Teksti suurus:

Gaasi- ja abiseadme nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid

Gaasi- ja abiseadme nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid - sisukord
Väljaandja:Majandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:

Gaasi- ja abiseadme nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid

Vastu võetud 28.06.2002 nr 26
RTL 2002, 75, 1157
jõustumine 12.07.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.10.2002RTL 2002, 115, 165514.10.2002
19.04.2004RTL 2004, 45, 77201.05.2004

Määrus kehtestatakse «Küttegaasi ohutuse seaduse» § 4 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Kohaldamisala

  Käesolev määrus sätestab gaasi- ja abiseadme nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korra ning vastavushindamise protseduurid.

§ 2.  Gaasiseadme nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine

  (1) Seeriaviisiliselt toodetavate gaasiseadmete nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks tuleb teostada tüübihindamine, järgides §-des 6–10 sätestatut, ja enne gaasiseadme turule laskmist tootja valikul:
  1) tüübile vastavuse tõendamine, järgides §-des 11–13 sätestatut, või
  2) tootmise kvaliteedi tagamine, järgides §-des 14–19 sätestatut, või
  3) toote kvaliteedi tagamine, järgides §-des 20–25 sätestatut, või
  4) vastavuse tõendamine, järgides §-des 26–28 sätestatut.

  (2) Kui gaasiseadet toodetakse üksiktootena või väikeses koguses, võib gaasiseadme tootja valida gaasiseadme nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks üksiktoote tõendamise protseduuri, järgides §-des 29–31 sätestatut.

  (3) Kehtetu
[RTL 2002, 115, 1655 - jõust. 14.10.2002]

§ 3.  Abiseadme nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine

  (1) Abiseadme nõuetele vastavuse hindamisele ja tõendamisele kohaldatakse § 2 lõigetes 1 ja 2 gaasiseadmele kehtestatud korda käesolevast paragrahvist tulenevate erisustega.

  (2) Abiseadme tootja peab väljastama sertifikaadi, mis tõendab abiseadme vastavust «Küttegaasi ohutuse seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides abiseadmele esitatavatele nõuetele.

  (3) Sertifikaat peab sisaldama järgmist:
  1) abiseadme tehnilised omadused;
  2) abiseadme gaasiseadmesse paigaldamise või gaasiseadmega ühendamise juhendid, tagamaks valmis gaasiseadme vastavus gaasiseadmele esitatavatele nõuetele.

  (4) Abiseadmele ei pea koostama vastavusdeklaratsiooni.

  (5) Abiseade tuleb varustada lõikes 2 nimetatud sertifikaadiga.

§ 31.  Nõuetele vastavuse eeldus

  (1) Kui gaasi- või abiseadme valmistamisel on järgitud sellele kohalduvat harmoneeritud standardit, mis on vastu võetud vähemalt ühe Euroopa Liidu liikmesriigi rahvusliku standardina ja mille kohta on avaldatud teade (viide) Euroopa Liidu Ametlikus Teatajas, siis eeldatakse, et sellist standardit järgiv gaasi- või abiseade vastab majandusministri 28. juuni 2002. a määruses nr 25 «Nõuded gaasi- ja abiseadmele, selle teabega varustamisele ja vastavusmärgi paigaldamisele» (RTL 2002, 75, 1156; 115, 1654) sellele esitatavatele nõuetele.

  (2) Lõikes 1 nimetatud harmoneeritud standardite puudumisel eeldatakse, et gaasi- või abiseade vastab majandusministri 28. juuni 2002. a määruses nr 25 «Nõuded gaasi- ja abiseadmele, selle teabega varustamisele ja vastavusmärgi paigaldamisele» sellele esitatavatele nõuetele, kui gaasi- või abiseadme valmistamisel on järgitud sellele kohalduvat Euroopa Liidu liikmesriigi rahvuslikku standardit, millest on teavitatud Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu liikmesriike ning mille kohta on avaldatud teade (viide) Euroopa Liidu Ametlikus Teatajas.
[RTL 2004, 45, 772 - jõust. 01.05.2004]

§ 4.  Vastavuse hindamist ja tõendamist käsitlev dokumentatsioon

  Vastavuse hindamist ja tõendamist käsitlevad dokumendid ja kirjavahetus tuleb koostada riigi, kus on asutatud vastavushindamise protseduure teostav teavitatud asutus, ametlikus keeles või muus teavitatud asutusele vastuvõetavas keeles.

