Teksti suurus:

Ringhäälinguseaduse täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 2, 44

Ringhäälinguseaduse täiendamise seadus

Vastu võetud 16.12.1997

§ 1. Ringhäälinguseaduses (RT I 1994, 42, 680; 66, 1145; 1995, 83, 1437; 97, 1664; 1996, 49, 953; 1997, 29, 448; 52, 834) tehakse järgmised täiendused:

1) paragrahvi 32 lõiget 2 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

«41) Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni vara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine;»;

2) seadust täiendatakse §-ga 331 järgmises sõnastuses:

«§ 331. Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni vara

(1) Eesti Raadio ja Eesti Televisioon valdavad, kasutavad ja käsutavad oma vara käesolevas seaduses sätestatud korras. Eesti Raadiol ja Eesti Televisioonil on õigus omada ainult sellist vara, mis on vajalik nende põhikirjaliste ülesannete täitmiseks.

(2) Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni vara on:

1) vara, mille riik annab seaduse alusel Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni omandisse;

2) vara, mille teine isik võõrandab või pärandab Eesti Raadio või Eesti Televisiooni kasuks;

3) vara, mis soetatakse Eesti Raadio või Eesti Televisiooni enda tegevuse tulemusena.

(3) Eesti Raadiol ja Eesti Televisioonil ei ole õigust:

1) tagada oma varaga teise isiku kohustusi ega olla täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik;

2) tagada oma kohustusi kogu oma kinnis- või vallasvaraga või osaga sellest, mis ületab 50 protsenti kogu kinnis- või vallasvara bilansilisest väärtusest;

3) võõrandada oma vara tasuta või tasu eest, mis on väiksem selle vara harilikust väärtusest, ega teha sponsor- ja muid rahalisi annetusi;

4) anda laenu (krediiti) või anda kaupu rendile väljaostmiskohustusega (kapitalirent);

5) võtta laenu (krediiti) või võtta rendile kaupu väljaostmiskohustusega (kapitalirent), kui selle tehingu tagajärjel ületab krediitidega ja kapitalirendiga seotud maksete kogusumma suvalisel aastal 10 protsenti tehingu tegemise aasta eelarvetuludest.

(4) Vaid Ringhäälingu nõukogu eelneval nõusolekul võivad Eesti Raadio ja Eesti Televisioon teha tehinguid, millega kaasneb:

1) osaluse omandamine või lõppemine äriühingus;

2) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõppemine;

3) kinnisasja või registrisse kantud vallasasja koormamine või võõrandamine;

4) laenu võtmine.».

§ 2. Vabariigi Valitsuse määratud riigivara valitseja annab Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni valduses ja kasutuses oleva ning tema tegevuseks vajaliku vallasvara Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni omandisse hiljemalt kaheksa kuu jooksul, arvates käesoleva seaduse jõustumisest. Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni valduses ja kasutuses oleva kinnisvara võõrandamine Eesti Raadiole ja Eesti Televisioonile toimub riigivaraseaduses (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773; 48, 942; 81, 1446; 1997, 45, 724) ettenähtud korras.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json