Teksti suurus:

Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärade kinnitamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:

Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärade kinnitamine

Vastu võetud 30.11.1998 nr 55
RTL 1998, 354, 1493
jõustumine 10.12.1998

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

22. 03. 1999 nr 17 ( RTL 1999, 58, 735) 12. 04. 1999

14. 02. 2002 nr 10 ( RTL 2002, 31, 450) 03. 03. 2002

1. 07. 2003 nr 49 (RTL 2003, 82, 1214) 19. 07. 2003

13.04.2004 nr 29 (RTL 2004, 45, 762) 30.04.2004

Äriseadustiku (RT I 1995, 26-28, 355; 1998, 91-93, 1500) paragrahvi 70 alusel ning arvestades mittetulundusühingute seaduse (RT I 1996, 42, 811; 1998, 96, 1515) paragrahvi 76, kommertspandiseaduse (RT I 1996, 45, 848; 1997, 48, 774) paragrahvi 15 ning andmekogude seaduse (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552) paragrahvi 7 lõike 2 esimest lauset määran:

1. Kinnitada "Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärad" (juurde lisatud).

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud] 

 

Kinnitatud
justiitsministri
30. novembri 1998. a
määrusega nr 55

Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärad

I jagu. Üldsätted

 

1. Rakendusala

(1) Käesolevaid tasumäärasid rakendatakse teenustasu võtmisel äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete (edaspidi arvutiandmed) kasutamise eest.

(2) Käesolevaid tasumäärasid ei rakendata, kui arvutiandmeid kasutab täidesaatva riigivõimu asutus, kohus, valla- või linnavalitsus, notar, kohtutäitur, Eesti Haigekassa või Eesti Töötukassa seadusest tuleneva ülesande täitmiseks. Arvutiandmeid haldavale Justiitsministeeriumi Registrikeskusele tuleb sel juhul eelnevalt teatada, kes on päringuid tegevad isikud ning millise seadusesätte alusel milliseid andmeid millisel hulgal nad vajavad. Tasumäärasid rakendatakse, kui tasuta saadud arvutiandmeid antakse edasi ning edasiandmine ei ole seadusest tulenev kohustus.

(3) Lõiget 2 ei arvestata käesolevate tasumäärade punktides 10 ja 14 nimetatud päringute tegemisel.

(4) Teabenõudjale on arvutivõrgu vahendusel tagatud tasuta juurdepääs Internetis avaldatavale järgmisele teabele:
1) menetlusteave kohtu registriosakonnale esitatud kandeavalduste kohta (esitamise kuupäev, kandeotsuse, kohtumääruse ja kande tegemise kuupäev, lahendi ja kande liik jms), samuti kohtu registriosakonnas tehtud hoiatuste ja rahatrahvide kohta;
2) registriobjektide põhiteave (ärinimi või nimi, registrikood, esmakande kuupäev, seisund, registripiirkond, aadress, osa- või aktsiakapitali suurus);
3) sundlõpetamisteave (sundlõpetamise käik kuni registrist kustutamiseni);
4) ärikeeldude-alane teave;
5) erakondade teave (liikmete nimekirjad, laekunud vahendite aruanded jms).

[RTL 2004, 45, 762 - jõust. 30.04.2004]

 

2. Üldandmed

(1) Üldandmed on käesolevate tasumäärade tähenduses äriseadustiku paragrahvis 63, paragrahvi 64 punktides 1-3, 7, 10-11, 13-14 ja 16-17, paragrahvi 65 punktides 1-4, 7-8, 10-111, 13-14 ja 16-17, paragrahvi 387 punktides 1-8, 12-13, mittetulundusühingute seaduse paragrahvi 8 lõike 1 punktis 4, paragrahvi 89 punktides 1-3, 9-13, 15-16 ning sihtasutuste seaduse paragrahvi 11 lõike 1 punktis 6 ja paragrahvi 14 lõike 1 punktides 1-4, 9-18 nimetatud andmed.

(2) Üldandmeteks loetakse ka äriregistri keskandmebaasis fikseeritud registriasja menetlust ja pankrotimenetlust kajastavad andmed (v.a. andmed halduri ja tema esindusõiguse kohta).

[RTL 2004, 45, 762 - jõust. 30.04.2004]

3. Kommertspandiandmed

Kommertspandiandmed on käesolevate tasumäärade tähenduses kommertspandiseaduse paragrahvis 14 nimetatud andmed.

4. Isikuandmed

(1) Isikuandmed on käesolevate tasumäärade tähenduses äriseadustiku paragrahvi 64 punktides 4-6, 8-9 ja 15, paragrahvi 65 punktides 5-6, 9 ja 15, paragrahvi 387 punktides 10-111, mittetulundusühingute seaduse paragrahvi 89 punktides 4-7 ja 14, sihtasutuste seaduse paragrahvi 14 lõike 1 punktides 5-8 ja 16 nimetatud isiku andmed.

(2) Isikuandmeteks loetakse lisaks lõikes 1 nimetatule ka teisi äriregistri keskandmebaasis fikseeritud andmeid juriidilise isikuga seotud isikute kohta (äriühingu asutajad ja sissemaksete jaotus, sihtasutuse asutajad, äriühingu ja sihtasutuse nõukogu liikmed ja audiitorid, osaühingu osanikud ja nendevaheline osakapitali jaotus, pankrotihaldur ja tema esindusõigus, pankrotitoimkonna liikmed, tulundusühistu revidendid jt).

