Teksti suurus:

Läänemaa Suursoo maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 5, 72

Läänemaa Suursoo maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Vastu võetud 06.01.1998 nr 4

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773) paragrahvi 5 lõike 4 ning paragrahvi 6 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:

1) Läänemaa Suursoo maastikukaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);

2) Läänemaa Suursoo maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud).

2. Määrata Läänemaa Suursoo maastikukaitseala valitsejateks Harjumaa Metsaameti peametsaülem Harju maakonna osas ja Läänemaa Metsaameti peametsaülem Lääne maakonna osas.

Justiitsminister peaministri ülesannetes   Paul VARUL

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Uno VEERING

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a. määrusega nr. 4

Läänemaa Suursoo maastikukaitseala kaitse-eeskiri

I. ÜLDSÄTTED

1. Läänemaa Suursoo maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) moodustati Eesti NSV Ministrite Nõukogu 25. mai 1981. a. määrusega nr. 340 «Sookaitsealade moodustamise kohta» (ENSV Teataja 1981, 22, 311) sookaitsealana.

2. Kaitseala maa-ala on määratletud Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud Läänemaa Suursoo maastikukaitseala välispiiri kirjeldusega.

3. Kaitseala maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kahte tüüpi vöönditeks: sihtkaitsevöönditeks ja piiranguvöönditeks.

4. Kaitseala ning selle vööndite piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

5. Kaitseala ning selle vööndite piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1993. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:20 000), Eesti Metsakorralduskeskuse Vihterpalu metskonna 1994. aasta puistuplaani ning Nõva ja Seljaküla metskonna 1987. aasta puistuplaanide alusel ning talumaade osas Katastri Ameti 1935. aasta skeemiliste kaartide (mõõtkava 1:10 000) alusel.

II. KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

6. Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni ning püüda kala kogu kaitsealal. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1995, 26--28, 355; 57, 976; 1996, 45, 848; 51, 967; 1997, 52, 833) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773).

7. Telkimine ja lõkketegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatud paikades, eramaal aga omaniku loal.

8. Mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on kaitsealal keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud metsatöödel, samuti liiklemisel mootorsaanidega mööda kaitseala valitsejaga kooskõlastatud marsruute huntide arvukuse reguleerimisel. Kaitseala sihtkaitsevööndis on keelatud vee-mootorsõidukitega liiklemine.

9. Metsa kasutamise kord kaitsealal sätestatakse vöönditi käesoleva kaitse-eeskirjaga. Keelatud on puhtpuistute kujundamine varem rajatud metsakultuuride alal, energiapuistute rajamine ja keemiline võsatõrje.

10. Jahipidamine kaitsealal toimub vastavalt õigusaktidele ja käesolevale kaitse-eeskirjale.

11. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:

1) maa sihtotstarbe muutmine;

2) maa- ja metsakorralduskavade kinnitamine;

3) metsakultuuride rajamine;

4) geoloogilised uuringud;

5) rahvaürituste (osalejate arvuga üle 50 inimese) korraldamine sihtkaitsevööndis.

12. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka loaandjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnaekspertiisi tegemise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loaandjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsaraietaotluse läbi ning annab oma nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise ja vajaduse korral omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.

13. Kaitseala piires oleva kinnistu võõrandamisel on võõrandaja kohustatud võõrandamislepingu ärakirja saatma kaitseala valitsejale kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 9 lõike 5 kohase riigi ostueesõiguse realiseerimise tagamiseks.

