Teksti suurus:

Tolliseadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 3, 54

Tolliseadus

Vastu võetud 17.12.1997

1. peatükk. ÜLDSÄTTED

§ 1. Kasutatavad mõisted

Käesolevas seaduses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) deklarant -- isik, kes esitab deklareeritava kauba ja tollideklaratsiooni kas enda nimel ja enda eest või enda nimel, kuid mõne teise isiku eest;

2) deklareerimine -- tollieeskirjades ettenähtud vormis avaldus või käitumine, millega isik annab tollikontrolliks nõutavat informatsiooni;

3) deklareeritav kaup -- kaup, mille kohta tuleb käesolevas seaduses või teistes õigusaktides ettenähtud juhtudel esitada tollideklaratsioon;

4) impordi- ja ekspordimaksud -- tollimaks ja muud maksud, mida võetakse seoses kauba sisse- ja väljaveoga, kuid mis ei sisalda tolliteenuste eest võetavat tasu;

5) isik -- Eesti või välisriigi füüsiline või juriidiline isik, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, samuti rahvusvaheliste organisatsioonide asutused, olenemata sellest, kas need on juriidilised isikud või mitte;

6) isiklikud asjad -- reisija poolt reisil kasutamiseks mõeldud esemed, kaasa arvatud tema valduses olev sõiduk, mis ei ole kommertsveok;

7) kauba valdaja -- isik, kes hoiab kaupa laos või muul viisil vastutab kauba säilimise eest enda juures, toimetab edasi kaupa või teostab kaubaga muid toiminguid, samuti isik, kelle veokis, hoones, rajatises või territooriumil kaup asub, kui isik ei tõesta tollile, et kaup sattus sinna tema tahte vastaselt;

8) kaup -- üle tollipiiri toimetatav või toimetatud vara, sealhulgas asjad, valuuta ja väärtpaberid ning loomad ja taimed; kaubana mõistetakse ka strateegilist kaupa;

9) kommertsveok -- iseliikuv, veetav või lükatav vee-, õhu- või maanteesõiduk või raudteeveerem, mida kasutatakse inimeste tasuliseks veoks või kauba tasuliseks või tasuta veoks;

10) piirkondlik tolliinspektuur -- kindlaksmääratud piirkonda haldav tolliasutus;

11) printsipaal -- isik, kes on võtnud endale kohustuse kauba tollitransiitveo korraldamiseks lähtetollipunktist sihttollipunkti ning kellel on tagatis või kes on vabastatud tollile tagatise esitamisest;

12) reisija -- tollipiiri seaduslikult ületav füüsiline isik, sõltumata tollipiiri ületamise eesmärgist;

13) tagatis -- tolli rahuldav rahalise kattega dokument tollivõlast tuleneva maksusumma tasumise tagamiseks;

14) toll -- üldmõiste, kui ei ole määratletud, millise tasandi tolliasutusega on tegemist;

15) tollideklaratsioon -- tolli poolt nõutavaid üksikasju sisaldav dokument, mis esitatakse kirjalikult või automaatse andmetöötluse süsteemi sidevahendite kaudu kauba tollivormistuseks;

16) tollieeskirjad -- tollikorraldust reguleerivad seadused ning Vabariigi Valitsuse ja ministrite määrused;

17) tolliformaalsused -- toimingud, mida tuleb kauba valdajal, deklarandil või muul asjassepuutuval isikul ja tollil teha selleks, et täita käesolevat seadust ja teisi õigusakte, mille täitmise eest vastutab toll ning mis on kehtestatud isikute kontrollimiseks tollipiiril ja pagasi, kauba ning transpordivahendi vormistamiseks nende sisse-, välja- või transiitveol;

18) tolli järelevalve -- tolli poolt rakendatavad meetmed tollikontrolli alla kuuluva kauba või transpordivahendi liikumise ja hoidmise arvestamiseks;

19) tollikontroll -- meetmed nende seaduste ja teiste õigusaktide täitmise tagamiseks, mille rakendamise eest vastutab toll;

20) tollikontrolli tsoon -- tolliterritooriumi osa, kus kaubale ja isikule võib rakendada kõiki tollikontrolli meetmeid;

21) tolliläbivaatus -- tolli poolt korraldatav inspekteerimine selleks, et kontrollida, kas tollile deklareeritud andmed vastavad tegelikkusele;

22) tollimaakler -- kolmas isik, kes seoses kauba Eesti tolliterritooriumile või sellelt väljatoimetamisega suhtleb deklarandina vahetult tolliga, korraldades tollivormistust enda nimel teise isiku eest viimasega kokkuleppel;

23) tollipost -- tolliasutus, mis on pädev läbi viima vaid teatud tolliformaalsusi;

24) tolliprotseduur -- tolli poolt tollikontrollile allutatud kaubale rakendatav menetlus;

25) tollipunkt -- tolliasutus, mis on pädev läbi viima kõiki tolliformaalsusi ja millel on selleks eraldatud territoorium;

26) tollitrass -- tollieeskirjadega tolliterritooriumil transiitveosele kindlaksmääratud liikumistee;

27) tollitõkend -- plomm, pitser või muu tõkkeabinõu, mis on paigaldatud tolliametniku poolt kauba, kommertsveoki või hoidla puutumatuse tagamiseks;

28) tollivormistus -- tolliformaalsuste täitmine selleks, et lubada kaup sisse või välja vedada või kohaldada kaubale tolliprotseduuri;

29) tollivõlg -- isiku kohustus maksta kauba sisse- ja väljaveol tollile impordi- ja ekspordimaksud;

30) vaba ringlus -- kauba tollist sõltumatu käsutamine;

31) veok -- kommertsveok või muu sõiduk;

32) võlgnik -- isik, kellel lasub tollivõlast tuleneva maksusumma tasumise kohustus;

33) üle tollipiiri toimetamine -- kauba sissevedu Eesti tolliterritooriumile, väljavedu sellelt territooriumilt ning transiitvedu ükskõik missuguse transpordiga, kaasa arvatud torujuhtmetransport ja elektriülekandeliinide kasutamine.

§ 2. Tollipoliitika ja tollikorraldus

(1) Eesti Vabariik teostab ühtset tollipoliitikat, mis tagab riigi huvide kaitse ning tollikorralduse arengu kooskõlas rahvusvahelise praktika üldtunnustatud normide ja standarditega.

(2) Eesti Vabariigi tollipoliitika elluviija ja tollikorralduse vahetu juhtija on Tolliamet.

§ 3. Tolliterritoorium ja tollipiir

(1) Eesti tolliterritoorium (edaspidi tolliterritoorium) on Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni all olev territoorium, mis hõlmab maa-ala, territoriaalveed ja õhuruumi nende kohal.

(2) Tolliterritooriumi ümbritseb tollipiir.

(3) Vabariigi Valitsuse korraldusega võib tolliterritooriumil luua vabatsoone.

§ 4. Vabatsoon

(1) Vabatsoon on tolliterritooriumi osa, mis on muust tolliterritooriumist eraldatud piiriga ning kus kehtivad erilised tollikontrolli meetmed. Vabatsoonis asuv kaup loetakse impordi- ja ekspordimaksude ning impordi reguleerimiseks kehtestatud kaubanduspoliitika meetmete suhtes väljaspool tolliterritooriumi olevaks.

(2) Vabatsoonist muule tolliterritooriumile ja sealt vabatsooni toimetatav kaup maksustatakse vastavalt seadustele impordi- ja ekspordimaksudega.

(3) Välisriigist vabatsooni ja sealt välisriiki toimetatav kaup ei kuulu üldjuhul tollivormistusele ning väljaspool vabatsooni transporditakse seda kaupa tolliterritooriumil tollitransiidiga.

(4) Igasugune majandustegevus, hoone või rajatise ehitamine vabatsoonis nõuab tolli kirjalikku luba. Toll võib keelata selle tegevuse jätkamise vabatsoonis isikul, kes ei täida tollieeskirjade nõudeid.

(5) Kauba valdajad, kes on seotud vabatsoonis kauba ladustamise, töötlemise, müügi või ostmisega, peavad pidama laoarvestust tolli poolt kinnitatud vormis. Kaup tuleb kanda laoregistrisse kohe, kui see on saabunud eelnimetatud isiku valdusesse.

(6) Kauba jaemüük vabatsoonis on keelatud, välja arvatud seal töötavate isikute toitlustamiseks.

(7) Järelevalvet vabatsooni piiri ning sisse- ja väljapääsude üle teostab toll. Vabatsooni piiril ja vabatsoonis toimuva tollikontrolli eeskirja kehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 5. Tollikontrolli tsoon

(1) Tollikontrolli tsoon hõlmab piirivööndi, territoriaalveed, tollitrassid, tollipunktid, tollipostid, tolliterminalid, tollilaod ja mis tahes maa-ala, siseveeala või hoone, mille Tolliamet on kooskõlastatult selle valdajaga püsivalt või ajutiselt määranud tolliformaalsuste läbiviimiseks.

(2) Tolliformaalsuste lõpuleviimise koha tollikontrolli tsoonis määrab toll.

(3) Tollikontrolli tsoonis on keelatud tolli loata kauba veokilt maha- ja pealelaadimine, samuti kauba tollikontrolli tsoonist väljaviimine enne, kui nõutud tolliformaalsused on täidetud.

(4) Reisijate liikluseks avatud rahvusvahelise lennujaama tollikontrolli tsoonis on lubatud luua reisijate teenindamiseks ettenähtud müügipunkte, mille asutamise, tegutsemise ja lõpetamise tingimused ning korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 6. Tollivormistuse keel

(1) Tollidokumendid vormistatakse eesti keeles.

(2) Välislepingus või tollieeskirjades ettenähtud juhtudel võib tollidokumente vormistada ka mõnes muus keeles.

(3) Välisriigist saabuva kauba tollivormistusel võib toll aktsepteerida ka võõrkeelseid dokumente.

§ 7. Tollilipp ja tollimärk

(1) Eesti tollil on tollilipp ja tollimärk. Tolli käsutuses olevatel ujuvvahenditel võib kasutada tollilippu ja tollimärki, õhusõidukitel ning muudel veokitel tollimärki.

(2) Tollilipu ning tollimärgi kirjelduse ja statuudi kinnitab Vabariigi Valitsus.

§ 8. Välislepingud

Kui välislepingus, mis on Eesti Vabariigi suhtes jõustunud, on kehtestatud käesolevas seaduses või teistes tollikorraldust reguleerivates õigusaktides ettenähtust erinevad sätted, rakendatakse välislepingu sätteid.

2. peatükk. TOLLIASUTUSED

§ 9. Tolliasutuste struktuur

(1) Eesti tolliasutused moodustavad ühtse süsteemi, kuhu kuuluvad:

1) Tolliamet;

2) piirkondlikud tolliinspektuurid;

3) tollipunktid;

4) tollipostid (tollipunktide koosseisus).

(2) Piirkondlike tolliinspektuuride, tollipunktide ja tollipostide asukoha ning pädevuse määrab Tolliameti peadirektor.

§ 10. Tolliasutuste ülesanded

Eesti Vabariigi tollipoliitika elluviimisel täidavad tolliasutused järgmisi ülesandeid:

1) tollieeskirjade rakendamine ning kauba tolliterritooriumile ja sellelt väljatoimetamise seaduslikkuse kontrollimine;

2) tolliformaalsuste täitmiseks vajaliku informatsiooni kättesaadavuse võimaldamine kõigile huvitatud isikutele;

3) impordi- ja ekspordimaksude, intresside, riigilõivu ning tolliteenuste eest võetavate tasude määramine, sissenõudmine ja vastava arvestuse pidamine;

4) tollistatistikaks vajaliku informatsiooni kogumine;

5) tollikorraldusse puutuvate Eesti Vabariigi välislepingutega võetud kohustuste täitmine;

6) tollialane koostöö välisriikide tolli- ja muude pädevate asutustega ning rahvusvaheliste organisatsioonidega.

§ 11. Tolliametnikud

(1) Tolliametnikud on tolliasutuste ametiisikud ning neile laienevad riigiametnikele kehtestatud nõuded, õigused ja kohustused, mida on täpsustatud tollieeskirjadega.

(2) Tolliametnikena ning tolliasutuste juures tegutsevate tollilaborite, teadus- ja õppeasutuste juhtidena võivad töötada ainult Eesti kodanikud.

