Teksti suurus:

Väetiseaduse, riigilõivuseaduse ja saastetasu seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 32, 228

Väetiseaduse, riigilõivuseaduse ja saastetasu seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.04.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 26. aprilli 2004. a otsusega nr 619

I. Väetiseseaduses (RT I 2003, 51, 352; 88, 591) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Seaduse tekstis asendatakse sõna »sissevedu» sõnadega »Eestisse toimetamine» vastavas käändes.

§ 2. Paragrahvi 1:

1) lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Käesolevat seadust ei kohaldata väetise Eestist väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvatesse riikidesse ega territooriumidele (edaspidi ühenduseväline riik) ning Euroopa Liidu liikmesriiki toimetamise korral, kui välislepingust ei tulene teisiti.»;

3) täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) «EÜ VÄETIS» märgistusega väetisele ja selle käitlemisele kohaldatakse käesolevat seadust ning Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määrust 2003/2003/EÜ väetiste kohta (ELT L 304, 21.11.2003, lk 1–194).»

§ 3. Paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Väetis on aine või valmistis, mille kasutamise eesmärk on taimede varustamine toitainetega. Käesoleva seaduse tähenduses on väetis ka lubiväetis, mille kasutamise eesmärk on mulla happesuse vähendamine.»

§ 4. Paragrahvi 7 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) väetise Eestisse toimetamise puhul – isik, kelle nimele väetis on väetiseregistris registreeritud;».

§ 5. Paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 11. Väetise Eestisse toimetamine

(1) Väetise Eestisse toimetamine käesoleva seaduse tähenduses on väetisele vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamine ja selle Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toimetamine.

(2) Eestisse võib toimetada väetist, mis on registreeritud väetiseregistris.

(3) Väetise ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral peab deklarant koos tollideklaratsiooniga esitama tollile tootja väljastatud vastavussertifikaadi väetise nõuetekohasuse kohta.

(4) Töödeldud loomse päritoluga orgaanilise väetise ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral peab deklarant koos tollideklaratsiooniga esitama tollile Veterinaar- ja Toiduameti väljastatud loa.

(5) Käesolevas paragrahvis sätestatut ei kohaldata, kui väetise Eestisse toimetamisel on selle kogus kuni 75 kilogrammi, mikroväetisel kuni 1 kilogramm või 1 liiter, bakterväetise puhul kuni 0,05 kilogrammi.»

§ 6. Paragrahv 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 13. Kõrge lämmastikusisaldusega ammooniumnitraatväetise käitlemise nõuded

(1) Kõrge lämmastikusisaldusega ammooniumnitraatväetist käideldakse käesoleva seaduse ja kemikaaliseaduse (RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 144; 51, 352; 75, 499; 88, 591) nõuete kohaselt.

(2) Kõrge lämmastikusisaldusega ammooniumnitraatväetis käesoleva seaduse tähenduses on ammooniumnitraat või ammooniumnitraati sisaldav väetis, mille kuivaine kogumassist üle 28 protsendi moodustab lämmastik ja mis võib sisaldada anorgaanilisi lisandeid või inertseid aineid, mis ei suurenda väetise tule- ega plahvatusohtlikkust.»

§ 7. Paragrahvi 19 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnadega «(pädev asutus)».

§ 8. Paragrahv 20 tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Paragrahvi 21 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) «EÜ VÄETIS» märgistusega väetise käitleja registreeritakse tema kirjaliku avalduse alusel.»

§ 10. Paragrahvi 22 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Väetise registreerimiseks esitab käitleja volitatud töötlejale vormikohase taotluse või käesoleva seaduse § 21 lõikes 2 nimetatud avalduse ning vajaduse korral registri pidamise põhimääruses sätestatud andmed ja dokumendid väetise kohta ning tasub riigilõivu.»

§ 11. Paragrahvi 29 lõike 1:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Riiklikku järelevalvet väetise käitlemise nõuetele vastavuse üle teostavad:»;

2) punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) Maksu- ja Tolliamet ulatuses, mis on sätestatud tollieeskirjadega tolliseaduse tähenduses;».

§ 12. Paragrahvi 30 lõike 2 punktis 2 ja §-s 34 asendatakse sõna «kontrollproov» sõnaga «proov» vastavas käändes.

