостанавливает течение сроков давности, предусмотренных в § 1 настоящей статьи.

Течение срока давности продолжается с того дня, когда железная дорога сообщила претендателю о полном или частичном отклонении его претензии; днем отклонения считается дата, указанная на почтовом штемпеле пункта отправления, или день, в который претендатель своей распиской подтвердил получение сообщения об отклонении. Если претензия оставлена без ответа, то течение срока давности возобновляется с момента истечения срока, установленного в § 8 статьи 29.

Представление доказательств об отправлении претензии на железную дорогу или об ответе на нее и о возвращении документов или о возвращении неполного заявления о претензии в соответствии с § 7 статьи 29 возлагается на сторону, ссылающуюся на эти факты.

Повторные претензии, содержащие ранее предъявленные требования, не приостанавливают течения сроков давности, предусмотренных в § 1 настоящей статьи.

§ 4. Претензии и требования, по которым истек срок давности, не могут быть предъявлены также и в виде исков.

РАЗДЕЛ VII. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ

Статья 32
Расчеты между железными дорогами

§ 1. Каждая железная дорога, взыскав при приеме к отправлению или при выдаче груза провозные платежи, обусловленные договором перевозки, обязана уплатить участвующим в перевозке железным дорогам причитающиеся им доли провозных платежей.

§ 2. Дорога отправления отвечает перед другими железными дорогами за причитающиеся им провозные платежи, не взысканные ею с отправителя, если они были приняты им на себя в соответствии с данными накладной или они должны были быть приняты отправителем на себя по накладной согласно статье 15.

§ 3. Если дорога назначения выдала груз без взыскания провозных платежей, которые должны быть взысканы ею по договору перевозки с получателя, то она ответственна за эти платежи перед железными дорогами, участвовавшими в перевозке.

§ 4. Расчеты между железными дорогами, возникающие в результате применения настоящего Соглашения, производятся в соответствии со специальным договором, заключаемым между железными дорогами о порядке расчетов. СОП

Статья 33
Требования между железными дорогами о возврате выплаченных сумм возмещений

§ 1. Железная дорога, уплатившая в соответствии с настоящим Соглашением возмещение за полную или частичную утрату или повреждение груза, а также за просрочку в доставке груза, имеет право на получение от других участвующих в перевозке железных дорог выплаченного возмещения, причем:
1) железная дорога, по вине которой произошел ущерб, является исключительно ответственной за него;
2) если ущерб произошел по вине нескольких железных дорог, то каждая из них ответственна за ущерб, ею причиненный;

3) если не может быть доказано, что ущерб произошел по вине одной или нескольких железных дорог, то ответственность между железными дорогами по каждой отправке распределяется пропорционально тарифным километрам, фактически пройденным этой отправкой по железным дорогам, участвовавшим в ее перевозке, за исключением тех, которые докажут, что ущерб произошел не на их участках. СОП

§ 2. Если просрочка в доставке груза произошла на нескольких железных дорогах, то процент для начисления штрафа определяется в соответствии с § 1 статьи 27 исходя из общей просрочки на всех железных дорогах и выплачивается от провозной платы, полученной каждой железной дорогой, допустившей просрочку.

§ 3. Сроки доставки, определенные в соответствии со статьей 14, распределяются между железными дорогами, участвовавшими в перевозке, следующим порядком:
1) срок на отправление – поровну между дорогой отправления и дорогой назначения;
2) срок на перевозку – исходя из расстояния по каждой железной дороге в отдельности;
3) дополнительные сроки, упомянутые в §§ 3–6 статьи 14, прибавляются соответствующим железным дорогам.

§ 4. Железная дорога, к которой предъявлено требование о возврате возмещения, не вправе оспаривать правильность уплаты возмещения дорогой, предъявляющей это требование, если возмещение было определено решением суда и если дорога, к которой предъявлено требование, была заблаговременно уведомлена о судебном вызове.

§ 5. Требования о возврате выплаченного по претензии возмещения должны быть предъявлены в течение 75 дней со дня фактической уплаты причитающейся суммы по претензии.

Требования о возмещении, определенные решением суда, должны быть предъявлены в течение 75 дней со дня вступления в силу решения суда. Срок исчисляется с даты, указанной на почтовом штемпеле пункта отправления.

В случае нарушения указанных сроков ответственность по претензии полностью относится на дорогу, не выполнившую эти сроки.