§ 5.  Projektdokumentatsioon

  (1) Gaasi- või abiseadme projektdokumentatsioon peab vastavushindamise teostamise võimaldamiseks sisaldama järgmist informatsiooni:
  1) gaasiseadme üldkirjeldus;
  2) gaasiseadme ehitus- ja koostejoonised ja komponentide, alamkoostude, ühenduste jne tootejoonised ja -skeemid;
  3) punktis 2 nimetatud joonistest ja skeemidest arusaamiseks vajalikud kirjeldused ja seletused, kaasa arvatud gaasiseadmete tööpõhimõtte kirjeldus;
  4) osaliselt või täielikult kasutatud § 31 lõikes 1 nimetatud harmoneeritud standardite loetelu ja kui § 31 lõikes 1 nimetatud harmoneeritud standardeid ei ole kasutatud, siis kirjeldused kasutatud lahendustest, mis tagavad gaasiseadme vastavuse «Küttegaasi ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele;
  5) katsete protokollid;
  6) paigaldus- ja kasutusjuhendid.

  (2) Kui see on asjakohane, peab projektdokumentatsioon sisaldama:
  1) tunnistusi gaasiseadmesse paigaldatud seadmete kohta;
  2) tunnistusi ja sertifikaate gaasiseadme tootmise, kontrollimise ja järelevalve meetodite kohta;
  3) muid dokumente, mis võimaldavad teavitatud asutusel vastavushindamist paremini teostada.
[RTL 2004, 45, 772 - jõust. 01.05.2004]

2. peatükk VASTAVUSHINDAMISE PROTSEDUURID 

1. jagu Tüübihindamine 

§ 6.  Tüübihindamine

  Tüübihindamine on menetlus, mille kaudu teavitatud asutus kontrollib ja tõendab sertifikaadiga, et gaasiseade, mis on toodangu näidiseks, vastab «Küttegaasi ohutuse seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides gaasiseadmele esitatavatele nõuetele.

§ 7.  Taotlus

  (1) Gaasiseadme tootja või tema volitatud esindaja esitab teavitatud asutusele taotluse tüübihindamiseks.

  (2) Taotlus peab sisaldama järgmist:
  1) gaasiseadme tootja nimi ja aadress ja kui taotluse esitab volitatud esindaja, siis ka tema nimi ja aadress;
  2) kirjalik kinnitus, et sama taotlust ei ole esitatud mõnele teisele teavitatud asutusele;
  3) paragrahvi 5 nõuetele vastav projektdokumentatsioon.

§ 8.  Gaasiseadme tootja kohustused

  (1) Gaasiseadme tootja peab andma teavitatud asutusele gaasiseadme, mis on toodangu näidiseks (edaspidi toodangutüüp). Toodangutüüp võib kirjeldada ka toodangu modifikatsioone tingimusel, et modifikatsioonide tunnused ei erine riski liikidest lähtuvalt.

  (2) Teavitatud asutus võib nõuda täiendavaid gaasiseadme näidiseid, kui neid on vaja katseprogrammiks.

  (3) Taotluse esitaja peab tüübihindamise sertifikaadi väljastanud teavitatud asutust informeerima igast heaks kiidetud toodangutüübi muudatusest, mis võib mõjutada toodangu vastavust «Küttegaasi ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

§ 9.  Teavitatud asutuse kohustused

  (1) Teavitatud asutus peab:
  1) projektdokumentatsiooni läbi vaatama ja kontrollima, kas gaasiseadme näidis on toodetud vastavuses projektdokumentatsiooniga;
  2) identifitseerima gaasiseadme osad, mis on projekteeritud vastavuses § 3 1 lõikes 1 nimetatud harmoneeritud standardite asjakohaste tingimustega ning «Küttegaasi ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetega;
  3) tegema või laskma teha vastavaid ülevaatusi ja katseid, kontrollimaks kas tootja poolt kasutatud lahendused, selles osas, kus ei ole kasutatud § 31 lõikes 1 nimetatud harmoneeritud standardeid, võimaldavad gaasiseadmel vastata «Küttegaasi ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele;
  4) tegema või laskma teha vastavaid ülevaatusi ja katseid, kontrollimaks kas asjakohaseid standardeid, juhul kui tootja on otsustanud neid kasutada, on kasutatud tõhusalt, tagades selle kaudu nõuetele vastavuse.

