Teksti suurus:

Mahepõllumajandusliku tootmise ja käitlemise nõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 57, 956

Mahepõllumajandusliku tootmise ja käitlemise nõuded

Vastu võetud 28.04.2004 nr 77

Määrus kehtestatakse «Mahepõllumajanduse seaduse» (RT I 2004, 6, 31) § 8 lõike 2, § 11 lõike 2 ja § 12 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Mahepõllumajanduslik tootmine ja käitlemine

(1) Mahepõllumajanduslik tootmine on EÜ Nõukogu määruse 2092/91/EMÜ põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta (EÜT L 198, 22.07.1991, lk 1–15) artikkel 4 lõikes 2 nimetatud tegevus.

(2) Mahepõllumajanduslik käitlemine selle määruse tähenduses on EÜ Nõukogu määruse 2092/91/EMÜ artikkel 4 lõikes 3 nimetatud tegevus.

(3) Mahepõllumajandusliku tootmisega ja käitlemisega tegeleva isiku ettevõttes või selle osas (edaspidi ettevõte) peab järgima EÜ Nõukogu määruses 2092/91/EMÜ, «Mahepõllumajanduse seaduses» ja selles määruses sätestatud nõudeid.

§ 2. Mahepõllumajandusliku tootmise ja käitlemise alustamine

(1) Mahepõllumajandusliku tootmisega ja käitlemisega tegeleva isiku ettevõte peab olema tunnustatud «Mahepõllumajanduse seaduse» alusel ning mahepõllumajandusliku tootmisega ja käitlemisega tegelev isik peab olema kantud mahepõllumajanduse registrisse.

(2) Mahepõllumajandusliku tootmisega tegeleva isiku ettevõttes tuleb mahepõllumajanduse nõudeid täita alates ettevõtte tunnustamise taotluse esitamise päevast.

(3) Mahepõllumajandusliku käitlemisega tegeleva isiku ettevõttes tuleb mahepõllumajanduse nõudeid täita alates ettevõtte tunnustamise päevast.

§ 3. Erandite tegemine

(1) EÜ Nõukogu määruses 2092/91/EMÜ sätestatud mahepõllumajandusliku tootmise nõuetest lubatud erandeid, mille tegemiseks on vajalik järelevalveasutuse nõusolek, võib teha Taimetoodangu Inspektsiooni nõusolekul.

(2) EÜ Nõukogu määruses 2092/91/EMÜ sätestatud mahepõllumajandusliku käitlemise nõuetest lubatud erandeid, mille tegemiseks on vajalik järelevalveasutuse nõusolek, võib teha Veterinaar- ja Toiduameti nõusolekul.

(3) EÜ Nõukogu määruses 2092/91/EMÜ sätestatud mahepõllumajandusliku käitlemise nõuetest lubatud erandeid, mille tegemiseks on vajalik järelevalveasutuse nõusolek, võib jaekaubandus- või toitlustusettevõttes teha Tervisekaitseinspektsiooni nõusolekul.

(4) Mahepõllumajandusliku tootmise ja käitlemise nõuetest erandi tegemiseks nõusoleku andmise või sellest keeldumise otsustab järelevalveasutus 10 tööpäeva jooksul asjakohase taotluse saamise päevast alates. Otsusest teatatakse taotlejale otsuse tegemisest arvates viie tööpäeva jooksul kas posti teel või elektrooniliselt või tehakse talle teatavaks allkirja vastu.

§ 4. Muudatuste tegemine

«Mahepõllumajanduse seaduse» alusel tunnustatud ettevõttes tunnustamise ajal valitsenud tingimuste muutumisest peab teavitama kirjalikult järelevalveasutust, kui teavitamise kohustus on sätestatud EÜ Nõukogu määruses 2092/91/EMÜ, järgmiselt:
1) mahepõllumajandusliku tootmisega ja käitlemisega tegeleva isiku kavandatud muudatusest vähemalt seitse päeva enne kavandatava muudatuse tegemist;
2) mahepõllumajandusliku tootmisega ja käitlemisega tegeleva isiku tahtest sõltumatult toimunud muutusest viivitamata, kuid hiljemalt seitsme päeva jooksul muudatuse toimumisest, märkides ära selle tekkimise asjaolud.

