Teksti suurus:

Erastamisväärtpaberite kasutamise tähtaegadega ja õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimisega seonduvate õigusaktide muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 12, 153

Erastamisväärtpaberite kasutamise tähtaegadega ja õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimisega seonduvate õigusaktide muutmise seadus

Vastu võetud 14.01.1998

§ 1. Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse (RT I 1993, 30, 509; 1994, 8, 106; 51, 859; 54, 905; 1995, 29, 357; 1997, 13, 210) §-s 14 tehakse järgmised muudatused:

1) lõike 1 viimases lauses asendatakse sõnad «1998. aasta 1. juulini» sõnadega «2000. aasta 1. septembrini»;

2) lõikes 3 asendatakse sõnad «1998. aasta 31. detsembrini» sõnadega «2000. aasta 1. detsembrini».

§ 2. Erastamisseaduse (RT I 1993, 45, 639; 1997, 9, 78) § 29 lõikes 2 asendatakse sõnad «1998. aasta 31. detsembrini» sõnadega «2000. aasta 1. detsembrini».

§ 3. Maareformi seaduse (RT 1991, 34, 426; RT I 1996, 41, 796; 1997, 13, 210; 37/38, 570; 81, 1363; 93, 1556) § 224 lõikest 8 jäetakse välja sõnad «kuni 1998. aasta 31. detsembrini».

§ 4. Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse (RT 1991, 21, 257; RT I 1997, 27, 391; 74, 1230) § 13 lõike 7 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui õigustatud subjekt ei esita mõjuva põhjuseta kuue kuu jooksul pärast kompenseerimise otsustamist avaldust kompensatsiooni kandmiseks erastamisväärtpaberiarvele, kompenseerimismenetlus lõpetatakse ja kompenseerimise otsus tühistatakse.».

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json