Teksti suurus:

Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 37, 254

Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.04.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 26. aprilli 2004. a otsusega nr 613

I. Kalandusturu korraldamise seaduses (RT I 2003, 88, 593) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Seaduse tekstis asendatakse sõna «kala» sõnaga «kalandustoode», sõna «kalatootja» sõnadega «kalandustoodete tootja», sõna «kvaliteedinõuetekohasus» sõnadega «turustusnormidele vastavus», sõnad «tootjate ühendus» sõnaga «tootjaorganisatsioon» ning sõnad «tootmis- ja turustamisplaan» sõnaga «tegevuskava» vastavas käändes.

§ 2. Paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesolevas seaduses sätestatakse kalandustoote turustusnormid, kalandusturu korraldamise abinõud, nende rakendamise kord, neid rakendavad asutused ning kalandustoodete tootjate ühenduste (edaspidi tootjaorganisatsioon) tunnustamise alused ja kord ning riikliku järelevalve alused.»

§ 3. Paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 4. Kalandustoode

Kalandustoode käesoleva seaduse tähenduses on EL Nõukogu määruse 104/2000/EÜ kalastus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta (EÜT L 17, 21.01.2000, lk 22–52) artiklis 1 nimetatud toode.»

§ 4. Paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 6. Kalandustoodete tootja

(1) Kalandustoodete tootja käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Liidu Nõukogu määruse 104/2000/EÜ artiklis 1 nimetatud füüsiline või juriidiline isik.

(2) Kalandustoodete tootja, kes tegeleb kalapüügiga (kalapüüdja), peab olema äriregistris registreeritud ning tal peab olema kalapüügiseaduse (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514; 2001, 18, 88; 2002, 41, 250; 61, 375; 63, 387; 2003, 9, 43; 88, 589; 2004, 2, 9) alusel ja korras antud kalalaeva kalapüügiluba või kaluri kalapüügiluba.»

§ 6. Paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Paragrahv 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 9. Kalandustoodete turustusnormid

Kalandustoodete turustusnormid on Euroopa Liidu Nõukogu määruses 2406/96/EÜ, milles sätestatakse teatavate kalandustoodete ühised turustusnormid (EÜT L 334, 23.12.1996, lk 1–15), sätestatud nõuded.»

§ 8. Paragrahvis 10 asendatakse sõnad «kalapüüdjad või kalakasvatajad» sõnadega «kalandustoodete tootjad».

§ 9. Paragrahvi 11 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tootjaorganisatsioon peab vastama EL Nõukogu määruse 104/2000/EÜ artiklis 5 sätestatud nõuetele.

(2) Euroopa Komisjoni määruse 2318/2001/EÜ, milles sätestatakse EL Nõukogu määruse 104/2000/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad kalandus- ja akvakultuurisektori tootjaorganisatsioonide tunnustamise kohta (EÜT L 313, 30.11.2001, lk 9–11), artikli 1 lõikes 1 nimetatud majandustegevus on piisav, kui tootjaorganisatsioon turustab vastavat liiki kalandustooteid Eesti tootmispiirkonna kogutoodangust vähemalt 15 protsenti ning lõikes 5 nimetatud juhul vähemalt 25 protsenti.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud Eesti tootmispiirkondade loetelu kehtestab põllumajandusminister.»

§ 10. Paragrahvi 12 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tootjaorganisatsioon esitab põllumajandusministrile heakskiitmiseks Euroopa Liidu Nõukogu määruse 104/2000/EÜ artikli 9 lõikes 1 nimetatud tegevuskava.

(2) Tootjaorganisatsioon esitab põllumajandusministrile heakskiitmiseks tegevuskavas kavandatavad muudatused.

(3) Tegevuskava ning selle kavandatavad muudatused vaatab läbi põllumajandusminister, kes otsustab need heaks kiita või jätta heaks kiitmata Euroopa Komisjoni määruses 2508/2000/EÜ, milles sätestatakse EL Nõukogu määruse 104/2000/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad kalandussektori tegevuskavade kohta (EÜT L 289, 16.11.2000, lk 8–10), sätestatud alusel ja korras. Käskkirja ärakiri saadetakse tootjaorganisatsioonile selle andmisest alates viie tööpäeva jooksul posti teel lihtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.»

§ 11. Paragrahvid 13–15 ning § 16 lõike 2 teine lause ja lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 12. Paragrahvi 25 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Nõuandetoetus on rahaline abi, millega osaliselt hüvitatakse selle individuaalse nõuandeteenuse maksumus, mida kalandustoodete tootjale osutab käesoleva seaduse § 261 lõikes 1 nimetatud konsulent.»