(3) Tolliametnikud on kohustatud tööülesannete täitmisel esitama esimesel nõudmisel ametitõendi.

(4) Tolliametnikud kannavad teenistuses olles ettenähtud juhtudel vormiriietust ja relva. Relva kandmise ja kasutamise kord kehtestatakse relvaseaduse (RT I 1995, 62, 1056) ja vastavate Vabariigi Valitsuse õigusaktidega.

(5) Tolliametnikud ei tohi olla seotud üle tollipiiri toimetatava kaubaga tehtavate tehingutega. Tolliametniku töötamine väljaspool tolli tuleb tolliasutuses registreerida.

(6) Tolliametnikud on kohustatud hoidma saladuses neile seoses teenistuskohustuste täitmisega teatavaks saanud riigi-, panga- ja ärisaladust ning ametialast informatsiooni.

(7) Tolliametnikud on teenistuskohustuste täitmisel sõltumatud ning juhinduvad oma tegevuses käesolevast seadusest ja teistest õigusaktidest.

(8) Tolliametnikel on õigus toitlustuskulude kompenseerimisele Vabariigi Valitsuse kehtestatud tingimustel ja ulatuses.

§ 12. Tolli koostöö teiste täidesaatva riigivõimu asutustega

(1) Oma ülesannete täitmisel teeb toll koostööd teiste täidesaatva riigivõimu asutustega vastavalt tollieeskirjadele.

(2) Eesti piirivalve- ja politseiametnikud on kohustatud oma pädevuse piires abistama tolliametnikke tööülesannete täitmisel, tagamaks avalikku korda, tolliametniku seaduslike nõudmiste täitmist ning tollieeskirjade rikkumise tõkestamist.

(3) Piirivalveamet on kohustatud Vabariigi Valitsuse kehtestatud juhtudel ja korras läbi viima tolliformaalsusi ning tõkestama kauba ebaseaduslikku tolliterritooriumile või sellelt väljatoimetamist tollipunktide või -postide vahelisel tollipiiril ja territoriaalvetes.

(4) Tolliametnikud on kohustatud oma pädevuse piires kaasa aitama füüsiliste isikute ebaseaduslike piiriületamiskatsete tõkestamisele ning edastama piirivalvele viivitamatult neile teada oleva asjakohase informatsiooni.

§ 13. Kaebused tolli tegevuse peale

Kaebused tolli tegevuse peale esitatakse kõrgemalseisvale tolliasutusele 30 kalendripäeva jooksul arvates päevast, millal kaebuse esitaja sai või oleks pidanud saama teada oma õiguste rikkumisest. Kaebus vaadatakse läbi ja selle esitajat informeeritakse läbivaatamise tulemustest 30 kalendripäeva jooksul kaebuse saamise päevast arvates. Kaebuse esitajal on õigus vaidluse igas faasis esitada kaebus kohtule.

§ 14. Tolli vastutus kahju tekitamise eest

Kahju, mida toll on õigusvastase tegevusega tekitanud, hüvitatakse tsiviilkorras.

3. peatükk. DEKLAREERIMINE

§ 15. Üldsätted

(1) Kauba tolliterritooriumile või sellelt väljatoimetamise loa saamiseks tuleb deklareeritav kaup tollis deklareerida. Selleks tuleb tollile kirjalikult või automaatse andmetöötluse süsteemi sidevahendite kaudu esitada tollideklaratsioon, mis peab sisaldama tollieeskirjades nõutavaid andmeid.

(2) Deklareeritava kauba ja tollideklaratsiooni esitab tollile deklarant või tema volitatud isik. Tollieeskirjades ettenähtud juhtudel on tollil õigus nõuda volitatud isikult notariaalselt tõestatud volitust.

(3) Deklarant vastutab tollideklaratsioonis deklareeritud andmete täielikkuse ja õigsuse ning esitatud dokumentide autentsuse eest, samuti üle tollipiiri toimetatava või toimetatud kauba tollideklaratsioonile vastavuse eest.

(4) Tollikontrolli tsooni sisenenud reisija, kellel tollipiiri ületades ei ole kaasas deklareeritavat kaupa, deklareerib sellest tollile tollieeskirjade kohaselt suuliselt või vastava käitumisega.

(5) Eriluba nõudev kaup on deklareeritav kaup, kui eriloa kehtestaja ei ole määranud teisiti.

§ 16. Tollimaakler

(1) Tollimaakler esitab tollile tollideklaratsiooni enda nimel, kuid mõne teise isiku eest ja vastutab kauba tollivormistuse läbiviimise ning tollivõlast tuleneva maksusumma tasumise eest vastavalt tollieeskirjadele.

(2) Tollimaakleri tegevusloa annab välja Tolliamet Eestis registreeritud isikule. Tollimaakler võib olla ka tolliterminali või tollilao pidaja ja kauba tollitransiitveol printsipaal.

(3) Tollimaakleri tegevusloa väljaandmise tingimused ja korra ning tegevuse eeskirja kehtestab rahandusminister.

§ 17. Tollideklaratsioon

(1) Tollikontrollile allutatavale kaubale vormistatakse järgmisi tollideklaratsioone:

1) ülddeklaratsioon;

2) kaubadeklaratsioon;

3) tolliväärtuse deklaratsioon;

4) reisija deklaratsioon;

5) postisaadetise deklaratsioon.

(2) Tollideklaratsioon või seda asendav tollieeskirjades ettenähtud dokument loetakse tollidokumendiks pärast selles sisalduva informatsiooni ammendavuse ning nõutavate lisadokumentide olemasolu kontrolli ja aktsepteerimist tolli poolt.

§ 18. Ülddeklaratsioon

(1) Ülddeklaratsioon on kommertsveoki põhiline saabumis- või lahkumisdokument, mis sisaldab üldisi andmeid kommertsveoki, reisi, tarbevaru, veetava kauba, meeskonna ja reisijate kohta.

(2) Tollieeskirjades ettenähtud juhtudel võib ülddeklaratsiooniks olla rahvusvahelise kaubaveo või rahvusvahelise tollitransiidi dokument, mis sisaldab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmeid.

(3) Isik, kes toimetab kauba tolliterritooriumile, on pärast tollipiiri ületamist kohustatud esitama ülddeklaratsiooni lähimale selleks ettenähtud tolliasutusele või tagama ülddeklaratsiooni esitamise lähimale selleks ettenähtud tolliasutusele.

§ 19. Kaubadeklaratsioon

(1) Üle tollipiiri toimetatavale või toimetatud kaubale kohaldatava tolliprotseduuri määramiseks esitab deklarant tollile kaubadeklaratsiooni. Kauba ajutiseks ladustamiseks kaubadeklaratsiooni ei esitata.

(2) Kaubadeklaratsiooni esitab deklarant, kelleks on Eestis registreeritud isik, kui tollieeskirjades ei ole ette nähtud teisiti.

(3) Kauba üle tollipiiri toimetamisel peab isik esitama kaubadeklaratsiooni juhul, kui kauba tolliväärtus ületab 1000 krooni. Kaubadeklaratsiooni võib esitada ka juhul, kui kauba tolliväärtus ei ületa 1000 krooni.

(4) Kaubadeklaratsiooni vormid ja kaubadeklaratsiooni täitmise juhendi kehtestab Vabariigi Valitsus.

(5) Kaubadeklaratsiooni ja selles tehtud märgete annulleerimise ning kaubadeklaratsioonis paranduste tegemise korra kehtestab rahandusminister.

§ 20. Tolliväärtuse deklaratsioon

(1) Kauba tolliväärtuse määramiseks esitab deklarant tollile tolliväärtuse deklaratsiooni.

(2) Tolliväärtuse deklaratsioon esitatakse kauba tollivormistusel koos kaubadeklaratsiooniga tolliväärtuse määramise seaduses (RT I 1995, 20, 298) sätestatud tingimustel ja korras.

§ 21. Reisija deklaratsioon

(1) Reisija, kellel on tollipiiri ületades kaasas deklareeritavat kaupa, sealhulgas auhindu ja kingitusi, täidab ning esitab tollile reisija deklaratsiooni. Deklareeritava kauba hulka ei arvata isiklikke asju, mille olemusest ja hulgast on ilmne, et nende üle tollipiiri toimetamisel ei peeta silmas kaubanduslikku eesmärki.

(2) Reisijaga koos liikuvas pagasis sisalduvate, käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjade toimetamisel üle tollipiiri peab reisija esitama reisija deklaratsiooni juhul, kui asjade väärtus ületab 5000 krooni. Reisijast eraldi liikuva pagasi deklareerimisel rakendatakse käesoleva seaduse § 19 lõiget 3, § 58 või 59.

(3) Reisija deklaratsiooni vormi ja reisija deklaratsiooni täitmise juhendi kehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 22. Postisaadetise deklaratsioon

(1) Eestist väljasaadetava kaupa sisaldava rahvusvahelise postisaadetise kohta täidab saatja rahvusvahelise postisaadetise deklaratsiooni, mis lisatakse postisaadetisele.

(2) Isikule saabuvale või tema poolt väljasaadetavale postisaadetisele, mille tolliväärtus ületab käesoleva seaduse § 19 lõikes 3 nimetatud väärtuse või milles sisalduva kauba kogus ületab Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirnormi, vormistatakse täiendavalt rahvusvahelise postisaadetise deklaratsioonile ka kaubadeklaratsioon.

(3) Rahvusvahelise postisaadetise tollivormistuse korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 23. Kauba klassifitseerimine

(1) Deklarant on kohustatud tollideklaratsioonis kauba klassifitseerima Eesti kaupade nomenklatuuri (edaspidi EKN), käesoleva seaduse ja teiste seaduste alusel kehtestatud nomenklatuuride kohaselt. Nimetatud nomenklatuuride alusel rakendab toll kauba sisse- ja väljaveol tõkestusmeetmeid, teostab tollistatistikat ning nõuab sisse impordi- ja ekspordimaksud.

(2) EKN peab olema vastavuses Euroopa Liidus kauba kirjeldamiseks ja kodeerimiseks kasutatava kombineeritud nomenklatuuriga (Combined Nomenclature). Käesoleva seaduse ja teiste seaduste alusel kehtestatud nomenklatuurid peavad olema vastavuses EKN-iga. EKN-i kehtestab Vabariigi Valitsus.

(3) Kaubapositsioon määratakse kauba klassifitseerimisel käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nomenklatuuride kohaselt vastavalt EKN-i klassifitseerimisreeglitele.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nomenklatuuride haldamise ja pidamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 24. Kauba päritolu

(1) Deklarant määrab kauba päritoluriigi välislepingutes ettenähtud või Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud päritolureeglite kohaselt.

(2) Toll võib deklarandilt nõuda kauba päritoluriigi dokumentaalset tõestamist välislepingutest tulenevalt või Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud juhtudel.

(3) Välislepingutest tulenevate tollimaksusoodustuste saamiseks annab toll deklarandi taotlusel välja eksporditava kauba sooduspäritolu tõendamiseks päritolutõendi ja teostab selle järelkontrolli. Välislepingutes ettenähtud korras võib päritolutõendi välja anda ka eksportija.

(4) Üldisest soodustussüsteemist (Generalized System of Preferences) tulenevate tollimaksusoodustuste saamiseks väljastab toll Eesti päritoluga eksporditava kauba kohta päritolusertifikaadi vorm A ja teostab selle järelkontrolli. Kauba päritolusertifikaadi vorm A väljaandmise ja täitmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

4. peatükk. TOLLIKONTROLLI ÜLDEESKIRJAD

§ 25. Üldsätted

(1) Tollikontroll toimub kauba tolliterritooriumile või sellelt väljatoimetamise seaduslikkuse kontrollimiseks, kaubale tolliprotseduuri kohaldamiseks ning kauba impordi- ja ekspordimaksudega maksustamiseks.

(2) Kauba seaduslik tolliterritooriumile või sellelt väljatoimetamine toimub tolli järelevalve all selleks ettenähtud tolliasutuste kaudu vastavalt tollieeskirjadele.

(3) Tolliterritooriumile või sellelt välja toimetada lubatakse kaupa, mille sisse- ja väljavedu ei ole keelatud. Kauba sisse- ja väljaveo keeld laieneb ka tollitransiitveoks võetud kaubale.

