Teksti suurus:

Mittenõuetekohase loomse saaduse ladustamiseks mõeldud vabatsooni, vabalao ja tollilao ning mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva varustava ettevõtte tunnustamise menetluse kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT I 2004, 35, 248

Mittenõuetekohase loomse saaduse ladustamiseks mõeldud vabatsooni, vabalao ja tollilao ning mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva varustava ettevõtte tunnustamise menetluse kord

Vastu võetud 28.04.2004 nr 155

Määrus kehtestatakse «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse» (RT I 2004, 34, 236) § 41 lõike 2 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Mittenõuetekohase loomse saaduse ladustamiseks mõeldud vabatsoon, vabaladu ja tolliladu ning mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva varustav ettevõte (edaspidi ettevõte) peab olema tunnustatud enne ettevõttes käitlemise alustamist.

(2) Ettevõte tunnustatakse kindla loomse saaduse või loomse saaduse grupi käitlemiseks.

(3) Ettevõte tunnustatakse tervikuna või osade kaupa, kui need osad asuvad eraldi.

§ 2. Taotlus ettevõtte tunnustamiseks

(1) Ettevõtte tunnustamiseks peab käitleja esitama ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar- ja Toiduametile kirjaliku taotluse.

(2) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) käitleja nimi ning sidevahendite numbrid;
2) käitleja elu- või asukoht ja aadress;
3) ettevõtte või selle osa, mille tunnustamist taotletakse, asukoht ja aadress;
4) ettevõtte või selle osa, mille tunnustamist taotletakse, tegevuse korraldamise eest vastutava isiku või ettevõtte juhi nimi ja sidevahendite numbrid;
5) selliste loomsete saaduste või loomsete saaduste gruppide loetelu, mille ladustamiseks tunnustamist taotletakse;
6) loomse toidu puhul märge «Toiduseaduse» (RT I 1999, 30, 415; 2002, 13, 81; 61, 375; 63, 387; 102, 603; 2004, 27, 177) § 10 lõike 1 alusel tehtud käitamisettevõtte tunnustamise otsuse tegemise kuupäeva ja tunnustamise otsuse numbri kohta.

§ 3. Taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

Taotlusele lisatakse järgmised andmed ja dokumendid:
1) uus- või rekonstrueeritud ehitise puhul kasutusloa koopia, mille on kehtestatud korras väljastanud kohalik omavalitsus;
2) ettevõtte asendiplaan;
3) ruumide asetuse, suuruse ja seadmete paigutuse plaan. Ruumide plaanil näidatakse ära loomsete saaduste, pakkematerjalide, jäätmete ning töötajate liikumisteed;
4) andmed käitlemisruumides kasutatud viimistlusmaterjalide kohta;
5) reguleeritava temperatuuri või õhu suhtelise niiskusega või reguleeritava temperatuuri ja õhu suhtelise niiskusega ruumide reguleeritava parameetri arvväärtused;
6) andmed ladude pindala ja eeldatavalt ladustatava loomse saaduse koguste kohta loomsete saaduste või loomsete saaduste gruppide kaupa;
7) vee- ja kanalisatsiooni sisevõrkude plaan või veega varustamise ja heitvete ärajuhtimise tingimuste kirjeldus;
8) käitlemisettevõttes kasutatava vee analüüsi katseprotokollid «Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190) § 13 lõike 2 alusel kehtestatud joogivee tavakontrolli käigus uuritavate näitajate kohta. Katseprotokollid peab olema väljastanud tunnustatud või akrediteeritud laboratoorium;
9) puhastamis- ja desinfitseerimisplaan, mis sisaldab andmeid seadmete ja ruumide puhastamiseks ning desinfitseerimiseks rakendatavate meetmete ja kasutatavate ainete kohta;
10) kahjuritõrjeplaan, mis sisaldab andmeid kahjurite tõrjeks rakendatavate meetmete kohta;
11) jäätmete kogumise, äravedamise ja kahjutustamise plaan, mis sisaldab andmeid jäätmete kogumiseks, äravedamiseks ja kahjutustamiseks rakendatavate meetmete kohta;
12) töötajate hügieenikoolituse kava;
13) andmed loomse saaduse veoks kasutatavate veokite kohta ning veokite puhastamise korraldamise kirjeldus.

§ 4. Ettevõtte tunnustamise menetlus

(1) Ettevõtte tunnustamise menetluse käigus kontrollib Veterinaar- ja Toiduamet esitatud taotlust koos sellele lisatud andmete ja dokumentidega ning hindab nende alusel ettevõtte vastavust «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse» § 38 lõike 2 ja § 40 lõike 1 alusel ettevõtte kohta kehtestatud nõuetele.

(2) Ettevõte tunnustatakse, kui ettevõte on hindamistulemuste põhjal nõuetekohane. Kui ettevõte ei ole hindamistulemuste põhjal nõuetekohane, ettevõtet ei tunnustata.

§ 5. Tunnustamise otsus ja tunnustamisest keeldumise otsuse tegemise tähtaeg

Ettevõtte tunnustamise või tunnustamisest keeldumise otsuse teeb ja edastab selle käitlejale Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor või tema volitatud järelevalveametnik «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse» § 41 lõikes 5 sätestatud tähtaja jooksul.

§ 6. Arvestuse pidamine ja andmete säilitamine

Veterinaar- ja Toiduamet peab esitatud taotluste, sellele lisatud andmete ja dokumentide ning tunnustamise ja tunnustamisest keeldumise otsuste arvestust ning säilitab neid 10 aastat.

Peaminister Juhan PARTS
Keskkonnaminister
põllumajandusministri ülesannetes Villu REILJAN
Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json