  (2) Kui toodangutüüp vastab «Küttegaasi ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele, peab teavitatud asutus väljastama taotluse esitajale tüübihindamise sertifikaadi.

  (3) Kui heaks kiidetud toodangutüübi juures tootja poolt tehtavad muudatused võivad mõjutada ettenähtud kasutamistingimusi või gaasiseadme vastavust «Küttegaasi ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele, peab tüübihindamise sertifikaadi väljastanud teavitatud asutus muudatusi hindama. Uus heakskiit antakse täiendusena esialgsele tüübihindamise sertifikaadile.

  (4) Teavitatud asutus peab kohe informeerima teisi teavitatud asutusi tüübihindamise sertifikaadi ja selle täienduste väljaandmisest. Teistel teavitatud asutustel on õigus saada koopia tüübihindamise sertifikaadist ja selle täiendustest ning põhjendatud nõudmisel ka koopia tüübihindamise sertifikaadi lisadest ning läbivaatuste ja tehtud katsetuste aruanded.

  (5) Teavitatud asutus, kes keeldub tüübihindamise sertifikaati väljastamast või tunnistab tüübihindamise sertifikaadi kehtetuks, peab sellest informeerima Majandusministeeriumi ning tootjat ja teisi teavitatud asutusi, näidates ära otsuse tegemise põhjused.
[RTL 2004, 45, 772 - jõust. 01.05.2004]

§ 10.  Tüübihindamise sertifikaat ja selle lisad

  (1) Tüübihindamise sertifikaat peab sisaldama järgmist:
  1) ülevaatuse järeldus;
  2) sertifikaadi kehtimistingimused nende olemasolul;
  3) heaks kiidetud toodangutüübi identifitseerimiseks vajalikud andmed;
  4) gaasiseadme tööpõhimõtte kirjeldus, kui see on asjakohane.

  (2) Tüübihindamise sertifikaadile tuleb lisada asjakohane tehniline dokumentatsioon, sealhulgas joonised ja skeemid.

2. jagu Tüübile vastavuse tõendamine 

§ 11.  Tüübile vastavuse tõendamine

  Tüübile vastavuse tõendamine on menetlus, mille kaudu gaasiseadme tootja deklareerib, et asjaomased gaasiseadmed vastavad tüübihindamise sertifikaadis kirjeldatud toodangutüübile ja «Küttegaasi ohutuse seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides neile esitatavatele nõuetele.

§ 12.  Gaasiseadme tootja kohustused

  (1) Gaasiseadme tootja või tema volitatud esindaja peab paigaldama igale gaasiseadmele vastavusmärgi ja koostama kirjaliku vastavusdeklaratsiooni. Vastavusdeklaratsioon võib hõlmata ühte või mitut gaasiseadet ning seda tuleb hoida tootja juures. Vastavusmärk tuleb paigaldada koos pistelise kontrolli eest vastutava teavitatud asutuse registreeringunumbriga.

  (2) Tagamaks et tootmisprotsessi, kaasa arvatud gaasiseadmete lõppkontrolli ja -katsetuste, tulemuseks on toodangu ühtsus ja gaasiseadme vastavus tüübihindamise sertifikaadis kirjeldatud toodangutüübile ning «Küttegaasi ohutuse seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides gaasiseadmele esitatavatele nõuetele, peab gaasiseadme tootja rakendama kõiki vajalikke meetmeid.
[RTL 2002, 115, 1655 - jõust. 14.10.2002]

§ 13.  Teavitatud asutuse kohustused

  (1) Gaasiseadme tootja poolt valitud teavitatud asutus peab gaasiseadmeid pisteliselt kontrollima, järgides käesolevas paragrahvis sätestatut.