(4) Kaupa, mille sisse- ja väljaveol on nõutav eriluba, lubatakse tolliterritooriumile või sellelt välja toimetada eriloa esitamisel tollivormistuse käigus. Esitatud eriluba märgistatakse tollis ja tagastatakse selle esitajale. Eriloa nõue laieneb tollitransiitveoks võetud kaubale, kui eriloa kehtestaja ei ole määranud teisiti. Vabariigi Valitsus määrab kaubad, mille sisse- ja väljaveol on nõutav eriluba, ning ministrid, kes kehtestavad nende kaupade nomenklatuurid ning sisse- ja väljaveo korrad.

(5) Tollikontrolli teostavad vastavalt oma pädevusele tolliametnikud, kontrollides dokumente ja kaupa ning rakendades muid tollieeskirjades ettenähtud tollikontrolli meetmeid.

(6) Tollil on õigus tollikontrolli läbiviimiseks kaasata eksperte. Ekspertiisikulud kannab deklarant, kui tollieeskirjades ei ole ette nähtud teisiti.

(7) Tollikontroll ei tohi ohustada inimeste elu ja tervist ega kahjustada kontrollitavat kaupa ja keskkonda.

(8) Tollil on õigus saada tolliterminalis, tollilaos, vabatsoonis, postiasutuses, samuti sadamas, lennujaamas ja raudteejaamas või teistes transpordisõlmedes nende valdajalt kauba ja reisijate tollikontrolli korraldamiseks vajalikud tööohutuse ja töötervishoiu nõuete kohased ruumid tasuta kasutamiseks, sealhulgas sisustatud bürooruumid ja sidevahendid. Sideteenuste eest tasub toll.

§ 26. Võltsitud kaup ja piraatkaup

(1) Võltsitud kaubana käsitatakse käesolevas seaduses kaupa, mis on kaubamärgi omaniku loata tähistatud Eestis õiguskaitse saanud kaubamärgiga identse või äravahetamiseni sarnase tähisega ning millega rikutakse kaubamärgiseaduse (RT 1992, 35, 459; RT I 1995, 26--28, 355; 1996, 49, 953) § 5 lõigetes 3 või 4 sätestatud kaubamärgi omaniku õigusi. Võltsitud kaubaks loetakse ka pakendit, majandus- või äridokumenti, reklaammaterjali ja kauba kasutusõpetust, mis on kaubamärgi omaniku loata tähistatud õiguskaitse saanud kaubamärgiga identse või äravahetamiseni sarnase tähisega ning millega rikutakse kaubamärgiseaduse § 5 lõigetes 3 või 4 sätestatud kaubamärgi omaniku õigusi.

(2) Piraatkaubana käsitatakse käesolevas seaduses:

1) kaupa, mis on valmistatud tööstusdisainilahenduse omaniku loata sellise tööstusdisainilahenduse järgi, mis on identne või äravahetamiseni sarnane Eestis registreeritud tööstusdisainilahendusega ning millega rikutakse tööstusdisaini kaitse seaduses (RT I 1997, 87, 1466) sätestatud tööstusdisainilahenduse omaniku õigusi;

2) kaupa, millega rikutakse autoriõigusi.

(3) Võltsitud kaubaks või piraatkaubaks loetakse ka iga vormi või matriitsi, mis on spetsiaalselt kujundatud või kohandatud võltsitud või piraatkaupade tootmiseks tingimusel, et selliste vormide või matriitside kasutamisega rikutakse kaubamärgi omaniku või tööstusdisainilahenduse omaniku õigusi või autoriõigusi.

(4) Võltsitud kauba ja piraatkauba sisse- ja väljavedu on keelatud.

(5) Toll tõkestab võltsitud kauba või piraatkauba sisse- ja väljaveo kohtu kirjalikul taotlusel ja teavitab deklaranti kauba sisse- või väljaveo tõkestamisest.

§ 27. Tolli järelevalve kauba üle

(1) Kaup on tolli järelevalve all:

1) impordil vabaks ringluseks, taassisseveol ja töötlemisel tolli kontrolli all -- tollikontrolli tsooni toomisest kuni kauba vabastamiseni;

2) ajutisel sisseveol tolliterritooriumile -- tollikontrolli tsooni toomisest kuni kauba tolliterritooriumilt taasväljaveoni või kaubale mõne muu tolliprotseduuri kohaldamiseni;

3) ajutisel väljaveol tolliterritooriumilt -- tollile kontrolliks esitatud kaubadeklaratsiooni aktsepteerimisest tollis kuni kauba tolliterritooriumile taassisseveoni või kaubale mõne muu tolliprotseduuri kohaldamiseni;

4) ekspordil, taasväljaveol ja tollitransiidil väljuva transiidina -- tollile kontrolliks esitatud kaubadeklaratsiooni aktsepteerimisest tollis kuni kauba tolliterritooriumilt väljatoimetamiseni;

5) tollitransiidil läbiva transiidina -- tollikontrolli tsooni toomisest kuni kauba tolliterritooriumilt väljatoimetamiseni;

6) tolliladustamisel, ajutisel ladustamisel, tollitransiidil sisetransiidina ja siseneva transiidina -- tollikontrolli tsooni toomisest kuni kaubale järgmise tolliprotseduuri kohaldamiseni;

7) asumisel vabatsoonis -- vabatsooni toomisest kuni kauba vabatsoonist väljatoimetamiseni.

(2) Kui kaup viiakse ebaseaduslikult tolli järelevalve alt välja ja kauba valdaja või deklarant ei suuda tollile tõendada selle kauba tolliterritooriumilt väljatoimetamist või deklareerimist mõnele teisele tolliprotseduurile, on ta kohustatud esitama viie kalendripäeva jooksul kauba ebaseaduslikust tolli järelevalve alt väljaviimise või selle avastamise päevast arvates kaubadeklaratsiooni selle kauba impordiks vabaks ringluseks.

(3) Tolli järelevalve all oleva kaubaga võib teostada vaid tolli poolt aktsepteeritud toiminguid ja tehinguid.

(4) Tolli järelevalve all oleva kauba hävimisel või kahjustumisel on kauba valdaja või deklarant kohustatud sellest esimesel võimalusel tollile teatama ja esitama tõendusmaterjalid kauba hävimise või kahjustumise kohta. Kui esitatud tõendusmaterjalid tolli ei rahulda, loetakse kaup ebaseaduslikult tolli järelevalve alt välja viiduks.

(5) Kauba sisseveo toimumise kahtluse korral loetakse kauba sisseveo toimumise tõendiks lisaks teistes õigusaktides sätestatud korras säilitatavatele dokumentidele:

1) kauba väljaveo registreerimist tõendav dokument, mille on väljastanud selle välisriigi toll, kust kaup pidi Eestisse vahetult saabuma;

2) välisriigist kauba väljaveoga seotud kaubaveo dokument;

3) kauba saatja olemasolu tõendav dokument.

(6) Kauba väljaveo toimumise kahtluse korral loetakse kauba väljaveo toimumise tõendiks lisaks teistes õigusaktides sätestatud korras säilitatavatele dokumentidele:

1) kauba sisseveo registreerimist tõendav dokument, mille on väljastanud selle välisriigi toll, kuhu kaup pidi Eestist vahetult saabuma;

2) välisriiki kauba sisseveoga seotud kaubaveo dokument;

3) kauba saaja olemasolu tõendav dokument.

§ 28. Ettenägematu olukord

(1) Ettenägematu olukord on loodusõnnetuse, katastroofi või muu vääramatu jõu (force majeure) tagajärjel toimunud, kommertsveokis või hoidlas olevat kaupa kahjustav sündmus või selle sündmuse toimumise tõenäosus.

(2) Kui tolliterritooriumile toimetatud kauba valdaja ei suuda ettenägematu olukorra tõttu toimetada kaupa tolli poolt ettenähtud või aktsepteeritud kohta või hoida kaupa selles kohas, on ta kohustatud sellest esimesel võimalusel tollile teatama. Kauba hävimisel või kahjustumisel peab kauba valdaja tollile teatama vastavalt kauba hävimise koha ja säilinud kauba asukoha, olles eelnevalt tarvitusele võtnud vajalikud meetmed kauba puutumatuse tagamiseks.

(3) Kauba hävimisel ettenägematu olukorra tõttu ei maksustata kaupa impordi- ja ekspordimaksudega tingimusel, et hävimine on kindlaks tehtud tolli rahuldaval viisil. Kahjustunud kaup toimetatakse tolliterritooriumilt välja, tolliladustatakse, imporditakse vabaks ringluseks või hävitatakse tolli järelevalve all.

§ 29. Tollidokumendid

(1) Tollidokument on tolliasutuse luba, tõend või tema poolt aktsepteeritud tollideklaratsioon või muu dokument, mille alusel tolliametnik lubab kauba sisse- või väljaveoks, kohaldab tolliprotseduuri või rakendab maksusoodustusi.

(2) Tollieeskirjades ettenähtud juhtudel teeb tolliametnik tollidokumentides märkeid ja parandusi.

(3) Eksportijad, importijad ja teised isikud, kes on seotud kauba toimetamisega tolliterritooriumile või sellelt välja, peavad tollidokumente säilitama seitsme aasta jooksul tollivormistusele järgneva kalendriaasta algusest arvates.

§ 30. Tollitõkendid

(1) Kommertsveokile, millega veetakse, või hoidlale, kus hoitakse tolli järelevalve all olevat kaupa, võib toll kommertsveoki või hoidla ning seal asuva kauba puutumatuse tagamiseks panna tollitõkendi. Tollitõkendi võib panna ka kaubale. Ühele objektile võib panna mitu tollitõkendit.

(2) Tollitõkendiga kaitstud kommertsveoki või hoidla ja seal asuva kauba puutumatuse ning tollitõkendi rikkumatuse eest vastutab selle kommertsveoki või hoidla valdaja. Tollitõkendi eemaldamine tolli loata on keelatud, välja arvatud ettenägematus olukorras kommertsveokis veetava või hoidlas hoitava kauba säilimise tagamiseks.

(3) Toll võib aktsepteerida välisriigis pandud tollitõkendeid. Tolli poolt aktsepteeritud tõkend on samaväärne tolli poolt pandud tõkendiga.

(4) Tollil on õigus nõuda asjassepuutuva isiku juuresolekut tollitõkendi panemisel ja eemaldamisel tolliametniku poolt.

(5) Tollitõkend peab olema pandud nii, et seda rikkumata või kommertsveokile või hoidlale sissemurdmisjälgi jätmata ei ole võimalik juurdepääs kaubale. Tollitõkendi paigaldamise viis peab välistama selle eemaldamise tõkendit rikkumata. Tollitõkendi panemise kohta teeb tolliametnik märke tollidokumendile.

(6) Tollitõkendite panemise ja eemaldamise korra ning nõuded käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kommertsveokile või hoidlale kehtestab Vabariigi Valitsus.

(7) Tollitõkendi purunemisest või kaotsiminekust, samuti sissemurdmisjälgedest või muudest kahjustustest tollitõkendiga kaitstud kommertsveokil või hoidlal peab kommertsveoki või hoidla valdaja esimesel võimalusel tollile teatama.

§ 31. Tollivormistuse järelkontroll

(1) Tolliametnikul on õigus talle Tolliameti peadirektori või piirkondliku tolliinspektuuri juhataja antud volituse alusel oma pädevuse piires kontrollida import-, eksport- või transiitkaupadega teostatavate tehingutega seotud isikute territooriumi, hooneid ja rajatisi ning muid kohti, mis on seotud nende kaupade hoidmise, töötlemise ja turustamisega, samuti neile kuuluvaid kommertsveokeid.

(2) Isik on kohustatud tolli nõudmisel esitama kõik kauba sisse-, välja- või transiitveo, hoidmise, töötlemise, turustamise ning maksetehingute kohta käivad dokumendid ja kirjavahetuse ning osutama tollile abi kontrollimisel.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kontrolli teostamine väljaspool isiku tööaega või territooriumi, hoone, rajatise ning muu kaupade hoidmise, töötlemise ja turustamisega seotud koha lahtioleku või kasutamise aega võib toimuda eelneva hoiatuseta. Tolliametnikul on keelatud siseneda eluruumidesse seal elava isiku loata.