2. peatükk
MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU TOOTMISE NÕUDED

1. jagu
Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse nõuded

§ 5. Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelevas ettevõttes arvestuse pidamine

(1) Ettevõttes, kus tegeldakse mahepõllumajandusliku taimekasvatusega, peetakse lisaks põlluraamatule eraldi arvestust mahepõllumajandusliku taimekasvatuse ja mittemahepõllumajandusliku taimekasvatuse kohta. Arvestuse pidamiseks kogutakse ja säilitatakse vähemalt järgmisi andmeid ja neid tõendavaid dokumente:
1) andmeid ettevõttesse toodud saaduste ja toodete, sealhulgas seemne ja taimse paljundusmaterjali, väetiste, taimekaitsevahendite ja muu taolise koguse, tootja ja turustaja kohta;
2) andmeid punktis 1 nimetatud saaduste ja toodete kasutamise kohta;
3) andmeid toodetud ja esmatöödeldud, samuti turustatud saaduste ja toodete, sealhulgas seemne ja taimse paljundusmaterjali, väetiste ja muu taolise koguse, samuti saaduse või toote saaja kohta ja turustamise kuupäeva kohta.

(2) Lõikes 1 nimetatud arvestust peetakse paberkandjal. Andmete töötlemisel arvuti abil säilitatakse arvestus väljatrükina paberkandjal.

(3) Lõikes 1 nimetatud andmeid ja neid tõendavaid dokumente säilitakse vähemalt kolm aastat arvates nende kogumisest, kui teistest õigusaktidest ei tulene teisiti.

§ 6. Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelevas ettevõttes mahepõllumajandusliku tegevuse jätkamine

(1) Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelev tootja esitab järelevalveasutusele igal jätkamise aastal hiljemalt 10. aprilliks järgmised andmed ja neid tõendavad dokumendid:
1) maakasutuse õiguslikku alust tõendava dokumendi;
2) ettevõtte põllumassiivide kaardi ja vajadusel ortofoto väljatrüki, millel on märgitud kõik põllumassiivid, sealhulgas mittemahepõllumajanduslikus kasutuses olevad põllumassiivid ja need põllumassiivid, millel kavatsetakse alustada mahepõllumajanduslikku taimekasvatust, põldude pindalad täpsusega vähemalt 0,1 hektarit, põllumassiivide numbrid ning iga põld või selle osa koos numbriga;
3) külvikorra plaani;
4) taimekasvatusplaani, mis sisaldab vähemalt andmeid põllumassiivi, põllu (number, pindala), kasvatatavate taimede, nende eelkultuuride ning karjatatavate alade kohta;
5) andmed ettevõttes kavandatavate muude muudatuste kohta.

(2) Lõike 1 punktides 1–3 nimetatud andmeid ja neid tõendavaid dokumente ei pea esitama, kui tootja esitab kirjaliku kinnituse selle kohta, et võrreldes eelmise aastaga muudatusi ei ole tehtud.

(3) Üksnes mahepõllumajandusliku seenekasvatuse või katmikkultuuride kasvatamisega tegelev tootja ei pea esitama lõike 1 punktides 1–3 nimetatud andmeid ning neid tõendavaid dokumente.

(4) Lõike 1 punktis 3 nimetatud külvikorra plaani ei pea koostama:
1) vähemalt viie aasta vanuse rohumaa või vähemalt viie aasta vanuseks planeeritud rohumaa kohta;
2) loodusliku rohumaa kohta;
3) puuvilja- ja marjakultuuri ning ravim- ja maitsetaimede kasvatamiseks kasutatava maa kohta;
4) heinaseemne tootmiseks kasutatava maa kohta;
5) nende põldude kohta, mis on väiksemad kui 0,05 hektarit;
6) põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas oleva võsastumata haritava maa kohta;
7) põldude kohta, mille mulla happesus (pH KCl) on põllu asukohajärgse piirkondliku maaparandusbüroo (edaspidi piirkondlik maaparandusbüroo) väljastatud tõendi või akrediteeritud laboratooriumist väljastatud tõendi kohaselt kuni 5,5.

