Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 2. oktoobri 1991. a. määruse nr. 202 «Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise keskkomisjoni ning maakonna- ja linnakomisjonide moodustamise kohta» ja Vabariigi Valitsuse 28. augusti 1991. a. määruse nr. 161 ««Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste esitamise ja läbivaatamise ning tõendite esitamise ja hindamise korra» kinnitamise kohta» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 14, 224

Vabariigi Valitsuse 2. oktoobri 1991. a. määruse nr. 202 «Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise keskkomisjoni ning maakonna- ja linnakomisjonide moodustamise kohta» ja Vabariigi Valitsuse 28. augusti 1991. a. määruse nr. 161 ««Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste esitamise ja läbivaatamise ning tõendite esitamise ja hindamise korra» kinnitamise kohta» muutmine

Vastu võetud 03.02.1998 nr 21

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse (RT 1991, 21, 257; RT I 1997, 27, 391; 74, 1230) paragrahvi 16 lõike 2 ja paragrahvi 19 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada Vabariigi Valitsuse 2. oktoobri 1991. a. määrusega nr. 202 «Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise keskkomisjoni ning maakonna- ja linnakomisjonide moodustamise kohta» (RT 1991, 35, 432; 1992, 1, 4; 9, 127; 21, 303; 56, 694; RT I 1993, 59, 835; 1994, 20--22, 371; 39, 623; 55, 919; 82, 1419; 1995, 12, 127; 32, 391; 46, 726; 1997, 69, 1124) kinnitatud «Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise keskkomisjoni põhimääruse» muudatused (juurde lisatud).

2. Muuta Vabariigi Valitsuse 2. oktoobri 1991. a. määrusega nr. 202 kinnitatud «Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise keskkomisjoni koosseisu» järgmiselt:

1) arvata õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise keskkomisjoni koosseisust välja Argo Küünemäe ja Urmas Reimand;

2) kinnitada õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise keskkomisjoni liikmeteks Välisministeeriumi juriidilise osakonna ataðee Hille Kaare ja Majandusministeeriumi elamuosakonna peaspetsialist Kaupo Adler.

3. Kinnitada õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise keskkomisjoni koosseis uues sõnastuses (juurde lisatud).

4. Justiitsministeeriumil vormistada Vabariigi Valitsuse 2. oktoobri 1991. a. määruse nr. 202 «Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise keskkomisjoni ning maakonna- ja linnakomisjonide moodustamise kohta» terviktekst ning esitada see Riigikantseleile Riigi Teatajas avaldamiseks.

5. Muuta Vabariigi Valitsuse 28. augusti 1991. a. määrusega nr. 161 (RT 1991, 28, 335; 1992, 2, 33; 3, 54; 1993, 7, 106; RT I 1995, 5, 44; 32, 393; 1997, 63, 1090) kinnitatud «Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste esitamise ja läbivaatamise ning tõendite esitamise ja hindamise korra» punkti 35 ja sõnastada see järgmiselt:

«35. Kohaliku komisjoni otsus tehakse kümne päeva jooksul teatavaks taotlejale (taotlejatele), kellel on otsusega mittenõustumise korral õigus pöörduda kaebusega keskkomisjoni poole ühe kuu jooksul, arvates päevast, millal isik oma õiguste rikkumisest teada sai või pidi teada saama. Keskkomisjon peab tegema otsuse kahe kuu jooksul pärast seda, kui talle on laekunud kõik vajalikud materjalid.».

Peaminister Mart SIIMANN

Justiitsminister Paul VARUL

Riigisekretär Uno VEERING

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 3. veebruari 1998. a. määrusega nr. 21

«Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise keskkomisjoni põhimääruse» muudatused

1. Muuta punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt:

«1. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise keskkomisjon (edaspidi keskkomisjon) on Vabariigi Valitsuse komisjon, kelle põhiülesanneteks on õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise maakonna- ja linnakomisjonide (edaspidi kohalikud komisjonid) otsuste peale omandireformi aluste seaduse paragrahvi 16 lõikes 2 ettenähtud juhtudel esitatud kaebuste kohtueelne läbivaatamine ja kohalike komisjonide ühtse praktika kujundamine.».

2. Muuta punkti 4 alapunkte 1, 2, 3 ja 4 ning sõnastada need järgmiselt:

«1) vaatab läbi kohalike komisjonide poolt vastuvõetud õigustatud subjektiks tunnistamise või avalduste menetlemise lõpetamise või avalduste rahuldamata jätmise otsuste peale esitatud kaebused ning võtab nende kohta vastu otsuse (tunnistab otsuse osaliselt või täielikult seadusevastaseks või jätab kaebuse täielikult või osaliselt rahuldamata või saadab materjalid koos oma seisukohtadega kohalikule komisjonile uuesti läbivaatamiseks);

2) annab kohalikele komisjonidele käesoleva punkti alapunktis 1 nimetatud küsimustes selgitusi õigusaktide kohaldamise kohta ja juriidilist konsultatsiooni ning kinnitab nende tööks vajalike dokumentide vormid;

3) võtab vastu õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamiseks ja kompenseerimiseks esitatavaid avaldusi, kui avaldajal ei ole võimalik esitada neid vastavale maa- või linnavalitsusele, ning edastab need vastavale maa- või linnavalitsusele, vajaduse korral avab avalduste vastuvõtmiseks esindusi väljaspool Eesti Vabariiki ja määrab kindlaks nende töökorra;

4) vajaduse korral tõstatab Vabariigi Valitsuse ees õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise osas lahendamist vajavaid küsimusi;».

