Teksti suurus:

Riigiettevõtte jagunemisel tema valduses oleva vara äriühingu omandisse ülemineku korra kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 1998, 13, 169

Riigiettevõtte jagunemisel tema valduses oleva vara äriühingu omandisse ülemineku korra kinnitamine

Vastu võetud 04.02.1998 nr 25

Äriseadustiku (RT I 1995, 26-28, 355; 1996, 52-54, 993; 1997, 16, 258; 48, 774; 77, 1313; 1998, 2, 48) paragrahvi 509 lõike 92 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Kinnitada «Riigiettevõtte jagunemisel tema valduses oleva vara äriühingu omandisse ülemineku kord».

Peaminister Mart SIIMANN

Majandusminister Jaak LEIMANN

Riigisekretär Uno VEERING

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 4. veebruari 1998. a. määrusega nr. 25

Riigiettevõtte jagunemisel tema valduses oleva vara äriühingu omandisse ülemineku kord

1. Käesolev kord sätestab riigiettevõtte jagunemisel riigiettevõtte valduses oleva vara äriühingu omandisse ülemineku.

2. Käesoleva korra tähenduses loetakse riigiettevõtte valduses olevaks varaks lisaks varale, mis on riigiettevõtte otseses valduses, vara, mis on riigiettevõtte kaudses valduses, s.t. vara, mille vastav riigiettevõte on andnud kasutusse teistele isikutele (edaspidi vara).

3. Riigiettevõtte jagunemisel riigiettevõtte valduses oleva vara äriühingu omandisse ülemineku otsustab Vabariigi Valitsus oma korraldusega. Vabariigi Valitsuse korralduse jõustumisega loetakse vara äriühingule üleantuks.

4. Ettepaneku vara äriühingu omandisse ülemineku otsustamiseks esitab Vabariigi Valitsusele minister, kelle valitsemisalas on riigiettevõte. Riigiettevõtte puhul, mis ei kuulu ühegi ministri valitsemisalasse, esitab ettepaneku rahandusminister.

5. Ettepanekule lisatakse vara äriühingu omandisse ülemineku majanduslik põhjendus ja Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu.

6. Käesoleva korra punktis 3 nimetatud korralduses tuleb näidata äriühingu omandisse üleantav vara (grupeeritud bilansikirjete järgi) koos hariliku väärtusega, sealhulgas tuleb eraldi välja tuua nii üleantavad kinnisasjad kui ka üleantav registreeritud vallasvara.

7. Käesoleva korra punktis 3 nimetatud korraldus on aluseks kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade registreerimisele korralduses nimetatud äriühingu nimele enne või pärast nende kandmist äriregistrisse vastava äriühingu ühepoolse avalduse alusel. Vara üleandmiseks eraldi lepingut ei sõlmita.

8. Äriregistri pidajale esitatakse vara üleandmist tõendava dokumendina kinnistusraamatu või muu registriväljavõtte asemel vara ülemineku kohta vastav Vabariigi Valitsusekorraldus.

Majandusminister Jaak LEIMANN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json