Teksti suurus:

Kutsealuste ja reservväelaste terviseseisundi ja nende kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamise korra kinnnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 20, 310

Kutsealuste ja reservväelaste terviseseisundi ja nende kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamise korra kinnnitamine

Vastu võetud 18.02.1998 nr 40

Kaitseväeteenistuse seaduse (RT I 1994, 23, 384; 1995, 18, 240; 62, 1056; 1996, 25, 519; 49, 953; 1997, 95/96, 1575) paragrahvi 18 lõike 3 alusel ja tulenevalt paragrahvi 45 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 2 ning paragrahvi 56 lõike 1 punktist 1 Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada «Kutsealuste ja reservväelaste terviseseisundi ja nende kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamise kord» (juurde lisatud).

2. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 1994. a. määrus nr. 368 «Kutsealuste tervisliku seisundi ja nende kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamise korra kinnitamine» (RT I 1994, 70, 1221).

Peaminister Mart SIIMANN

Kaitseminister Andrus ÖÖVEL

Riigisekretär Uno VEERING

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 18. veebruari 1998. a. määrusega nr. 40

Kutsealuste ja reservväelaste terviseseisundi ja nende kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamise kord

1. Kutsealuste ja reservväelaste terviseseisundit ja nende kaitseväeteenistuseks kõlblikkust hinnatakse käesoleva korra ja «Kutsealuste, kaitseväelaste ja reservväelaste arstliku läbivaatuse juhendi» järgi (juurde lisatud).

2. Kutsealuste ja reservväelaste arstlikuks läbivaatuseks moodustatakse iga riigikaitseosakonna juurde arstlik komisjon koosseisus:

-- perearst (terapeut);

-- kirurg;

-- neuroloog;

-- oftalmoloog;

-- kõrva-, nina- ja kurguarst;

-- psühhiaater;

-- dermatoloog;

-- stomatoloog.

Arstliku komisjoni koosseisu kinnitab riigikaitseosakonna ülem.

Arstliku komisjoni töö korraldus ja komisjoni liikmete töö tasustamine määratakse kindlaks riigikaitseosakonna ülema poolt.

3. Kõik tervishoiuasutused on kohustatud esitama andmeid kutsealuste ja reservväelaste terviseseisundi, kroonilise haiguse, kehalise või vaimse puude ning vaktsineerimiste kohta kohalike riigikaitseosakondade arstlikele komisjonidele viimaste nõudmisel. Kutsealuste ja reservväelaste tervist puudutavad andmed kantakse riigikaitseosakonna poolt väljastatud arstliku läbivaatuse kaardile ning need ei kuulu avalikustamisele.

4. Kutsealused ja reservväelased täidavad kaitseministri poolt kinnitatud terviseküsitluslehe ning esitavad selle arstlikule komisjonile.

5. Arstlikku komisjoni suunamisel on iga kutsealune ja reservväelane kohustatud läbima järgmised uuringud:

-- antropomeetria;

-- vere analüüs koos veregrupi ja reesusfaktori määramisega;

-- uriini analüüs;

-- elektrokardiogramm;

-- rindkere röntgenograafia (välja arvatud juhul, kui uuring on tehtud viimase kuue kuu jooksul);

-- punktis 2 loetletud eriarstide läbivaatused.

6. Arvestades terviseküsitluslehe ning uuringute tulemusi, teisi tervishoiuasutuste andmeid, kutsealuste ja reservväelaste kaebusi, anamneesi ja objektiivset terviseseisundit võtab arstlik komisjon vastu kutsealuse või reservväelase terviseseisundi kohta ühe alljärgnevatest otsustest:

-- teenistuskõlblikkuse aste A -- kõlblik riviteenistuseks;

-- teenistuskõlblikkuse aste B -- kõlblik tagalateenistuseks;

-- teenistuskõlblikkuse aste E -- vajab ajapikendust;

-- teenistuskõlblikkuse aste C -- kaitseväeteenistuseks kõlbmatu.

7. Kutsealuste ja reservväelaste terviseseisundi ja nende kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse kohta käiva otsuse esitab arstlik komisjon riigikaitseosakonna juurde moodustatud kaitseväeteenistuse komisjonile lõpliku otsuse tegemiseks.

8. Kui raske haigus, kehaline või vaimne puue ei võimalda kutsealusel või reservväelasel isiklikult ilmuda kaitseväeteenistuse komisjoni, võib komisjon terviseküsitluslehe ja tervishoiuasutuse tõendi alusel otsustada, et kutsealune või reservväelane on kaitseväeteenistuseks kõlbmatu.

9. Kui kutsealune või reservväelane ei ole nõus riigikaitseosakonna juurde moodustatud kaitseväeteenistuse komisjoni otsusega, võib ta esitada kaebuse Kaitseväeteenistuse Peakomisjonile ühe kuu jooksul alates otsuse talle teatavaks saamisest.

10. Kaitseväeteenistuse komisjoni otsus kehtib kolm aastat, kui kutsealune või reservväelane selle aja jooksul ei põe haigusi, mis võivad oluliselt muuta tema terviseseisundit.

Tervise tõttu ajapikendust saanud kutsealuste täiendav arstlik läbivaatus tehakse pärast pikendusaja lõppemist, mille järel tehakse lõplik otsus kutsealuse ajateenistusse kutsumiseks või reservi arvamiseks.

11. Kutsealuste ja reservväelaste kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamisega seotud terviseuuringute kulud kaetakse Kaitseministeeriumi eelarvest, lähtudes tervishoiukorralduse seaduse (RT I 1994, 10, 133; 1995, 57, 978; 1997, 86, 1462) paragrahvi 14 punkti 14 alusel sotsiaalministri poolt kehtestatud terviseuuringute ja raviteenuste hinnakirjast.

12. Kaitseväeteenistuse komisjoni töös osalevate arstide (maakonnaarst või tema määratud arst, Kaitseministeeriumi määratud arst) tööd tasustatakse tunnitasu alusel vastavalt põhitöökoha palgaastmele.

Kaitseminister Andrus ÖÖVEL

Kutsealuste ja reservväelaste terviseseisundi ja nende kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamise korra juurde

Kutsealuste, kaitseväelaste ja reservväelaste

arstliku läbivaatuse juhend

TEENISTUSKÕLBLIKKUSE ASTMED EESTI VABARIIGI KAITSEVÄES

A-ASTE (kõlblik riviteenistuseks)

Kaitseväekohustuslane on terve või praktiliselt terve. Haigusel pole süvenemise tendentsi ning ta ei halvenda oluliselt kaitseväelase teenistuskõlblikkuse astet ning haiguse ägenemisi esineb üks kord aastas. Kaitseväekohustuslane on eeldatavalt kõlblik teenima igas väeliigis, kaitseväelisel erialal. Tervise tõttu ei ole tal takistusi lahinguülesande täitmisel.

B-ASTE (kõlblik tagalateenistuseks)

Kaitseväekohustuslasel on püsiv tervisekahjustus ­ krooniline haigus, haiguse või trauma jääknähud, mis oluliselt vähendavad tema töövõimet. Haigus ägeneb kuni kolm korda aastas. Nendel isikutel on teenistuskohustuste täitmine raskendatud. Need kaitseväekohustuslased on eeldatavalt kõlblikud teenima kaitseväelisel erialal väiksema füüsilise ja vaimse koormusega.

E-ASTE (vajab ajapikendust, ravipuhkust)

Kaitseväekohustuslase ägeda haiguse või kroonilise haiguse ägenemise tõttu on tema teenistuskõlblikkuse astme määramine edasi lükatud kuni terviseseisundi stabiliseerumiseni. Tal on eeldatavalt ajutise iseloomuga tõsine haigus, mille tõttu ta on tegevteenistuseks ajutiselt kõlbmatu. Tavaliselt kestab E-aste kuni 3 aastat. Komisjoni otsuse alusel antakse kaitseväelasele ravipuhkust, kutsealusele ja reservväelasele aga ajapikendust haiguse põdemise järel kahjustatud organi funktsiooni ja tema töövõime maksimaalselt võimalikuks taastumiseks.