III. SIHTKAITSEVÖÖND

14. Sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike koosluste säilitamiseks.

15. Kaitsealal on viis sihtkaitsevööndit:

1) Mustjärve sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Nõva vallas Nõva metskonna kvartalid 133 (nii riigi maa kui ka kinnistute 5, 4a, 3a, 3, 2a, 2 ja 1 lahusmaatükkide osas) ja 147 (nii riigi maa kui ka kinnistu Heimtali-Uuetoa (49) maa osas);

2) Leotusraba sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Padise vallas Vihterpalu metskonna kvartalid 239 (kinnistu Leotusraba (A86) maa osas), 240 (nii riigi maa kui ka Vedamaa heinamaa A (Lit. C) ja Vedamaa metsavahitalu (A153) maa osas), 241 (ainult riigi maa osas), 242 (kinnistute 48a, 48b, 49, 46, 45, 31, 48, Purbi-Uuetoa, 32, 41, 42, 43, 44, 40, 36, 39, 38, 37, 35, 34, 33, 94, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 85, 79, 81, 82, 84, 80 ja 78 lahusmaatükkide osas), 243 (ainult eraldised 1--28, 33, 34 ja 39--52; nii riigi maa kui ka Risti (Oru) kirikumõisa (A3) maa ja kinnistute 30, 31, 29, 28, 27, Männarusoo (A84), 39, 38, 46, 32, 20, 18, 17 ning 16 lahusmaatükkide osas) ja 254 (ainult eraldised 8 ja 15--24 täielikult ning eraldiste 9, 25 ja 26 loode-kagusuunalisest kraavist edela poole jääv osa; Risti (Oru) kirikumõisa (A3) maa osas);

3) Linnuraba sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Oru vallas Seljaküla metskonna kvartalid 6 (nii riigi maa kui ka kinnistute 16, 16a, 15 (kahes osas), 14a (kahes osas), 14 (kahes osas), 13 (kahes osas), 12 (kahes osas), 12a (kahes osas), 11a, 11 (kahes osas), 10 (kahes osas), 9 (kahes osas), 8 (kahes osas), 7 (kahes osas), 6 (kahes osas), 1 (kolmes osas), 4 (kahes osas), 5 (kahes osas), 3 (kahes osas), 2 (kahes osas) ja 16/16a lahusmaatükkide, Nigula kirikumõisa (9/19), Koila küla ühise maa, Sipelga (VI) talu ja kinnistu Künnapäe (8a) maa osas), 56 (nii riigi maa kui ka kinnistute 4, 6, 17, 12, 9, 11, 10 ja 8 lahusmaatükkide osas), 57 (nii riigi maa kui ka Koila küla ühise maa osas), 58 (kinnistu Valgeristi mets maa osas), 59 (kinnistu Valgeristi mets maa osas) ja 60 (kinnistu Valgeristi mets maa osas);

4) Väljaraba sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Oru vallas Seljaküla metskonna kvartalid 94 (nii riigi maa kui ka kinnistu A26 lahusmaatüki osas), 97 (ainult eraldised 1--4, 11 ja 12 täielikult ning eraldise 5 riigi maale jääv osa ja eraldise 14 loode-kagusuunalisest kraavist ja selle mõttelisest sirgjoonelisest kagusuunalisest pikendusest edela poole jääv osa), 111 (nii riigi maa kui ka kinnistu 21 ja talude Oti (20) ja Vana-Tõnu (19) maa osas), 105 (ainult riigi maa osa), 123 (ainult eraldised 1--44, 52, 53 ja 59 täielikult ning eraldise 45 kraavist lääne poole jääv osa; nii riigi maa kui ka kinnistute A21, A20, A19, A18, A15, A17 ja A23 lahusmaatükkide ja talude Putkiste (A13), Vana-Kubja (21) ja Luha (Annimatsi) (13) maa osas) ja 136 (nii riigi maa kui ka kinnistute A10, 16, 13, 9, A22 ja A24 lahusmaatükkide osas);

5) Tänavjärve sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Nõva vallas Nõva metskonna kvartalid 66, 71, 72, 73, 74, 80, 81, 82, 97 ja 103 (ainult eraldised 1--3, 5--10, 14--17, 23--25 ja 27--31 täielikult ning eraldise 4 ida-läänesuunalisest pinnasteest põhja poole jääv osa) ning Padise vallas Vihterpalu metskonna kvartalid 223, 205 ja 206.

16. Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine. Lubatud on käesoleva kaitse-eeskirja punktidega 6--12 lubatud ja kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul järgmised koosluste ja liikide säilimiseks vajalikud või neid mittekahjustavad tegevused:

1) hooldustööd kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks;

2) olemasolevate teede ja jalgradade hooldustööd;

3) teaduslikult põhjendatud tööd veereþiimi looduslikkuse tagamiseks;

4) ulukite arvukuse reguleerimine;

5) punktis 17 sätestatud tegevus.

17. Lisaks käesoleva kaitse-eeskirja punktis 16 sätestatud tegevusele on Tänavjärve sihtkaitsevööndis kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul lubatud:

1) maaparandussüsteemide hooldustööd;

2) valikraie, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja tehnoloogia, metsamaterjali väljaveo ning puistu lõppkoosseisu ja täiuse osas.

18. Sihtkaitsevööndi metsad kuuluvad hoiumetsa kategooriasse järgmiste juhtfunktsioonidega:

Mustjärve, Leotusraba, Linnuraba ja Väljaraba sihtkaitsevööndis -- looduskaitse; metsaökosüsteemi areng üksnes loodusliku protsessina;

Tänavjärve sihtkaitsevööndis - looduskaitse; bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

19. Mustjärve, Leotusraba, Väljaraba ja Linnuraba sihtkaitsevööndi maa jäetakse kaitsealuse maana riigi omandisse maareformi seaduse (RT 1991, 34, 426; RT I 1996, 41, 796; 1997, 13, 210; 37/38, 570; 81, 1363) paragrahvi 29 ja paragrahvi 31 lõike 1 punkti 2 alusel.

IV. PIIRANGUVÖÖND

20. Piiranguvöönd on kaitseala majanduslikult kasutatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada kaitstavate loodusobjektide seaduses ning selle alusel käesolevas kaitse-eeskirjas kehtestatud tingimustega.

21. Kaitsealal on neli piiranguvööndit:

1) Pillijärve piiranguvöönd, kuhu kuuluvad:

Padise vallas Vihterpalu metskonna kvartalid 224, 225 (nii riigi maa kui ka kinnistute 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64 ja 63 lahusmaatükkide osas), 226 (nii riigi maa kui ka kinnistute 64, 63, 60 ja 39 lahusmaatükkide ja Vedamaa heinamaa A (Lit. A) maa osas), 227 (ainult eraldised 1, 2, 12 ja 17; kinnistute 62 ja 73 lahusmaatükkide osas), 231 (Liivaaugu (52) talu maa ja kinnistute 50, 47, 48 (kahes osas), 51 ja 53 lahusmaatükkide osas), 232 (Liivaaugu (52) talu maa ja kinnistute 48 (kahes osas), 51, 53 ja 50 lahusmaatükkide osas), 233 (ainult eraldised 1--4 ja 8--19; Liivaaugu (52) talu maa ja kinnistute 48, 50, 51 ja 47 lahusmaatükkide osas), 235 (nii riigi maa kui ka kinnistute 86 ja 85 lahusmaatükkide osas, Vedamaa metsavahitalu (A153) ning Vedamaa heinamaa A (Lit. B) ja A (Lit. C) maa osas), 236 (nii riigi maa kui ka kinnistute 61, 62, 60, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 86, 85, 103, 104, 30 ja 29 lahusmaatükkide osas), 237 (kinnistute 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 60, 39, 86, 85, 103, 104, 30, 29, 28, 27, 48a, 53, 48, 50 (kahes osas), 51 (kahes osas) ja 47 (kahes osas) lahusmaatükkide ja Vedamaa heinamaa A (Lit. A) maa osas), 238 (kinnistute 48 (kahes osas), 47 (kolmes osas), A74, 53, 52, 50 (kolmes osas), 51 (kahes osas), 28, 27, 48a, 48b, 46 ja 49 lahusmaatükkide osas), 241 (ainult kinnistute 27, 28, 47, 51, 50, 48a, 49, 48b, 46, 45, 32, 41, 31, 32, 42 ja Perbi-Uuetoa lahusmaatükkide osas);

