Teksti suurus:

Kriminaalkoodeksi, haldusõiguserikkumiste seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse koodeksi ning apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustiku muutmise ja täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 17, 265

Kriminaalkoodeksi, haldusõiguserikkumiste seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse koodeksi ning apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustiku muutmise ja täiendamise seadus

Vastu võetud 28.01.1998

I. Kriminaalkoodeksis (RT 1992, 20, 288; RT I 1997, 21/22, 353; 28, 423; 30, 472; 34, 535; 51, 824; 52, 833 ja 834; 81, 1361; 86, 1461; 87, 1466--1468; 1998, 2, 42; 4, 62) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Isik, kes pani kuriteo toime kolmeteistkümne- kuni viieteistkümneaastaselt, kuulub kriminaalvastutusele ainult käesoleva koodeksi §-des 100, 101, 107, 108, 113--115, 139, 140--142, § 1842 2. lõikes, §-des 195 ja 197 ettenähtud juhtudel.».

§ 2. Paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Kui kohus leiab, et isikut, kes pani kuriteo toime enne viieteistkümneaastaseks saamist, või isikut, kes pani kolmanda astme kuriteo toime viieteistkümne kuni kaheksateistkümne aasta vanuselt, saab mõjutada kriminaalkaristust või käesoleva koodeksi § 61 1. lõikes ettenähtud kasvatusliku iseloomuga mõjutusvahendit kohaldamata, annab ta materjalid läbivaatamiseks alaealiste komisjonile alaealise mõjutusvahendite seaduses ettenähtud mõjutusvahendite kohaldamiseks.».

§ 3. Paragrahvi 232 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Alaealisele võib mõista aresti tähtajaga kuni ühe kuuni õpingutest ja tööst vabal ajal, määrates kindlaks kalendrikuus kantavate arestipäevade arvu.».

II. Haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 1997, 66--68, 1109; 73, 1201; 81, 1361 ja 1362; 86, 1459 ja 1461; 87, 1466 ja 1467; 93, 1561, 1563--1565; 1998, 2, 42) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 4. Paragrahvis 10:

1) senine tekst loetakse lõikeks 1;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Isik, kes pani haldusõiguserikkumise toime kolmeteistkümne kuni viieteistkümne aasta vanuselt, võetakse haldusvastutusele ainult käesoleva seadustiku §-des 143, 144, 1441, 1442, 1443, 145, 146, 1461 ja 150 ettenähtud juhtudel.».

§ 5. Paragrahv 219 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 219. Haldusõiguserikkumise asja menetluse lõpetamine alaealise suhtes

Kolmeteistkümne- kuni kaheksateistkümneaastase alaealise poolt toimepandud haldusõiguserikkumise asja arutav ametiisik, halduskohtunik või kohus võib menetluse lõpetada ja materjalid üle anda alaealiste komisjonile, kui haldusõiguserikkuja isikut arvestades on tema suhtes otstarbekas kohaldada alaealise mõjutusvahendite seaduses ettenähtud mõjutusvahendeid.».

§ 6. Seadustikku täiendatakse §-ga 2661 järgmises sõnastuses:

«§ 2661. Materjalide üleandmine alaealiste komisjonile

Kui halduskohtunik või ametiisik vastavalt käesoleva seadustiku §-dele 10 ja 219 teeb põhjendatud otsuse jätta halduskaristus kohaldamata ja anda haldusõiguserikkumise materjalid üle alaealiste komisjonile alaealise mõjutusvahendite seaduses ettenähtud mõjutusvahendite kohaldamiseks, saadab ta otsuse koopia viivitamatult alaealise elukohajärgsele alaealiste komisjonile.».

§ 7. Paragrahvi 3071 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) halduskohtuniku otsuse peale, mis on tehtud käesoleva seadustiku §-des 266 ja 2661 ettenähtud korras;».

III. Halduskohtumenetluse seadustikku (RT I 1993, 50, 694; 1994, 16, 290; 28, 425; 1995, 29, 358 ja 359; 1996, 37, 739; 1997, 16, 260; 30, 472; 87, 1468; 93, 1557; 95/96, 1575) tehakse järgmine täiendus:

§ 8. Seadustiku § 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

«9) alaealiste komisjoni otsuse või toimingu peale.».

IV. Kriminaalmenetluse koodeksis (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 1995, 6--8, 69; 15, 173; 83, 1441; 1996, 6, 101; 31, 631; 48, 943; 1997, 24, 362; 29, 447; 77, 1312; 81, 1361; 86, 1461; 87, 1468; 1998, 4, 62) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 9. Koodeksit täiendatakse §-ga 101 järgmises sõnastuses:

«§ 101. Kriminaalasja lõpetamine ja materjalide üleandmine alaealiste komisjonile

(1) Kohus teeb kriminaalkoodeksi § 10 lõike 5 alusel põhjendatud määruse kriminaalasja lõpetamise ja materjalide alaealiste komisjonile üleandmise kohta.

(2) Enne kriminaalasja lõpetamist tuleb alaealisele ja tema seaduslikule esindajale selgitada kuriteo tunnustega teo olemust, kriminaalvastutusest vabastamise alust ja õigust sellel alusel kriminaalasja lõpetamist vaidlustada.

(3) Kriminaalasja lõpetamine ja materjalide üleandmine alaealiste komisjonile ei ole lubatud, kui seda vaidlustab alaealine või tema seaduslik esindaja.».