5. peatükk. TOLLIPROTSEDUURID

§ 32. Üldsätted

(1) Tolliterritooriumile või sellelt välja toimetatavale kaubale kohaldab toll deklarandi taotlusel üldjuhul üht järgmistest tolliprotseduuridest:

1. Kauba väljaveol:

1) eksport;

2) väljavedu töötlemiseks taassisseveo kohustusega;

3) väljavedu taassisseveo kohustusega muutusteta kujul;

4) taasväljavedu;

5) tolliladustamine;

6) tollitransiit.

2. Kauba sisseveol:

1) ajutine ladustamine;

2) import vabaks ringluseks;

3) sissevedu töötlemiseks taasväljaveo kohustusega;

4) sissevedu taasväljaveo kohustusega muutusteta kujul;

5) taassissevedu;

6) töötlemine tolli kontrolli all;

7) tolliladustamine;

8) tollitransiit.

(2) Tolliprotseduuride rakendamise eeskirjad kehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 33. Kauba eksport

(1) Kaup lubatakse eksportida pärast tollile kaubadeklaratsiooni ja nõutavate lisadokumentide esitamist ning teiste tollieeskirjades ettenähtud tolliformaalsuste täitmist.

(2) Tollivormistus kauba ekspordiks algab kaubadeklaratsiooni esitamisega tollile ja lõpeb tolliasutuses märke tegemisega kaubadeklaratsioonile kauba vabastamise kohta tolli järelevalve alt.

(3) Ekspordiks deklareeritud kaup tuleb tolliterritooriumilt välja toimetada 15 kalendripäeva jooksul pärast kaubadeklaratsiooni aktsepteerimist tollis, kui tollieeskirjades ei ole ette nähtud teisiti. Selle tähtaja ületamisel peab deklarant viie kalendripäeva jooksul tähtaja ületamise päevast arvates taotlema tollis kaubadeklaratsiooni annulleerimist või kauba tolliterritooriumilt väljatoimetamise tähtaja pikendamist. Kauba väljaveo ja tollivormistuse lõpetamise eest vastutab deklarant.

§ 34. Kauba ajutine väljavedu tolliterritooriumilt

(1) Alaliselt Eestis asuvale isikule kuuluvat vabas ringluses olevat kaupa lubatakse tolliterritooriumilt ajutiselt välja vedada tollieeskirjades kindlaksmääratud tingimustel ja eesmärkidel järgmiste tolliprotseduuridega:

1) väljavedu töötlemiseks taassisseveo kohustusega;

2) väljavedu taassisseveo kohustusega muutusteta kujul.

(2) Tollieeskirjades määratud tingimustel võib kaupa tolliterritooriumilt ajutiselt välja vedada kuni üheks aastaks tolli loal kaubale ajutise väljaveo tolliprotseduuri kohaldamise või ajutise väljaveo loa väljastamise päevast arvates. Deklarandi taotluse alusel võib toll tähtaega pikendada.

(3) Tolliterritooriumilt ajutiselt väljaveetud kaup on tolli järelevalve all ja tuleb enne väljaveo tähtaja möödumist:

1) deklareerida taassisseveoks;

2) deklareerida ekspordiks.

(4) Kindlustamaks tollivõlast tuleneva maksusumma tasumist juhul, kui ei toimu kauba taassissevedu, on tollil õigus nõuda deklarandilt tagatist.

(5) Kasutamiskõlbmatuks muutunud või hävinenud kauba mahakandmine vormistatakse vastavalt tollieeskirjadele.

(6) Kauba väljaveo ja tollivormistuse lõpetamise eest vastutab deklarant.

§ 35. Kauba taasväljavedu või taassissevedu

(1) Kaubale taasväljaveo tolliprotseduuri kohaldamine toimub pärast järgmisi tolliprotseduure:

1) sissevedu töötlemiseks taasväljaveo kohustusega;

2) sissevedu taasväljaveo kohustusega muutusteta kujul;

3) tolliladustamine.

(2) Kaubale taassisseveo tolliprotseduuri kohaldamine toimub pärast järgmisi tolliprotseduure:

1) väljavedu töötlemiseks taassisseveo kohustusega;

2) väljavedu taassisseveo kohustusega muutusteta kujul.

(3) Deklarant vastutab taasväljaveol ja taassisseveol vastavalt kauba välja- või sisseveo ja tollivormistuse lõpetamise eest.

§ 36. Kauba ajutine ladustamine

(1) Pärast ülddeklaratsiooni aktsepteerimist tollis või tollitransiitvedu võib välisriigist tolliterritooriumile toimetatud kauba tolli loal ajutiselt ladustada ülddeklaratsiooni alusel.

(2) Ladu kaupade ajutiseks ladustamiseks (tolliterminal) luuakse tolli loal ning seda võivad kasutada kõik kaupa tolliterritooriumile toimetavad isikud. Kindlustamaks tollivõlast tuleneva maksusumma tasumist, on tollil õigus nõuda deklarandilt tagatist.

(3) Ajutiselt ladustatud kaup tuleb deklareerida järgmisele tolliprotseduurile 15 kalendripäeva jooksul ladustamisest alates, kusjuures sadama territooriumil asuvas tolliterminalis võib toll lubada transiitkauba ajutist ladustamist 60 kalendripäeva. Kauba ajutise ladustamise aega võib toll ühekordselt deklarandi kirjaliku taotluse alusel pikendada kuni 30 kalendripäeva võrra.

(4) Ajutiselt ladustatud kauba, mida deklarant ei ole ise tähtaegselt deklareerinud järgmisele tolliprotseduurile, võib toll suunata tolliladustamisele, vabatsooni või realiseerida käesoleva seaduse § 77 kohaselt kui peremeheta kauba. Kauba suunamisega tolliladustamisele või vabatsooni kaasnevad kulud katab deklarant.

(5) Ajutiselt ladustatud kaupa võib tolliterminalist välja anda ainult tolli loal. Ajutiselt ladustatud kauba kadumisel tolliterminalist, tolliterminalist tollieeskirjadevastasel väljaandmisel või kui ei ole võimalik kindlaks teha tolliterminalist väljaantud kauba saajat, on tolliterminali pidaja kohustatud esitama tollile viie kalendripäeva jooksul kauba tolliterminalist kadumise või väljaandmise päevast arvates kaubadeklaratsiooni selle kauba impordiks vabaks ringluseks.

(6) Tolliterminali asutamise, tegutsemise ning lõpetamise tingimused ja korra kehtestab rahandusminister.

(7) Ajutiselt ladustatud kauba töötlemine on keelatud. Töötlemiseks ei loeta kauba pakendi parandamist, kauba komplekteerimist ja sorteerimist ning ettevalmistamist transpordiks.

§ 37. Kauba import vabaks ringluseks

(1) Kaup lubatakse importida vabaks ringluseks pärast tollile kaubadeklaratsiooni ja nõutavate lisadokumentide esitamist ning teiste tollieeskirjades ettenähtud tolliformaalsuste täitmist.

(2) Kaup lubatakse importida vabaks ringluseks vahetult selle toimetamisel tolliterritooriumile või väljatoimetamisel vabatsoonist või pärast järgmisi tolliprotseduure:

1) ajutine ladustamine;

2) sissevedu töötlemiseks taasväljaveo kohustusega;

3) sissevedu taasväljaveo kohustusega muutusteta kujul;

4) töötlemine tolli kontrolli all;

5) tolliladustamine;

6) tollitransiit.

(3) Impordiks vabaks ringluseks deklareeritud kaup tuleb tolliterritooriumile toimetada 15 kalendripäeva jooksul pärast kaubadeklaratsiooni aktsepteerimist tollis, kui tollieeskirjades ei ole ette nähtud teisiti. Selle tähtaja ületamisel peab deklarant viie kalendripäeva jooksul tähtaja ületamise päevast arvates taotlema tollis kaubadeklaratsiooni annulleerimist või kauba tolliterritooriumile toimetamise tähtaja pikendamist. Kauba sisseveo ja tollivormistuse lõpetamise eest vastutab deklarant.

§ 38. Kauba ajutine sissevedu tolliterritooriumile

(1) Alaliselt väljaspool Eestit asuvale isikule kuuluvat kaupa lubatakse tolliterritooriumile ajutiselt sisse vedada tollieeskirjades kindlaksmääratud tingimustel ja eesmärkidel järgmiste tolliprotseduuridega:

1) sissevedu töötlemiseks taasväljaveo kohustusega;

2) sissevedu taasväljaveo kohustusega muutusteta kujul.

(2) Tollieeskirjades määratud tingimustel võib kaupa impordimaksudest täielikult või osaliselt vabastatuna tolliterritooriumile ajutiselt sisse vedada kuni üheks aastaks tolli loal kaubale ajutise sisseveo tolliprotseduuri kohaldamise või ajutise sisseveo loa väljastamise päevast arvates. Deklarandi taotluse alusel võib toll tähtaega pikendada.

(3) Tolliterritooriumile ajutiselt sisseveetud kaup on tolli järelevalve all ja tuleb ettenähtud tolliformaalsuste täitmise järel enne sisseveo tähtaja möödumist:

1) deklareerida taasväljaveoks;

2) toimetada vabatsooni;

3) deklareerida impordiks vabaks ringluseks;

4) deklareerida tolliladustamiseks;

5) anda üle tollile, et see läheks riigi omandisse;

6) hävitada tolli järelevalve all.

(4) Kindlustamaks tollivõlast tuleneva maksusumma tasumist juhul, kui ei toimu kauba taasväljavedu, on tollil õigus nõuda deklarandilt tagatist. Deklarant vastutab kauba eest kogu ajutise sisseveo tähtaja jooksul ning on kohustatud tagama kauba säilimise ja hoiutingimused.

(5) Tolliterritooriumile ajutiselt taasväljaveo kohustusega muutusteta kujul sisseveetavate kaupade loetelu kehtestab rahandusminister.

§ 39. Kauba töötlemine tolli kontrolli all

(1) Kauba töötlemisel tolli kontrolli all muudetakse tolliterritooriumile toimetatud kauba olemust või seisundit enne kauba vabastamist impordiks vabaks ringluseks. Loa töötlemiseks tolli kontrolli all väljastab toll töötlemist läbiviiva või korraldava isiku kirjaliku taotluse alusel.

(2) Töötlemiseks tolli kontrolli all sisseveetud kaup ei kuulu maksustamisele impordimaksudega. Töödeldud kaup maksustatakse impordimaksudega selle impordil vabaks ringluseks.

(3) Töötlemiseks tolli kontrolli all sisseveetava kauba nomenklatuuri ja kaubale rakendatavate töötlemismenetluste loetelu kehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 40. Kauba tolliladustamine

(1) Tolliterritooriumile toimetatud või sellelt väljatoimetatavat kaupa võib deklareerida tolliladustamisele tollilattu, kus see asub impordimaksude tasumiseta tolli järelevalve all. Tollieeskirjades ettenähtud juhtudel võib toll lubada kauba deklareerimist tolliladustamisele kaupa tollilattu paigutamata. Tolliladustamisele järgneb kauba deklareerimine ühele järgmistest tolliprotseduuridest:

1) eksport;

2) taasväljavedu;

3) import vabaks ringluseks;

4) sissevedu töötlemiseks taasväljaveo kohustusega;

5) sissevedu taasväljaveo kohustusega muutusteta kujul;

6) tollitransiit sisetransiidina (vedu teise tollilattu);

7) töötlemine tolli kontrolli all.

(2) Tolliladu võib olla üldkasutatav (avalik tolliladu) või kindlaksmääratud kasutajatele (privaattolliladu). Loa tollilao asutamiseks annab ja tühistab toll.

(3) Tolliladustamisel oleva kauba töötlemine on keelatud. Töötlemiseks ei loeta kauba pakendi parandamist, kauba komplekteerimist ja sorteerimist ning ettevalmistamist müügiks ja transpordiks.

(4) Kauba tolliladustamise kestus ei ole piiratud.

(5) Tollilao pidaja peab tollilattu paigutatud kauba üle arvestust tolli poolt aktsepteeritud viisil. Tolliladustamisele deklareeritud kaup märgitakse laoarvestusse viivitamatult pärast kauba saabumist tollilattu. Tollilao pidajal peab olema tagatis tekkida võiva tollivõla tagamiseks. Tollil on õigus igal ajal kontrollida tollilaos olevat kaupa ja kaubaga seotud dokumente.

