Teksti suurus:

Kauba mittesooduspäritolu tõendava päritolusertifikaadi taotlemise ja väljastamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT I 2004, 33, 235

Kauba mittesooduspäritolu tõendava päritolusertifikaadi taotlemise ja väljastamise kord

Vastu võetud 27.04.2004 nr 142

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» (RT I 2004, 28, 118) § 26 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Käesolevat määrust kohaldatakse Euroopa Ühenduste Nõukogu määruse 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50), artikli 22 alusel kauba mittesooduspäritolu tõendava päritolusertifikaadi (edaspidi päritolusertifikaat) taotlemisel ja väljastamisel.

§ 2. Päritolusertifikaadi väljastamine

Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse 2454/93/EMÜ, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766), artikli 48 lõike 1 tähenduses päritolusertifikaate väljastavaks pädevaks asutuseks on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Päritolusertifikaadi väljastamiseks loetakse selle kinnitamist.

§ 3. Päritolusertifikaadi taotlemine ja kinnitamine

(1) Päritolusertifikaadi kinnitamiseks esitab isik Eesti Kaubandus-Tööstuskojale täidetud päritolusertifikaadi koos taotlusega, millele on lisatud kauba päritolu tõendavad dokumendid (ostu-mügilepingud, arved, saatelehed, deklaratsioonid jms). Kauba päritolu kontrollimiseks võib Eesti Kaubandus-Tööstuskoda nõuda täiendavaid tõendeid ning teha päritolu tõendavatest dokumentidest koopiaid.

(2) Lõikes 1 nimetatud isik vastutab päritolusertifikaadil märgitud andmete täielikkuse ja õigsuse eest ning kinnitab seda allkirjaga.

(3) Eesti Kaubandus-Tööstuskoda teeb otsuse päritolusertifikaadi kinnitamise kohta 10 kalendripäeva jooksul taotluse ja kauba päritolu tõendavate dokumentide laekumise päevast arvates.

(4) Isiku soovil võib Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kinnitada päritolusertifikaadi ka pärast kauba väljavedu.

§ 4. Päritolusertifikaadi kehtivus

Päritolusertifikaadi kehtivuse aeg on 4 kuud selle Eesti Kaubandus-Tööstuskojas kinnitamise kuupäevast arvates, kui importivas riigis ei ole ette nähtud teisiti.

§ 5. Päritolusertifikaadi säilitamine ja duplikaadi väljastamine

(1) Eesti Kaubandus-Tööstuskoda säilitab päritolusertifikaadi taotlusi kaks aastat nende kinnitamise kuupäevast arvates.

(2) Päritolusertifikaadi kaotsimineku või hävimise korral väljastatakse isikule, kellele päritolusertifikaat väljastati, soovi korral selle duplikaat.

§ 6. Ühendusevälise riigi tolli järelepärimisele vastamine

Kui Euroopa Ühenduse välise riigi toll kahtleb päritolusertifikaadi autentsuses või konkreetse kauba päritolu puudutavate andmete täpsuses ja on saatnud päritolusertifikaadi või selle koopia koos kaaskirjaga järelkontrolliks Maksu- ja Tolliametile, vastab Maksu- ja Tolliamet järelepärimisele kuue kuu jooksul selle saamise päevast arvates.

§ 7. Päritolusertifikaadi eksemplaride jaotus

Päritolusertifikaat koosneb seepiavärvi giljoššmustriga trükitud originaalist, kollast värvi koopiast ja roosat värvi taotlusest, mis jaotatakse järgmiselt:
1) originaal – importivale riigile;
2) koopia – isikule;
3) taotlus – Eesti Kaubandus-Tööstuskojale.

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS
Rahandusminister Taavi VESKIMÄGI
Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json