§ 10. Paragrahvi 96 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

«(21) Käesoleva koodeksi § 5 1. lõike punktis 5 ettenähtud alustel kriminaalasja algatamisest keeldumise või kriminaalasja lõpetamise korral saadab juurdleja, uurija, prokurör või kohus viivitamatult kriminaalasja algatamisest keeldumise või kriminaalasja lõpetamise määruse koopia alaealise elukohajärgsele alaealiste komisjonile koos taotlusega kohaldada alaealise mõjutusvahendite seaduses ettenähtud mõjutusvahendeid.

(22) Kriminaalkoodeksi § 10 5. lõikes ja käesoleva koodeksi §-s 101 ettenähtud alustel kriminaalasja lõpetamise korral saadab kohus viivitamatult kriminaalasja lõpetamise määruse koopia alaealise elukohajärgsele alaealiste komisjonile koos taotlusega kohaldada alaealise mõjutusvahendite seaduses ettenähtud mõjutusvahendeid.».

§ 11. Paragrahvi 189 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

«31) kas on võimalik kriminaalasi lõpetada ja materjalid alaealiste komisjonile üle anda;».

§ 12. Paragrahvi 190 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

«5) kriminaalasja lõpetamise ja materjalide alaealiste komisjonile üleandmise kohta.».

§ 13. Koodeksit täiendatakse kahekümne kuuenda1 peatükiga järgmises sõnastuses:

«Kahekümne kuues1 peatükk

LOA ANDMINE ALAEALISE ERI-ÕPPEKASVATUSASUTUSSE PAIGUTAMISEKS, ERI-ÕPPEKASVATUSASUTUSES VIIBIMISE TÄHTAJA PIKENDAMISEKS JA ENNE TÄHTAEGA ERI-ÕPPEKASVATUSASUTUSEST VABASTAMISEKS

§ 2891. Loa andmine alaealise eri-õppekasvatusasutusse paigutamiseks või eri-õppekasvatusasutuses viibimise tähtaja pikendamiseks

(1) Loa alaealise eri-õppekasvatusasutusse paigutamiseks või eri-õppekasvatusasutuses viibimise tähtaja pikendamiseks annab kohtunik alaealiste komisjoni kirjaliku põhjendatud taotluse alusel.

(2) Kohtunik võib taotluse lahendamiseks kohtusse kutsuda alaealise, tema vanema või muu seadusliku esindaja ja pedagoogi või psühholoogi, kelle juuresolekul kohtunik küsitleb alaealist, selgitamaks, kas alaealise paigutamine eri-õppekasvatusasutusse või eri-õppekasvatusasutuses viibimise tähtaja pikendamine on vajalik. Vajaduse korral nõuab kohtunik taotluse esitajalt täiendavaid materjale.

§ 2892. Loa andmine alaealise enne tähtaega eri-õppekasvatusasutusest vabastamiseks

Loa alaealise enne tähtaega eri-õppekasvatusasutusest vabastamiseks annab kohtunik eri-õppekasvatusasutuse direktori, alaealise vanema või muu seadusliku esindaja taotluse alusel, olles eelnevalt ära kuulanud alaealiste komisjoni esindaja arvamuse.

§ 2893. Taotluse läbivaatamine ja loa andmine või loa andmisest keeldumine

(1) Kohtunik vaatab taotluse loa andmiseks alaealise eri-õppekasvatusasutusse paigutamiseks või eri-õppekasvatusasutuses viibimise tähtaja pikendamiseks või enne tähtaega eri-õppekasvatusasutusest vabastamiseks läbi viivitamata ja teeb ühe järgnevatest määrustest:

1) anda luba alaealise paigutamiseks eri-õppekasvatusasutusse kuni üheks aastaks või erandina kuni õppeaasta lõpuni;

2) anda luba alaealise eri-õppekasvatusasutuses viibimise tähtaja pikendamiseks kuni ühe aastani või erandina kuni õppeaasta lõpuni;

3) anda luba alaealise enne tähtaega eri-õppekasvatusasutusest vabastamiseks;

4) keelduda loa andmisest.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud määrus peab olema põhjendatud ja vormistatakse kirjalikult.

(3) Määruse ärakiri antakse taotluse esitajale, alaealisele ja tema seaduslikule esindajale ning täitmiseks vastavale eri-õppekasvatusasutusele.

§ 2894. Edasikaebamine

Käesoleva koodeksi § 2893 1. lõikes nimetatud määruste peale võib edasi kaevata alaealine ning tema vanem või muu seaduslik esindaja apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.».

V. Apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustikku (RT I 1993, 50, 695; 1994, 3, 15; 86/87, 1487; 1996, 6, 101; 31, 631; 48, 943) tehakse järgmised täiendused:

§ 14. Seadustiku § 68 punkti 10 lisatakse pärast sõnu «§ 5 1. lõike punktides 5, 7, 8, 9, 10 ja 4. lõikes» sõnad «ning § 101».

§ 15. Seadustiku § 68 lõiget 1 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

«13) kriminaalmenetluse koodeksi § 2893 alusel tehtud määruse peale, millega otsustatakse loa andmine alaealise eri-õppekasvatusasutusse paigutamiseks, eri-õppekasvatusasutuses viibimise tähtaja pikendamiseks, eri-õppekasvatusasutusest vabastamiseks või keeldutakse loa andmisest -- alaealisel ja tema vanemal või muul seaduslikul esindajal.».

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

/otsingu_soovitused.json