(6) Tollilao pidaja vastutab tollilaos hoitava kauba puutumatuse, laoarvestuse täpsuse ning temale ja laole tollieeskirjades ettenähtud tingimuste täitmise eest.

(7) Tollilao asutamise, tegutsemise ning lõpetamise tingimused ja korra kehtestab rahandusminister.

(8) Avalikus tollilaos hoitava kauba omandiõigus võib ühelt isikult teisele üle minna. Omandiõiguse üleminek peab kajastuma laoarvestuses ja tuleb deklarandi poolt tollis viie kalendripäeva jooksul registreerida.

§ 41. Kauba tollitransiit

(1) Tolli järelevalve all oleva kauba vedamiseks tolliterritooriumil kohaldatakse tollitransiiti:

1) läbiva transiidina -- ühest tollipiiril asuvast tollipunktist või -postist teise tollipiiril asuvasse tollipunkti või -posti;

2) siseneva transiidina -- ühest tollipiiril asuvast tollipunktist või -postist sisemaa tollipunkti või -posti;

3) väljuva transiidina -- sisemaa tollipunktist või -postist tollipiiril asuvasse tollipunkti või -posti;

4) sisetransiidina -- ühest sisemaa tollipunktist või -postist teise sisemaa tollipunkti või -posti.

(2) Kauba tollitransiit toimub printsipaali või välislepingus määratud isiku vastutusel.

(3) Tollitransiitveoks võetud kaup ning selle tolli- ja saatedokumendid tuleb esitada lähtetollipunktis või -postis määratud aja jooksul sihttollipunktis või -postis. Sihttollipunktis või -postis tollile esitatud kaup toimetatakse tolliterritooriumilt välja või deklareeritakse mõnele teisele tolliprotseduurile.

(4) Kindlustamaks tollivõlast tuleneva maksusumma tasumist, on tollil õigus nõuda printsipaalilt tagatist.

(5) Tollieeskirjades kehtestatakse Eestit läbivatele transiitveostele kohustuslikud tollitrassid.

6. peatükk. TOLLIVORMISTUS

§ 42. Üldsätted

(1) Loa andmine kauba sisse- ja väljaveoks ning kaubale tolliprotseduuri kohaldamine toimub tollivormistusega.

(2) Tollivormistuse käigus viiakse üldjuhul läbi järgmised tolliformaalsused:

1) tollideklaratsiooni täitmine, tollideklaratsiooni ja selle juurde kuuluvate lisadokumentide esitamine tollile ning nende vastuvõtmine ja aktsepteerimine tollis;

2) kauba sanitaar-, veterinaar-, fütosanitaar- ja muu kontroll;

3) kauba esitamine tollile;

4) kauba tolliläbivaatus;

5) veoki tolliläbivaatus;

6) isiklike asjade ja reisija tolliläbivaatus;

7) proovide ja näidiste võtmine kontrollitavast kaubast;

8) impordi- ja ekspordimaksude määramine ning sissenõudmine;

9) tagatise esitamine tollile;

10) kauba vabastamine.

(3) Toimingud ja tehingud tolliterritooriumile toimetatud kaubaga on enne tollivormistuse lõppu keelatud, kui toll ei ole määranud teisiti.

(4) Tollivormistuse mahu ja tolliformaalsuste läbiviimise korrad kehtestab Vabariigi Valitsus.

(5) Tollivormistust ei lõpetata enne tollivõlast tuleneva maksusumma tasumist või tagatise esitamist tollivõla tagamiseks.

(6) Toll võib vastavalt tollieeskirjadele lubada tolliprotseduuri kohaldamisel lihtsustatud tollivormistust osaliselt täidetud kaubadeklaratsiooni alusel, kauba perioodilise deklareerimisena või tollideklaratsiooni asendamisena mõne teise dokumendiga. Lihtsustatud tollivormistusel kasutatavates dokumentides märgitud andmed peavad võimaldama kauba identifitseerimist.

§ 43. Tollivormistuse aeg ja koht

(1) Tollivormistus toimub Tolliameti peadirektori poolt kindlaksmääratud kohtades ning ajal.

(2) Deklarandi kirjalikul taotlusel toimub tollivormistus põhjendatud juhtudel tolliteenusena vastava tasu eest tolliasutusega kokkulepitud kohas ja väljaspool tolliasutuse tavalist tööaega.

(3) Ettenägematus olukorras lahendab tolliasutus tollivormistuse küsimused iseseisvalt, lähtudes konkreetsest olukorrast ja riiklikest huvidest.

(4) Tolliteenuste loetelu ning võetava tasu määrad ja maksmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 44. Tollideklaratsiooni esitamine ja aktsepteerimine

(1) Tollideklaratsiooni ja tollieeskirjades ettenähtud lisadokumendid esitab tollile aktsepteerimiseks deklarant.

(2) Enne kaubadeklaratsiooni esitamist tollile on deklarandil õigus võtta kaubast analüüsimiseks või uurimiseks proove ja näidiseid, mis deklareeritakse eraldi või koos kaubaga.

(3) Tollideklaratsiooni aktsepteerimisel kontrollib tolliametnik isiku isikusamasust, deklarandi volitusi ja tema volitusi konkreetse kauba kohta deklaratsiooni esitamiseks.

(4) Pärast tollideklaratsiooni aktsepteerimist on deklarant kohustatud esitama kauba tolliläbivaatuseks.

§ 45. Kauba sanitaar-, veterinaar-, fütosanitaar- ja muu kontroll

(1) Õigusaktides ettenähtud toimingud üle tollipiiri toimetatava või toimetatud kauba sanitaarse, veterinaarse, fütosanitaarse, õigusaktides ettenähtud nõuetele vastavuse ja muu seisundi kindlakstegemiseks, samuti kauba ohutuse määramiseks inimesele ja keskkonnale on tollivormistuse lahutamatud koostisosad ning viiakse läbi vastavate kontrolliasutuste poolt.

(2) Vastava valdkonna õigusaktidest tulenevalt esitab deklarant tollile kauba kohta tollivormistuse käigus õigusaktides ettenähtud nõuetele vastavuse dokumendi.

§ 46. Kauba tolliläbivaatus

(1) Toll korraldab kauba tolliläbivaatust, kontrollimaks, kas kauba nimetus, päritolu, seisund, kogus ja väärtus vastavad tollideklaratsioonis esitatud andmetele.

(2) Deklarandil või tema poolt volitatud isikul on õigus viibida kauba tolliläbivaatuse juures.

(3) Deklarant ning tolliterminali või tollilao pidaja on tolli nõudmisel kohustatud korraldama oma kulul ja vastutusel tolliläbivaatusele kuuluva kauba vedamise tolli poolt ettenähtud või aktsepteeritud kohta, kauba kommertsveokilt maha- ja sellele pealelaadimise, ümberlaadimise, kahjustatud pakendi parandamise, pakendi avamise, pakkimise ning ümberpakkimise; avama ruume, mahuteid ning muid hoidlaid, mis võiksid sisaldada tolliläbivaatusele kuuluvat kaupa, samuti kommertsveoki vastavalt tolli nõudmisele ümber paigutama.

(4) Kui isik keeldub käesoleva paragrahvi lõikes 3 ettenähtud toimingutest, teostab toll need tema kulul.

(5) Kaubapartii osalise tolliläbivaatuse tulemusel võib toll teha otsuse terve kaubapartii kohta. Toll võib deklarandi taotlusel korraldada terve kaubapartii tolliläbivaatuse, kui on alust arvata, et osalise tolliläbivaatuse tulemusel tehtud otsus ei ole laiendatav tervele kaubapartiile.

§ 47. Veoki tolliläbivaatus

(1) Toll võib teha tolliterritooriumile saabuvate, tolliterritooriumil viibivate ning sealt lahkuvate veokite tolliläbivaatust.

(2) Veokid, mis ületavad Eesti tollipiiri, on kohustatud peatuma seal asuvas tollipunktis või -postis, selle puudumisel suunduma kindlaksmääratud marsruudil peatumatult selleks ettenähtud tollipunkti või -posti. Sundpeatuse korral tuleb kohe informeerida tolli või piirivalvet.

(3) Sadama, raudtee- ja lennujaama ametiisikud on kohustatud informeerima tolli eelnevalt iga kommertsveoki saabumisest ja lahkumisest ning mitte lubama import-, eksport- või transiitkauba maha-, peale- või ümberlaadimist tolli loata.

(4) Välisriigis registreeritud kommertsveokid lubatakse ajutiselt tolliterritooriumile, kusjuures need kuuluvad tolliterritooriumilt väljaviimisele muutusteta kujul. Toll võib kehtestada piiraja kommertsveoki taasväljaviimiseks tolliterritooriumilt.

(5) Ajutiselt tolliterritooriumil viibivaid välisriigis registreeritud kommertsveokeid on keelatud kasutada riigi sisevedudel.

§ 48. Proovide ja näidiste võtmine kontrollitavast kaubast

(1) Tollil on õigus tasuta võtta või lasta võtta kontrollitavast kaubast proove ja näidiseid nende laboratoorseks analüüsiks või muuks uurimiseks. Võetavate kaubaproovide ja näidiste kogus ei tohi olla suurem, kui on vajalik nende toimingute läbiviimiseks.

(2) Tollil on õigus nõuda kauba valdaja või tema esindaja juuresolekut proovide ja näidiste võtmisel.

(3) Proovide ja näidiste uurimise, analüüsi ja muu sellise käsitlemise tulemustest informeerib toll kirjalikult kauba valdajat. Kasutamata proovid ja näidised või nende ülejäägid tagastatakse kauba valdajale tema soovil.

(4) Proovide ja näidiste võtmise, uurimise ning jääkide kasutamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 49. Tagatise esitamine tollile

(1) Tekkiva või tekkida võiva tollivõla tagamiseks võib toll nõuda teda rahuldavat tagatist. Tagatissumma ei tohi ületada tollivõlast tulenevat maksusummat. Tagatise esitab tollile isik, kellel tekib või võib tekkida tollivõlg.

(2) Tagatist ei nõuta riigiasutustelt.

(3) Toll nõuab ühe tolliprotseduuri tollivormistusel üksiktagatise esitamist. Isiku taotlusel annab toll loa mitmeid tolliprotseduure hõlmava üldtagatise esitamiseks.

(4) Toll aktsepteerib tagatisena Tolliameti pangakontole sissemakset tõendavat dokumenti, samuti garandi või käendaja poolt väljastatud garantiidokumenti. Valiku mitme võimaliku tagatise esitamise viisi vahel teeb isik, kes esitab tollile tagatise.

(5) Garant või käendaja on tolli poolt aktsepteeritud kolmas isik, kelleks on Eestis registreeritud isik. Garant või käendaja väljastab garantiidokumendi, millega ta kohustub solidaarselt isikuga, kellel tekib tollivõlg, tasuma tolli esimesel nõudmisel tollivõlast tuleneva maksusumma, mille ulatuses esitati tollile tagatis.

(6) Toll võib keelduda garandi või käendaja poolt väljastatud tagatist aktsepteerimast, kui:

1) garant või käendaja ei ole tolli arvates usaldatav tagama tollivõlga;

2) garantiidokumendis märgitud summa ei ole tollivõla tagamiseks piisav.

(7) Tolliameti pangakontole sissemaksena tehtud tagatissumma tagastab toll 10 kalendripäeva jooksul pärast vastava taotluse esitamist ja isiku poolt tolli ees võetud kohustuse täitmise tõendamist tollidokumendiga.

(8) Kui toll ei nõua tagatist, võib ta nõuda isikult kirjaliku kohustuse andmist tollivõlast tuleneva maksusumma tasumiseks tolli esimesel nõudmisel.

(9) Tagatise esitamise ja vabastamise korra ning tagatissumma määramise metoodilised alused kehtestab rahandusminister.

§ 50. Kauba vabastamine

Kauba vabastamine on tolliformaalsus, millega kaup antakse valdaja käsutusse. Kauba vabastamine ei välista kauba jätmist tolli järelevalve alla juhul, kui see on kaubale kohaldatava tolliprotseduuri rakendamise eeskirjas ette nähtud.

§ 51. Isiklike asjade tolliläbivaatus

(1) Tolliametnikul on õigus nõuda tollipiiri ületavalt ja tollikontrolli tsoonis olevalt reisijalt isiklike asjade ja käesoleva seaduse § 60 lõike 2 alusel tollikontrollile alluva valuuta ja väärtpaberite esitamist tolliläbivaatuseks ning need läbi vaadata. Kontrollitav isik peab tolliametnikule ette näitama oma pagasi ja veoki ning pakkima pagasi tema korraldusel lahti.