C-ASTE (kõlbmatu kaitseväeteenistuseks)

Kaitseväekohustuslane on terviseseisundi tõttu kõlbmatu kaitseväeteenistuseks. Tal on püsiv tõsine või pikaajalist ravi vajav tervisekahjustus või tal esineb kestvaid haiguse ägenemisi üle kahe (kolme) korra aastas, mis ei võimalda teenistuskohustuste täitmist.

KUTSEALUSTE, KAITSEVÄELASTE JA RESERVVÄELASTE ARSTLIKU LÄBIVAATUSE JUHENDIS

KASUTATUD MÕISTED

Kõlblikkus teenistuseks kaitseväes ehk teenistuskõlblikkus ­ Eesti Vabariigi kodaniku võime täita kaitseväe tegevteenistusega seotud koormusi, lähtudes terviseseisundist.

Terve ­ haiguse puudumine.

Praktiliselt terve ­ krooniline haigus elundi või elundkonna talitluse häireteta või kerge elundi(te) talitluse häirega, mis ei vähenda oluliselt töövõimet. Aasta jooksul võib olla mitte rohkem kui üks ägenemine.

Äge haigus ­ äge (esmane), krooniline haigus ägedas faasis.

Oluline tervisehäire ­ krooniline haigus või haiguse jääknähud remissiooni perioodis mõõdukate püsivate elundi(te) talitluse häire(te)ga. Haigus kulgeb perioodiliste ägenemistega. Aastas võib olla kaks (kolm) ägenemist. Töövõime rahuldav.

Tõsine tervisehäire ­ krooniline haigus, haiguse püsivad või süvenevad jääknähud, mille puhul esinevad rasked elundite talitluse häired; kestvad või sagedased ägenemised (üle kahe-kolme korra aastas). Töövõime tugev vähenemine.

Analoogne otsus ­ kui juhendis puudub otsus mingi kindla haiguse kohta, siis sellise haiguse puhul tehakse otsus selle haiguse alajaotusgrupi või kõige enam kahjustatud elundi talitlushäire alusel.

Varustuse kasutamise piirang ­ haiguse tõttu ei saa kaitseväelane kanda kaitseväe vormiriietust ja varustust ning kasutada kaitsevahendeid, relvastust jm. kaitseväe tehnilisi seadmeid.

RHK 10 PEATÜKID

I. NAKKUS- JA PARASIITHAIGUSED A00­B99
DIAGNOOS A B E C
A00­A09 SOOLENAKKUSHAIGUSED Terve. Pisikueritus on lakanud Praktiliselt terve. Pisikueritus on lakanud 6 kuud Tõsine tervisehäire. Pisikukandlus
A15­A19 TUBERKULOOS Praktiliselt terve. Kopsude funktsioon on normaalne. Viimase kolme aasta jooksul puuduvad haiguse aktiivsuse tunnused Oluline tervisehäire. Välishingamise 1. astme puudulikkus. Viimase kolme aasta jooksul puuduvad haiguse aktiivsuse tunnused 3 aastat haiguse aktiivsuse tunnuste lakkamisest Tõsine tervisehäire. 3 aasta jooksul pärast haiguse aktiivsuse tunnuste möödumist välishingamise 2. või 3. astme puudulikkus
A20­A 28 TEATAVAD BAKTERZOONOOSID Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0,5­1 aasta Tõsine tervisehäire
A23 Brutselloos Praktiliselt terve. Positiivsed allergilised reaktsioonid (Wright-Heddelson, Burnet) ilma kliiniliste nähtudeta Oluline tervisehäire 0,5­1 aasta Tõsine tervisehäire
A30­A49 MUUD BAKTERHAIGUSED Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 1 aasta Tõsine tervisehäire
A30 Leepra e. pidalitõbi (Hanseni tõbi) Kõik
A36 Difteeria Terve. Pisikueritus on lakanud Praktiliselt terve. Pisikuerituseta 3 kuud Tõsine tervisehäire
A39 Meningokokkinfektsioon e. -nakkus Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 1 aasta Tõsine tervisehäire
A50­A64 PEAMISELT SUGULISELT LEVIVAD NAKKUSHAIGUSED
A50 Kaasasündinud süüfilis Kõik
A51 Varane süüfilis Paranes 1­2 aastat Tõsine tervisehäire
A52 Hiline süüfilis Kõik
A54 Gonokokknakkus 1­3 kuud
A65­A69 SPIROHETOOSID Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­12 kuud Tõsine tervisehäire
A70­A74 KLAMÜDIOOSID Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0,5­2 aastat liigese- või kesknärvisüsteemi kahjustusega; muudel juhtudel 3 kuud Tõsine tervisehäire
A75­A79 RIKETSIOOSID Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6­12 kuud Tõsine tervisehäire
A80­A89 KESKNÄRVISÜSTEEMI VIIRUSHAGUSED Praktiliselt terve. Ravita üle 2 aasta ägenemiseta Oluline tervisehäire 1­2 aastat Üks aasta haiguse põdemisest. Tõsine tervisehäire
A90­A99 LÜLIJALGSETE LEVITATAVAD VIIRUSPALAVIKUD JA HEMORRAAGILISED VIIRUSPALAVIKUD Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 1 aasta Tõsine tervisehäire
B00­B09 NAHA- JA LIMASKESTAKAHJUSTUSEGA VIIRUSHAIGUSED Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­1 aasta Tõsine tervisehäire. Tallaalused viirustüükad
B15­B19 VIIRUSHEPATIIT
B15­B19 Äge viirushepatiit Praktiliselt terve Sapiteede funktsionaalsed häired 1 aasta Tõsine tervisehäire.

S-ALAT ja S-ASAT väärtused pidevalt kõrgenenud üle 6 kuu haiguse algusest

B18 Krooniline viirushepatiit Kõik
B20­B24 INIMESE IMMUUNPUUDULIKKUSE VIIRUSTÕBI e. HIV-TÕBI Kõik
B25­B34 MUUD VIIRUSHAIGUSED Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­1 aasta Tõsine tervisehäire
B35­B49 MÜKOOSID e. SEENHAIGUSED Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­1 aasta Tõsine tervisehäire. Generaliseerunud vormid siseorganite kahjustusega; pindmine «väljaulatuv», halvasti ravile alluv
B50­B64 ALGLOOMHAIGUSED Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire. Sageli retsidiive
B65­B83 HELMINTOOSID Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­6 kuud Tõsine tervisehäire. Filariaas, trüpanosmiaas, skostosomiaas ja teised, millega kaasub mõõdukas või raske seedeorgnite kahjustus, aneemia
B85­B89 PEDIKULOOS, AKAROOS JA MUUD NUGILISNAKKUSED Paranenud Oluline tervisehäire 0­3 kuud
B90­B94 NAKKUS- ja PARASIITHAIGUSE JÄÄKNÄHUD Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire

II. KASVAJAD C00­D48

DIAGNOOS A B E C
C00­C97 PAHALOOMULISED KASVAJAD Paranenud. Praktiliselt terve. Ravita vähemalt 5 aastat Ravitud. Ravita vähemalt 5 aastat. Oluline tervisehäire. Jääknähud operatsioonist või kasvaja toimest naaberorganitele 5 aastat radikaalse ravi lõppemisest Kõik pahaloomulised kasvajad. Kuni 5 aastat radikaalse ravi lõppemisest. Tõsine tervisehäire radikaalse ravi järel
D00­D09 KASVAJAD IN SITU Paranenud. Praktiliselt terve. Ravita vähemalt 5 aastat Ravitud. Ravita vähemalt 5 aastat. Oluline tervisehäire. Jääknähud operatsioonist või kasvaja toimest naaberorganitele 5 aastat radikaalse ravi lõppemisest Kõik pahaloomulised kasvajad.