(5) Tootja, kes jätkab mahepõllumajandusliku taimekasvatuse valdkonnas mitteharitavalt alalt taimede ja seente korjamist, esitab järelevalveasutusele igal jätkamise aastal hiljemalt 10. aprilliks järgmised andmed ja neid tõendavad dokumendid:
1) vähemalt 1:10 000 mõõtkavas ortofoto väljatrüki või muu kaardimaterjali, millele on kantud taimede ja seente korjamiseks kasutatavate alade piirid ja pindala, samuti alad, millel kavatsetakse alustada taimede või seente korjamist, ning nende pindalad ja piirid;
2) korjatavate liikide loetelu ning andmed kavandatava koguse, korjamise aja ja esmase töötlemise kohta;
3) kaitseala puhul selle valitseja väljaantud loa sealt taimede ja seente korjamiseks;
4) andmed ettevõttes kavandatavate muude muudatuste kohta.

(6) Lõike 5 punktides 1–3 nimetatud dokumente ei pea esitama, kui tootja esitab kirjaliku kinnituse selle kohta, et võrreldes eelmise aastaga muudatusi ei ole tehtud.

(7) Ettevõttes, kus tegeldakse mahepõllumajandusliku taimekasvatusega, peab mahepõllumajanduslikku tegevust jätkama nii, et nelja aasta jooksul arvates tunnustatuse saamisest oleks kogu ettevõte põllumajanduslikus kasutuses oleval maal alustatud üleminekuaega.

§ 7. Mahepõllumajanduslikule taimekasvatusele üleminekuaja algus

(1) Ettevõttes mahepõllumajanduslikuks taimekasvatuseks enne 10. aprilli kasutusele võetud maal algab üleminekuaeg dokumentide esitamise aastal dokumentide esitamise kuupäevast arvates. Ettevõttes pärast 10. aprilli mahepõllumajanduslikuks taimekasvatuseks kasutusele võetud maal algab üleminekuaeg järgmisel aastal § 6 lõikes 1 nimetatud dokumentide esitamise päevast arvates.

(2) EÜ Nõukogu määruses 2092/91/EMÜ lisas 2 nimetamata ainete kasutamise korral võib järelevalveasutus nõuda sellel põllul, kus neid aineid kasutati, uue üleminekuaja alustamist lõikes 1 nimetatud tähtajast arvates.

§ 8. Sama liiki taimede mahepõllumajandusliku ja mittemahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelemine

(1) EÜ Nõukogu määruses 2092/91/EMÜ nimetatud sama liiki taimede, kui neid liike ei ole võimalik visuaalselt eristada, mahepõllumajandusliku ja mittemahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelemiseks järelevalveasutusele esitatavas avalduses märgitakse:
1) selle taime liik ja sort, mille kasvatusega soovitakse tegelda;
2) põllumassiivi number põllumassiivide kaardilt;
3) põllu või selle osa pindala, kus sama liiki taimede mahepõllumajandusliku ja mittemahepõllumajandusliku taimekasvatusega soovitakse tegelda;
4) plaanitud meetmed selliste taimekasvatussaaduste eristamiseks tootmisel, esmatöötlemisel ning ladustamisel.

(2) Lõikes 1 nimetatud avaldusele lisatakse taimekasvatusplaan.

2. jagu
Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõuded

§ 9. Mahepõllumajanduslik loomakasvatus

(1) Mahepõllumajandusliku loomakasvatusena käsitatakse veiste, sigade, lammaste, kitsede, hobuste, kodulindude, küülikute, nutriate (edaspidi loom) ja mesilaste pidamist EÜ Nõukogu määruses 2092/91/EMÜ, «Mahepõllumajanduse seaduses» ja selles määruses sätestatud nõuete kohaselt.

(2) Mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelev isik peab lisaks mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõuetele täitma ka mahepõllumajandusliku taimekasvatuse nõudeid.

§ 10. Mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelevas ettevõttes arvestuse pidamine