(2) Isiklike asjade tolliläbivaatust tehakse nende omaniku või tema volitatud esindaja juuresolekul. Kui asjade omanikku ei ole võimalik kindlaks teha või kui ta keeldub nende tolliläbivaatuse juures olemast, võib tollipunkti või -posti vahetuse vanema korraldusel kahe manuka juuresolekul isiklikke asju läbi vaadata ka nende omaniku või tema volitatud isiku juuresolekuta.

(3) Sadama või lennujaama transiitreisijate alal viibiva reisija isiklike asjade läbivaatust teeb toll juhul, kui on alust arvata, et tal on kaasas asju, mille sisse- või väljavedu või transiitvedu läbi tolliterritooriumi on keelatud või piiratud eriloa nõudega.

§ 52. Reisija tolliläbivaatus

(1) Enne reisija tolliläbivaatust võib temaga samast soost tolliametnik väliselt kombata läbivaadatava riideid, et teha kindlaks deklareeritavate, kuid tolliläbivaatuseks esitamata keelatud või eriluba nõudvate esemete olemasolu.

(2) Kui on alust arvata, et tollipiiri ületav või tollikontrolli tsoonis viibiv reisija varjab tollikontrollile kuuluvat kaupa peidetuna oma kehal või kehas, võib tollipunkti või -posti vahetuse vanema korraldusel teha reisija tolliläbivaatust. Kui reisija tolliläbivaatuse käigus avastatakse deklareeritavat kaupa, mida ei esitatud tollile, loetakse läbivaadatud reisija tegevus kauba ebaseaduslikuks üle tollipiiri toimetamiseks.

(3) Reisija tolliläbivaatust tehakse eraldi ruumis selleks volitatud temaga samast soost isiku poolt kahe samast soost manuka juuresolekul. Kontrollitava reisija nõudmisel peab kontrollimise juures viibima tema poolt kohalviibijatest valitud tunnistaja.

(4) Reisija tolliläbivaatus viiakse läbi ja vormistatakse reisijate tollieeskirjaga kehtestatud korras.

(5) Enne reisija tolliläbivaatust on tolliametnik kohustatud esitama kontrollitavale reisijale ametitõendi ja tutvustama talle reisija tolliläbivaatuse korda.

(6) Tolliametnikul on reisija tolliläbivaatuse käigus õigus:

1) nõuda reisijalt lahtirõivastumist ning kontrollida teda vaatluse teel;

2) otsida läbi reisija riietusesemed;

3) saata reisija raviasutusse kehasisese läbivaatuse tegemiseks tolliametniku juuresolekul juhul, kui tolliametnikul on kahtlus kauba paiknemise kohta reisija kehas.

(7) Kontrollitav reisija peab võimalikult täpselt vastama seoses tekkinud kahtlustega temale esitatud küsimustele, samuti on ta kohustatud täitma tolliametniku korraldusi, mis on tehtud peidetud kauba avastamise eesmärgil.

(8) Reisijate tollieeskirja kehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 53. Postisaadetise tollivormistus

(1) Välisriigist saabunud kaupa sisaldava postisaadetise tolliläbivaatus toimub sideettevõttes enne selle väljastamist saajale, välisriiki lähetataval saadetisel aga pärast selle vastuvõtmist sideettevõttes või vastuvõtmisel.

(2) Postisaadetises sisalduv kaup, mille sisse- või väljavedu on keelatud või piiratud eriloa taotlemise nõudega, kuid vastavaid dokumente tollile ei esitata, tagastatakse selle saatjale tema kulul või erikonfiskeeritakse tolli poolt, informeerides sellest kauba saatjat.

(3) Postisaadetiste tollivormistus toimub vastavalt tollieeskirjadele.

7. peatükk. TOLLISOODUSTUSED

§ 54. Üldsätted

Tollisoodustustega tolliterritooriumile lubatud kaupa võib kasutada ainult neil eesmärkidel, milleks tollisoodustused on kehtestatud. Selle kauba kasutamine muul otstarbel on lubatud ainult pärast uuest kasutuseesmärgist tulenevate tolliformaalsuste täitmist ning impordimaksude tasumist.

§ 55. Kaitseväe- ja piirivalveüksustele ning päästemeeskondadele rakendatav tollivormistus

(1) Toll ei kontrolli Eesti Vabariigi kaitseväe teenistusülesandeid täitvaid sõjalaevu, sõjalennukeid ja muud sõjatehnikat, piirivalve teenistusülesandeid täitvaid ujuvvahendeid ja õhusõidukeid ning päästemeeskondade teenistusülesandeid täitvaid veokeid ja tehnikat, samuti teenistusülesandeid täitva isikkoosseisu asju, kui tollil ei ole alust arvata, et seal leidub kaupa, mis ei ole mõeldud tarbevaruks. Tollipiiri ületamise deklareerib üksuse ülem tollile tollieeskirjades ettenähtud korras.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 märkimata juhtudel allutatakse kaitseväe, piirivalve ja päästemeeskondade veokid, kaup ning isikkoosseisu asjad lihtsustatud korras tollikontrollile. Kaitseväe, piirivalve ja päästemeeskondade veokite, kauba ja isikkoosseisu asjade tollivormistuse korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

(3) Tollieeskirjade nõuete täitmise eest vastutab tollipiiri ületava kaitseväe- või piirivalveüksuse või päästemeeskonna ülem.

(4) Välisriikide sõjalaevade, -lennukite ja muude sõjaväeveokite, päästemeeskondade veokite ja tehnika ning välisriikide sõjaväelastele ja päästemeeskondade liikmetele kuuluvate asjade tollikontroll toimub vastavalt tollieeskirjadele või välislepingu alusel.

§ 56. Välisriikide diplomaatiliste esinduste kauba tollivormistus

(1) Välisriikide diplomaatiliste esinduste üle tollipiiri toimetatava või toimetatud ametialaseks kasutamiseks ettenähtud kauba tollivormistus toimub vastavalt tollieeskirjadele.

(2) Välisriikide diplomaatiliste esinduste ametlikuks kasutamiseks ettenähtud kaup on vabastatud impordi- ja ekspordimaksudest.

§ 57. Välisriikide ja Eesti Vabariigi diplomaatilise posti ning konsulaarsaadetiste tollivormistus

(1) Üle tollipiiri toimetatud või toimetatavat diplomaatilist posti ja konsulaarsaadetisi ei avata ega peeta kinni. Kui tõsised põhjused sunnivad oletama, et konsulaarsaadetiste hulgas on kaupa, mida ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud, on tollil õigus paluda, et adressaat või lähetajariigi volitatud isik avaks saadetise tolliametniku juuresolekul. Saadetise avamisest keeldumise korral saadetakse see lähetaja kulul lähtekohta tagasi.

(2) Diplomaatiline post ja konsulaarsaadetised võivad sisaldada üksnes ametialaseks kasutamiseks ettenähtud dokumente ja kaupa.

(3) Diplomaatilise posti ning konsulaarsaadetiste kõik pakkeüksused tuleb tähistada hästi nähtavate, nende sisule viitavate väliste märkidega.

(4) Diplomaatilise posti ja konsulaarsaadetiste kohta koostatakse ning esitatakse tollile spetsiaalne tollideklaratsioon, millele kirjutab alla diplomaat. Nõutud tolliformaalsused täidetakse vastavalt tollieeskirjadele.

§ 58. Tollisoodustused diplomaatiliste ja rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste personalile

(1) Välisriikide diplomaatiliste ja konsulaaresinduste ning rahvusvaheliste organisatsioonide Eestis asuvate esinduste personalile, välisriikide parlamendi- ja valitsusdelegatsioonide liikmetele kohaldatakse välislepingutes sätestatud tollisoodustusi.

(2) Eesti Vabariigi diplomaatiliste ja konsulaaresinduste personalile kuuluvat vara, mis toimetatakse üle tollipiiri seoses nimetatud isikute saatmisega vähemalt 12 kuud kestvasse välislähetusse või tagasipöördumisega vähemalt 12 kuud kestnud välislähetusest, ei maksustata impordi- ja ekspordimaksudega. Kuni 12 kuud kestva või kestnud välislähetuse korral allub Eesti Vabariigi diplomaatiliste ja konsulaaresinduste personal reisijate tollieeskirjale.

§ 59. Tollisoodustused pärandvara ja ümberasuja vara üle tollipiiri toimetamisel

(1) Pärandvara, mis toimetatakse üle tollipiiri pärija käsutusse, ei maksustata impordi- ja ekspordimaksudega.

(2) Vara, mis toimetatakse üle tollipiiri seoses selle omaniku alaliselt elama asumisega välisriigist Eestisse või Eestist välisriiki, ei maksustata impordi- ja ekspordimaksudega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud vara maksustatakse impordi- ja ekspordimaksudega, kui vara olemusest ja kogusest ilmneb, et tegemist on kaubanduslikul eesmärgil imporditava või eksporditava kaubaga.

(4) Pärandvara ja ümberasuja vara määratlemise ning tollivormistuse mahu ja tolliformaalsuste läbiviimise korra kehtestab rahandusminister.

§ 60. Tollisoodustused Eesti Pangale ning valuuta ja väärtpaberite tollivormistus

(1) Raha emiteerimiseks ja riigi vääringu stabiilsuse tagamiseks vajalikku vara, mis toimetatakse Eesti Panga poolt üle tollipiiri, ei maksustata impordi- ja ekspordimaksudega. Vara nimekirja kinnitab Vabariigi Valitsus.

(2) Üle tollipiiri toimetatavat valuutat ja väärtpabereid ei maksustata impordi- ja ekspordimaksudega ning nende tollivormistus toimub Eesti Panga poolt kehtestatud korras.

8. peatükk. TOLLIMAKSUSTAMINE

§ 61. Üldsätted

(1) Üle Eesti tollipiiri toimetatav kaup maksustatakse vastavalt seadustele impordi- ja ekspordimaksudega.

(2) Kui impordi- ja ekspordimaksude arvestamisel on aluseks kauba väärtus (ad valorem), määratakse kauba tolliväärtus tolliväärtuse määramise seaduse põhjal.

(3) Täiendavalt ilmnenud asjaolude arvestamiseks on tollil õigus korrigeerida määratud impordi- ja ekspordimakse omaalgatuslikult või deklarandi taotlusel kolme aasta jooksul nende maksude määramisest arvates.

§ 62. Tollivõlg

(1) Tollivõlg kauba sisseveol tekib:

1) kaubadeklaratsiooni tollis aktsepteerimise päevast arvates, kui impordimaksudega maksustatav kaup imporditakse vabaks ringluseks või lubatakse ajutiselt sisse vedada kasutusrendi tingimustel. Võlgnik on deklarant, samuti isik, kelle eest kaubadeklaratsioon esitati;

2) kauba üle tollipiiri toimetamise või selle avastamise päevast arvates, kui impordimaksudega maksustatav kaup toimetatakse ebaseaduslikult üle tollipiiri või vabatsoonist mujale tolliterritooriumile. Võlgnik on kauba ebaseaduslikult üle tollipiiri või vabatsoonist mujale tolliterritooriumile toimetanud isik, samuti isik, kes osales selle kauba ebaseaduslikus toimetamises üle tollipiiri või vabatsoonist mujale tolliterritooriumile või omandas või võttis hoiule ebaseaduslikult üle tollipiiri või vabatsoonist mujale tolliterritooriumile toimetatud kauba;

3) kauba tolli järelevalve alt ebaseadusliku väljaviimise või selle avastamise päevast arvates, kui kaup viiakse ebaseaduslikult tolli järelevalve alt välja. Võlgnik on isik, kes viis kauba ebaseaduslikult tolli järelevalve alt välja või isik, kes vastutab tollivõlast tuleneva maksusumma tasumise eest, samuti isik, kes osales selle kauba ebaseaduslikus tolli järelevalve alt väljaviimises või omandas või võttis hoiule ebaseaduslikult tolli järelevalve alt väljaviidud kauba;

4) impordimaksudega maksustatava kauba tarbimise või kasutusele võtmise päevast arvates vabatsoonis, kui nimetatud kaup tarbiti või võeti kasutusele muudel tingimustel kui need, mis on ette nähtud käesolevas seaduses ja teistes õigusaktides. Võlgnik on isik, kellelt nõutakse selle tingimuse täitmist, mille eiramisel nimetatud kaup tarbiti või võeti kasutusele.