Kuni 5 aastat radikaalse ravi lõppemisest. Tõsine tervisehäire radikaalse ravi järel

D10­D36 HEALOOMULISED KASVAJAD Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire. Varustuse kasutamise piirang

III. VERE- JA VERELOOMEELUNDITE HAIGUSED NING TEATAVAD IMMUUNMEHHANISMIDEGA SEOTUD HAIGUSSEISUNDID D50­D89

DIAGNOOS
A
B
E
C
D50­D53 TOITUMISANEEMIAD Paranenud 3­6 kuud
D55­D59 HEMOLÜÜTILISED ANEEMIAD
D55 Ensüümihäire aneemia Kergelt kompenseeritav hemolüüs. Ei esine hemolüütilisi kriise 3­6 kuud Ülejäänud juhtumid
D56 Talasseemia Kõik
D57 Sirprakkhaigusseisundid Ravitud. Praktiliselt terve 3­6 kuud Ülejäänud juhtumid
D58 Muud pärilikud hemolüütilised aneemiad Kergelt kompenseeritav hemolüüs. Ei esine hemolüütilisi kriise 3­6 kuud Ülejäänud juhtumid
D59 Omandatud hemolüütiline aneemia Kergelt kompenseeritav hemolüüs. Aneemiata 3­6 kuud Kroonilised juhud, aneemia, töövõime langus
D60­D64 APLASTILISED JA MUUD ANEEMIAD
D60­D61 Aplastilised aneemiad Kõik
D62 Äge posthemorraagiline aneemia Paranes. Terve 3­6 kuud
D63 Aneemia mujal klassifitseeritud krooniliste haiguste korral Paranes. Terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire
D65­D67 KOAGULATSIOONIDEFEKTID e. VEREHÜÜBIVUSPUUDED, PURPURA JA MUUD HEMORRAAGILISED SEISUNDID Kõik
D68.0 Von Willebrandi tõbi Praktiliselt terve. Kliiniliste sümptomiteta Kliiniliste haigusnähtudega
D68.1 Pärilik XI teguri vaegus Praktiliselt terve. Kerge haiguse vorm Muud juhtumid
D68.2 Muude hüübimistegurite pärilik vaegus Praktiliselt terve. Kerge haiguse vorm Muud juhtumid
D69 Purpur ja muud hemorraagilised seisundid Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3 kuud Tõsine tervisehäire
D69.0 Allergiline purpur Paranes 3 kuud Korduvad, kroonilised juhud.
D69.3 Idiopaatiline mittetrombotsütopeeniline purpur. Evansi sündroom Normaalne trombotsüütide hulk perifeerses veres kahe aasta möödumisel ravi lõpetamisest, splenektoomiast. 2 aastat Krooniline haigus. Püsivad haigustunnused
D70­D77 MUUD VERE- JA VERELOOMEELUNDITE HAIGUSED Paranes 3­6 kuud Kõik muud juhtumid
D70 Agranulotsütoos Paranes. Normaalne leukotsüütide hulk 3­6 kuud Muud juhtumid
D75.1 Teisene polütsüteemia Paranes 3­6 kuud
D80­D89 TEATAVAD IMMUUNMEHHANISMI HAARAVAD HAIGUSSEISUNDID Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­12 kuud Tõsine tervisehäire. Kaasasündinud immuunpuudulikkus
D86 Sarkoidoos Paranemise järel terve vähemalt 2 aastat Paranes. Esmane kerge haigestumine ­ ilma objektiivsete sümptomiteta, esineb ainult kopsuvärati lümfisõlmede suurenemine 1 aasta Tõsine tervisehäire. Kopsude funktsiooni langus

IV. SISESEKRETSIOONI-, TOITUMIS- JA AINEVAHETUSHAIGUSED E00­E90

DIAGNOOS
A
B E C
E00­E07 KILPNÄÄRME HAIGUSSEISUNDID
E00­E04 Joodivaegusega seotud kilpnäärme haigusseisundid ja nendetaolised protsessid Asendusraviga eutüreoidne seisund Püsiv, raske sisesekretsiooni häire
E04 Muu mittetoksiline struuma e. hõõtsik Praktiliselt terve. Eutüreoidne I aste Suur hõõtsik takistab vormiriietuse, varustuse kasutamist
E05 Türeotoksikoos (hüpertüreoidism) Paranes ­ eutüreoidne seisund 1­2 aastat (esmane) Muud juhtumid. Retsidiiv
E06 Türeoidiit e. kilpnäärme põletik Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 1­2 aastat
E07 Kilpnäärme muud haigusseisundid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
E10­E14 MELLIITDIABEET e. SUHKURTÕBI Kõik
E15­E16 GLÜKOOSIREGULATSIOONI JA PANKREASE SISESEKRETSIOONI MUUD HÄIRED Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6 kuud Korduvad glükosuuriad
E20­E35 MUUDE SISESEKRETSIOONINÄÄRMETE HAIGUSSEISUNDID
E20­E21 Hüpoparatüreoidism, hüperparatüreoidism ja muud paratüreoidnäärme haigusseisundid Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 1­2 aastat Tõsine tervisehäire
E22 Hüpofüüsi e. ajuripatsi hüperfunktsioon e. liigtalitlus Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 1­2 aastat Tõsine tervisehäire
E23 Hüpofüüsi hüpofunktsioon e. vaegtalitlused ja muud väärtalitlused Hüpopituitarism, testosterooni asendusraviga sümptomivaba 1­2 aastat Muud juhtumid
E24 Cushingi sündroom 1­2 aastat Kõik
E25 Adrenogenitaalsed häired Kõik
E26 Hüperaldosteronism Kõik
E27 Neerupealiste muud haigusseisundid Kõik
E28 Munasarjade düsfunktsioon e. väärtalitlus Paranes. Praktiliselt terve 1­2 aastat Oluline, tõsine tervisehäire
E29 Testikulaarne (munandite) düsfunktsioon Paranes. Praktiliselt terve 1­2 aastat Oluline, tõsine tervisehäire
E30 Murdeea mujal klassifitseerimata haigusseisundid Paranes. Praktiliselt terve 1­2 aastat Püsiv vorm
E31 Polüglandulaarne düsfunktsioon Kõik
E32 Tüümuse- e. harkelundihaigused Kõik
E34.3 Kääbuskasv e. nanism Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire. Pikkus < 150 cm, kehakaal < 50 kg. Füüsilise arengu peetus.
E40­E46 VÄÄRTOITUMUS Kõik
E50­E64 TOITUMISVAEGUSE MUUD LIIGID Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 1 aasta Tõsine tervisehäire
E65­E68 RASVUMUS JA MUUD LIIGTOITUMUSE VORMID
E65 Lokaliseerunud e. paikne rasvaladestus (rasvpadjand) Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire. Varustuse kasutamise piirang
E66 Rasvumus Praktiliselt terve. Kehamassi indeks < 30 kg/m2 Oluline tervisehäire Kehamassi indeks 30­35 kg/m2 Tõsine tervisehäire. Kehamassi indeks > 35 kg/m2
E67 Muud liigtoitumuse vormid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
E68 Liigtoitumuse jääknähud Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
E70­E90 AINEVAHETUSHÄIRED Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
E70­E72 Aminohapete ainevahetushäired Kõik
E73 Laktoosi-intolerants e. -talumatus Praktiliselt terve
E74 Süsivesikute muud ainevahetushäired Praktiliselt terve Oluline, tõsine tervisehäire
E79 Puriini- ja pürimidiiniainevahetuse häired Praktiliselt terve. Hüperurikeemia ilma kliiniliste sümptomiteta Oluline, tõsine tervisehäire. Krooniline
E80 Porfüriini- ja bilirubiiniainevahetuse häired Kõik
E80.2 Äge vahelduv (maksa) porfüüria Kõik
E80.4 Gilbert'i sündroom Kõik
E80.6 Muud bilirubiiniainevahetuse häired Praktiliselt terve Oluline tervisehäire
E83 Mineraaliainevahetuse häired Praktiliselt terve Oluline tervisehäire
E84 Tsüstiline fibroos e. mukovistsidoos Kõik
E85 Amüloidoos Kõik
E88 Muud ainevahetushäired Kõik
E88.0 Mujal klassifitseerimata plasmaproteiinide ainevahetuse häire Praktiliselt terve 1­2 aastat Korduv. Oluline, tõsine tervisehäire
E89 Mujal klassifitseerimata menetlusjärgsed sisesekretsiooni- ja ainevahetushäired Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire

V. PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED F00­F99

DIAGNOOS
A
B
E
C
F00­F09 ORGAANILISED ­ k.a. SÜMPTOMAATILISED PSÜÜHIKAHÄIRED Ravimeid kasutamata ja sümptomaatikata 3 aastat Ravimeid kasutamata ja sümptomaatikata 2 aastat või esinevad minimaalsed jääknähud 2 aastat (regresseeruva sümptomaatikaga) Vajab pidevalt ravi. Püsiv, raske, progresseeruv vorm
F10­F19 PSÜHHOAKTIIVSETE AINETE TARVITAMISEST TINGITUD PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED Paranes. 3 aastat ainet ei kasuta. Töövõime on hea 1 aasta ainet ei kasuta. Kerged jääknähud 1­3 aastat (äge intoksikatsioon või aine kuritarvitamine) Ainest sõltuvus, võõrutusseisund, psühhootiline häire, mnestiline sündroom, resituaalne või hiline psüühika- või käitumishäire
F20­F29 SKISOFREENIA, SKISOTÜÜPSED JA LUULULISED HÄIRED Ühekordsest ägedast psühhootilisest episoodist on möödunud 3 aastat. Ei kasuta ravimeid, sümptomiteta Ühekordsest ägedast psühhootilisest episoodist on möödunud 1­2 aastat. Ei kasuta ravimeid, sümptomiteta 3 aastat (äge, mööduv episood) Püsivad häired
F30­F39 MEELEOLUHÄIRED 1­3 aastat pärast ühekordset episoodi. Ravimeid ei tarvita Lühiajalised ja/või kerge sümptomaatikaga häired. Ravi ei vaja 1­3 aastat (mööduv episood) Raske, mõõduka ja/või korduva sümptomaatikaga häire
F40­F48 NEUROOTILISED, STRESSIGA SEOTUD JA SOMATOFORMSED HÄIRED Sümptomaatikata, ravita üle 1 aasta Kerged ja/või lühiajalised häired. Ravi ei vaja 0­1 aasta (äge, lühiajaline episood) Väljendunud sümptomaatikaga ja/või kroonilised häired
F50­F59 FÜSIOLOOGILISTE FUNKTSIOONIDEGA SEOTUD KÄITUMISSÜNDROOMID Ravita ja sümptomaatikata üle 1 aasta Lühiajalised ja/või kerge sümptomaatikaga häired. Ravi ei vaja Kuni 1 aasta Püsivalt raske häire
F60­F69 TÄISKASVANU ISIKSUS- JA KÄITUMISHÄIRED Paranes. Ravita ja sümptomaatikata üle 3 aasta Kerge sümptomaatikaga, mõõdukas sotsiaalse adaptatsioonivõime häire. Töövõime rahuldav 1­3 aastat Raske, püsiva sümptomaatikaga häire. Tõsised sotsiaalsed raskused
F70­F79 VAIMNE ALAARENG Kõik
F80­89 PSÜÜHILISE ARENGU SPETSIIFILISED HÄIRED Üle 1 aasta on ravita, sümptomaatikata Kerged häired. Ravi ei vaja Raskemad juhud
F90­F98 TAVALISELT LAPSE- VÕI NOORUKIEAS ALANUD KÄITUMIS- JA TUNDEHÄIRED Üle 1 aasta on ravita, sümptomaatikata Kerged häired. Ravi ei vaja Raskemad juhud

VI. NÄRVISÜSTEEMIHAIGUSED G00­G99
DIAGNOOS
A
B
E
C
G00­G09 KESKNÄRVISÜSTEEMI PÕLETIKULISED HAIGUSED Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire. Kerged jääknähud, ilma funktsioonihäireta 2 aastat Tõsine tervisehäire
G10­G13 ESMAJOONES KESKNÄRVISÜSTEEMI KAHJUSTAVAD SÜSTEEMATROOFIAD Kõik
G20­G26 EKSTRAPÜRAMIDAAL- JA LIIGUTUSHÄIRED Kõik
G25­G26 Ekstrapüramidaal- ja liigutushäired Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3 kuud Tõsine tervisehäire
G30­G32 NÄRVISÜSTEEMI MUUD DEGENERATIIVHAIGUSED Kõik
G35­G37 KESKNÄRVISÜSTEEMI DEMÜELIN(IS)EERIVAD HAIGUSED Kõik
G40­G47 EPISOODILISED JA PAROKSÜSMAALSED e. ÄKKHOOTISED HÄIRED
G40­G41 Epilepsia e. langetõbi Paranes. Terve, ravita 2 aastat hoovaba. EEG normis. Töövõime hea 2 aastat Muud juhtumid. Tajuhäired paranemisest hoolimata. EEG muutused
G43 Migreen Praktiliselt terve.

Kerge lühiaegne hoog

Tõsine tervisehäire
G44 Muud peavalusündroomid Praktiliselt terve. Esineb harva Sagedased, tugevad peavalud 3 kuud (esmane)
G45 Peaaju transitoorse isheemia atakid ja sellesarnased sündroomid Terve. Praktiliselt terve. 5 aasta jooksul ei ole atakki olnud Oluline tervisehäire. 2 aasta jooksul ei ole atakki olnud 0,5­2 aastat (esmane) Korduvad atakid
G46 Peaaju vaskulaarsed e. veresoonte sündroomid tserebrovaskulaarsete e. peaajuveresoonte haiguste korral Paranes. Terve. Prakiliselt terve Oluline tervisehäire 0,5­2 aastat (esmane) Tõsine tervisehäire
G47 Unehäired Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
G50­G59 NÄRVIDE, NÄRVIJUURTE JA PÕIMIKUTE HAIGUSSEISUNDID Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­12 kuud Tõsine tervisehäire
G60­G64 POLÜNEUROPAATIAD JA PERIFEERSE NÄRVISÜSTEEMI MUUD HAIGUSSEISUNDID Oluline tervisehäire Esmane 1­2 aastat; korduv 3­6 kuud Tõsine tervisehäire
G60 Hereditaarne e. pärilik ja idiopaatiline e. sõltumatu neuropaatia Kõik
G70­G73 MÜONEURAALSE SÜNAPSI JA LIHASTE HAIGUSED Kõik
G80­G83 TSEREBRAALPARALÜÜS e. PEAAJUHALVATUS JA MUUD PARALÜÜSI- e. HALVATUSSÜNDROOMID Kõik
G80 Laste tserebraalparalüüs e. tserebraalne lastehalvatus Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
G90­G99 NÄRVISÜSTEEMI MUUD HAIGUSSEISUNDID Kõik
G90 Autonoomse närvisüsteemi haigusseisundid Oluline tervisehäire
G91 Hüdrotsefaalia e. vesipea (omandatud hüdrotsefaalia) Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 2 aastat (esmane) Tõsine tervisehäire
G92 Toksiline entsefalopaatia Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
G93 Peaaju muud haigusseisundid Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 1­2 aastat (esmane) Tõsine tervisehäire
G93.1 Peaaju anoksiline kahjustus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 1­2 aastat (esmane) Tõsine tervisehäire
G95 Seljaaju muud haigused Kõik
G96 Kesknärvisüsteemi muud haigusseisundid Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
G97 Närvisüsteemi menetlusjärgsed mujal klassifitseerimata haigusseisundid Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­12 kuud Tõsine tervisehäire
G98 Närvisüsteemi mujal klassifitseerimata haigusseisundid Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­12 kuud Tõsine tervisehäire
G99 Närvisüsteemi muud haigusseisundid mujal klassifitseerimata haiguste korral Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 1 aasta (esmane) Tõsine tervisehäire