  (2) Teavitatud astutus peab kohapeal gaasiseadmeid pisteliselt kontrollima vähemalt korra aastas. Tagamaks gaasiseadme vastavuse «Küttegaasi ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide vastavatele nõuetele, peab teavitatud asutus kontrollima piisaval hulgal gaasiseadmeid § 3 1 lõikes 1 nimetatud harmoneeritud standardites nimetatud või nendega samaväärsete katsetega. Teavitatud asutusel on õigus otsustada, kas katseid tuleb teha kogu ulatuses või osaliselt.

  (3) Kui gaasiseade ei vasta esitatavatele nõuetele, peab teavitatud asutus gaasiseadme turule laskmise takistamiseks rakendama asjakohaseid meetmeid.
[RTL 2004, 45, 772 - jõust. 01.05.2004]

3. jagu Tootmise kvaliteedi tagamine 

§ 14.  Tootmise kvaliteedi tagamine

  Tootmise kvaliteedi tagamine on menetlus, mille kaudu gaasiseadme tootja tagab ja deklareerib, et gaasiseade vastab tüübihindamise sertifikaadis kirjeldatud toodangutüübile ja «Küttegaasi ohutuse seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides gaasiseadmele esitatavatele nõuetele.

§ 15.  Gaasiseadme tootja kohustused

  (1) Gaasiseadme tootja või tema volitatud esindaja peab paigaldama igale gaasiseadmele vastavusmärgi ja koostama kirjaliku vastavusdeklaratsiooni. Vastavusdeklaratsioon võib hõlmata ühte või mitut gaasiseadet ja seda tuleb hoida tootja juures. Vastavusmärk tuleb paigaldada koos §-s 19 nimetatud järelevalve eest vastutava teavitatud asutuse registreeringunumbriga.

  (2) Gaasiseadme tootja peab:
  1) kasutama kvaliteedisüsteemi, mis tagab gaasiseadmete vastavuse tüübihindamise sertifikaadis kirjeldatud toodangutüübile ning «Küttegaasi ohutuse seadusele» ja selle alusel kehtestatud õigusaktidele;
  2) võimaldama §-s 19 nimetatud järelevalve teostamist;
  3) informeerima kvaliteedisüsteemi heaks kiitnud teavitatud asutust igast kvaliteedisüsteemi muudatusest, sealhulgas muudatustest, mis on põhjustatud uutest tehnoloogiatest või uutest kvaliteedikontseptsioonidest.
[RTL 2002, 115, 1655 - jõust. 14.10.2002]

§ 16.  Taotlus

  (1) Gaasiseadme tootja esitab teavitatud asutusele taotluse oma gaasiseadmeid käsitleva kvaliteedisüsteemi vastavuse hindamiseks.

  (2) Taotluses peab sisalduma:
  1) kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon;
  2) kinnitus, et täidetakse heaks kiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi;
  3) kinnitus, et säilitatakse heaks kiidetud kvaliteedisüsteemi, tagades selle jätkuv kõlblikkus ja efektiivsus;
  4) heaks kiidetud toodangutüübiga seotud dokumentatsioon ja tüübihindamise sertifikaadi koopia.

§ 17.  Kvaliteedisüsteem

  (1) Kõik gaasiseadme tootja poolt omaks võetud põhitingimused, nõuded ja toimingud tuleb süstemaatiliselt ja loogiliselt dokumenteerida meetmetena, protseduuridena ja kirjalike juhistena.

  (2) Kvaliteedisüsteemi dokumenteerimine peab võimaldama kvaliteediprogrammide, -plaanide, -käsiraamatu ja -protokollide ühtset tõlgendamist.

  (3) Dokumentatsioon peab piisavalt kirjeldama:
  1) kvaliteedialaseid eesmärke;
  2) organisatsiooni struktuuri, juhtkonna vastutust ja volitusi gaasiseadme kvaliteedi tagamisel;
  3) tootmisprotsessi, kvaliteedi juhtimise ja tagamise meetodeid ning kasutatavaid süsteemseid tegevusi;
  4) enne gaasiseadme tootmist, tootmise ajal ja pärast tootmist tehtavaid ülevaatusi ja katseid ning nende tegemise sagedust;
  5) meetodit, mille abil kontrollitakse gaasiseadme nõutava kvaliteedi saavutamist ja kvaliteedisüsteemi tõhusat toimimist.

§ 18.  Teavitatud asutuse kohustused

  (1) Teavitatud asutus peab kvaliteedisüsteemi läbi vaatama ja hindama selle vastavust nõuetele.

