Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a. määruse nr. 267 «Maa ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine» täiendamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 11, 137

Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a. määruse nr. 267 «Maa ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine» täiendamine

Vastu võetud 27.01.1998 nr 15

Maareformi seaduse (RT 1991, 34, 426; RT I 1996, 41, 796; 1997, 13, 210; 37/38, 570; 81, 1363; 93, 1556) paragrahvi 224 lõike 8 ning paragrahvi 23 lõike 6 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Täiendada Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a. määrusega nr. 267 (RT I 1996, 77, 1372; 85, 1522; 1997, 20, 332) kinnitatud «Maa ostueesõigusega erastamise korda» VIII osaga järgmises sõnastuses:

«VIII. ERASTAMISVÄÄRTPABERITEGA  ETTEMAKSU TASUMISE  KORD

33. Erastamisväärtpaberitega ettemaksu tasumise õigus on füüsilisel isikul ostueesõigusega erastatava elamu, suvila ja aiamaja krundi või teenindamiseks vajaliku maa, samuti põllumajandus-, metsa-, sihtotstarbeta ja Eesti NSV taluseaduse alusel põliseks kasutamiseks antud maa eest.

34. Kohalik omavalitsus määrab ametniku(d), kellel on õigus ettemaksuna tasutava summa määramiseks ja ettemaksu tasumise teatise koostamiseks.

35. Ettemaksu tasumiseks pöördub ettemaksu tasumise õigust omav füüsiline isik kirjaliku avaldusega erastatava maa asukoha järgse kohaliku omavalitsuse poole. Avalduses märgitakse:

1) ees- ja perekonnanimi ja isikukood (selle puudumisel sünniaeg ja passiandmed);

2) aadress, kuhu ettemaksu tasumise teatis saata;

3) erastatava maa asukoht (linn, tänav, maja number või maakond, vald, küla, talu).

36. Kohaliku omavalitsuse poolt määratud ametnik koostab ettemaksu tasumise teatise, milles näidatakse ära:

1) maa, mille eest ettemaksu tasutakse, asukoht;

2) ettemaksuna tasuda tulev summa;

3) arve, millele ettemaks tuleb tasuda;

4) isik, kellele teatis on adresseeritud.

Teatisele kirjutab alla selle koostaja. Teatisele tuleb märkida teatise koostamise kuupäev ning teatise koostaja kontaktandmed. Juhul, kui tuleb tasuda ka kasvava metsa eest, näidatakse teatises eraldi ära maa ja sellel kasvava metsa maksumus.».

Peaminister Mart SIIMANN

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Uno VEERING

/otsingu_soovitused.json