Teksti suurus:

"Kalapüügiseadusest" tulenevate keskkonnaministri määruste muutmine seoses Eesti ühinemisega Euroopa Liiduga

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.05.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 55, 924

"Kalapüügiseadusest" tulenevate keskkonnaministri määruste muutmine seoses Eesti ühinemisega Euroopa Liiduga

Vastu võetud 27.04.2004 nr 30

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514; 2001, 18, 88 ; 2002, 41, 250; 61, 375; 63, 387; 2003, 9, 43; 88, 589; 2004, 2, 9) § 134 lõike 3, § 16 lõike 2, § 18 lõike 7, § 241 lõigete 1, 4 ja 5 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 17. detsembri 2002. a määrust nr 76 «Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu» (RTL 2002, 146, 2128; 2003, 22, 318) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 1. Määrusega kehtestatakse merel kala püüdva, vastuvõtva, vedava või töötleva Eesti kalalaeva kapteni teate edastamise aeg, kord ning edastatavate andmete nimistu.»;

2) määrust täiendatakse §-dega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

«§ 11. Kui kavatsetakse lossida EL teise liikmesriigi sadamas, lähtutakse lossimisest etteteatamisel EL nõukogu määruse 2847/93/EMÜ, millega asutatakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem (Euroopa Liidu Teataja L 261, 20.10.1993, lk 1–16), artikli 7 punktist 1 ning EL komisjoni määrusest 728/1999/EÜ, millega sätestatakse Läänemerel, Skagerrakis ja Kattegatis kalapüügiga tegelevate ühenduse kalalaevadele teatamistähtaeg vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikli 7 lõikele 3 (Euroopa Liidu Teataja L 093, 08.04.1999, lk 10).

§ 12. Paragrahvis 1 ning EL nõukogu määruse 2847/93/EMÜ artikli 7 punktis 1 nimetatud andmed esitatakse Keskkonnainspektsioonile.»;

3) paragrahvi 4 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

4) määruse pealkirjast ja määruse teksti lõpust jäetakse välja ülaindeks 1 ja normitehniline märkus «Euroopa Ühenduste Nõukogu määrus 93/2847/EMÜ (EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1), Euroopa Liidu Komisjoni määrus 97/1292/EÜ (EÜT L 176, 04.07.1997, lk 21–22) ning Euroopa Liidu Komisjoni määrus 99/728/EÜ (EÜT L 093, 08.04.1999, lk 10)».

§ 2. Keskkonnaministri 23. oktoobri 2003. a määruse nr 78 «Kutselise kalapüügi võimalused 2004. aastaks» (RTL 2003, 113, 1788; 127, 2058) § 31 lõike 1 punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) tursk – 1299 tonni;».

§ 3. Keskkonnaministri 7. mai 2003. a määrust nr 38 «Vaatlejale esitatavad nõuded ja ülesanded ning vaatleja poolt kogutud andmete esitamise kord ja vorm» (RTL 2003, 59, 831) muudetakse järgmiselt:

1) määruse pealkirja muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

«Vaatlejale esitatavad nõuded ja vaatleja ülesanded, vaatleja kogutud andmete esitamise kord ja vorm ning vaatleja pardale võtmise vajaduse määramine»;

2) määruse preambulis asendatakse sõnad «§ 24 1 lõigete 4 ja 5 alusel» sõnadega «§ 241 lõigete 1, 4 ja 5 alusel»;

3) määruse 1. peatüki pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«ÜLDSÄTTED»;

4) paragrahvi 1 teksti muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Määrusega kehtestatakse Eesti lipudokumenti omavale kalalaevale suunatavale vaatlejale esitatavad nõuded ja tema ülesanded ning vaatleja kogutud andmete esitamise kord ja vorm, kui seda ei ole kehtestanud Euroopa Liit.

(2) Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (edaspidi NAFO) reguleerimisalal tegutsevale kalalaevale suunatavale vaatlejale esitatavad nõuded ja tema ülesanded ning vaatleja kogutud andmete esitamise kord ja vorm on sätestatud EL nõukogu määruses 3069/95/EÜ, millega moodustakse Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) reguleerimisalal tegutsevate ühenduse kalalaevade suhtes kohaldatav Euroopa Ühenduse vaatlejate süsteem (Euroopa Liidu Teataja L 329, 30.12.1995, lk 5–10).

(3) Määrusega määratakse püügipiirkond või püütavad liigid, mille jaoks Eesti lipudokumenti omav kalalaev peab pardale võtma vaatleja.»;

5) määruse 1. peatükki täiendatakse paragrahvidega 1 1 ja 12 järgmises sõnastuses:

« § 11. Vaatleja pardale võtmise vajadus

Eesti lipudokumenti omav kalalaev peab pardale võtma vaatleja:
1) EL nõukogu määruses 3069/95/EÜ sätestatud juhul;
2) EL nõukogu määruses 2347/2002/EÜ, millega kehtestatakse süvamere kalavarude püügi suhtes kohaldatavad konkreetsed juurdepääsunõuded ja nendega seotud tingimused (Euroopa Liidu Teataja L 351, 28.12.2002, lk 6–11), sätestatud juhul.

§ 12. Vaatleja määramine

EL nõukogu määruse 2347/2002/EÜ artiklis 8 nimetatud vaatlejad määrab Keskkonnainspektsioon.»;

6) paragrahvi 2 punktis 4 asendatakse sõna «NAFO» sõnadega «rahvusvaheliste kalandusorganisatsioonide»;

7) paragrahvid 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 6 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) EL nõukogu määruses 2347/2002/EÜ sätestatud juhul kogub vaatleja ka nimetatud määruse lisas III märgitud andmeid.»;

9) paragrahvi 9 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «ja võimalusel NAFO inspektsioonilaeva»;

10) paragrahvi 11 lõikest 2 jäetakse välja sõna «NAFO»;

11) paragrahvi 11 lõikes 3 asendatakse arv «14» arvuga «12»;

12) paragrahvi 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 12. Püügiaruanded

(1) EL nõukogu määruses 2347/2002/EÜ sätestatud juhul esitab vaatleja aruande nimetatud määruse artikli 8 punktis 4b määratud tähtajaks lisas 4 esitatud vormis.

(2) Lõikes 1 nimetatud aruanne ning EL nõukogu määruse 3069/95/EÜ artiklis 5 nimetatud lõpparuanne esitatakse Keskkonnainspektsioonile faksiga, elektronpostiga või muul viisil.

(3) Lõikes 1 nimetatud aruande koopia jääb vaatlejale.»;

13) lisadest 1 ja 4 jäetakse välja sõna «NAFO»;

14) lisad 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

15) määruse pealkirjast ja määruse teksti lõpust jäetakse välja ülaindeks 1 ja normitehniline märkus «Euroopa Liidu Nõukogu määrus 3069/95/EÜ (EÜT L 329, 30.12.1995, lk 5–10)».

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

/otsingu_soovitused.json