VII. SILMA- JA SILMAMANUSTE HAIGUSED H00­H59

Teenistuskõlblikkuse aste olenevalt nägemisteravusest

NÄGEMISTERAVUS KORREKTSIOONIGA
1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05
1,0
0,9
0,8
0,7 A
0,6
0,5
0,4
B
0,3
0,2
0,1
C
0,05

Märkus. Nendest normidest võib erandjuhul ühe astme võrra kõrvale kalduda olenevalt inimese intellektist, haridusest, töökogemustest, oskustest, teenistuskohustustega toimetulekust.

DIAGNOOS
A B E C
Refraktsioon < 6 dioptrit 6­12 dioptrit > 12 dioptrit
Astigmatism < 4 dioptrit 3­6 dioptrit > 6 dioptrit
Astigmatismi vahe kahes peamises meridiaanis > 3 dioptrit
Hüperoopia < 6 dioptrit 5­9 dioptrit > 9 dioptrit
Müoopia < 6 dioptrit 5­12 dioptrit > 12 dioptrit
Nägemisteravus korrektsiooniga 1,0/0,1 1,0/0,05
0,9/0,2 0,9/0,1­0,05
0,8/0,3 0,8/0,2­0,05
0,7/0,4 0,7/0,3­0,05
0,6/0,5 0,6/0,4­0,05
0,4/0,7 0,4/0,6­0,1 0,4/0,05­0,0
0,3/0,8 0,3/0,7­0,2 0,3/0,1­0,0
0,2/0,9 0,2/0,8­0,3 0,2/0,2­0,0
0,1/1,0 0,1/0,9­0,4 0,1/0,3­0,0
0,05/1,0­0,5 0,05/0,4­0,0
Vaateväli temporaalne > 85o
ülemine temporaalne > 55o
alumine temporaalne > 45o
ülemine nasaalne > 55o
nasaalne > 60o
alumine nasaalne > 50o
DIAGNOOS A B E C
H00­H06 SILMALAU, PISARELUNDITE JA SILMAKOOPA HAIGUSSEISUNDID
H00 Hordeool e. odraiva ja kalaasion e. rahetera Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire. Kõik ravimatud «kasvavad» moodustised laugudel. Haavandiline blefariit armistumise ja tugeva ripsmete väljalangemisega
H01 Muud silmalaupõletikud Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
H02 Silmalau muud haigusseisundid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire. Lagoftalm, blefarospasm, ühe või mõlemapoolne ptoos (ülemine laug katab suurema osa pupillist
H04 Pisaraelundite haigusseisundid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire. Korduv edutu operatsioon
H05 Silmakoopa haigusseisundid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6 kuud operatsioonist Tõsine tervisehäire
H10­H13 KONJUNKTIIVI e. SIDEKESTA HAIGUSSEISUNDID Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire. Krooniline hüpertroofiline konjunktiviit tugeva limaskestaaluste kudede hüpertroofiaga. Trahhomatoosne konjunktiivi kahjustus. Tiibkile: pärast kahte operatsiooni; tiibkile tungis sarvkesta; üle 3 mm või takistab nägemist
H15­H22 SKLEERA e. KÕVAKESTA, KORNEA e. SARVKESTA, IIRISE e. VIKERKESTA JA TSILIAAR- e. RIPSKEHA HAIGUSSEISUNDID Tõsine tervisehäire
H15 Skleera haigusseisundid Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
H16 Keratiit Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire. Progresseeruv nägemise halvenemine
H17 Sarvkestaarmid ja -hägusused Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire. Sarvkesta düstroofia, hägusus. Progresseeruv nägemise halvenemine
H18 Sarvkesta muud haigusseisundid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire. Sarvkesta hägusus
H20 Iridotsükliit e. vikerkesta-ripskeha põletik Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
H21 Iirise ja tsiliaarkeha muud haigusseisundid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
H22 Iirise ja tsiliaarkeha haigusseisundid mujal klassifitseeritud haiguste korral Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6 kuud (esmane) Tõsine tervisehäire
H25­H28 LÄÄTSE HAIGUSSEISUNDID
H25 Seniilkatarakt e. raukuskae Kõik
H26 Muud kaed Oluline tervisehäire. Ühepoolne 1 aasta Tõsine tervisehäire. Kahepoolne
H26.1 Traumaatiline kae Oluline tervisehäire. Ühepoolne Tõsine tervisehäire. Kahepoolne
H27 Läätse muud haigused Tõsine tervisehäire. 1 aasta kunstliku läätse paigutamisest. Läätse luksatsioon, subluksatsioon
H30­H36 KORIOIDEA e. SOONKESTA JA REETINA e. VÕRKKESTA HAIGUSSEISUNDID
H30 Korioretiniit e. soon- ja võrkkestapõletik Praktiliselt terve Oluline tervisehäire. Oleneb prognoosist 1 aasta (esmane) Tõsine tervisehäire. Oleneb prognoosist
H31 Soonkesta muud haigusseisundid Praktiliselt terve. Oleneb ka prognoosist Oluline tervisehäire. Oleneb prognoosist Tõsine tervisehäire. Mõlemapoolselt võrkkestal degeneratiivsed muutused. Oleneb ka prognoosist
H33 Võrkkestairded ja -rebendid Oluline tervisehäire. Teise silma võrkkest on terve. Ühepoolne. Oleneb ka prognoosist 1 aasta (esmane) Tõsine tervisehäire. Mõlemapoolselt võrkkestal degeneratiivsed muutused. Oleneb ka prognoosist.
H34 Võrkkestasoonte sulgus Oluline tervisehäire. Teise silma võrkkest on terve. Oleneb ka prognoosist 1 aasta (esmane) Tõsine tervisehäire. Kahepoolne
H35 Võrkkesta muud haigusseisundid Oluline tervisehäire. Ühepoolne Tõsine tervisehäire. Kahepoolne. Silma siserõhk >20 mmHg. Võrkkesta degeneratiivsed muutused
H40­H42 GLAUKOOM e. ROHEKAE Oluline tervisehäire. Ühepoolne Tõsine tervisehäire. Kahepoolne. Vaatevälja muutus
H43­H45 KLAASKEHA JA SILMAMUNA HAIGUSSEISUNDID
H43 Klaaskeha haigusseisundid Praktiliselt terve. Oleneb ka prognoosist Kerge vorm. Vaateväli normaalne. Oleneb ka prognoosist Oluline või tõsine tervisehäire. Oleneb ka prognoosist
H44 Silmamuna haigusseisundid Oluline tervisehäire. Ühepoolne. Oleneb ka prognoosist 1 aasta (esmane) Tõsine tervisehäire. Mõlemapoolne
H46­H48 NÄGEMISNÄRVI JA -KULGLATE HAIGUSSEISUNDID Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire. Oleneb ka prognoosist 3 kuud Tõsine tervisehäire. Oleneb prognoosist
H49­H52 SILMALIHASTE, BINOKULAARLIIKUMISE, AKKOMODATSIOONI e. SILMASEADUVUSE JA REFRAKTSIOONI- e. MURDUMISHÄIRED
H49 Paralüüsstrabism e. halvatuskõõritus Praktiliselt terve. 0­15o, ilma topeltnägemiseta. Oleneb nägemisfunktsioonist Oluline tervisehäire. Ajutine topeltnägemine ja/või topeltnägemine silma «äärmises» asendis. Oleneb nägemisfunktsioonist 1 aasta (operatsioonist) Tõsine tervisehäire. Topeltnägemine otse vaatamisel. Kõõrdsilmsus koos diploopiaga. Korrigeerimiseks on vaja prille tugevusega üle 4,0 D
H50 Muud strabismid Praktiliselt terve. Kõõrdsilmsus 0­15o, ilma topeltnägemiseta. Oleneb nägemisfunktsioonist Oluline tervisehäire. Oleneb nägemisfunktsioonist
H51 Binokulaarliigutuste muud häired Praktiliselt terve. Oleneb nägemisfunktsioonist Oluline tervisehäire. Oleneb nägemisfunktsioonist
H52 Refraktsiooni- ja akommodatsioonihäired Praktiliselt terve. Otsustatakse paremini nägeva silma korrektsiooni vajaduse suurus (dioptrites) järgi Oluline tervisehäire. Otsustatakse paremini nägeva silma korrektsiooni vajaduse suuruse (dioptrites) järgi Oluline tervisehäire. Otsustatakse paremini nägeva silma korrektsiooni vajaduse suuruse (dioptrites) järgi
H52.0 Hüperoopia e. kaugnägevus < 6 dioptrit 5­9 dioptrit > 9 dioptrit
H52.1 Müoopia e. lühinägevus < 6 dioptrit 5­12 dioptrit > 12 dioptrit
H52+ Operatsiooniga korrigeeritud lühinägevus Praktiliselt terve. Lühinägevus enne operatsiooni 1­8 dioptrit Oluline tervisehäire. Lühinägevus enne operatsiooni üle 6 dioptri 6 kuud
52.2 Astigmatism e. ebaselge nägemine < 4 dioptrit 3­6 dioptrit > 6 dioptrit
H53­H54 NÄGEMISHÄIRED JA PIMEDUS
H53.0 Amblüoopia e. anopsia e. nägemisnõrkus Praktiliselt terve. Otsustatakse nägemisteravuse järgi Oluline tervisehäire. Otsustatakse nägemisteravuse järgi Otsustatakse nägemisteravuse järgi. Traumaatiline nägemise kahjustus. Jääknähud: anopsia, hemianopsia, puudub pupilli reaktsioon valgusele, akkomodatsiooni häire, vaatevälja ahenemine
H53.1 Subjektiivne nägemishäire Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
H53.2 Diploopia Oluline tervisehäire. Otsustatakse topeltnägemise häire ja prognoosi alusel Tõsine tervisehäire. Otsustatakse topeltnägemise häire ja prognoosi alusel
H53.4 Vaatevälja ahenemine 0­15o 15­30o > 30o
H53.5 Värvipimedus Praktiliselt terve. Värvinägemise häire või nõrkus ilma muude silmahaigusteta Oluline tervisehäire. Ainult värvinägemise häire või nõrkus koos mingi silmahaigusega Tõsine tervisehäire. Akromaasia e. värvipimedus
H53.6 Hemeroloopia e. kanapimedus Oluline tervisehäire. Nägemisteravus ja vaateväli on normaalsed Tõsine tervisehäire. Nägemisteravuse ja vaatevälja muutused
H53.8 Muud nägemishäired Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
H53.9 Mittespetsiifilised nägemishäired Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
H54 Amauroos ja amblioopia e. pimedus ja nägemisnõrkus Praktiliselt terve. Otsustatakse nägemisteravuse järgi Oluline tervisehäire Otsustatakse nägemisteravuse järgi Tõsine tervisehäire. Ühe silma pimedus. Traumaatiline nägemisorgani kahjustus. Jääknähud: anopsia, hemianopsia, puudub pupilli reaktsioon valgusele, akkomodatsiooni häire, vaatevälja ahenemine
H55­H59 SILMA JA SILMAMANUSTE MUUD HAIGUSSEISUNDID
H55 Nüstagm e. silmatõmblus ja silma muud korrapäratud liigutused Praktiliselt terve. Nüstagmoidne tõmblemine silma pööramisel äärmisse asendisse. Nägemishäireta Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
H57 Silma ja silmamanuste muud haigusseisundid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­12 kuud operatsioonist Tõsine tervisehäire
H59 Silma ja silmamanuste menetlusjärgsed mujal klassifitseerimata haigusseisundid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire. Jääknähud: anopsia, hemianopsia, puudub pupilli reaktsioon valgusele, akkomodatsiooni häire, vaatevälja ahenemine

