Teksti suurus:

Navesti ja Papioru maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 5, 71

Navesti ja Papioru maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine

Vastu võetud 06.01.1998 nr 3

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773) paragrahvi 5 lõike 4 ning paragrahvi 6 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:

1) Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);

2) Navesti maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud);

3) Papioru maastikukaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);

4) Papioru maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud).

2. Määrata Navesti ja Papioru maastikukaitsealade valitsejaks Viljandi maavanem.

Justiitsminister peaministri ülesannetes   Paul VARUL

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Uno VEERING

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a. määrusega nr. 3

Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskiri

I. ÜLDSÄTTED

1. Navesti maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) moodustati Viljandi maavalitsuse 9. novembri 1992. a. määrusega nr. 413 «Looduskaitse korraldus Viljandi maakonnas» maakondliku tähtsusega Navesti orundi luidete kaitsealana.

2. Kaitseala maa-ala on määratletud Vabariigi Valitsuse kinnitatud Navesti maastikukaitseala välispiiri kirjeldusega.

3. Kaitseala maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele piiranguvööndisse.

4. Kaitseala (piiranguvööndi) piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

II. KAITSEALA KAITSEKORD

5. Inimestel on lubatud viibida ning seeni ja marju korjata kogu kaitsealal. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1995, 26--28, 355; 57, 976; 1996, 45, 848; 51, 967; 1997, 52, 833) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773), kusjuures erateed ja -rajad on päikesetõusust kuni päikeseloojanguni avalikuks kasutamiseks.

6. Telkimine ja lõkketegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatud paikades, eramaal aga omaniku loal.

7. Mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on kaitsealal keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud metsatöödel, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid puidu kokku- ja väljaveo aja suhtes.

8. Metsa kasutamise kord kaitsealal sätestatakse käesoleva kaitse-eeskirjaga. Keelatud on puhtpuistute kujundamine, energiapuistute rajamine ja keemiline võsatõrje.

9. Kaitseala metsad kuuluvad hoiumetsa kategooriasse (juhtfunktsioon -- looduskaitse; maastikuilme säilitamine).

10. Kaitsealal on keelatud:

1) maavarade ja maa-ainese kaevandamine, välja arvatud eraõiguslikul maal oma tarbeks liiva ja kruusa võtmine kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohtades;

2) uute maaparandussüsteemide rajamine;

3) prügi ja heitmete ladustamine, välja arvatud oma kinnisasja piires kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohtades.

11. Kaitseala valitseja nõusolekul on kaitsealal lubatud:

1) maakorraldus- ja metsamajanduskavade kinnitamine;

2) lõppraie turberaiena, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja, metsamaterjali väljaveo ning puistu lõppkoosseisu ja täiuse osas;

3) metsakultuuride rajamine;

4) teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine kaitsealal paikneva kinnistu tarbeks;

5) geoloogilised uuringud;

6) hooldustööd koosluste ja kaitsealuste taimeliikide kasvutingimuste säilitamiseks;

7) uute ehitiste püstitamine;

8) maa sihtotstarbe muutmine.

12. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka loaandjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnaekspertiisi tegemise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loaandjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsaraietaotluse läbi ning annab oma nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise ja vajaduse korral omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.

III. LÕPPSÄTTED

13. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.

14. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a. määrusega nr. 3

Navesti maastikukaitseala välispiiri kirjeldus

Navesti maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Suure-Jaani vallas Mudiste--Suure-Jaani--Vändra maantee ja Jälevere oja ristumiskohast mööda nimetatud oja põhja suunas kuni Jälevere peakraavini, seejärel mööda Jälevere peakraavi loode ja põhja suunas kuni Kaansoo metskonna kvartalite 38 ja 50 vahelise sihini. Edasi kulgeb piir mööda nimetatud sihti läände kuni kvartali 38 edelanurgani ning seejärel mööda kvartali 37 idapiiri kuni gaasitrassini. Piir suundub mööda gaasitrassimaa edelapiiri loodesse ning seejärel mööda selle lõunapiiri kuni kvartali 37 loodenurgani. Edasi kulgeb piir mööda kvartali 37 läänepiiri, kvartali 49 lääne- ja lõunapiiri ning kvartali 52 läänepiiri kuni Mudiste--Suure-Jaani--Vändra maanteeni ja mööda selle teemaa põhjapiiri kuni Jälevere ojani.

Navesti maastikukaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud Eesti Metsakorralduskeskuse Kaansoo metskonna 1990. aasta puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) ja riigiettevõtte Eesti Maauuringud maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a. määrusega nr. 3

Papioru maastikukaitseala kaitse-eeskiri

I. ÜLDSÄTTED

1. Papioru maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) moodustati Viljandi Rajooni RSN Täitevkomitee 17. jaanuari 1964. a. otsusega nr. 1 «Looduse kaitsest Viljandi rajoonis» maastiku üksikelemendina ning reorganiseeriti Viljandi Maakonnavalitsuse 21. augusti 1990. a. määrusega nr. 296 «Loodushoiust Viljandi maakonnas» kohaliku tähtsusega Papioru maastikukaitsealaks.

2. Kaitseala maa-ala on määratletud Vabariigi Valitsuse kinnitatud Papioru maastikukaitseala välispiiri kirjeldusega.

3. Kaitseala maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele piiranguvööndisse.

4. Kaitseala (piiranguvööndi) piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

II. KAITSEALA KAITSEKORD

5. Telkimine ja lõkketegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatud paikades.

6. Mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on kaitsealal keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud metsatöödel.

7. Metsa kasutamise kord kaitsealal sätestatakse käesoleva kaitse-eeskirjaga. Keelatud on lõppraie, energiapuistute rajamine ja keemiline võsatõrje.

8. Kaitseala metsad kuuluvad hoiumetsa kategooriasse (juhtfunktsioon -- looduskaitse; maastikuilme säilitamine).

9. Kaitsealal on keelatud:

1) Papioru oja veetaseme muutmine ja kallaste kahjustamine;

2) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;

3) uute maaparandussüsteemide rajamine;

4) prügi ja heitmete ladustamine.

10. Kaitseala valitseja nõusolekul on kaitsealal lubatud:

1) metsakultuuride rajamine;

2) geoloogilised uuringud;

3) uute ehitiste püstitamine ja teede, õhuliinide ning muude kommunikatsioonide rajamine.

11. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka loaandjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnaekspertiisi tegemise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loaandjat.

III. LÕPPSÄTTED

12. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.

13. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a. määrusega nr. 3

Papioru maastikukaitseala välispiiri kirjeldus

Papioru maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Olustvere vallas Jaska-Võhma teelt Olustvere Kõrgema Põllumajanduskooli maa IV maatüki (54 501:002:0524) edelanurgast mööda selle maatüki lõunapiiri kuni 20-nda kupitsani. Sealt edasi suundub piir põhja poole mööda metsa ja niidu vahelist piiri kuni haritava maani ja sealt edasi lääne suunas mööda metsa ja haritava maa piiri kuni Jaska-Võhma teeni. Piir jätkub mööda selle tee teemaa idaserva lõunasse kuni Olustvere Kõrgema Põllumajanduskooli maa IV maatüki edelanurgani.

Papioru maastikukaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja Olustvere Kõrgema Põllumajanduskooli maaüksuse plaani alusel.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json