3. Täiendada punkti 5 alapunktiga 5 järgmises sõnastuses:

«5) ennistada kaebuse esitamise tähtaega, kui kaebus jäi mõjuvatel põhjustel tähtajaliselt esitamata.».

4. Muuta punkti 7 ja sõnastada see järgmiselt:

«7. Keskkomisjoni istungil läbivaatamisele tulevad küsimused valmistavad ette komisjoni esimehe asetäitja materjalide ettevalmistamise alal ja komisjoni sekretär.

Keskkomisjoni sekretär protokollib komisjoni istungeid, tagab komisjoni tehnilise teenindamise ning täidab komisjoni esimehe ja esimehe asetäitja poolt antavaid muid ülesandeid.

Keskkomisjoni asjaajamist korraldavad komisjoni esimehe asetäitja ja komisjoni sekretär.

Keskkomisjonile esitatud kaebuse puudustest või kaebuse esitamise tähtaja möödumisest informeeritakse kirjalikult kaebuse esitanut viie päeva jooksul kaebuse saamise päevast arvates ja tehakse ettepanek kõrvaldada puudused tähtajaliselt või esitada taotlus kaebuse esitamise tähtaja ennistamiseks.».

5. Muuta punkti 8 ja sõnastada see järgmiselt:

«8. Keskkomisjon keeldub kaebuse läbivaatamisest või lõpetab asja menetluse, kui kaebuse nõude on kohalik komisjon või kohus juba lahendanud või kui selle lahendamine ei kuulu komisjoni pädevusse või kui kaebuse esitamise tähtaeg on möödunud ja taotlust tähtaja ennistamiseks pole esitatud või kui komisjon loeb kaebuse tähtajaliselt esitamata jätmise põhjused mittemõjuvaks või kui kaebuse puudusi ei kõrvaldatud tähtpäevaks, samuti kui kaebuse menetlemise käigus on kaebaja loobunud kaebusest.».

6. Lugeda punkt 9 punktiks 12 ja sõnastada see järgmiselt:

«12. Keskkomisjoni otsusele kirjutavad alla keskkomisjoni esimees ja sekretär, keskkomisjoni istungi protokollile koosoleku juhataja ja komisjoni sekretär.».

7. Täiendada põhimäärust punktidega 9, 10, 11, 13 ja 14 järgmises sõnastuses:

«9. Tõendiks kaebuse lahendamisel on dokumentaalsed tõendusmaterjalid ning kirjalikud ekspertarvamused.

10. Keskkomisjon on pädev, kui istungist võtab osa komisjoni liikmete enamus.

Keskkomisjoni otsus tehakse häälteenamusega, kusjuures komisjoni esimees hääletab viimasena. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab komisjoni esimehe hääl.

Keskkomisjoni liikmel ei ole õigust jääda hääletamisel erapooletuks. Vähemusse jäänud komisjoniliikmel on õigus eriarvamusele. Eriarvamuse sisu kantakse protokolli.

11. Kaebuse kohta tehtud keskkomisjoni otsus koosneb sissejuhatusest, kirjeldavast osast, komisjoni põhjendustest ja resolutsioonist:

1) sissejuhatuses märgitakse komisjoni nimi, otsuse tegemise aeg ja koht;

2) kirjeldavas osas esitatakse kaebuse esitaja nõue;

3) põhjendavas osas märgitakse komisjoni poolt tuvastatud asjaolud ja esitatud tõendid, millele on rajatud komisjoni järeldused, ning viited seadustele ja muudele õigusaktidele, mida komisjon kohaldas;

4) resolutiivosas märgitakse komisjoni seisukoht kaebuse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta, samuti otsuse vaidlustamise kord.

Keskkomisjoni otsus peab olema põhjendatud nii õiguslikult kui faktiliselt.

13. Keskkomisjoni otsusega mittenõustumisel võib kaebuse esitaja pöörduda kaebuse läbivaatamiseks kohtusse ühe kuu jooksul, arvates päevast, mil isik oma õiguste rikkumisest teada sai või pidi teada saama. Kohtusse pöördumisel saab vaidlustada keskkomisjonis läbivaatamisel olnud kohaliku komisjoni otsuse.

14. Keskkomisjoni otsus jõustub pärast kohtusse pöördumise tähtaja möödumist, kui ei esitatud kaebust kohtusse.».

Justiitsminister Paul VARUL

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 2. oktoobri 1991. a. määrusega nr. 202 (Vabariigi Valitsuse 3. veebruari 1998. a. määruse nr. 21 sõnastuses)

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise keskkomisjoni koosseis

Esimees
Paul Varul -- justiitsminister
Esimehe asetäitja
Anne Loik -- Justiitsministeeriumi personaliosakonna juhataja
Sekretär
Evald Pagel -- Riigikantselei hooldustalituse juhataja
Liikmed:
Kaupo Adler -- Majandusministeeriumi elamumajanduse osakonna peaspetsialist
Liia Hänni -- Riigikogu liige
Hille Kaare -- Välisministeeriumi juriidilise osakonna ataðee
Volli Kalam -- Majandusministeeriumi elamumajanduse osakonna juhataja
Priidu Kalbre -- Harju Maavalitsuse arenguosakonna juhataja
Kalev Kangur -- Maa-ameti peadirektor
Kaie Masing -- Siseministeeriumi õigusosakonna juhataja asetäitja
Egon Oja -- Riigiprokuratuuri prokurör
Toomas Pilt -- Põllumajandusministeeriumi juriidilise büroo juhataja
Annike Riibe -- Rahandusministeeriumi õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise talituse juhataja
Erki Silvet -- Justiitsministeeriumi nõunik
Ene Veges -- Tallinna Omandireformiameti osakonna juhataja

Justiitsminister Paul VARUL

/otsingu_soovitused.json