§ 13. Seadust täiendatakse §-ga 261 järgmises sõnastuses:

« § 261. Konsulendile esitatavad nõuded ja atesteerimine

(1) Konsulendina võib tegutseda konsulendiks atesteeritud isik. Konsulendiks atesteeritakse kõrg- või kalandusalase keskeri- või kutsekeskharidusega füüsiline isik, kes on läbinud erialakoolituse ning erialateadmiste ja nõustamisoskuste kontrolli ning vastab konsulendile esitatavatele nõuetele. Konsulendiks atesteeritakse esmakordsel atesteerimisel kolmeks ja kordusatesteerimisel viieks aastaks.

(2) Konsulentide atesteerimist korraldab põllumajandusministri moodustatud atesteerimiskomisjon.

(3) Konsulendiks ei atesteerita:
1) isikut, kes ei vasta konsulendile esitatavatele nõuetele;
2) veterinaarravimite, kalapüügi- või kalakasvatustehnika müügi või kalandustoodete kokkuostu alal tegutsevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema ettevõtte töötajat;
3) käesoleva lõike punktis 2 nimetatud tegevusalal tegutseva äriühingu juhatuse liiget või äriühingut juhtima õigustatud muud isikut ja äriühingu töötajat;
4) Põllumajandusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi või nende valitsemisalas oleva valitsusasutuse ametnikku.

(4) Atesteerimisotsuse kehtivus peatatakse, kui konsulent teatab atesteerimiskomisjonile, et ta kuulub käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud isikute hulka või ta on saadetud täiendavale teadmiste kontrollile. Atesteerimisotsuse kehtivus taastatakse konsulendi avalduse alusel, kui konsulent ei kuulu enam nimetatud isikute hulka, või ta läbis täiendava teadmiste kontrolli. Atesteerimisotsuse kehtivusaeg ei pikene selle aja võrra, millal atesteerimisotsuse kehtivus oli peatatud.

(5) Konsulendi võib saata atesteerimiskomisjoni ettepanekul täiendavale teadmiste kontrollile, kui ta on andnud nõustatavale ebakvaliteetset või nõustatava huve mittearvestavat nõuannet.

(6) Atesteerimisotsus tunnistatakse kehtetuks, kui konsulent:
1) on esitanud sellekohase taotluse;
2) ei ole teatanud oma kuulumisest käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud isikute hulka;
3) on esitanud atesteerimisel enda või oma tegevuse kohta valeandmeid;
4) ei läbinud täiendavat teadmiste kontrolli.

(7) Kui konsulendi atesteerimisotsus on tunnistatud kehtetuks käesoleva paragrahvi lõike 6 punktide 2–4 alusel, on tal õigus taotleda uut atesteerimist mitte varem kui ühe aasta möödumisel atesteerimisotsuse kehtetuks tunnistamise päevast arvates.

(8) Käesolevas paragrahvis nimetatud otsused teeb põllumajandusminister. Otsus edastatakse isikule selle tegemisest alates 10 tööpäeva jooksul posti teel lihtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.

(9) Konsulentide atesteerimise korra kehtestab põllumajandusminister. Atesteerimise korras nähakse ette nõustamisvaldkonnad, milleks nõuandetoetust antakse, nõuded konsulendi erialateadmiste ja nõustamismetoodika aluste tundmise ning erialakoolituse kohta, atesteerimise ajad ja kord.»

§ 14. Seadust täiendatakse peatükiga 51 järgmises sõnastuses:

«51. peatükk
MUUD ARENGUTOETUSED

§ 541. Muud arengutoetused

(1) Muud kalanduse arengutoetust võib anda vastavalt Euroopa Ühenduse kalanduse riigiabi suunistele (EÜT C 19, 20.01.2001, lk 7–15), kui see on vajalik Euroopa Ühenduse asutamislepingu (edaspidi asutamisleping) artiklis 33 ja artikli 87 lõigetes 2 ja 3 nimetatud eesmärgi saavutamiseks.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata arengutoetust võib anda kindlaksmääratud perioodiks ja ulatuses, mis on vajalik asutamislepingu artikli 87 lõigetes 2 ja 3 nimetatud eesmärgi saavutamiseks.

§ 542. Loa taotlemine

(1) Käesoleva seaduse § 541 lõikes 1 nimetatud kalanduse arengutoetust võib anda ainult Euroopa Komisjoni eelneval kirjalikul loal. Loataotluse koos kogu vajaliku teabega esitab Euroopa Komisjonile Põllumajandusministeerium.