  (2) Eeldatakse, et kvaliteedisüsteem vastab nõuetele, kui see on kooskõlas vastava harmoneeritud standardiga.

  (3) Teavitatud asutus peab hindamise tulemusest teavitama gaasiseadme tootjat ja teisi teavitatud asutusi. Tootjale esitatav teatis peab sisaldama ülevaatuse järeldusi, teavitatud asutuse nime ja aadressi ning põhjendatud hindamisotsust.

  (4) Teavitatud asutus peab hindama § 15 lõike 2 punktis 3 nimetatud muudatusi ning otsustama, kas muudetud kvaliteedisüsteem vastab asjakohastele tingimustele või on vajalik uus läbivaatamine. Oma otsusest peab ta teatama tootjale. Teatis peab sisaldama kontrollimise järeldusi ja põhjendatud hindamisotsust.

  (5) Kui teavitatud asutus tunnistab heaks kiidetud kvaliteedisüsteemi nõuetele mittevastavaks, peab ta sellest teatama nii tootjale kui teistele teavitatud asutustele, tuues välja otsuse põhjused.

§ 19.  Kvaliteedisüsteemi järelevalve

  (1) Teavitatud asutuse poolt teostatava järelevalve eesmärk on tagada, et gaasiseadme tootja täidaks heaks kiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi korralikult.

  (2) Gaasiseadme tootja peab võimaldama teavitatud asutusele kontrollimise eesmärgil juurdepääsu gaasiseadme tootmis-, kontrollimis-, katsetus- ja ladustuskohtadesse ning andma teavitatud asutusele kogu vajaliku informatsiooni, sealhulgas:
  1) kvaliteedisüsteemi dokumentatsiooni;
  2) kvaliteediprotokollid, sealhulgas kontrollimiste aruanded, katsete andmed, kalibreerimisandmed ja asjaomase personali kvalifikatsiooni andmed.

  (3) Teavitatud asutus peab vähemalt kord kahe aasta jooksul kvaliteedisüsteemi kontrollima, tagamaks et gaasiseadme tootja säilitab ja rakendab heaks kiidetud kvaliteedisüsteemi, ning esitama gaasiseadme tootjale kontrollimise aruande.

  (4) Teavitatud asutus võib ette teatamata inspekteerida gaasiseadme tootjat. Inspekteerimise ajal võib teavitatud asutus teha või lasta teha gaasiseadmetega katsetusi. Teavitatud asutus peab gaasiseadme tootjale esitama inspekteerimise aruande ja juhul, kui tehti katsetusi, ka katsetuste aruanded.

4. jagu Toote kvaliteedi tagamine 

§ 20.  Toote kvaliteedi tagamine

  Toote kvaliteedi tagamine on menetlus, mille kaudu gaasiseadme tootja deklareerib, et gaasiseade vastab tüübihindamise sertifikaadis kirjeldatud toodangutüübile ja «Küttegaasi ohutuse seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides gaasiseadmele esitatavatele nõuetele.

§ 21.  Gaasiseadme tootja kohustused

  (1) Gaasiseadme tootja või tema volitatud esindaja peab paigaldama igale gaasiseadmele vastavusmärgi ja koostama kirjaliku vastavusdeklaratsiooni. Vastavusdeklaratsioon võib hõlmata ühte või mitut gaasiseadet ja seda peab hoidma tootja juures. Vastavusmärk tuleb paigaldada koos §-s 25 nimetatud järelevalve eest vastutava teavitatud asutuse registreeringunumbriga.

  (2) Gaasiseadme tootja peab:
  1) kasutama gaasiseadmete lõppkontrollil ja katsetamisel heaks kiidetud, §-s 23 sätestatud nõuetele vastavat kvaliteedisüsteemi;
  2) võimaldama §-s 25 nimetatud järelevalvele teostamist;
  3) informeerima kvaliteedisüsteemi heaks kiitnud teavitatud asutust igast kvaliteedisüsteemi muudatusest, sealhulgas muudatustest, mis on põhjustatud uutest tehnoloogiatest ja kvaliteedikontseptsioonidest.
[RTL 2002, 115, 1655 - jõust. 14.10.2002]

§ 22.  Taotlus

  (1) Gaasiseadme tootja esitab teavitatud asutusele taotluse oma gaasiseadmeid käsitleva kvaliteedisüsteemi vastavuse hindamiseks.