2) Vihterpalu piiranguvöönd, kuhu kuuluvad:

Padise vallas Vihterpalu metskonna kvartalid 243 (ainult eraldised 29--32 ja 35--38; nii riigi maa kui ka kinnistute 20, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 9 ja 8 lahusmaatükkide osas), 251 (kinnistute 47, 48, 29, 30, 31, 32, 33, 34/35, 57, 10, 18 ja 19 lahusmaatükkide osas), 252 (kinnistute 29, 30, 31, 32, 33, 34/35, 57, 10, 18 ja 19 lahusmaatükkide osas), 253 (kinnistute 29, 30, 31, 32, 33, 34/35, 57, 10, 18 ja 19 lahusmaatükkide osas), 254 (ainult eraldised 1--7, 10--14 ja 27--33 täielikult ning eraldiste 9, 25 ja 26 loode-edelasuunalisest kraavist kirde poole jääv osa; kinnistute 48 ja Vahemetsa (49) maa osas), 255 (kinnistute 7, 8, 9, 11, 12, 14 ja 15 lahusmaatükkide osas), 256 (kinnistute 7, 8, 9, 11, 12, 14 ja 15 lahusmaatükkide osas), 257 (kinnistute 7, 8, 9, 11, 12, 14 ja 15 lahusmaatükkide osas), 259 (nii riigi maa kui ka kinnistute 16, 17, 18, 20, 21, 22 ja 34/35 lahusmaatükkide osas), 260 (nii riigi maa kui ka kinnistute 16, 17, 18, 20, 21, 22 ja 34/35 lahusmaatükkide osas), 263 (nii riigi maa kui ka kinnistute 36, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27 ja Männarusoo (A84) lahusmaatükkide osas), 264 (kinnistute 36, 33, 32, 31, 30, 29, 28 ja 27 lahusmaatükkide osas), 267 (kinnistute 26, 29, 23, 46 (kahes osas), 40 (kahes osas), 41, 39, 38, 32, 20 ja Männarusoo (A84) lahusmaatükkide osas), 268 (kinnistute 28, 27, 26, 29, 23, 46, 40 ja 41 lahusmaatükkide osas), 270 (nii riigi maa kui ka kinnistute 24, 32, 20, 18, 17, 16, 15, 14, 12 ja 11 lahusmaatükkide osas) ja 271 (nii riigi maa kui ka kinnistu 24 maa osas);

3) Hindaste piiranguvöönd, kuhu kuuluvad:

Nõva vallas Nõva metskonna kvartalid 146 (nii riigi maa kui ka kinnistu Rabasaun (Nõmme) maa osas), 148 (kinnistute 8, 9, 12, 11, 10, 14, 48, 53b, 50 ja 50a lahusmaatükkide osas) ja 149 ning kinnistute 8, 9, 12, 11, 10, 14, 48, 53b, 50 ja 50a lahusmaatükkide Nõva metskonna kvartalist 148 kagu poole jääv osa ning põlise riigimetsamaa Nõva metskonna kvartalist 149 kagu poole ja Vihterpalu metskonna kvartalist 243 edela poole kaitsealale jääv osa;

4) Valgeristi piiranguvöönd, kuhu kuuluvad:

Oru vallas Seljaküla metskonna kvartalid 1 (kinnistute 18, 21, 20, 19 ja 4 lahusmaatükkide osas), 2 (kinnistute 4, 6, 14, 13, 7, 15, 17, 9, 11 ja 12 lahusmaatükkide osas), 3 (kinnistute 4, 6, 14, 13, 7, 15, 17, 9, 19 ja 11 lahusmaatükkide osas), 4 (kinnistute 11, 12, 10, 16, 8, 2, 1, 22, 13, 3, 3a, 5, 4, 6, 17 ja 12 lahusmaatükkide osas), 5 (kinnistute 11, 12, 10, 16, 8, 2, 1, 22, 13, 3, 3a, 5, 4, 6 ja 17 lahusmaatükkide osas), 55 (nii riigi maa kui ka kinnistute 4, 6, 17, 12, 9, 11, 10 ja 8 lahusmaatükkide osas), 61 (kinnistu Valgeristi mets maa osas), 62 (kinnistu Valgeristi mets maa osas), 75 (kinnistu Valgeristi mets maa osas), 76, 77 (kinnistute Sipelga (VI), Sepa (VI) ja Kalda (VI) maa osas), 78 (kinnistute 5, Valgeristi mets, Valgeristi (6) ja Vanatoa (9) maa osas), 79 (nii riigi maa kui ka kinnistute 34, Metsakodu (31), Kalda (VIb), Kraavi (35) ja Madtsa (23) maa osas), 95 (nii riigi maa kui ka kinnistu Valgeristi (6) maa osas), 96 (nii riigi maa kui ka kinnistu Metsamaa koht (1) maa osas), 97 (ainult eraldised 6--10 ja 13 täielikult, eraldise 5 kinnistu Metsamaa koht (1) maale jääv osa ning eraldise 14 loode-kagusuunalisest kraavist ja selle mõttelisest sirgjoonelisest kagusuunalisest pikendusest kirde poole jääv osa), 104 (nii riigi maa kui ka kinnistute 20, 21, 19, 18 ja A34 lahusmaatükkide ja Kadarpiku (12) talu maa osas) ja 105 (ainult kinnistute 19 ja 18 lahusmaatükkide ja Kadarpiku (12), Putkiste (A13), Vana-Kubja (21) ja Aasa (21a) talu maa osas).

22. Piiranguvööndis on lubatud looduskaitsenõuetega kooskõlas olev majandustegevus, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja punktides 6--12 keelatud ja järgmine tegevus:

1) maavarade ja maa-ainese kaevandamine, välja arvatud eramaa omanikul liiva- ja kruusavõtt oma tarbeks;

2) lõppraie, välja arvatud turberaie, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja, metsamaterjali väljaveo ning puistu lõppkoosseisu ja täiuse osas;

3) uute maaparandussüsteemide rajamine;

4) looduslike veekogude kallaste kahjustamine;

5) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine metsamaal ja looduslikul rohumaal;

6) prügi ja heitmete ladustamine, välja arvatud kohaliku olmeprügi ladustamine oma kinnisasja piires kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohtades.

23. Kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul on piiranguvööndis lubatud:

1) veekogude veetaseme muutmine;

2) jahipidamine;

3) uute ehitiste püstitamine ning teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine.

24. Piiranguvööndi metsad kuuluvad hoiumetsa kategooriasse (juhtfunktsioon -- looduskaitse; maastikuilme säilitamine).

V. LÕPPSÄTTED

25. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.

26. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a. määrusega nr. 4

Läänemaa Suursoo maastikukaitseala välispiiri kirjeldus

Läänemaa Suursoo maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Nõva vallas Nõva metskonna kvartali 66 loodenurgast mööda kvartalite 66 ja 74 põhjapiiri ning kvartali 74 idapiiri Vihterpalu metskonna kvartali 205 loodenurgani ning edasi Padise vallas mööda kvartali 205 põhjapiiri, kvartali 206 lääne- ja kirdepiiri ning kvartalite 223, 224, 225, 226 ja 227 põhjapiiri kuni kvartali 227 eraldise 2 idapiiril kulgeva põhja-lõunasuunalise teeni, edasi mööda seda teed kvartali 231 põhjapiirini ning edasi mööda kvartalite 231, 232 ja 233 põhjapiiri kuni kinnistu 49 edelapiirini kvartali 233 eraldise 5 läänepiiril. Piir jätkub mööda kinnistu 49 edelapiiri kagu suunas kuni kvartali 233 idapiirini ning edasi mööda seda kuni kvartali 239 põhjapiirini, edasi mööda kvartali 239 põhja- ja idapiiri, kvartali 254 loodepiiri, kvartali 251 lääne- ja põhjapiiri ning kvartalite 252 ja 253 põhjapiiri kuni Vihterpalu jõeni. Piir jätkub mööda Vihterpalu jõe läänekallast ülesvoolu kuni kvartali 268 kagunurgani ning edasi mööda Piirsalu jõe läänekallast ülesvoolu Harju ja Lääne maakonna vahelise piirini ning edasi mööda seda ida suunas Seljaküla metskonna kvartali 6 kirdenurgani, edasi Oru vallas mööda kvartalite 6, 77, 79, 96, 97 ja 123 idapiiri kuni kvartali 123 eraldise 46 läänepiiril kulgeva kraavini ning edasi mööda nimetatud kraavi ja selle mõttelist sirgjoonelist kagusuunalist pikendust kagu suunas läbi kvartali 123 kuni nimetatud kvartali kagupiirini. Edasi kulgeb piir mööda kvartali 123 kagupiiri, kvartali 136 kagu-, edela- ja loodepiiri, kvartali 123 läänepiiri, kvartali 111 edela- ja loodepiiri, uuesti kvartali 123 läänepiiri ning kvartalite 105 ja 104 lõunapiiri kuni kvartali 104 läänepiirini. Edasi kulgeb piir mööda kvartali 104 lääne- ja põhjapiiri, kvartali 94 lääne- ja loodepiiri, kvartali 78 edelapiiri, kvartali 75 edela- ja loodepiiri, kvartalite 62, 61, 60 ja 59 edelapiiri, kvartali 58 edela- ja loodepiiri, kvartalite 57 ja 56 lõunapiiri, kvartali 55 lõuna- ja läänepiiri ning kvartali 4 lõunapiiri kuni Vihterpalu jõeni. Piir jätkub mööda Vihterpalu jõe idakallast kuni Vihterpalu metskonna kvartali 243 edelapiirini Lääne ja Harju maakonna piiril ning edasi mööda seda loode suunas kuni esimese Nõva metskonna kvartali 149 kagupiiril kulgevast kraavist kagu pool asuva kirde-edelasuunalise kraavini ning edasi mööda seda Nõva vallas läbi põlise riigimaa ja kinnistute 8, 9, 12, 11, 10, 14, 48, 53b, 50 ja 50a lahusmaatükkide edela suunas kuni kvartali 148 lõunanurka kulgeva kraavini ning edasi mööda seda kvartali 148 lõunanurgani. Edasi kulgeb piir mööda kvartali 148 edelapiiri, kvartali 147 kagupiiri, kvartali 146 kagu-, edela- ja loodepiiri, kvartalite 147 ja 133 edelapiiri ning Järvetaga (33) talu kirdepiiri kuni kvartali 103 eraldist 26 läbiva teeni ning edasi mööda seda kirde suunas kuni kvartali 103 eraldise 15 edelapiiril kulgeva pinnasteeni ning edasi mööda seda teed loode suunas kuni nimetatud kvartali läänepiirini. Piir jätkub mööda kvartalite 103 ja 97 läänepiiri ning kvartalite 82 ja 81 lõunapiiri kuni Näkijärveni, edasi mööda Näkijärve lõunakallast ning kvartalite 81 ja 80 lõunapiiri kuni kvartali 80 edelanurgani. Piir jätkub kvartali 80 edelanurgast mööda kvartalite 80 ja 71 läänepiiri, kvartalite 71 ja 72 põhjapiiri ning kvartali 66 läänepiiri kuni kvartali 66 loodenurgani.

Läänemaa Suursoo maastikukaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1993. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:20 000), Eesti Metsakorralduskeskuse Vihterpalu metskonna 1994. aasta puistuplaani ning Nõva ja Seljaküla metskonna 1987. aasta puistuplaanide alusel ja talumaade osas Katastri Ameti 1935. aasta skeemiliste kaartide (mõõtkava 1:10 000) alusel.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json