(2) Käesoleva seaduse § 541 lõikes 2 nimetatud arengutoetust võib anda, kui Põllumajandusministeerium on selleks saanud Euroopa Komisjonilt konkurentsiseaduses (RT I 2001, 56, 332; 93, 565; 2002, 61, 375; 63, 387; 82, 480; 87, 505; 102, 600; 2003, 23, 133; 2004, 25, 168) sätestatud riigiabi andmise loa või kui sellest on teatatud konkurentsiseaduses sätestatud alustel ja korras.

§ 543. Muu kalanduse arengutoetuse määramise ja maksmise kord

(1) Käesoleva seaduse § 541 lõikes 1 nimetatud kalanduse arengutoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise korra ning taotluse vormi kehtestab põllumajandusminister. Nimetatud korras nähakse ette toetuse saamiseks esitatavad nõuded, määratud tähtpäevaks esitatava taotluse esitamise tähtpäev ning taotluse läbivaatamise ja kontrollimise ning toetuse määramise ja maksmise tähtajad ja kord.

(2) Otsuseid muu kalanduse arengutoetuse määramise ja maksmise ning taotluse rahuldamata jätmise kohta ning muid toetuse andmisega seotud otsuseid teeb Amet.

(3) Kui käesoleva paragrahvi alusel tehtud otsus piirab isiku õigusi või paneb talle kohustusi, saadetakse isikule otsuse ärakiri või väljavõte otsuse tegemisest alates 10 tööpäeva jooksul posti teel tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.

(4) Muuks kalanduse arengutoetuseks ettenähtud rahalised vahendid eraldatakse riigieelarves Ametile.»

§ 15. Paragrahvi 55 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Euroopa Liidu Nõukogu määruse 104/2000/EÜ artikli 17 lõikes 4 nimetatud teabe ja Euroopa Komisjoni määruse 2493/2001/EÜ teatavate turult kõrvaldatud kalatoodete realiseerimise kohta (EÜT L 337, 20.12.2001, lk 20–21) artikli 2 lõigetes 2 ja 3 nimetatud teabe esitab tootjaorganisatsioon Põllumajandusministeeriumile edastamiseks Euroopa Komisjonile.»

§ 16. Paragrahvi 56 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) EL Nõukogu määruse 104/2000/EÜ artikli 19 lõikes 1 nimetatud hindadest teavitab Euroopa Komisjoni Põllumajandusministeerium.»

§ 17. Paragrahvi 57 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Euroopa Komisjoni määruse 150/2001/EÜ, millega kehtestatakse EL Nõukogu määruse 104/2000/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad kalandussektori tootjaorganisatsioonide suhtes kohaldatavate sanktsioonide kohta sekkumismehhanismi eeskirjade rikkumise korral (EÜT L 024, 26.01.2001, lk 10–11), artikli 4 lõikes 3 nimetatud teabe edastab Euroopa Komisjonile Põllumajandusministeerium.»

§ 18. Paragrahvi 58 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Euroopa Komisjoni määruse 2814/2000/EÜ, millega kehtestatakse EL Nõukogu määruse 104/2000/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavate kalandustoodete ülekandetoetuse andmise kohta (EÜT L 326, 22.12.2000, lk 34–38) artikli 6 lõikes 3 nimetatud teabe edastab tootjaorganisatsioon Põllumajandusministeeriumile.»

§ 19. Paragrahvi 59 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Euroopa Komisjoni määruse 2813/2000/EÜ, millega kehtestatakse EL Nõukogu määruse 104/2000/EMÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavate kalandustoodete eraladustusabi andmise kohta (EÜT L 326, 22.12.2000, lk 30–33), artikli 4 lõikes 3 nimetatud teabe edastab tootjate ühendus Põllumajandusministeeriumile.»

§ 20. Paragrahvi 60 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Euroopa Komisjoni määruse 2509/2000/EÜ, millega kehtestatakse EL Nõukogu määruse 104/2000/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavate kalandustoodete turult kõrvaldamisega seotud rahalise hüvitise andmise kohta (EÜT L 289, 16.11.2000, lk 11–15), artikli 3 lõigetes 1 ja 2, artikli 5 lõikes 2 ja artiklis 7 nimetatud pädeva asutuse ülesandeid täidab Põllumajandusministeerium.»

§ 21. Paragrahvi 61 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Euroopa Komisjoni määruse 2814/2000/EÜ artikli 7 lõikes 2 nimetatud pädeva asutuse ülesandeid täidab Põllumajandusministeerium.»

§ 22. Paragrahvi 62 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Euroopa Komisjoni määruse 2813/2000/EÜ artikli 5 lõikes 2 nimetatud pädeva asutuse ülesandeid täidab Põllumajandusministeerium.»

II. Seaduse jõustumine

§ 23. Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json