(2) Tollivõlg kauba väljaveol tekib:

1) kaubadeklaratsiooni tollis aktsepteerimise päevast arvates, kui ekspordimaksudega maksustatav kaup toimetatakse tolliterritooriumilt välja. Võlgnik on deklarant, samuti isik, kelle eest kaubadeklaratsioon esitati;

2) kauba üle tollipiiri toimetamise või selle avastamise päevast arvates, kui ekspordimaksudega maksustatav kaup toimetatakse ebaseaduslikult üle tollipiiri. Võlgnik on kauba ebaseaduslikult üle tollipiiri toimetanud isik, samuti isik, kes osales selle kauba ebaseaduslikus üle tollipiiri toimetamises.

(3) Kui mitu isikut on võlgnikud, vastutavad nad tollivõlast tuleneva maksusumma tasumise eest solidaarselt.

§ 63. Impordi- ja ekspordimaksude tasumine

(1) Impordi- ja ekspordimaksud tasutakse tollivormistuse käigus tolli poolt aktsepteeritud kaubadeklaratsiooni alusel. Tollieeskirjades ettenähtud juhtudel ja korras võib toll maksude tasumise tähtaega pikendada.

(2) Maksude tasumise tähtaja pikendamine võimaldatakse tingimusel, et vastava taotluse esitaja esitab tollile tagatise.

(3) Osaliselt täidetud kaubadeklaratsiooni kasutamisel lihtsustatud tollivormistusel tuleb kauba impordil vabaks ringluseks 10 kalendripäeva jooksul ja kauba ekspordil 30 kalendripäeva jooksul selle kauba tollikontrolli tsoonist väljatoimetamise päevast arvates esitada täielikult täidetud kaubadeklaratsioon ning tasuda impordi- ja ekspordimaksud, kui maksude tasumise tähtaega ei ole pikendatud.

(4) Tasumisele kuuluv impordi- ja ekspordimaksude summa määratakse kindlaks tollivõla tekkimise päeval kehtivates maksuseadustes sätestatud tingimustel ja korras.

(5) Tollivõlast tuleneva maksusumma tähtpäevaks tasumata jätmisel nõuab toll selle sisse maksukorralduse seaduses (RT I 1994, 1, 5; 1996, 35, 714; 49, 953; 78, 1379; 81, 1447; 1997, 24, 363; 29, 447; 48, 778; 51, 822; 73, 1201; 77, 1313) sätestatud tingimustel ja korras.

(6) Impordi- ja ekspordimaksude tasumise ning korrigeerimise korra kehtestab rahandusminister.

§ 64. Impordi- ja ekspordimaksude ning tolliteenuste eest võetava tasu laekumine

Impordi- ja ekspordimaksud ning tolliteenuste eest võetav tasu laekuvad Tolliametile, kes kannab need riigieelarvesse.

9. peatükk. TOLLIEESKIRJADE RIKKUMINE

§ 65. Tollieeskirjade rikkumiste loetelu

(1) Tollieeskirjade rikkumine on:

1) tollireþiimi nõuete eiramine;

2) tollireþiimi nõuete raske eiramine;

3) kauba ebaseaduslik üle tollipiiri toimetamine või toimetamata jätmine või tolli järelevalve all oleva kaubaga toimingute ja tehingute tegemine tolli loata.

(2) Tollireþiimi nõuete eiramine on:

1) veoki peatamata jätmine tollieeskirjades ettenähtud kohas või tööülesandeid täitva tolliametniku märguandel;

2) tollivormistuses oleva veoki edasisõit ilma tolli loata;

3) tolliametniku takistamine tolliläbivaatusel;

4) tolliametniku seadusliku nõudmise või korralduse tahtlik eiramine füüsilise isiku poolt;

5) teise ujuvvahendi sildumine tollivormistuses oleva ujuvvahendi poorti ilma tolli loata;

6) kõrvalekaldumine tollitrassist või ettenähtud marsruudist liikumisel sihttollipunkti;

7) sadama, raudtee- ja lennujaama ametiisiku poolt tolli eelnevalt informeerimata jätmine kommertsveoki saabumisest või lahkumisest;

8) kauba ja tollidokumentide sihttollipunkti või -posti esitamise tähtaja ületamine tollitransiitveol;

9) ajutiselt tolliterritooriumil asuva välisriigis registreeritud kommertsveoki kasutamine riigi sisevedudel;

10) tolliterminalis ladustatud kauba ladustamistähtaja ületamine;

11) tolliterminalis või tollilaos kauba ladustamise ja kauba üle arvestuse pidamise osas tolli poolt kehtestatud nõuete eiramine;

12) tollile tollivormistuseks vajalike tollidokumentide tähtajaks esitamata jätmine;

13) ettenägematu olukorraga seoses olevate toimingute tegemata jätmine.

(3) Tollireþiimi nõuete raske eiramine on:

1) tolliametniku seadusliku nõudmise või korralduse tahtlik eiramine juriidilise isiku poolt;

2) kõrvalehoidmine tollieeskirjades ettenähtud kauba sanitaar-, veterinaar-, fütosanitaar- ning õigusaktides ettenähtud nõuetele vastavuse või muust kauba seisundit iseloomustavast kontrollist;

3) ajutiselt tolliterritooriumile või sellelt välja toimetatud kauba taasväljaveo või -sisseveo tähtaja ületamine;

4) tollitõkendi rikkumine, omavoliline eemaldamine või tungimine tollitõkendiga kaitstud kommertsveokisse või hoidlasse;

5) tolli järelevalve all oleva veose avamine, ümberpakkimine, ümber- või mahalaadimine tolli loata;

6) kauba tollieeskirjadevastane tolliterminali või tollilattu hoiule võtmine, tolliterminalist või tollilaost väljastamine või tolliterminalis või tollilaos ladustamisel oleva kauba või selle koguse mittevastavus lao- või tollidokumentidele;

7) vabatsoonis majandustegevus, hoone või rajatise ehitamine tolli kirjaliku loata;

8) kauba jaemüük vabatsoonis, välja arvatud seal töötavate isikute toitlustamiseks;

9) tollile tollikontrolliks vajalike dokumentide esitamata jätmine, valeandmeid sisaldavate, kehtetute või võltsitud dokumentide esitamine;

10) tolliprotseduuril, mille kohaldamisel ei maksustata kaupa impordimaksudega, oleva vabastatud kauba müük või muul viisil võõrandamine, rikkudes tolli väljastatud loa tingimusi, samuti selle kaubaga tehingute tegemine;

11) sellise valeandmeid sisaldava dokumendi väljastamine, mis tõendab tolliterritooriumilt eksporditava kauba päritolu, et saada soodustusi teises riigis üldise soodustussüsteemi või välislepingute alusel;

12) tollidokumentide säilitamise tähtaja eiramine.

(4) Kauba ebaseaduslik üle tollipiiri toimetamine või toimetamata jätmine või tolli järelevalve all oleva kaubaga toimingute ja tehingute tegemine tolli loata on:

1) kauba üle tollipiiri toimetamine või toimetamata jätmine mis tahes salajasel või muul pettuslikul viisil tollikontrollist kõrvale hoides, selle kauba laadimine, edasitoimetamine, hoiustamine või omandamine (kuriteo tunnuste puudumisel);

2) keelatud kauba, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 26 nimetatu, üle tollipiiri toimetamine või eriluba nõudva kauba üle tollipiiri toimetamine vastava loata, selle laadimine, edasitoimetamine, hoiustamine või omandamine (kuriteo tunnuste puudumisel);

3) üle tollipiiri toimetatava või toimetatud deklareeritava kauba deklareerimata jätmine või deklareerimist tõendavate dokumentide esitamata jätmine või selle kauba deklareerimine vale nimetuse või kaubapositsiooni all, sealhulgas tollitransiidil läbiva transiidina veetav kaup, või deklarandi või kauba saaja kohta valeandmete deklareerimine (kuriteo tunnuste puudumisel);

4) tollisoodustusega tolliterritooriumile toimetatud kauba kasutamine soodustuse tingimusi eirates (kuriteo tunnuste puudumisel);

5) tolli järelevalve all oleva kaubaga toimingute ja tehingute tegemine tolli loata;

6) litsentsi, kvaliteedipassi või õigusaktides ettenähtud nõuetele vastavuse dokumendi puudumine kauba sisse- ja väljaveol, kui nende olemasolu on õigusaktides ette nähtud;

7) kauba ebaseaduslik vabatsooni või sealt välja toimetamine.

§ 66. Tollieeskirjade rikkumise subjekt

Tollieeskirjade rikkumise eest võetakse vastutusele juriidiline isik või vähemalt 15-aastaseks saanud füüsiline isik.

§ 67. Vastutus tollieeskirjade rikkumise eest

(1) Tollieeskirjade rikkumise asjas võib toll algatada menetlust seitsme aasta kestel rikkumise päevast arvates ja määrata karistuse kahe aasta jooksul rikkumise avastamise päevast arvates.

(2) Tollieeskirjade rikkumise eest vastutab nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik käesoleva seaduse § 69 alusel, juhul kui see rikkumine ei too kaasa füüsilise isiku kriminaalvastutust.

(3) Kui füüsiline isik, tegutsedes juriidilise isiku nimel või huvides, rikkus tollieeskirju, võib selle rikkumise asjas kohaldada karistust samaaegselt füüsilisele ja juriidilisele isikule selleks ettenähtud sanktsiooni piires.

(4) Isik, kes osales tollieeskirjade rikkumises organisaatorina, kihutajana, kaasaaitajana või teadvalt finantseeris seda rikkumist, vastutab samal alusel kui õiguserikkumise täideviija.

(5) Isikut, kes rikkus tollieeskirju hädaseisundis, süüdimatus seisundis või kontrollialuse saadetise edasitoimetamisel, vastutusele ei võeta.

(6) Karistuse kohaldamisel tollieeskirjade rikkumise eest arvestatakse tollieeskirjade rikkumise raskust ja laadi, süüdlase isikut ning vastutust kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid.

§ 68. Protokolli koostamine

(1) Käesoleva seaduse §-s 65 sätestatud tollieeskirjade rikkumiste kohta koostab tolli-, politsei- või piirivalveametnik protokolli, milles tuuakse ära selle koostamise aeg ja koht, asutuse nimetus ja aadress, kelle nimel protokoll koostatakse, protokolli koostanud isiku ametinimetus, ees- ja perekonnanimi, tollieeskirjade rikkuja nimi ja aadress (juriidilise isiku, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse või rahvusvahelise organisatsiooni asutuse puhul tollieeskirjade rikkuja esindaja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht), tollieeskirjade rikkumise koht, aeg ja kirjeldus, viide käesoleva seaduse § 65 lõigete 2--4 punktile, mis näeb ette vastutuse selle tollieeskirjade rikkumise eest, tollieeskirjade rikkuja või tema esindaja seletus ja muud andmed, mis on asja lahendamiseks vajalikud.

(2) Protokollile kirjutavad alla selle koostanud isik ja tollieeskirjade rikkuja või tema esindaja. Kui tollieeskirjade rikkuja või tema esindaja keeldub protokollile alla kirjutamast, tehakse sellesse vastav kanne. Protokollile lisatakse tollieeskirjade rikkuja või tema esindaja kirjalikud märkused protokolli kohta, samuti protokollile allakirjutamisest keeldumise kohta.

§ 69. Karistus tollieeskirjade rikkumise eest

(1) Füüsilise isiku poolt tollireþiimi nõuete eiramisel käesoleva seaduse § 65 lõike 2 punktides 1--7 toodud juhtudel määratakse rahatrahv kuni 5000 krooni ulatuses või haldusarest kuni 20 ööpäeva.