VIII. KÕRVA- JA NIBUJÄTKEHAIGUSED H60­H95

TEENISTUSKÕLBLIKKUSE ASTME MÄÄRAMINE AUDIOGRAMMI ALUSEL: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz

KUULMISTERAVUS 0­10 dB 11­20 dB 21­30 dB 31­40 dB 41­60 dB
0­10 dB A A A A/B B
11­20 dB A A A/B B B/C
21­30 dB A A/B B B/C C
31­40 dB A/B B B/C C C
41­60 dB B B/C C C C

Märkus. Iga kõrvahaiguse puhul arvestada kuulmisfunktsiooni.

DIAGNOOS A B E C
KUULMISTERAVUS (500Hz, 1000Hz, 2000Hz sagedusel, vajadusel ka muudel sagedustel) 0­10/0­30

11­20/0­20

*A/B: 0­10/31­40

11­30/21­30

 dB

 dB

 dB

 dB

0­10/41­60

11­20/31­40

21­30/21­30

*B/C: 11­20/41­60

21­30/31­40

 dB

 dB

 dB

 dB

 dB

Halvem kuulmine

KUULMISTERAVUSE MÕÕTETULEMUSTE ORIENTEERUV VÕRDLUS

MEETOD NORMAALNE KUULMINE, < 25 (20) dB KERGE KUULMISE LANGUS, 41­60 dB KESKMINE KUULMISE LANGUS, 61­80 dB
AUDIOGRAMM 0­10 dB 10­20 dB 20­40 dB 40­45 m 45­60 dB
SOSINKÕNE > 6 m 2­6 m 1­2 m < 1 m < 1 m
TAVALINE KÕNE > 6 m > 6 m > 4 m 1­4 m < 1 m
DIAGNOOS
A
B
E
C
H60­H62 VÄLISKÕRVAHAIGUSED
H60 Väliskõrvapõletik Paranes
H61 Väliskõrva muud haigusseisundid Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire. Krooniline väliskuulmekäigu, väliskõrva ekseem. Varustuse kasutamise piirang
H65­H75 KESKKÕRVA- JA NIBUJÄTKEHAIGUSED
H65 Mädata keskkõrvapõletik Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud
H66 Mädane ja täpsustamata keskkõrvapõletik (müringiidiga) Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud operatsiooni järel Tõsine tervisehäire. Korduvad operatsioonid. Operatsiooni jääknähud: pole täielikku epitelisatsiooni, õõnes on mäda, granulatsiooni- või kolesteatoommass
H68 Eustahiit e. kuulmetõrvepõletik Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud
H69 Kuulmetõrve muud haigusseisundid Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud Tõsine tervisehäire.
H70 Mastoidiit e. nibujätkepõletik ja sellega seonduvad haigusseisundid Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud Tõsine tervisehäire. Fistul. Väline deformatsioon, mis takistab varustuse kasutamist
H71 Keskkõrva kolesteatoom e. pärlkasvaja Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 1­3 aastat operatsiooni järel Tõsine tervisehäire. Mõlemapoolne. Korduv operatsioon. Varustuse kasutamise piirang
H72 Trummikile perforatsioon e. mulgustus Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 1­3 aastat operatsiooni järel
H73 Trummikile muud haigusseisundid Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 1­3 aastat operatsiooni järel Tõsine tervisehäire
H74 Keskkõrva ja nibujätke muud haigusseisundid mujal klassifitseeritud haiguste korral Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 1­3 aastat operatsiooni järel Tõsine tervisehäire
H80­H83 SISEKÕRVAHAIGUSED
H80 Otoskleroos e. kõrvakõvastus Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
H81 Vestibulaarfunktsiooni e. esikutalitluse häired:
H81.0 Ménière'i tõbi Paranes. Terve. Üle 5 aasta sümptomiteta Paranes. Terve. 3 aastat sümptomiteta 3 aastat (esmane) Korduv
H81.1­H81.9 Vestibulaarfunktsiooni e. esikutalitluse häired Paranes. Terve. Praktiliselt terve. Ei esine nägemishäireid Oluline tervisehäire. Pingutusel võib esineda lühiajaline nägemishäire 0­6 kuud (esmane) Tõsine tervisehäire. Püsiv nägemishäire
H83 Sisekõrva muud haigused Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
H90­H95 KÕRVA MUUD HAIGUSSEISUNDID
H90 Konduktiivne e. juhtivuse ja sensoorneuraalne kuulmiskaotus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
H91 Muud kuulmiskaotuse liigid Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
H92 Otalgia e. kõrvavalu ja kõrva efusioon e. kõrvavoolus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
H93 Kõrva mujal klassifitseerimata muud haigusseisundid Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
H95 Kõrva nibujätke menetlusjärgsed mujal klassifitseerimata haigusseisundid Paranes. Terve. Praktiliselt terve 3­12 kuud Tõsine tervisehäire

IX. VERERINGEELUNDITE HAIGUSED I00­I99
DIAGNOOS A B E C
PÜSIV TULEMUS (W/kg) >3 3­1,8 <1,8 või koormustest on püsivalt vastunäidustatud

Märkus: 1. Vajalik müokardikahjustuse või selle kahtluse korral ja üle 50-aastastel isikutel.

2. Alati arvestada ka isiku üldist füüsilist treenitust.

3. Arvestatakse ainult täielikult lõpetatud testi tulemust (katkestamata).

DIAGNOOS A B E C
I00­I02 ÄGE REUMA
I00 Äge reuma südamekahjustust nimetamata Praktiliselt terve. 3 aastat ägenemiseta Praktiliselt terve. 2 aastat ägenemiseta 2 aastat (esmane); 0,5­1 aasta (korduv) Tõsine tervisehäire
I01­I02 Äge reuma südamekahjustusega. Reumaatiline korea Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire. Kerge närvisüsteemi häire 2­3 aastat Tõsine tervisehäire
I05­I09 KROONILISED REUMAATILISED SÜDAMEHAIGUSED Paranes. Praktiliselt terve. 3 aastat ägenemiseta Oluline tervisehäire 0,5­1 aasta ägenemisest Ägenemisest 0,5­1 aasta. Tõsine tervisehäire
I10­I15 KÕRGVERERÕHUHAIGUSED Hüpertooniatõbi e. essentsiaalne e. primaarne arteriaalne hüpertensioon e. kõrgvererõhutõbi Praktiliselt terve. Raviga RR alla 140/90 mmHg, ravita RR kuni 160/95 mmHg. Ei esine tüsistusi organites ja veresoontes. Silmapõhjas võib olla kerge arterite ahenemine, veenide laienemine Oluline tervisehäire. RR püsivalt kõrgenenud kuni 180/105 mmHg. Kerge südame vasaku vatsakese hüpertroofia. Silmapõhjas arterite ahenemine, veenide laienemine Tõsine tervisehäire. RR püsivalt >180/105 mmHg. Korduv hüpertooniline kriis. Organtüsistused. Sekundaarne hüpertensioon
I20­I25 SÜDAME ISHEEMIATÕBI Kõik