§ 13. Paragrahvi 31 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Järelevalveasutuse juht peatab väetise käitlemise Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määruse 2003/2003/EÜ artiklis 15 toodud alustel või kui tal on alust arvata, et väetis on ohtlik inimese ja looma elule ja tervisele, varale ja keskkonnale. Otsus vormistatakse järelevalveasutuse juhi käskkirjaga, milles näidatakse ära väetise nimetus, andmed väetisepartii ja väetise ohtliku koostise kohta, käitlemisvaldkonnad, milles käitlemine peatatakse, käitleja kohustused ning ohu kõrvaldamise viis.

(2) Käitlemise piirangu kehtimise ajal määravad asjaomased järelevalveasutused koostöös kindlaks ohu ulatuse ja võtavad tarvitusele vajalikud meetmed. Pärast ohu kõrvaldamist teeb Taimetoodangu Inspektsiooni juht käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse. Otsus vormistatakse järelevalveasutuse juhi käskkirjaga.

(3) Käitlejale saadetakse käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud otsuse ärakiri otsuse tegemisest arvates viie tööpäeva jooksul. Järelevalveasutuse juht teavitab oma käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud käskkirjast viivitamata avalikkust, avaldades käskkirja järelevalveasutuse veebilehel.»

§ 14. Paragrahvi 32 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Isik, kes tegeleb väetise tootmise või Eestisse toimetamisega, esitab Taimetoodangu Inspektsioonile iga aasta 10. jaanuariks ja 10. juuliks andmed eelnenud poolaastal turustatud väetisekoguse kohta ning tasub riigilõivu.»

§ 15. Paragrahvi 33 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Järelevalvetoimingute tegemise ajal peab Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnik kandma ametiriietust.»

II. Riigilõivuseaduses (RT I 1997, 80, 1344; 2001, 53, 310; 55, 331; 56, 332; 64, 367; 65, 377; 85, 512; 88, 531; 91, 543; 93, 565; 2002, 1, 1; 18, 97; 23, 131; 24, 135; 27, 151 ja 153; 30, 178; 35, 214; 44, 281; 47, 297; 51, 316; 57, 358; 58, 361; 61, 375; 62, 377; 90, 519; 102, 599; 105, 610; 2003, 4, 20; 13, 68; 15, 84 ja 85; 20, 118; 21, 128; 23, 146; 25, 153 ja 154; 26, 156 ja 160; 30, õiend; 51, 352; 66, 449; 68, 461; 71, 471; 78, 527; 79, 530; 81, 545; 88, 589 ja 591; 2004, 2, 7; 6, 31; 9, 52 ja 53; 14, 91 ja 92; 18, 131 ja 132; 20, 141; 24, 165; 25, 170; 26, 173) tehakse järgmised muudatused:

§ 16. Paragrahvi 1901:

1) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) «EÜ VÄETIS» märgistusega väetise käitleja väetiseregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 1000 krooni.»;

2) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Nii väetise Eestisse toimetaja kui ka tootja, kelle nimele on registreeritud väetis väetiseregistris, peavad tasuma iga aasta 10. jaanuariks ja 10. juuliks riigilõivu järelevalvetoimingute eest sõltuvalt eelmisel poolaastal nende turustatud väetisekogusest järgmiselt:
1) ammooniumnitraat – 0,004 krooni kilogrammi kohta;
2) bakterväetis – 0,007 krooni kilogrammi kohta;
3) lubiväetis – 0,0002 krooni kilogrammi kohta;
4) käesoleva lõike punktides 1–3 nimetamata väetiseliigid – 0,003 krooni kilogrammi kohta.»;

3) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Nii väetise Eestisse toimetaja kui ka tootja, kelle nimele väetis on registreeritud ning kes ei ole kuue kuu jooksul väetist turustanud, tasuvad selles ajavahemikus väetise registris hoidmise ja järelevalve kulude katteks 100 krooni.»

III. § 17. Saastetasu seaduse (RT I 1999, 24, 361; 54, 583; 95, 843; 2001, 102, 667; 2002, 61, 375; 2003, 25, 153; 2004, 9, 52) § 4 lõikes 2 asendatakse sõnad «väetiseseaduse (RT I 1997, 93, 1563; 2001, 50, 283)» sõnadega «väetiseseaduse (RT I 2003, 51, 352; 88, 591)».

IV. § 18. Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json