  (2) Taotluses peab sisalduma:
  1) kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon;
  2) kinnitus, et täidetakse heaks kiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi;
  3) kinnitus, et säilitatakse heaks kiidetud kvaliteedisüsteemi, tagades selle jätkuv kõlblikkus ja efektiivsus;
  4) heaks kiidetud toodangutüübiga seotud dokumentatsioon ja tüübihindamise sertifikaadi koopia.

§ 23.  Kvaliteedisüsteem

  (1) Tagamaks kvaliteedisüsteemi alusel toodetud gaasiseadme vastavus «Küttegaasi ohutuse seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sellele esitatavatele nõuetele, tuleb iga gaasiseadet kontrollida ja katsetada vastavalt asjakohastele § 3 1 lõikes 1 nimetatud harmoneeritud standarditele või samaväärsete meetoditega.

  (2) Kõik gaasiseadme tootja poolt omaks võetud põhitingimused, nõuded ja toimingud tuleb süstemaatiliselt ja loogiliselt dokumenteerida meetmetena, protseduuridena ja kirjalike juhistena.

  (3) Kvaliteedisüsteemi dokumenteerimine peab võimaldama kvaliteediprogrammide, -plaanide, -käsiraamatu ja -protokollide ühtset tõlgendamist.

  (4) Dokumentatsioon peab piisavalt kirjeldama:
  1) kvaliteedialaseid eesmärke;
  2) organisatsiooni struktuuri, juhtkonna vastutust ja volitusi gaasiseadme kvaliteedi tagamisel;
  3) pärast gaasiseadme tootmist tehtavaid kontrollimisi ja katsetusi;
  4) meetodit, mille abil kontrollitakse kvaliteedisüsteemi tõhusat toimimist.
[RTL 2004, 45, 772 - jõust. 01.05.2004]

§ 24.  Teavitatud asutuse kohustused

  (1) Teavitatud asutus peab kvaliteedisüsteemi läbi vaatama ja hindama selle vastavust §-s 23 sätestatud nõuetele.

  (2) Eeldatakse, et kvaliteedisüsteem vastab §-s 23 sätestatud nõuetele, kui see on kooskõlas vastava harmoneeritud standardiga.

  (3) Teavitatud asutus peab hindamise tulemusest teavitama gaasiseadme tootjat ja teisi teavitatud asutusi. Tootjale esitatav teatis peab sisaldama ülevaatuse järeldusi, teavitatud asutuse nime ja aadressi ning põhjendatud hindamisotsust.

  (4) Teavitatud asutus peab läbi vaatama § 21 lõike 2 punktis 3 nimetatud muudatused ja otsustama, kas täiendatud kvaliteedisüsteem vastab nõuetele või on vajalik uus läbivaatus. Oma otsusest peab ta teatama tootjale. Teatis peab sisaldama kontrollimise järeldusi ja põhjendatud hindamisotsust.

  (5) Kui teavitatud asutus tunnistab heaks kiidetud kvaliteedisüsteemi mittevastavaks, peab ta sellest teatama nii tootjale kui teistele teavitatud asutustele, tuues välja otsuse põhjused.

§ 25.  Kvaliteedisüsteemi järelevalve

  (1) Teavitatud asutuse poolt teostatava järelevalve eesmärk on tagada, et gaasiseadme tootja täidaks korrapäraselt heaks kiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi.

  (2) Gaasiseadme tootja peab võimaldama teavitatud asutusele kontrollimise eesmärgil juurdepääsu gaasiseadme kontrollimis-, katsetus- ja ladustuskohtadesse ning andma teavitatud asutusele kogu vajaliku informatsiooni, sealhulgas:
  1) kvaliteedisüsteemi dokumentatsiooni;
  2) kvaliteediprotokollid nagu kontrollimiste aruanded, katsete andmed, kalibreerimisandmed ja asjaomase personali kvalifikatsiooni andmed.