§ 6. Требования о возмещении, вызывающие спор между железными дорогами, по заявлению заинтересованной стороны подлежат рассмотрению в Комитете Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД). Решение Комитета по таким требованиям является окончательным.

СОП

§ 7. Две или несколько железных дорог при перевозке по этим дорогам грузов могут заключить соглашение, на основании которого возмещение сумм в определенных ими пределах, уплаченных одной из этих железных дорог лицу, имеющему на то право, будет разделено пропорционально количеству тарифных километров, фактически пройденному грузом по железным дорогам, заключившим соглашение.

В этом случае железные дороги, заключившие указанное соглашение, освобождаются от доказательства вины, послужившей основанием для выплаты возмещения.

РАЗДЕЛ VIII. ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Статья 34
Расчетная тарифная валюта

§ 1. Расчетной тарифной валютой для оплаты перевозок транзитом является швейцарский франк.

§ 2. Порядок объявления курса расчетной тарифной валюты для сведений отправителей и получателей грузов определяется внутренними законами и правилами стран, железные дороги которых участвуют в настоящем Соглашении.

Статья 35
Служебная инструкция к Соглашению

В соотвецтвии с настоящим Соглашением центральные органы железных дорог, участвующих в нем, приняли в качестве документа СМГС Служебную инструкцию к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (СИ к СМГС).

Служебная инструкция к СМГС относится только к железным дорогам и не регулирует правовых взаимоотношений между отправителем и получателем, с одной стороны, и железными дорогами, – с другой.

Статья 36
Применение внутренних законов

При отсутствии в настоящем Соглашении, в применяемых тарифах и Служебной инструкции к Соглашению необходимых положений применяются постановления, изложенные во внутренних законах и правилах соответствующей страны, железная дорога которой является участницей настоящего Соглашения.

Статья 37
Публикация, изменение и дополнение Соглашения и Служебной инструкции к Соглашению

§ 1. Соглашение и Служебная инструкция к Соглашению, а также изменения и дополнения Соглашения и Служебной инструкции к Соглашению публикуются в соответствии с внутренними правилами, действующими на железных дорогах – участницах настоящего Соглашения. В публикации Соглашения и Служебной инструкции к Соглашению, а также изменений и дополнений к ним должна быть указана дата вступления в силу. Изменения и дополнения должны публиковаться не позднее чем за 15 дней до вступления их в силу.

§ 2. Соглашение и Служебная инструкция к Соглашению могут быть изменены по истечении не менее пяти лет с последней даты введения их в действие, за исключением Приложения 2, которое может быть изменено по истечении не менее двух лет с последней даты введения его в действие.

§ 3. Соглашение и Служебная инструкция к Соглашению могут быть изменены или дополнены с соблюдением сроков, установленных в § 2 настоящей статьи по взаимному согласию железных дорог – участниц настоящего Соглашения письменным путем через Комитет Организации сотрудничества желеных дорог (ОСЖД) или путем переговоров на соответствующей Комиссии Комитета с последующим утверждением их проектов решений Комитетом.

§ 4. Предложения железных дорог по изменению и дополнению Соглашения и Служебной инструкции к Соглашению должны представляться Комитету ОСЖД и одновременно всем железным дорогам – участницам настоящего Соглашения не позднее, чем за 3 месяца до созыва совещания соответствующей Комиссии.

Предложения Комитета ОСЖД, вносимые им на рассмотрение этой Комиссии, должны высылаться дорогам-участницам настоящего Соглашения не позднее, чем за 2 месяца до созыва этой Комиссии.

§ 5. Дата вступления в силу изменений и дополнений устанавливается Комитетом ОСЖД, за исключением изменений, произведенных согласно § 6 настоящей статьи.

§ 6. По отдельным особо важным вопросам, требующим изменения Соглашения и Служебной инструкции к Соглашению, по которым нельзя придерживаться пятилетнего срока, такое изменение возможно при выполнении следующих условий:
1) предложения по изменению рассматриваются, если это потребует не менее 1/3 железных дорог – участниц настоящего Соглашения;
2) разработанные соответствующей Комиссией изменения утверждаются Комитетом ОСЖД с последующим представлением их сессии Совещания Министров для сведения.

Принятые изменения вступают в силу с 1 января следующего года, если в течение 2 месяцев после их направления всем железным дорогам – участницам настоящего Соглашения не последует возражений от какой-либо железной дороги – участницы настоящего Соглашения.