(1) Ettevõttes, kus tegeldakse mahepõllumajandusliku loomakasvatusega, peetakse eraldi arvestust mahepõllumajandusliku loomakasvatuse ja mittemahepõllumajandusliku loomakasvatuse kohta. Arvestuse pidamiseks kogutakse ja säilitatakse vähemalt järgmisi andmeid ja neid tõendavaid dokumente:
1) andmeid ettevõttesse toodud saaduste ja toodete, sealhulgas loomade, sööda, sõnniku, veterinaarravimite, puhastus- ja desinfitseerimisainete ja muu taolise koguse, toomise päeva, tootmiskoha, tootja ja turustaja ning loomade puhul ka nende arvu, liigi, tõu, soo, vanuse, märgistuse, veterinaartõendi ja üleminekuaja kestuse kohta;
2) andmeid toodetud ja esmatöödeldud saaduste ja toodete, sealhulgas sööda, sõnniku ja muu taolise liigi, koguse ja tootmise aja ning loomade puhul nende arvu, liigi, tõu, soo, vanuse, märgistuse ning loomade jalutusalale laskmise aja kohta ning loomade söödaratsioonis erinevate söötade osakaalu kohta kuivaines;
3) andmeid punktides 1 ja 2 nimetatud saaduste ja toodete kasutamise kohta;
4) andmeid turustatud saaduste ja toodete liigi, koguse, saaja, turustamise päeva ja koha ning loomade puhul ka nende liigi, arvu, vanuse, tõu, soo, eluskaalu või tapakaalu, märgistuse ja looma karjast väljaviimise või hukkumise põhjuse kohta;
5) andmeid loomade haiguste ennetamise ja veterinaarravi puhul ravimise alustamise ja lõpetamise päeva, diagnoosi, kasutatava veterinaarravimi liigi ja nimetuse, veterinaarravimi doosi, ravimeetodi ja ravimi tootja poolt toodangu turustamisele kehtestatud keeluaja kohta ning ravitud loomade liigi, arvu, tõu, vanuse, soo ning veterinaarravi teostanud veterinaararsti kohta.

(2) Lõikes 1 nimetatud arvestust peetakse paberkandjal. Andmete töötlemisel arvuti abil säilitatakse arvestus väljatrükina paberkandjal. Andmete kohta tehakse kirje kolme päeva jooksul toimingu tegemise päevast arvates.

(3) Lõikes 1 nimetatud andmeid ja neid tõendavaid dokumente säilitatakse vähemalt kolm aastat arvates nende kogumisest, kui teistest õigusaktidest ei tulene teisiti.

§ 11. Mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelevas ettevõttes mahepõllumajandusliku tegevuse jätkamine

(1) Mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelev tootja esitab järelevalveasutusele igal jätkamise aastal hiljemalt 10. aprilliks järgmised andmed ja neid tõendavad dokumendid:
1) loomakasvatushoonete ja -rajatiste, sealhulgas jalutusalade ning loomade pidamisviisi kirjelduse;
2) karjatamiseks kasutatava põllumassiivi või selle osa numbri ja pindala, näidates need ettevõtte taimekasvatusplaanis;
3) ettevõttes peetavate loomade arvu liikide ja vanusegruppide kaupa.

(2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud andmeid ja neid tõendavaid dokumente ei pea esitama, kui tootja esitab kirjaliku kinnituse selle kohta, et võrreldes eelmise aastaga muudatusi ei ole tehtud.

(3) Ettevõttes, kus tegeldakse mahepõllumajandusliku loomakasvatusega, peab mahepõllumajanduslikku loomakasvatust jätkama nii, et nelja aasta jooksul arvates mahepõllumajandusliku loomakasvatuse valdkonnas tunnustatuse saamisest oleks ettevõttes peetavate kõikide loomaliikide suhtes asutud täitma mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõudeid, välja arvatud mesilaste ja ratsahobuste suhtes.

§ 12. Nõuded loomakasvatusrajatistele

Jalutusalad ja karjamaad peavad olema tarastatud või piiritletud nii, et loomad ei pääseks maale, mis ei vasta mahepõllumajanduse nõuetele.

§ 13. Küülikute ja nutriate mahepõllumajanduslikule kasvatamisele üleminekuaeg

Küülikute ja nutriate mahepõllumajanduslikule loomakasvatusele üleminekuaja kestus tunnustatud ettevõttes on üks kuu nimetatud loomade nõuetele vastava pidamise alustamisest arvates.

§ 14. Nõuded vuttide pidamisele

(1) Loomakasvatushoones ei või pidada ühes karjas rohkem kui 6800 vutti, kelle kasvatamiseks ettenähtud pindala peab olema vähemalt 400 m 2.

(2) Mahepõllumajanduslikult peetud vutte võib tappa alates nende 35 päeva vanuseks saamisest.