  (3) Teavitatud asutus peab vähemalt kord kahe aasta jooksul kvaliteedisüsteemi kontrollima, tagamaks et gaasiseadme tootja järgib ja rakendab heaks kiidetud kvaliteedisüsteemi, ning esitama gaasiseadme tootjale kontrollimise aruande.

  (4) Teavitatud asutus võib ette teatamata inspekteerida gaasiseadme tootjat. Inspekteerimise ajal võib teavitatud asutus teha või lasta teha gaasiseadmetega katsetusi. Teavitatud asutus peab gaasiseadme tootjale esitama inspekteerimisaruande ja juhul, kui tehti katsetusi, ka katsetuste aruanded.

5. jagu Vastavuse tõendamine 

§ 26.  Vastavuse tõendamine

  (1) Vastavuse tõendamine on menetlus, mille käigus gaasiseadme tootja või tema volitatud esindaja tagab ja deklareerib, et gaasiseade vastab tüübihindamise sertifikaadis kirjeldatud toodangutüübile ja «Küttegaasi ohutuse seaduses» ning selle alusel kehtestatud õigusaktides gaasiseadmele esitatavatele nõuetele.

  (2) Gaasiseadme tootja või tema volitatud esindaja peab kasutama kõiki vajalikke meetmeid, et tootmisprotsess tagaks gaasiseadmete vastavuse tüübihindamise sertifikaadis kirjeldatud toodangutüübile ja «Küttegaasi ohutuse seaduses» ning selle alusel kehtestatud õigusaktides gaasiseadmele esitatavatele nõuetele.

  (3) Gaasiseadme tootja või tema volitatud esindaja peab paigaldama igale gaasiseadmele vastavusmärgi ja koostama kirjaliku vastavusdeklaratsiooni. Vastavusdeklaratsioon võib hõlmata üht või mitut gaasiseadet ning seda hoitakse gaasiseadme tootja või tema volitatud esindaja juures.

  (4) Kontrollimaks gaasiseadme vastavust «Küttegaasi ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele, peab teavitatud asutus tegema sobivaid kontrollimisi, kontrollides ja katsetades tootja valikul iga gaasiseadet eraldi, järgides §-s 27 sätestatut, või kontrollides ja katsetades gaasiseadmeid statistiliselt, järgides §-s 28 sätestatut.
[RTL 2002, 115, 1655 - jõust. 14.10.2002]

§ 27.  Eraldi kontrollimine

  (1) Et hinnata gaasiseadme vastavust tüübihindamise sertifikaadis kirjeldatud toodangutüübile ja «Küttegaasi ohutuse seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides gaasiseadmele esitatavatele nõuetele, tuleb iga gaasiseade üle vaadata ja teha gaasiseadmega sobivaid katseid vastavalt asjakohastele § 3 1 lõikes 1 nimetatud harmoneeritud standarditele või samaväärseid meetodeid kasutades.

  (2) Teavitatud asutus peab kinnitama või laskma kinnitada igale heaks kiidetud gaasiseadmele oma registreeringunumbri ja koostama vastavalt tehtud katsetele kirjaliku vastavussertifikaadi. Vastavussertifikaat võib hõlmata üht või mitut gaasiseadet.

  (3) Gaasiseadme tootja või tema volitatud esindaja peab nõudmisel esitama teavitatud asutuse poolse vastavussertifikaadi.
[RTL 2004, 45, 772 - jõust. 01.05.2004]

§ 28.  Statistiline kontrollimine

  (1) Gaasiseadme tootja peab esitama gaasiseadmed ühtsete partiidena ja rakendama kõiki vajalikke meetmeid, et tootmisprotsess tagaks kõikide toodetud partiide ühtsuse.

  (2) Statistilist kontrolli tuleb teostada kvaliteedinäitajate alusel. Selleks tuleb gaasiseadmed grupeerida eristatavatesse partiidesse, mis koosnevad samades tingimustes toodetud ühele mudelile vastavatest seadmetest. Partiid vaadatakse läbi juhuslike ajavahemike järel.

  (3) Et otsustada, kas partii võetakse vastu või lükatakse tagasi, tuleb iga näidisesse kuuluv gaasiseade eraldi läbi vaadata ja katsetada asjakohaste, vastavates § 3 1 lõikes 1 nimetatud harmoneeritud standardites toodud või samaväärsete katsetega.