[RTL 2004, 45, 762 - jõust. 30.04.2004]

5. Aruandlusandmed

Aruandlusandmed on käesolevate tasumäärade tähenduses ühe majandusaasta aruande bilansi ja kasumiaruande süstematiseeritud andmed.

[RTL 2002, 31, 450 - jõust. 03.03.2002] 

51. Pdf-dokument

Pdf-dokument on käesolevate tasumäärade tähenduses dokument, mis on tehtud kättesaadavaks pdf-formaadis (majandusaasta aruanded, põhikirjad jne).

[RTL 2002, 31, 450 - jõust. 03.03.2002] 

6. [Kehtetu – RTL 2004, 45, 762 – jõust. 30.04.2004]

7. Päringu objekt

Päringu objekt on käesolevate tasumäärade tähenduses äriregistrisse kantud ettevõtja või välismaa äriühingu filiaal, samuti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud mittetulundusühing või sihtasutus.

8. Teenustasu tasumise aeg

Teenustasu tasutakse enne arvutiandmete väljastamist, välja arvatud juhul, kui käesolevate tasumäärade punkti 17 alusel sõlmitud abonendilepingus on sätestatud teisiti.

24.01.2014 11:26
Veaparandus - Parandatud täheviga sõnas "teisiti" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel

 

II. jagu. Päringu teenustasud

[RTL 2003, 82, 1214 - jõust. 19. 07. 2003]

 

 

9. Päringu teenustasu määrad

(1) Käesolevate tasumäärade punktides 2-51 nimetatud andmete väljastamisel, sealhulgas xml-formaadis mahalaadimisel võetakse ühe päringuobjekti eest teenustasu kroonides vastavalt järgmisele tabelile:

Päringu objektide arv ühes tellimuses või abonendilepingu puhul ühes lepingukuus

Üldandmed

Üld- ja isikuandmed

Üld- ja kommertspandiandmed

Üld-, isiku- ja kommertspandiandmed

Aruandlusandmed

Pdf-dokument

kuni 50

10

20

20

30

25

25

51 kuni 500

7

16

16

24

20

20

501 kuni 1000

6

14

14

20

17

17

1001 kuni 5000

5

12

12

16

14

14

5001 kuni 20 000

4

10

10

14

12

12

alates 20 001

3

8

8

12

10

10

(2) Äriregistri A- ja B-osa ning mittetulundusühingu ja sihtasutuse registrikaardi andmetena käsitletakse üld- ja isikuandmeid.

(3) Kommertspandiregistri registrikaardi andmetena käsitletakse üld- ja kommertspandiandmeid.

[RTL 2002, 31, 450 - jõust. 03.03.2002] 

10. [Kehtetu – RTL 2004, 45, 762 – jõust. 30.04.2004]

11. [Kehtetu - RTL 2002, 31, 450 - jõust. 03.03.2002]

12. Masintunnihinnaga päringud

Lisatöötlust vajavate andmete väljastamisel arvestatakse päringutasu vastuse koostamiseks kulunud tegeliku aja põhjal minutilise täpsusega, lähtudes 310-kroonisest masintunni hinnast.

[RTL 2003, 82, 1214 - jõust. 19. 07. 2003]

 

13. [Kehtetu - RTL 2002, 31, 450 - jõust. 03.03.2002]

14. [Kehtetu – RTL 2004, 45, 762 – jõust. 30.04.2004]

 

III. jagu. Päringu teenustasule liidetavad tasud

 [RTL 2003, 82, 1214 - jõust. 19. 07. 2003]

 

 

15. Postikulud

Kui päringu esitaja soovil väljastatakse talle arvutiandmete väljatrükk postiga, siis liidetakse käesolevate tasumäärade punktides 9-10 ja 12 nimetatud teenustasule postikulud.

16. Magnetkandja hind

Kui päringu esitaja soovil väljastatakse talle vastuseks arvutiandmed magnetkandjal, siis liidetakse käesolevate tasumäärade punktides 9-10 ja 12 nimetatud teenustasule magnetkandja maksumus.

17. Abonenditasu

(1) Isik, kes soovib arvutiandmeid arvutivõrgu kaudu kasutada, sõlmib Justiitsministeeriumi Registrikeskusega abonendilepingu, millega ta saab vajalikud salasõnad lepingujärgseks kasutamiseks ning millega talle tagatakse päringute tegemiseks vajalikud tugiteenused.

(2) Abonendilepingu eest tuleb tasuda abonenditasu 150 krooni iga algava lepingukuu eest. Antud abonenditasu hõlmab ka kinnistusraamatu arvutiandmete kasutamise abonenditasu.

(3) Abonenditasule liidetakse käesolevate tasumäärade punktidest 9-10 ja 12 tulenevad teenustasud vastavalt tegelikult tehtud päringutele.

 [RTL 2003, 82, 1214 - jõust. 19. 07. 2003]

 

18. Käibemaks

Käesolevate tasumääradega ettenähtud teenustasule lisandub käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele (RT I 1993, 60, 847; 1996, 63, 1149; 76, 1344; 81, 1447; 1997, 11, 96; 40, 621; 42, 679; 48, 773 ja 776; 72, 1187; 74, 1231 ja 1232; 1998, 23, 321; 57, 863; 86/87, 1410; 103, 1702).

 

/otsingu_soovitused.json