I26­I28 KOPSUTEKKENE SÜDAMEHAIGUS JA KOPSUVERERINGE HAIGUSED Kõik
I30­I52 MUUD SÜDAMEHAIGUSED
I30 Äge perikardiit Paranes. Terve. Praktiliselt terve Paranes. Praktiliselt terve 1 aasta (esmane) Tõsine tervisehäire. Pantsersüda
I31 Perikardi muud haigused Paranes. Terve. Praktiliselt terve 1 aasta (esmane) Tõsine tervisehäire. Korduv
I33 Äge ja alaäge endokardiit Paranes. Terve. Praktiliselt terve. Oluline tervisehäire 1 aasta (esmane) Tõsine tervisehäire. Südamerike
I34­I37 Südamerikked Klapihõlma prolaps hemodünaamika häireta, rütmihäireteta Oluline tervisehäire. Kerge hemodünaamika häirega Tõsine tervisehäire. Kõik südamerikked
I38 Teisiti täpsustamata südameklapi endokardiit Terve, praktiliselt terve. Oluline tervisehäire 1 aasta (esmane) Tõsine tervisehäire
I40 Äge müokardiit Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 1 aasta (esmane) Tõsine tervisehäire. Krooniline südame puudulikkus
I42 Kardiomüopaatia Oluline tervisehäire. Hüpertroofiline kardiomüopaatia obstruktsioonita ja asümmeetrilise septumi hüpertroofiata Raskemad juhtumid
I44 Atrioventrikulaarblokaad ja Hisi kimbu vasaku sääre blokaad Praktiliselt terve. Füsioloogiline 1.või 2. astme vasaku sääre atrioventrikulaarblokaad, kaasasündinud fastsikulaarblokaad Oluline tervisehäire. Füsioloogiline 1. või 2. astme vasaku sääre atrioventrikulaarblokaad, kaasasündinud fastsikulaarblokaad Tõsine tervisehäire. Kombineeritud rütmihäire, 3. astme atrioventrikulaarblokaad
I45.0­I45.5 Südame erutusjuhte muud häired Praktiliselt terve. Hisi kimbu parema sääre blokaad müokardikahjustuseta Oluline tervisehäire. Hisi kimbu ühe sääre blokaad müokardikahjustusega 3 kuud (esmane) Tõsine tervisehäire. Kombineeritud rütmihäire, bi- ja trifastsikulaarblokaad, sinoatriaalne, sinoaurikulaarblokaad
I45.6 Enneaegse erutuvuse juhtivuse sündroom Praktiliselt terve. Sümptomiteta või esineb väga harva tahhükardia Oluline tervisehäire. Sümptomiteta. Tahhükardia esineb sagedamini kui 1 kord 6 kuu jooksul 3 kuud (esmane) Tõsine tervisehäire. Korduvad tahhükardia hood. Kalduvus kodade laperdusele, virvendusele
I45.8­I45.9 Südame muud erutusjuhte häired Kõik
I47 Paroksüsmaalne tahhükardia Praktiliselt terve. Supraventrikulaarne tahhükardia ilma müokardikahjustuseta. Esineb harvem kui 1 kord 6 kuu jooksul Oluline tervisehäire. Supraventrikulaarne tahhükardia ilma müokardikahjustuseta. Esineb sagedamini kui 1 kord 3 kuu jooksul 3 kuud (esmane) Tõsine tervisehäire. Kordub sageli
I48 Kodade virvendus ja laperdus Praktiliselt terve. On esinenud 1 kord. Müokardikahjustuseta Oluline tervisehäire. Esineb harva. Müokardikahjustuseta 6 kuud (esmane) Püsiv või sageli korduv. Müokardikahjustusega
I49 Muud südamerütmi häired:
I49.0 Südamevatsakeste virvendus ja laperdus Praktiliselt terve. On esinenud 1 kord. Müokardikahjustuseta Oluline tervisehäire. Esineb harva 0­3 kuud (esmane) Püsiv või sageli korduv, südamekahjustusega. Südame koormustaluvus halb
I49.1­I49.9 Muud arütmiad Esineb harva. Monotoopsed ventrikulaarsed ekstrasüstolid, mille sagedus pingutusel väheneb. Müokardikahjustuseta Kordub harva; üksikud monotoopsed ekstrasüstolid, mille sagedus pingutusel väheneb; ei ole müokardikahjustust, vajab pidevat profülaktilist ravi 0­3 kuud (esmane) Polütoopsed ventrikulaarsed ekstrasüstolid. Püsiv. Esineb südamekahjustus. Siinussõlme nõrkussündroom. Tahhükardia-bradükardia sündroom
I50 Südamepuudulikkus Krooniline
I51 Südamehaiguste komplikatsioonid e. tüsistused ja ebapiisavalt kirjeldatud haigusjuhud Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 1­3 aastat (esmane) Tõsine tervisehäire
I60­I69 PEAAJUVERESOONTE HAIGUSED Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire. Kerge ajutine organi verevarustuse häire Tõsine tervisehäire. Korduv või krooniline
I70­I79 ARTERITE, ARTERIOODIDE JA KAPILLAARIDE HAIGUSED
I70 Ateroskleroos Praktiliselt terve. Organite verevarustuse häireta Tõsine tervisehäire. Organite verevarustuse häirega. Tüsistused
I71­I72 Aneurüsmid Kõik
I73 Perifeersete veresoonte muud haigused Praktiliselt terve. Organi verevarustuse häireta Oluline tervisehäire. Kerged jääknähud 3 kuud (esmane) Tõsine tervisehäire
I74 Arteri embol ja tromboos Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire. Kerged jääknähud 6 kuud operatsioonist Kõik ülejäänud juhud. Korduv
I77 Arterite ja arterioolide muud haigusseisundid Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire. Kerged düstroofilised muutused organites 3 kuud Tõsine tervisehäire
I78 Kapillaaride haigused Paranes. Praktiliselt terve Paranes. Kerged jääknähud 0­3 kuud Kõik ülejäänud juhud
I80­I89 VEENIDE, LÜMFISOONTE JA -SÕLMEDE MUJAL KLASSIFITSEERIMATA HAIGUSED Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire. Kerged düstroofilised muutused 3 kuud operatsioonist Tõsine tervisehäire. Tüsistused. Varustuse kasutamise piirang
I85­I86 Vaariksid Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3 kuud operatsioonist Tõsine tervisehäire. Tüsistused. Söögitoruvaariksid. Varustuse kasutamise piirang
I87 Veenide muud haigusseisundid Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3 kuud operatsioonist Tõsine tervisehäire. Korduv
I88­I89 Lümfisoonte ja -sõlmede mittenakkuslikud haigusseisundid Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­12 kuud Tõsine tervisehäire. Korduv mittespetsiifiline lümfadeniit
I95­I99 VERERINGEELUNDITE MUUD JA TÄPSUSTAMATA HAIGUSSEISUNDID Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
I95 Hüpotensioon e. madal vererõhk Praktiliselt terve Tõsine tervisehäire