§ 15. Mahepõllumajandusliku mesindusega tegelevas ettevõttes arvestuse pidamine

Ettevõttes, kus tegeldakse mahepõllumajandusliku mesindusega, peetakse eraldi arvestust mahepõllumajandusliku mesinduse ja mittemahepõllumajandusliku mesinduse kohta. Arvestuse pidamiseks kogutakse ja säilitatakse vähemalt järgmisi andmeid ja neid tõendavaid dokumente:
1) andmeid ettevõttesse toodud saaduste ja toodete, sööda, veterinaarravimite, puhastus- ja desinfitseerimisainete ja muu taolise nimetuse, koguse, toomise päeva, tootmise koha, tootja ja turustaja ning mesilasperede ja mesilasemade puhul nende tõu, päritolu ja toomise päeva, mesilasperede ja mesilasemade arvu ja veterinaartõendi kohta;
2) andmeid ettevõttes toodetud ja esmatöödeldud saaduste ja toodete, sealhulgas mee, mesilasvaha, taruvaigu, õietolmu, suira, mesilasema toitepiima ja muu taolise nimetuse, koguse ja tootmise aja ning mahepõllumajanduslikus mesinduses kasutatavate korjealade kohta;
3) andmeid punktides 1 ja 2 nimetatud saaduste ja toodete, sealhulgas mesilasperede lisasöötmise kohta mesilasperede lõikes, sööda liigi, päritolu, söötmise päeva ja sööda koguse ning mesilasvaha ja kärjepõhjade päritolu kohta;
4) andmeid ettevõttest turustatud saaduste ja toodete tootmise aja ja koha ning mesilaste puhul ka mesilasemade ja -perede arvu ja tõu, saaja, turustamise päeva ja koha kohta;
5) andmeid tehtud veterinaartoimingute kohta mesilasperede kaupa, nagu diagnoosi, veterinaarraviks kasutatud ravimi liigi ja nimetuse, ravitud mesilasperede kohta, veterinaarravi alustamise ja lõpetamise päeva, ravimeetodi, veterinaarravimi doosi, veterinaarravi teostanud veterinaararsti kontaktandmete ja toodangu müügiks ravimi tootja poolt kehtestatud keeluaja kohta;
6) andmeid ettevõtte põllumassiivide kaardile ja vajadusel ortofoto väljatrükile kantud mesilagrupi asukoha ja tarude märgistuse kohta;
7) andmeid pesakorpuste ja kärgede eemaldamise, meevurritamistoimingute ja mesindussaaduste ning kärgede hoiustamise kohta.

§ 16. Ettevõttes mahepõllumajandusliku mesinduse tegevuse jätkamine

(1) Mahepõllumajandusliku mesindusega tegelev tootja esitab järelevalveasutusele igal jätkamise aastal hiljemalt 10. aprilliks järgmised andmed ja neid tõendavad dokumendid:
1) ettevõtte mesilagrupi asukohta ja korjeala kirjeldava põllumassiivide kaardi ja vajadusel ortofoto väljatrüki;
2) mesilasperede pidamiseks vajalike hoonete ja rajatiste kirjelduse;
3) andmed ettevõttes peetavate mesilasperede arvu kohta.

(2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud andmeid ja neid tõendavaid dokumente ei pea esitama, kui tootja esitab kirjaliku kinnituse selle kohta, et võrreldes eelmise aastaga muudatusi ei ole tehtud.

(3) Ettevõttes, kus tegeldakse mahepõllumajandusliku mesindusega, peab mahepõllumajanduslikku mesindust jätkama nii, et kahe aasta jooksul arvates tunnustatuse saamisest oleks ettevõttes peetavate kõikide mesilasperede suhtes asutud täitma mahepõllumajandusliku mesinduse nõudeid.

3. peatükk
MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU KÄITLEMISE NÕUDED