  (4) Kasutatakse ülevaatuse süsteemi koos järgmiste töökarakteristikute hindamisega:
  1) standardne kvaliteeditase, mis vastab 95% tõenäosusega vastuvõtmise kvaliteedile, kusjuures mittevastavuse protsent on 0,5 ja 1,5% vahel;
  2) piirkvaliteet, mis vastab 5% tõenäosusega vastuvõtmise kvaliteedile, kusjuures mittevastavus on 5% ja 10% vahel.

  (5) Kui partii tunnistatakse nõuetele vastavaks, peab teavitatud asutus paigaldama või laskma paigaldada igale gaasiseadmele oma registreeringunumbri ja koostama vastavalt teostatud katsetele kirjaliku vastavussertifikaadi. Partiisse kuuluvad gaasiseadmed võib lasta turule, välja arvatud näidisesse kuulunud gaasiseadmed, mis tuvastati kui mittevastavad.

  (6) Kui partii lükatakse tagasi, peab teavitatud asutus partii turule laskmise takistamiseks rakendama asjakohaseid meetmeid. Kui partiisid lükatakse tagasi korduvalt, võib teavitatud asutus peatada statistilise kontrolli kasutamise.

  (7) Tootja võib teavitatud asutuse nõusolekul ja vastutusel kinnitada gaasiseadmele teavitatud asutuse registreeringunumbri toomisprotsessi ajal.

  (8) Gaasiseadme tootja või tema volitatud esindaja peab nõudmisel esitama teavitatud asutuse poolse vastavussertifikaadi.
[RTL 2004, 45, 772 - jõust. 01.05.2004]

6. jagu Üksiktoote tõendamine 

§ 29.  Üksiktoote tõendamine

  Üksiktoote tõendamine on menetlus, mille kaudu gaasiseadme tootja või tema volitatud esindaja tagab ja deklareerib, et gaasiseade, millele on väljastatud § 31 lõikes 2 nimetatud sertifikaat, vastab «Küttegaasi ohutuse seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides gaasiseadmele esitatavatele nõuetele. Gaasiseadme tootja või tema volitatud esindaja peab paigaldama gaasiseadmele vastavusmärgi ja koostama kirjaliku vastavusdeklaratsiooni ning seda alles hoidma.
[RTL 2002, 115, 1655 - jõust. 14.10.2002]

§ 30.  Projektdokumentatsiooni esitamine

  (1) Taotleja peab tegema teavitatud asutusele kättesaadavaks §-s 5 nimetatud projektdokumentatsiooni.

  (2) Projektdokumentatsiooni põhjal peab olema võimalik hinnata gaasiseadme vastavust «Küttegaasi ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele ning saada aru gaasiseadme projektist, valmistamisest ning töötamisest.
[RTL 2002, 115, 1655 - jõust. 14.10.2002]

§ 31.  Teavitatud asutuse kohustused

  (1) Tagamaks gaasiseadme vastavuse «Küttegaasi ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele, peab teavitatud asutus gaasiseadme üle vaatama ja tegema asjakohaseid katseid, arvestades sealjuures projektdokumentatsiooni.

  (2) Teavitatud asutus peab paigaldama või laskma paigaldada heaks kiidetud gaasiseadmele oma registreeringunumbri ja koostama vastavalt tehtud katsetele kirjaliku vastavussertifikaadi.

  (3) Kui teavitatud asutus peab vajalikuks, võib ülevaatust ja asjakohaseid katseid teha pärast gaasiseadme paigaldamist.

  (4) Gaasiseadme tootja või tema volitatud esindaja peab olema võimeline nõudmisel esitama teavitatud asutuse poolse vastavussertifikaadi.
[RTL 2002, 115, 1655 - jõust. 14.10.2002]

3. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 32.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, välja arvatud § 12 lõikes 1, § 15 lõikes 1, § 21 lõikes 1, § 26 lõikes 3, ja §-s 29 sätestatud vastavusmärgi paigaldamise nõue, mis jõustub vastavasisulise välislepingu jõustumisel või Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga olenevalt sellest, kumb tähtpäev saabub varem.
1 90/396/EMÜ (EÜT L 196, 26.07.1990 lk 0015–0029).
[RTL 2002, 115, 1655 - jõust. 14.10.2002]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json