Teksti suurus:

Vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.11.2008
Avaldamismärge:RT I 2004, 35, 239

Vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised

Vastu võetud 27.04.2004 nr 145

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» (RT I 2004, 28, 188) § 51 lõike 2 alusel.

§ 1. Tolliprotseduuri rakendamiseks ettenähtud lisadokumendid

Tollile koos tollideklaratsiooniga esitatavad lisadokumendid peavad kajastama seda tehingut, mille alusel kaup vabasse ringlusse lubatakse. Müügilepingu korral tuleb esitada tollile kaubaarve (invoice) (näidis lisatud), teiste tehinguliikide korral muu kauba väärtust tõendav dokument (üldjuhul pro forma ehk formaalne arve).

§ 2. Kaubaarve rekvisiidid

(1) Kaubaarve või muu kauba väärtust tõendav dokument peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) dokumendi number ja väljaandmise kuupäev;
2) kauba saatja, saaja ning omaniku nimi, asukoha või elukoha aadress ja registri- või isikukood;
3) kauba täpne nimetus ja kogus;
4) kauba hind või väärtus kaubanimetuste lõikes;
5) transpordivahendi korral mark, mudel ja tehase tähis.

(2) Kui tehing, mille alusel kaup vabasse ringlusse lubatakse, on tehtud suulises vormis, tuleb kaubaarvele märkida ka tarnetingimus.

§ 3. Tolliprotseduuri rakendamine torujuhtmeid ja elektriülekandeliine mööda tolliterritooriumile toimetatavale kaubale

(1) Mööda torujuhtmeid ja elektriülekandeliine (edaspidi torujuhtmed) tolliterritooriumile toimetatavale kaubale rakendatakse isiku kirjaliku taotluse alusel vabasse ringlusse lubamist tollivormistuse tegemisega kohapeal, kui toll ei nõua tagatist. Kohapeal tollivormistuse tegemise sageduse, vormi ja lisadeklaratsiooni esitamise korra ja tähtpäeva määrab kindlaks toll.

(2) Lõikes 1 nimetatud lihtsustuse rakendamiseks peavad torujuhtmed olema varustatud mõõtevahendiga, mis on taadeldud õigusaktidega ettenähtud korras. Tollil on õigus mõõtevahendid tõkendada vastavalt «Tolliseaduse» § 44 lõike 7 alusel rahandusministri määrusega kehtestatud tollitõkendite panemise ja eemaldamise korrale.

§ 4. Tolliprotseduuri rakendamine füüsilise isiku kaubale

(1) Füüsilise isiku kauba vabasse ringlusse lubamisel täidetakse tollideklaratsioon vastavalt «Tolliseaduse» § 37 lõike 7 alusel rahandusministri määrusega kehtestatud täiendavatele juhistele tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamiseks.

(2) Füüsiline isik võib tollideklaratsiooni täita käsitsi. Sel juhul täidetakse tollideklaratsioon trükitähtedega.

(3) Füüsiline isik võib kirjaliku tollideklaratsiooni asemel esitada reisija deklaratsiooni vastavalt «Tolliseaduse» § 47 lõike 8 alusel rahandusministri määrusega kehtestatud reisija tolliformaalsuste korrale, reisija deklaratsiooni vormile ja selle täitmise juhendile, kui kauba (v.a transpordivahend) kogus ega tolliväärtus ei ületa ühenduse õigusaktides sätestatud statistilist läve.

§ 5. Tolliprotseduuri rakendamine transpordivahendile

(1) Reisija poolt tolliterritooriumile toimetatud enda tarbeks omandatud transpordivahendi vabasse ringlusse lubamisel võib tollideklaratsiooni lahtritesse 31, 33 ja 47 märkida eeldatavad andmed. Füüsiline isik peab viie kalendripäeva jooksul tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast arvates tasuma transpordivahendi vabasse ringlusse lubamisel tasumisele kuuluvad maksud ja esitama elukohajärgsele tolliasutusele maksusumma kontrollimiseks vajalikud andmed.

(2) Kui ühendusevälise riigi isik võõrandab või annab ühenduses elava või asuva isiku valdusesse transpordivahendi, mis on ühenduse tolliterritooriumile toimetatud isikliku asjana või kommertstranspordivahendina, esitab ühenduse isik, kellele transpordivahendi omand või valdus üle läheb, tollile viie kalendripäeva jooksul transpordivahendi omandamise või valduse saamise päevast arvates tollideklaratsiooni vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamiseks.