§ 17. Mahepõllumajandusliku töötlemisega tegelevas ettevõttes arvestuse pidamine

(1) Mahepõllumajandusliku töötlemisega tegelevas ettevõttes peetakse eraldi arvestust mahepõllumajandusliku töötlemise ja mittemahepõllumajandusliku töötlemise kohta. Arvestuse pidamiseks kogutakse ja säilitatakse vähemalt järgmisi andmeid ja neid tõendavaid dokumente:
1) andmeid ettevõttesse toodud mahepõllumajanduslike, mittemahepõllumajanduslike ja mittepõllumajanduslike koostisosade kohta ning abiainete, mikroobsete preparaatide, ensüümide ja muu sellise nimetuse või liigi, koguse, toomise päeva, tootmiskoha, tootja ja turustaja kohta; loomade puhul ka loomade vanuse, arvu, tapakaalu, märgistuse, veterinaartõendi ja üleminekuaja kestuse kohta ning tõendusmaterjali, et ettevõttesse toodud koostisosad, abiained, mikroobsed preparaadid ja ensüümid vastavad EÜ Nõukogu määruses 2092/91/EMÜ sätestatud nõudele;
2) andmeid punktis 1 nimetatud koostisosade ja muu sellise kasutamise kohta;
3) andmeid töödeldud saaduste ja toodete nimetuse või liigi, koguse, koostise ja tootmise aja kohta;
4) andmeid turustatud põllumajandussaaduste ja -toodete nimetuse või liigi, koguse, koostise, saaja ja turustamise päeva kohta.

(2) Lõikes 1 nimetatud arvestust peetakse paberkandjal. Andmete töötlemisel arvuti abil säilitatakse arvestus väljatrükina paberkandjal. Andmete kohta tehakse kirje kolme päeva jooksul toimingu tegemise päevast arvates.

(3) Lõikes 1 nimetatud andmeid ja neid tõendavaid dokumente säilitatakse vähemalt kolm aastat arvates andmete kogumise päevast, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.

§ 18. Nõuded ettevõttes mahepõllumajandusliku töötlemise jätkamiseks

Käitleja esitab järelevalveasutusele hiljemalt jätkamise aasta 10. aprilliks andmed ettevõttes eelmisel majandusaastal mahepõllumajanduslikult töödeldud tootegruppide ja toodangu mahu kohta ning jooksval majandusaastal mahepõllumajanduslikult töödelda kavatsetavate tootegruppide ja eeldatava toodangu mahu kohta.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 19. Üleminekusätted

(1) Enne 2001. aasta 1. maid ehitatud loomakasvatushoonetes võib järelevalveasutuse nõusolekul pidada loomi lõas, kui loomad saavad regulaarselt liikuda ja neile on kindlustatud mugavad allapanuga asemed. Kui sellises ettevõttes peetakse kuni 15 loomühikule vastavat veist, võib järelevalveasutuse nõusolekul pidada veiseid lõas, kui neil võimaldatakse viibida vähemalt kaks korda nädalas karjamaal või jalutusalal. Nimetatud nõusolekut võib anda kuni 2010. aasta 31. detsembrini.

(2) Erandina EÜ Nõukogu määruses 2092/91/EMÜ artikli 6 lõigetest 1–3 võib Eestis kuni 2005. aasta 31. oktoobrini kasutada mahepõllumajanduses seemneid ja taimset paljundusmaterjali, mis ei ole toodetud mahepõllumajanduslikult, kui soovitud taimeliigi või sordi mahepõllumajanduslikult toodetud seemet või taimset paljundusmaterjali ei ole võimalik saada. Taimeliikide või sortide loetelu, mille mahepõllumajanduslikku seemet või taimset paljundusmaterjali on toodetud, avaldab oma veebileheküljel Taimetoodangu Inspektsioon.

(3) Erandina EÜ Nõukogu määruses 2092/91/EMÜ artikli 6 lõigetest 1–2 võib Eestis 2005. aasta 31. oktoobrini kasutada mahepõllumajanduses piiramatult kodumaist turvast.

(4) Erandina EÜ Nõukogu määruses 2092/91/EMÜ artikli 6 lõigetest 1–2 võib Eestis 2005. aasta 31. oktoobrini kasutada mahepõllumajanduses kaaliumpermanganaati kõigi põllukultuuride ja pinnase töötlemisel.

§ 20. Määruste kehtetuks tunnistamine

(1) Tunnistan kehtetuks põllumajandusministri 20. veebruari 2004. a määruse nr 13 «Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõuded» (RTL 2004, 23, 349).

(2) Tunnistan kehtetuks põllumajandusministri 20. veebruari 2004. a määruse nr 15 «Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse nõuded» (RTL 2004, 23, 351).

(3) Tunnistan kehtetuks põllumajandusministri 31. märtsi 2004. a määruse nr 30 «Mahepõllumajandusliku käitlemise nõuded» (RTL 2004, 36, 596).

Sotsiaalminister
põllumajandusministri ülesannetes Marko POMERANTS

Kantsler Ants NOOT