Teksti suurus:

Maksu- ja Tolliameti ametnike erivahendite kandmise ja hoidmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.11.2015
Avaldamismärge:RT I 2004, 33, 234

Maksu- ja Tolliameti ametnike erivahendite kandmise ja hoidmise kord

Vastu võetud 27.04.2004 nr 141

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» (RT I 2004, 28, 188) § 19 lõike 8 alusel.

§ 1. Erivahendi hoidmise ja kandmise tingimused

(1) Maksu- ja Tolliameti ametnike (edaspidi ametnik) erivahendeid hoitakse ja kantakse tingimustes, mis tagaksid nende säilimise ja ohutuse ümbrusele ning välistaksid neile kõrvaliste isikute juurdepääsu.

(2) Erivahend väljastatakse ametnikule, kes tunneb selle toimet, hoidmise ja kasutamise nõudeid ja eeskirju ning esmaabivõtteid. Erivahendi kadumisest või vargusest teatab ametnik kohe oma struktuuriüksuse juhile.

§ 2. Erivahendi kandmise kord

(1) Erivahendi kandmise all mõistetakse käesolevas korras erivahendi endaga kaasas kandmist väljaspool selleks ettenähtud hoiuruumi (-kohta) võimaliku kasutamise eesmärgil.

(2) Erivahendit tuleb kanda viisil, mis välistab selle hõivamise teiste isikute poolt.

(3) Erivahendi (v.a teenistuskoer) väljastab ametnikule kandmiseks ja kasutamiseks erivahendite eest vastutav isik. Ametnik kinnitab allkirjaga, et ta on erivahendi vastu võtnud ning tunneb selle toimet, hoidmise ja kasutamise nõudeid ja eeskirju ning esmaabivõtteid.

(4) Teenistuskoer väljastatakse koerajuhile vastava lepingu alusel.

§ 3. Erivahendite hoidmise kord

(1) Erivahendeid (v.a teenistuskoer ja sõiduk) hoitakse selleks kohandatud lukustatud hoiuruumis (-kohas), mis raskendab nende kättesaamist kõrvaliste isikute poolt. Neid vahendeid võidakse hoida ka relvahoidlas relvadest ja laskemoonast eraldi.

(2) Transpordivahendeid hoitakse valvataval territooriumil. Maksu- ja Tolliameti peadirektori või tema poolt volitatud isiku kirjalikul loal ei pea transpordivahendeid valvataval territooriumil hoidma.

(3) Maksu- ja Tolliameti struktuuriüksuses korraldab erivahendite hoidmist ja väljastamist ning peab nende üle arvestust erivahendite eest vastutav isik, kes määratakse Maksu- ja Tolliameti peadirektori käskkirjaga.

§ 4. Erivahendite üle kontrolli teostamine

Maksu- ja Tolliameti peadirektori poolt moodustatud komisjon peab kontrollima erivahendite olemasolu, hoidmist ja arvestust vähemalt üks kord aastas ja rakendama vajalikke meetmeid avastatud puuduste kiireks kõrvaldamiseks.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS
Rahandusminister Taavi VESKIMÄGI
Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json