Teksti suurus:

Äriseadustiku §-de 509 ja 511 ning notari tasu seaduse §-de 3, 22 ja 31 muutmise ja täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 2, 48

Äriseadustiku §-de 509 ja 511 ning notari tasu seaduse §-de 3, 22 ja 31 muutmise ja täiendamise seadus

Vastu võetud 17.12.1997

I. Äriseadustikus (RT I 1995, 26--28, 355; 1996, 52--54, 993; 1997, 16, 258; 48, 774; 77, 1313) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 509:

1) lõikes 9 asendatakse sõna «ja» sõnaga «või» ning lõiget täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Riigiettevõtte, riikliku ettevõtte või riikliku väikeettevõtte või riikliku fondi ümberkujundamisel äriühinguks loetakse neile riigi poolt õiguslikul alusel üleantud vara, selle vara baasil või muul viisil soetatud ja äriregistrisse kandmise ajal tema seaduslikus valduses olev vara, välja arvatud nende nimele kinnistamata maa ning osalus teistes äriühingutes (osad ja aktsiad), riigilt äriühingu omandisse üleläinuks äriühingu registrisse kandmise hetkest. Sama kehtib riikliku fondi kandmisel sihtasutusena mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.»;

2) täiendatakse lõigetega 91 ja 92 järgmises sõnastuses:

«(91) Käesoleva paragrahvi lõike 9 teises lauses sätestatut kohaldatakse vastavalt lõikes 9 nimetatud ettevõtete ühinemise korral äriühingule, kellele läheb üle ühinevate ettevõtete valduses olev vara.

(92) Riigiettevõtte jagunemisel käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel kehtestab Vabariigi Valitsus riigiettevõtte valduses oleva vara äriühingu omandisse ülemineku korra.»;

3) lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(12) Riikliku fondi võib ümber kujundada osaühinguks, aktsiaseltsiks, sihtasutuseks või avalik-õiguslikuks juriidiliseks isikuks. Osaühinguks või aktsiaseltsiks ümberkujundatava riikliku fondi avaldus peab olema äriregistri pidajale esitatud hiljemalt 1997. aasta 1. septembriks, sihtasutuseks ümberkujundatava riikliku fondi avaldus peab mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri pidajale olema esitatud hiljemalt 1998. aasta 1. oktoobriks.».

§ 2. Paragrahvi 511:

1) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Ettevõtteregistrisse kantud ettevõtte samas vormis või ümberkujundamise või ühinemise teel äriregistrisse kandmise avalduse peab kandeotsuse tegemiseks pädev isik läbi vaatama kuue kuu jooksul, arvates selle esitamisest. Avaldused vaadatakse läbi nende laekumise järjekorras. Kohtu registriosakonna juhataja võib mõjuval põhjusel lubada avalduse läbi vaadata eelisjärjekorras. Mõjuvaks põhjuseks loetakse eeskätt tõendatud osavõttu tehingust, mille puhul vastav füüsiline või juriidiline isik peab maareformi seaduse (RT 1991, 34, 426; RT I 1996, 41, 796; 1997, 13, 210; 37/38, 570; 81, 1363) kohaselt olema kantud äriregistrisse.»;

2) täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Maa ja linnakohtute registriosakondade ajutise ebavõrdse töökoormuse korral võib justiitsminister teenistuslikes huvides lähetada väiksema töökoormusega registriosakonna kohtunikuabi või registrisekretäri kuni üheks kuuks oma teenistuskohustusi täitma suurema töökoormusega registriosakonna juurde. Lähetatud kohtunikuabile või registrisekretärile tasutakse majutus- ja sõidukulud ning makstakse lisatasu justiitsministri määratud ulatuses, kuid mitte alla 25 protsendi ja mitte üle 50 protsendi ametipalgast.».

II. Notari tasu seaduses (RT I 1996, 23, 456) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 3. Paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

«(7) Kui notariaaltoimingu tehinguväärtus ületab 100 000 000 krooni, siis loetakse notari tasu määramisel, et tehinguväärtus on 100 000 000 krooni, kui käesolev seadus ei kehtesta madalamat ülempiiri.».

§ 4. Paragrahvis 22 sisalduva tehinguväärtuste ja täistasude tabeli viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kuni 20 000 000 krooni -- 15 000 krooni + 0,14% tehinguväärtuse summast, mis ületab 10 000 000 krooni;

kuni 30 000 000 krooni -- 29 000 krooni + 0,12% tehinguväärtuse summast, mis ületab 20 000 000 krooni;

kuni 40 000 000 krooni -- 41 000 krooni + 0,1% tehinguväärtuse summast, mis ületab 30 000 000 krooni;

kuni 50 000 000 krooni -- 51 000 krooni + 0,08% tehinguväärtuse summast, mis ületab 40 000 000 krooni;

kuni 100 000 000 krooni -- 59 000 krooni + 0,05% tehinguväärtuse summast, mis ületab 50 000 000 krooni;

üle 100 000 000 krooni -- 84 000 krooni + 0,02% tehinguväärtuse summast, mis ületab 100 000 000 krooni.».

§ 5. Paragrahvi 31 täiendatakse punktiga 27 järgmises sõnastuses:

«27) sihtasutuse asutamisotsuse, sealhulgas selle lisana kinnitatava põhikirja tõestamine ning sihtasutuste ühinemis- ja jagunemislepingu ning sihtasutuse jagunemiskava tõestamine -- 500 krooni.».

§ 6. Käesolev seadus jõustub avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json