(2) Juriidilise või füüsilise isiku poolt:

1) tollireþiimi nõuete eiramisel käesoleva seaduse § 65 lõike 2 punktides 8--13 toodud juhtudel -- määratakse isikule rahatrahv kuni 10 000 krooni ulatuses või füüsilisele isikule haldusarest kuni 30 ööpäeva;

2) tollireþiimi nõuete raskel eiramisel käesoleva seaduse § 65 lõikes 3 toodud juhtudel -- määratakse isikule rahatrahv kuni 100 000 krooni ulatuses või füüsilisele isikule haldusarest kuni 30 ööpäeva;

3) kauba ebaseaduslikul üle tollipiiri toimetamisel või toimetamata jätmisel või tolli järelevalve all oleva kaubaga toimingute ja tehingute tegemisel tolli loata käesoleva seaduse § 65 lõikes 4 toodud juhtudel -- määratakse rahatrahv tollieeskirjade rikkumise vahetuks objektiks olnud kauba väärtuse kuni kolmekordses ulatuses.

(3) Tollieeskirjade rikkumise asja arutamise ja karistuse määramise õigus on halduskohtunikul, Tolliameti peadirektoril, tema asetäitjal ning piirkondliku tolliinspektuuri juhatajal ja tema poolt volitatud tolliametnikul.

(4) Käesoleva seaduse § 65 lõike 2 punktis 6 nimetatud õiguserikkumise asjades on asja arutamise ja karistuse määramise õigus:

1) politseiprefektil, politsei abiprefektil;

2) Piirivalveameti peadirektoril, tema asetäitjal, piirivalve piirkonnaülemal ning nende poolt volitatud piirivalveametnikul.

(5) Tollieeskirjade rikkumise asja, mille kohta politsei- või piirivalveametnik koostas käesoleva seaduse § 65 alusel haldusõiguserikkumise protokolli, võivad arutada käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud isikud.

(6) Tolli-, politsei- või piirivalveametnikul on õigus koostada protokoll tollieeskirjade rikkumise kohta käesoleva paragrahvi ja käesoleva seaduse § 65 alusel.

(7) Tolli-, politsei- või piirivalveametnik võib määrata ja sisse nõuda tollieeskirjade rikkumise kohas kuni 600 krooni suuruse rahatrahvi.

(8) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 toodud õiguserikkumise puhul võib toll kohaldada tollieeskirjade rikkumise vahetuks objektiks olnud kauba erikonfiskeerimist. Seejuures kuulub eriliselt ümberehitatud veok kohustuslikule erikonfiskeerimisele. Veoki erikonfiskeerimise otsustab halduskohtunik. Erikonfiskeerimist võib kohaldada rahatrahvi määramisest sõltumata.

(9) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 ettenähtud sanktsioone rakendatakse ja neid vaidlustatakse haldusõiguserikkumiste seadustiku (RT 1992, 29, 396; RT I 1997, 66--68, 1109; 73, 1201; 81, 1361 ja 1362; 86, 1459 ja 1461; 87, 1466 ja 1467) menetluskorda järgides.

§ 70. Vastutus tollieeskirjade rikkumise ettevalmistamise ja rikkumiskatse eest

(1) Tollieeskirjade rikkumise ettevalmistamine on süüdlase tahtlik tegevus tingimuste loomisel tollieeskirjade rikkumiseks.

(2) Tollieeskirjade rikkumise katse on tollieeskirjade rikkumisele suunatud tahtlik tegu, mis jäi süüdlase tahtest sõltumata lõpule viimata.

(3) Karistus tollieeskirjade rikkumise ettevalmistamise või rikkumiskatse eest mõistetakse käesoleva seaduse sätte alusel, mis näeb ette vastutuse vastava tollieeskirjade rikkumise eest.

§ 71. Dokumentide väljanõudmine

Tolliametnik, kelle menetluses on konkreetne tollieeskirjade rikkumine, on õiguspädev välja nõudma asja lahendamiseks vajalikke dokumente. Isik, kellelt nõutakse dokumentide väljastamist, on kohustatud esitama need 10 kalendripäeva jooksul nõude saabumise hetkest arvates.

§ 72. Vaatlus

(1) Tolliametnikul, kelle menetluses on konkreetne tollieeskirjade rikkumine ning kellel on piisavalt andmeid, et isiku territooriumil, talle kuuluvates ruumides või veokites võib leiduda kaupa, mis kujutab endast tollieeskirjade rikkumise objekti, erilisi hoiukohti ülalmainitud kauba varjatud toimetamiseks üle tollipiiri või tollieeskirjade rikkumist kajastavaid dokumente, on õigus tolliasutuse juhataja kirjalikul korraldusel administratsiooni esindaja ja manukate juuresolekul teha territooriumi, ruumide või transpordivahendite vaatlust, kaasates vajaduse korral vastava eriala eksperte.

(2) Vaatluse tulemused kantakse vaatlusprotokolli, mille ärakiri antakse 48 tunni jooksul asjaomasele isikule või tema esindajale.

§ 73. Tollieeskirjadest kinnipidamise kontroll majandustegevuses

Tolliametnik, kelle menetluses on konkreetne tollieeskirjade rikkumine, võib kontrollida tollieeskirjadest kinnipidamist isiku majandustegevuses. Kontrolli tulemused vormistatakse aktiga ning tehakse kontrollitavale teatavaks pärast kontrolli lõppemist.

§ 74. Kauba ja veoki kinnipidamine tolli-, politsei- või piirivalveametniku poolt

(1) Tollieeskirjade rikkumise korral on tolli-, politsei- ja piirivalveametnikul õigus kuni tollieeskirjade rikkumise asjas tehtud otsuse täitmiseni kinni pidada:

1) rikkumise vahetuks objektiks olnud kaupa ja veokit;

2) kaupa ja veokit, mille tollikontrolliga seoses tuvastati tollieeskirjade rikkumine;

3) veokit, millega oli kinnipidamisele eelnenud ühe aasta jooksul pandud toime tollieeskirjade rikkumine, mille eest rikkujale on karistus määramata ja veok ei ole läinud üle heauskse omaniku käsutusse, kui käesoleva seaduse § 69 lõikest 8 ei tulene teisiti.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kauba ja veoki, mis on kinni peetud politsei- või piirivalveametniku poolt, annavad nimetatud ametiisikud üle tollile. Üleandja ja vastuvõtja pädevad ametiisikud koostavad üleandmise kohta akti.

(3) Tolli-, politsei- või piirivalveametniku poolt kinnipeetud kaup või veok, mille kohta ei tehtud erikonfiskeerimise otsust, kuid mida valdaja ei ole ühe kuu jooksul pärast tollieeskirjade rikkumise asjas tehtud otsuse tegemist tollilt välja nõudnud, realiseeritakse käesoleva seaduse §-s 77 ettenähtud korras.

(4) Tolli-, politsei- või piirivalveametniku poolt ebaseaduslikult kinnipeetud kaup ja veok tagastatakse selle valdajale ning talle hüvitatakse tekitatud kahju.

§ 75. Juurdlus

(1) Toll on juurdlusasutus tollieeskirjade rikkumise asjades ja ta juhindub oma tegevuses kriminaalmenetlust reguleerivatest õigusaktidest.

(2) Kui tollikontrolliga avastatakse kuriteo tunnuseid, mis ei ole seotud tollieeskirjade rikkumisega, informeerib tolliasutuse juhataja või teda asendav tolliametnik eeluurimisasutust, kelle uurimisalluvusse ja tööpiirkonda vastava kuriteo uurimine kuulub, ja võtab tarvitusele meetmed kuriteo jälgede ning asitõendite säilitamiseks ning kahtlustatava kinnipidamiseks.

§ 76. Halduskaristuse täitmisele pööramine

(1) Tollieeskirjade rikkumise eest määratud rahatrahv nõutakse sisse haldusõiguserikkumiste seadustikus ja täitemenetluse seadustikus (RT I 1993, 49, 693; 1997, 43/44, 723) kehtestatud korras.

(2) Kaup, mille kohta on tehtud erikonfiskeerimise otsus, läheb koheselt tasuta üle riigi omandisse. Haldusõiguserikkumise vahetuks objektiks olnud kaupa võib erikonfiskeerida sellest sõltumata, kellele see kuulus või kas selle seaduslik valdaja on tuvastatud.

(3) Tollieeskirjade rikkumise eest määratud rahatrahv laekub riigieelarvesse.

(4) Erikonfiskeerimise otsuse tühistamise korral tagastatakse erikonfiskeeritud kaup ja veok selle valdajale või hüvitatakse talle tekitatud kahju realiseerimisest laekunud summa ulatuses.

§ 77. Erikonfiskeeritud ja peremeheta kauba realiseerimine

(1) Kaup või veok, mille erikonfiskeerimise otsus on jõustunud või mille omanikku ei ole õnnestunud kindlaks teha ühe kuu jooksul selle tolli poolt hõivamise päevast arvates või mida valdaja ei ole käesoleva seaduse §-s 74 ettenähtud tähtaja jooksul tollilt välja nõudnud, või kaup või veok, mis on käesoleva seaduse § 65 lõikes 4 nimetatud tollieeskirjade rikkumise vahetuks objektiks ja rikkuja ei ole ilmunud tolliasutusse 10 kalendripäeva jooksul rikkumise avastamise päevast arvates, realiseeritakse tollioksjonil või muul viisil või saadetakse välislepingus sätestatud tingimustel tagasi välisriiki. Kiiresti rikneva kauba võib realiseerida lühema tähtaja jooksul.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kauba või veoki realiseerimine muul viisil kui tollioksjonil toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras. Seejuures on lubatud sellise kauba või veoki tasuta üleandmine tervishoiu- või sotsiaalhoolekandeasutusele.

(3) Erikonfiskeeritud kaup, millel on kultuuriväärtus, antakse tasuta üle Kultuuriministeeriumi poolt määratud riigimuuseumile.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 nimetatud kauba või veoki kohta esitab tollioksjoni korraldaja või isik, kellele see kaup või veok realiseeriti, tollile 10 kalendripäeva jooksul tollioksjoni toimumisest või muul viisil realiseerimisest arvates kaubadeklaratsiooni selle kauba impordiks vabaks ringluseks. Kui kaup või veok realiseeriti muul viisil kui tollioksjonil, kantakse realiseerimisest laekunud summa pärast hoiu- ja transpordikulude mahaarvamist riigieelarvesse, kusjuures hoiu- ja transpordikulud tasutakse realiseerimisest laekunud summa ulatuses.

(5) Erikonfiskeeritud või peremeheta kaup, mida ei ole võimalik realiseerida, hävitatakse kaupa üle tollipiiri toimetada püüdnud isiku kulul. Kui kaupa üle tollipiiri toimetada püüdnud isikut ei ole võimalik kindlaks teha, hävitatakse kaup riigi kulul. Hävitamise kohta koostatakse akt, mille kinnitab Tolliameti peadirektor.

(6) Kauba või veoki, mille omanikku ei ole õnnestunud kindlaks teha ühe kuu jooksul tollieeskirjade rikkumise avastamise päevast arvates või mida valdaja ei ole käesoleva seaduse §-s 74 ettenähtud tähtaja jooksul tollilt välja nõudnud, realiseerimisest riigieelarvesse pärast käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud mahaarvamisi kantud summa tollilt väljanõudmise õigus säilib kauba või veoki omanikul või valdajal ühe kuu jooksul pärast kauba või veoki realiseerimist.

§ 78. Tollioksjon

(1) Kui tollieeskirjad ei näe ette teisiti, realiseeritakse käesoleva seaduse § 77 lõikes 1 nimetatud kaup tollioksjonil.

(2) Tollioksjoni korraldamise juhendi kinnitab rahandusminister.

(3) Tollioksjonil realiseeritud kauba realiseerimisest laekunud summast kuus protsenti laekub tollioksjoni korraldajale. Ülejäänud summa kantakse pärast impordimaksude tasumist ning hoiu- ja transpordikulude mahaarvamist riigieelarvesse.

§ 79. Kontrollialused saadetised

Organiseeritud kuritegevusega võitlemiseks on Tolliametil õigus lasta ebaseaduslikult üle tollipiiri toimetatavat või toimetatud kaupa sisaldavad veosed tolli jälgimise all takistamatult sihtkohta (kontrollialuse saadetise meetod), kooskõlastades selle Politseiametiga.

10. peatükk. RAKENDUSLIKUD SÄTTED

§ 80. Seaduse kehtetuks tunnistamine

Tolliseadus (RT I 1993, 62, 891; 76, 1129; 1994, 30, 466; 1995, 20, 297; 1996, 83, 1487) tunnistatakse kehtetuks.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json