Teksti suurus:

Metsamajandamiskava kehtestaja ja metsamajandamiskava kehtestamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:RTL 2004, 55, 926

Metsamajandamiskava kehtestaja ja metsamajandamiskava kehtestamise kord

Vastu võetud 27.04.2004 nr 32

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» (RT I 1998, 113/114, 1872; 1999, 54, 583; 82, 750; 95, 843; 2000, 51, 319; 102, 670; 2001, 50, 282; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 88, 594; 2004, 9, 53) § 7 lõigete 7 ja 9 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Metsamajandamiskava kehtestaja

Metsamajandamiskavad, sealhulgas enne «Metsaseaduse» §-de 51 ja 52 jõustumist koostatud metsamajandamiskavad ja metsa majandamise soovitused ning kuni 2004. aasta 1. maini metsakorraldustööde tegevusluba mitteomava isiku koostatud metsamajandamiskavad kehtestab Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (edaspidi kehtestaja).

2. peatükk
METSAKORRALDUSTÖÖDE TEGEVUSLUBA OMAVA ISIKU KOOSTATUD METSAMAJANDAMISKAVA KEHTESTAMISE TAOTLEMINE JA METSAMAJANDAMISKAVA KEHTESTAMINE

§ 2. Metsamajandamiskava kehtestamise taotlemine

(1) Metsakorraldustööde tegevusluba omava isiku koostatud metsamajandamiskava kehtestamiseks esitab metsamajandamiskava koostaja (edaspidi taotleja) kehtestajale taotluse, mis peab sisaldama taotleja kohta vähemalt järgmisi andmeid:
1) nimi, registrikood ja metsakorraldustööde tegevusloa number;
2) aadress, sidevahendite numbrid ja elektronposti aadress;
3) volitatud esindaja ja/või kontaktisiku andmed;
4) metsamajandamiskava tagastamise viis.

(2) Taotlusele peavad olema lisatud:
1) metsamajandamiskava paberkandjal, suurema kui 1000 ha majandamisüksuse korral paberkandjal või elektrooniliselt;
2) metsamajandamiskava koostamiseks kasutatud inventeerimisandmed koos kavandatud metsamajandusliku tegevusega ja metsakaardi andmed CD-l «Metsaressursi arvestuse riikliku registri» (edaspidi metsaregister) formaadis.

(3) Kehtestaja registreerib taotluse kohe pärast selle saamist.

(4) Kehtestaja kontrollib taotluse vastavust käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 toodud nõuetele selle saamisest arvates 3 tööpäeva jooksul.

§ 3. Metsamajandamiskava kehtestamine

(1) Taotluse menetlemisel kontrollib kehtestaja metsamajandamiskava ja inventeerimisandmete vastavust õigusaktidele ja teeb «Metsaseaduse» § 7 lõike 7 kohaselt 1 kuu jooksul nõuetekohase taotluse saamisest otsuse metsamajandamiskava kehtestamise või kehtestamata jätmise kohta.

(2) Kehtestajal on õigus nõuda taotlejalt metsamajandamiskavas sisalduva informatsiooni kohta täiendavaid selgitusi.

(3) Metsamajandamiskava kehtestamata jätmisel teeb kehtestaja «Metsaseaduse» § 7 lõike 8 kohaselt taotlejale ettekirjutuse puuduste kõrvaldamiseks määrates puuduste kõrvaldamise tähtaja. Puuduste ettekirjutuses ettenähtud korras ja tähtajaks kõrvaldamata jätmisel rakendub «Metsaseaduse» § 7 lõike 8 teises lauses sätestatu.

(4) Vastavalt «Metsaseaduse» § 7 lõikele 10 näidatakse metsamajandamiskava kehtestamise otsuses eraldiste ja raieliikide viisi uuendus-, harvendus- ja valikraie maksimaalne lubatud maht (hektarites) kümneks aastaks.

(5) Metsamajandamiskava kehtestamise või kehtestamata jätmise otsuse ärakiri saadetakse taotlejale lihtkirjaga 7 päeva jooksul otsuse tegemisest. Metsamajandamiskava tagastatakse taotlejale taotluses näidatud viisil.

