Teksti suurus:

Ohtlikke aineid sisaldavate patareide ja akude käitlusnõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.09.2008
Avaldamismärge:RTL 2004, 53, 900

Ohtlikke aineid sisaldavate patareide ja akude käitlusnõuded1

Vastu võetud 26.04.2004 nr 27

Määrus kehtestatakse « Jäätmeseaduse» (RT I 2004, 9, 52) § 29 lõike 4 punkti 8 alusel.

§1. Reguleerimisala ja mõisted

(1) Määrus sätestab teatud ohtlikke aineid sisaldavate kasutatud patareide ja akude kogumise ja vaheladustamise meetmed, eesmärgiga vältida või vähendada neist tulenevat kahju keskkonnale.

(2) Patarei või aku on ühest või enamast elemendist koosnev mittetaaslaetav (patarei) või taaslaetav (aku) vooluallikas, mis muudab keemilise energia vahetult elektrienergiaks.

(3) Kasutatud patarei või aku on probleemtoode, mida ei saa enam kasutada tema algsel otstarbel ning mis kuulub taaskasutamisele või kõrvaldamisele.

(4) Määrus käsitleb patareisid ja akusid, mis sisaldavad:
1) üle 0,025 massiprotsendi kaadmiumi;
2) üle 0,4 massiprotsendi pliid;
3) üle 0,0005 massiprotsendi elavhõbedat ning on Eesti turule toodud enne 1. juulit 2001. a.

§2. Patareide ja akude kogumise nõuded

(1) Kasutatud patareid ja akud tuleb nende taaskasutamise või kõrvaldamise otstarbel koguda lahus muudest jäätmetest. Jäätmevaldaja on kohustatud need üle andma jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale isikule.

(2) Kogutud kasutatud patareid ja akud tuleb sortida lähtudes nende ohtlikkusest ning nendes sisalduvast raskmetallist.

(3) Füüsiline isik peab oma kodumajapidamises tekkinud kasutatud patareid ja akud üle andma jäätmekäitlejale kooskõlas kohaliku omavalitsuse organi kehtestatud jäätmehoolduseeskirjas sätestatuga ning «Jäätmeseaduse» § 65 lõike 2 alusel määratud korras.

§3. Patareide ja akude laadimis- või vaheladustuskohale esitatavad nõuded

(1) Patareide ja akude laadimis- või vaheladustuskoht peab olema ümbritsetud kaitsetaraga ja peab olema betoneeritud või kaetud inertse materjaliga, mis ei lase läbi vett ja saasteaineid.

(2) Kui patareide ja akude laadimis- ja vaheladustuskoht ei asu hoones, peab laadimis- ja vaheladustuskohas olema tagatud sadevete kogumine reovee kogumismahutisse.

(3) Kanalisatsiooni on lubatud patareide ja akude laadimis- ja vaheladustuskohta kogutud reovett juhtida ainult juhul, kui reovees olevate ohtlike ainete piirväärtused ei ületa keskkonnaministri 16. oktoobri 2003. a määrusega nr 75 «Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta» (RTL 2003, 110, 1736) kehtestatud nõudeid.

§4. Määruse kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 19. juuli 1999. a määrus nr 72 «Ohtlikke aineid sisaldavate patareide ja akude kogumise ja märgistamise kord» (RTL 1999, 116, 1538) tunnistatakse kehtetuks.

§5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. aastal.

1 Euroopa Ühenduste nõukogu direktiiv 91/157/EMÜ teatud ohtlikke aineid sisaldavate patareide ja akude kohta (Euroopa Ühenduse Teataja L 78, 26.03.1991, lk 38–41); Euroopa Ühenduste komisjoni direktiiv 93/86/EMÜ kohandamaks tehnika arenguga Nõukogu direktiivi 91/157/EMÜ teatud ohtlikke aineid sisaldavate patareide ja akude kohta (Euroopa Ühenduse Teataja L 264, 23.10.1993, lk 51–52); Euroopa Liidu komisjoni direktiiv 98/101/EÜ kohandamaks tehnika arenguga Nõukogu direktiivi 91/157/EMÜ teatud ohtlikke aineid sisaldavate patareide ja akude kohta kohta (Euroopa Liidu Teataja L 1, 05.01.1999 lk 1–2).

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json