§ 6. Eesmärgipäraselt kasutatava kauba võõrandamine või selle valduse üleandmine

(1) Eesmärgipärase kasutuse tõttu imporditollimaksu vähendatud või nullmääraga vabasse ringlusse lubatud tollijärelevalve all oleva kauba omandi või valduse võib anda (edaspidi kauba üle anda) tolli eelneval nõusolekul ainult isikule, kellel on üleantava kauba suhtes kehtiv eesmärgipärase kasutamise luba.

(2) Eesmärgipäraselt kasutatava kauba üleandjale loa väljastanud tolliasutus teeb otsuse kauba üleandmise kohta 10 kalendripäeva jooksul üleandjalt vastavasisulise taotluse saamise päevast arvates.

(3) Eesmärgipäraselt kasutatava kauba üleandmise otsus koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks jääb otsuse teinud tolliasutusele, teine antakse kauba üleandjale ja kolmas saadetakse tolliasutusele, kes on väljastanud kauba omandajale või uuele valdajale (edaspidi ülevõtja) eesmärgipärase kasutuse loa.

(4) Enne kauba üleandmist on nii üleandjal kui ka ülevõtjal kohustus teavitada sellest kauba eesmärgipärase kasutamise lubadel määratud järelevalvet teostavaid tolliasutusi.

(5) Eesmärgipäraselt kasutatav kaup loetakse üleantuks kui ülevõtja on kauba kätte saanud ja järelevalvet teostav tolliasutus on ülevõtjale teatanud, et kauba eesmärgipärase kasutamise üle teostatakse tollijärelevalvet. Ülevõtjal on kohustus teavitada üleandjat kauba kättesaamisest.

(6) Kauba üleandmisel isikule, kellel luba ei ole või kelle luba on kehtetu, tekib tollivõlg kauba üleandjal.

(7) Kui üleandjal ja ülevõtjal on üleantava kauba suhtes taotletud ühtne eesmärgipärase kasutamise luba, siis kauba üleandmiseks ei ole vaja taotleda kauba üleandmise otsust. Kauba üleandmisel tuleb teavitada ühtsel loal märgitud järelevalveasutusi vastavalt lõigetele 4 ja 5.

§ 7. Kauba kasutamine eesmärgipärasest kasutamisest erineval viisil

(1) Vabasse ringlusse lubatud, eesmärgipärase kasutamise tõttu tollijärelevalve all olevat kaupa võib tolli nõusolekul kasutada muul kui eesmärgipärase kasutamise loal märgitud viisil.

(2) Toll teeb otsuse isikule nõusoleku andmise kohta kauba mitte-eesmärgipäraseks kasutamiseks 10 kalendripäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.

(3) Kui toll annab isikule nõusoleku kasutada kaupa mitte-eesmärgipäraselt, teeb ta oma otsuses isikule teatavaks ka tasumisele kuuluva tollimaksu summa. Isik võib kasutada kaupa mitte-eesmärgipäraselt, kui ta on tasunud tolli poolt määratud tollimaksu summa.

§ 8. Ettenägematu olukord

(1) Ettenägematu olukorra tagajärjel kahjustunud, eesmärgipärase kasutamise tõttu tollijärelevalve all olevale kaubale, millel on osaliselt säilinud kaubanduslik väärtus, aga mida ei saa kasutada eesmärgipäraselt, tuleb määrata tasumisele kuuluva tollimaksu summa kauba uue koguse ja säilinud kaubandusliku väärtuse alusel.

(2) Isik peab teavitama tolli ettenägematu olukorra tõttu tekkinud kahjust ning esitama tollile andmed kauba uue koguse ja väärtuse kohta.

(3) Toll teeb otsuse kauba kasutamise kohta eesmärgipärasest kasutusest erineval viisil, määrates oma otsuses ka uue tollikäitlusviisi, 10 päeva jooksul isiku poolt kõigi vajalike andmete esitamise päevast arvates.

§ 9. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS
Rahandusminister Taavi VESKIMÄGI
Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 145 «Vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised»
lisa

Rahandusminister Taavi VESKIMÄGI

/otsingu_soovitused.json