§ 4. Metsamajandamiskavas sisalduvate andmete kandmine metsaregistrisse

Kehtestatud metsamajandamiskava koostamiseks kasutatud inventeerimisandmed koos kavandatud metsamajandusliku tegevusega ja metsakaardi andmed kantakse metsaregistrisse 7 päeva jooksul metsamajandamiskava kehtestamise kohta otsuse tegemisest.

3. peatükk
ENNE «METSASEADUSE» §-DE 51 JA 52 JÕUSTUMIST KOOSTATUD METSAMAJANDAMISKAVA JA METSA MAJANDAMISE SOOVITUSE NING KUNI 2004. AASTA 1. MAINI METSAKORRALDUSTÖÖDE TEGEVUSLUBA MITTEOMAVA ISIKU KOOSTATUD METSAMAJANDAMISKAVA KEHTESTAMISE TAOTLEMINE NING METSAMAJANDAMISKAVA JA METSA MAJANDAMISE SOOVITUSE KEHTESTAMINE

§ 5. Metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse kehtestamise taotlemine

(1) Enne «Metsaseaduse» §-de 51 ja 52 jõustumist koostatud metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse ning kuni 2004. aasta 1. maini metsakorraldustööde tegevusluba mitteomava isiku koostatud metsamajandamiskava kehtestamiseks esitab erametsaomanik või metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse koostaja (edaspidi taotleja) kehtestajale kinnistu asukohajärgse keskkonnateenistuse kaudu taotluse, mis peab sisaldama taotleja kohta vähemalt järgmisi andmeid:
1) nimi ja registri- või isikukood;
2) aadress ja sidevahendite numbrid;
3) esindaja ja/või kontaktisiku andmed;
4) metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse tagastamise viis.

(2) Taotlusele peavad olema lisatud:
1) metsamajandamiskava või metsa majandamise soovitus paberkandjal ja olemasolu korral metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse koostamiseks kasutatud inventeerimisandmed koos kavandatud metsamajandusliku tegevusega ja metsakaardi andmed CD-l metsaregistri formaadis;
2) peale metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse koostamist metsa majandamisel tehtud metsamajandamistööde nimekiri, kusjuures iga tehtud töö kohta peab olema märgitud vähemalt tööga hõlmatud maa-ala suurus ning kvartali (selle olemasolul) ja eraldise number, töö nimetus ja lõpetamise aeg (aasta).

(3) Kehtestaja registreerib taotluse kohe pärast selle kätte saamist.

(4) Kehtestaja kontrollib taotluse vastavust käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 toodud nõuetele käesoleva määruse § 2 lõikes 4 ettenähtud aja jooksul.

§ 6. Metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse kehtestamine

(1) Taotluse menetlemisel kontrollib kehtestaja metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse kehtestamise võimalikkust, arvestades sealjuures metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse vastavust kehtivatele nõuetele, kehtestamise momendil kehtivaid piiranguid ja kitsendusi, tehtud metsamajanduslikke töid, metsa majandamise võimalikkust kehtestatava metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse järgi.

(2) Taotluse menetlemisel saadud andmete alusel teeb kehtestaja «Metsaseaduse» § 58 lõike 5 kohaselt 1 kuu jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest otsuse metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse kehtestamise või kehtestamata jätmise kohta ning saadab otsuse ärakirja taotlejale lihtkirjaga. Metsamajandamiskava või metsa majandamise soovitus tagastatakse taotlejale taotluses näidatud viisil.

(3) Metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse kehtestamise otsuses näidatakse:
1) vastavalt «Metsaseaduse» § 7 lõikele 10 eraldiste ja raieliikide viisi uuendus-, harvendus- ja valikraie maksimaalne lubatud maht (hektarites);
2) metsa nõuetekohase majandamise tagamiseks metsamajandamiskavas või metsa majandamise soovitustes tehtavad muudatused või täiendused.

§ 7. Metsamajandamiskavas või metsa majandamise soovituses sisalduvate andmete metsaregistrisse kandmine või metsaregistrisse kantud andmete muutmine

Kehtestatud metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse koostamiseks kasutatud inventeerimisandmed koos kavandatud metsamajandusliku tegevusega ja metsakaardi andmed kantakse koos käesoleva määruse § 6 lõike 3 punktist 2 tulenevate muudatustega metsaregistrisse või muudetakse juba metsaregistrisse kantud andmeid käesoleva määruse paragrahvis 4 ettenähtud aja jooksul.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

/otsingu_soovitused.json