§ 7. Сообщение о внесении изменений и дополнений в Соглашение и Служебную инструкцию к Соглашению должно высылаться Комитетом ОСЖД с таким расчетом, чтобы оно поступило всем железным дорогам – участницам настоящего Соглашения не позднее чем за 45 суток со дня вступления изменений и дополнений в силу.

Статья 38
Совещания Комиссии ОСЖД

Для решенияя вопросов, вытекающих из применения настоящего Соглашения и Служебной инструкции к Соглашению, а также внесения в них изменений и дополнений в соответствии со статьей 37, созываются совещания соответствующей Комиссии ОСЖД. Время, место и продолжительность проведения совещаний Комиссии определяется Комитетом ОСЖД.

Подготовка вопросов к совещаниям Комиссии и введение в действие их решений и рекомендаций регулируется Регламентом Комитета ОСЖД.

Статья 39
Ведение дел

Ведение дел и осуществление контроля за выполнением настоящего Соглашения и Служебной инструкции к Соглашению возлагаются на Комитет ОСЖД, который осуществляет свою деятельность на основе Положения об Организации сотрудничества железных дорог, Правил процедуры сессий Совещаний Министров и Регламента Комитета ОСЖД.

Статья 40
Участники Соглашения

Прием новых железных дорог в число участников настоящего Соглашения, а также отказ от участия в настоящем Соглашении регламентируется порядком, изложенным в Положении об ОСЖД и Регламенте Комитета ОСЖД.

Статья 41
Срок действия Соглашения и заключительные положения

Настоящее Соглашение, введенное в действие с 1 ноября 1951 г., со всеми изменениями и дополнениями по состоянию на 1 ноября 1997 года, утвержд¸нными и внес¸нными в установленном порядке за весь период действия, вступает в силу с 1 января 1998 г.

Соглашение заключено на неопределенный срок.

Настоящее Соглашение составлено на китайском и русском языках. Тексты на этих языках имеют одинаковую силу. В случаях разного толкования текстов уточнения производятся по тексту на русском языке.

Настоящее Соглашение подписано представителями министерств или центральных государственных органов, ведающих железными дорогами:
Азербайджанской Республики,* Республики Албания, Республики Беларусь,* Республики Болгария, Социалистической Республики Вьетнам, Грузии,* Исламской Республики Иран,* Республики Казахстан,* Китайской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической Республики, Кыргызской Республики,* Латвийской Республики,* Литовской Республики,* Республики Молдова,* Монголии, Республики Польша, Российской Федерации, Республики Таджикистан,* Туркменистана,* Республики Узбекистан,* Украины,* Эстонской Республики.*

* С 5 июня 1992 года к СМГС присоединились:
– Центральный государственный орган, ведающий железнодоророжным транспортом Республики Беларусь,
– Министерство сообщения Латвийской Республики,
– Министерство путей сообщения Литовской Республики,
– Центральный государственный орган, ведающий железнодорожным транспортом Республили Молдова,
– Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины,
– Министерство транспорта и связи Эстонской Республики.

С 18 июня 1993 года к СМГС присоединились:
– Центральный государственный орган, ведающий железнодорожным транспортом Азербайджанской Республики – Азербайджанская железная дорога,
– Центральный государственный орган, ведающий железнодорожным транспортом Грузии – Грузинская железная дорога,
– Министерство транспорта Республики Казахстан,
– Центральный государственный орган, ведающий железнодорожным транспортом Республики Узбекистан – Узбекская железная дорога.

С 17 июня 1994 г. к СМГС присоединился:
– Центральный государственный орган Туркменистана, ведающий железнодорожным транспортом – Государственная железная дорога Туркменистана.

С 30 мая 1995 г. к СМГС присоединились:
– Министерство транспорта Кыргызской Республики,
– Центральный государственный орган, ведающий железнодорожным транспортом Республики Таджикистан – Таджикская железная дорога.
С 6 июня 1997 года к СМГС присоединился:
– Правительственный орган, ведающий железнодорожным транспортом Исламской Республики Иран – железные дороги Исламской Республики Иран.

Lisad (eesti k.)

Lisad (vene k.)

Lisa 2 Ohtlike kaupade veo eeskiri
[Avaldatud eraldi - RT II, 21.02.2013, 1 - jõust. 01.07.2011]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json