X. HINGAMISELUNDITE HAIGUSED J00­J99
DIAGNOOS A B E C
PÜSIV VÄLISHINGAMISE PUUDULIKKUS: 1. aste 2. ja 3. aste

Märkus. Teenistuskõlblikkuse astme määramisel võetakse kopsuhaiguste ja rindkere seina moodustavate kudede haiguste puhul arvesse välishingamise funktsioon.

DIAGNOOS
A
B
E
C
J00­J06 ÜLEMISTE HINGAMISTEEDE ÄGEDAD NAKKUSED Paranes. Terve
J10­J18 GRIPP JA PNEUMOONIA e. KOPSUPÕLETIK Paranes. Terve Pneumoonia põdemise järel: 3 kuud
J20­J22 ALUMISTE HINGAMISTEEDE MUUD ÄGEDAD HAIGUSED Paranes. Terve
J30­J39 ÜLEMISTE HINGAMISTEEDE MUUD HAIGUSED Paranes. Praktiliselt terve 3 kuud operatsioonist Tõsine tervisehäire. Krooniline mädane või polüpoosne protsess hüpo- või hüperplastiliste muutustega nina limaskestal. Ninakarbikute atroofia, nina vaheseina ulatuslik perforatsioon ninahingamise tõsise häirega. Krooniline sageli ägenev larüngiit
J30 Vasomotoorne ja allergiline riniit Praktiliselt terve. Õietolmuallergia puhul arvestada teenistuskohta ja aastaaega Oluline tervisehäire. Ravist hoolimata rohkesti kaebusi kogu aasta jooksul 1­3 kuud
J40­J47 ALUMISTE HINGAMISTEEDE KROONILISED HAIGUSED Paranes. Praktiliselt terve Tõsine tervisehäire
J45 Astma Paranes. Sümptomiteta, ravita üle 3 aasta. Välishingamise puudulikkust ei ole Harva võib esineda kerge hingamisraskus, mis kiiresti kupeerub inhaleeritavate bronholõõgastite mõjul. Välishingamise puudulikkust ei ole Tõsine tervisehäire. Välishingamise puudulikkus. Astmaatiline seisund anamneesis. Pingutusastma olenemata raskusest
J60­J70 VÄLISTEGURITE PÕHJUSTATUD KOPSUHAIGUSED Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
J80­J84 PEAMISELT INTERSTITSIAALKUDE KAHJUSTAVAD HINGAMISELUNDITE MUUD HAIGUSED Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 1 aasta operatsioonist Tõsine tervisehäire
J85­J86 ALUMISTE HINGAMISTEEDE MÄDA- JA NEKROOSI- e. KÄRBUSPROTSESSID Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3 kuud Tõsine tervisehäire
J90­J94 MUUD PLEURA- e. KOPSUKELMEHAIGUSED Paranes. Terve, praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6­12 kuud (esmane) Tõsine tervisehäire.
J95­J99 HINGAMISELUNDITE MUUD HAIGUSED Paranes. Terve, praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire. Varustuse kasutamise piirang

XI. SEEDEELUNDITE HAIGUSED K00­K93
DIAGNOOS
A
B
E
C
K00­K14 SUUÕÕNE-, SÜLJENÄÄRME- JA LÕUALUUHAIGUSED
K00 Hammaste arengu ja lõikumise häire Ravitud. Praktiliselt terve. Oluline tervisehäire 1 aasta proteesimiseks
K01­K02 Peetunud (retineerunud) ja kiildunud hambad. Hambasööbija Ravitud. Praktiliselt terve Ravimata hulgikaaries. Oluline mälumisvõime halvenemine
K03 Hamba kõvakudede muud haigused Ravitud. Terve
K04­K05 Hambasäsi ja juuretipuümbrise haigused. Igemepõletik ja hambajuureümbrise haigused Ravitud. Terve. Praktiliselt

terve

Ravimata. Oluline mälumisvõime halvenemine
K06 Igeme ja hambutu lõualuu sombusharja muud haigusseisundid Ravitud. Praktiliselt terve
K07 Hammaste ja näo arenguhäired (kaasa arvatud hambumishäired) Ravitud. Praktiliselt terve Ravimata. Oluline mälumisvõime halvenemine 0­1 aasta ortodontiliseks raviks

0­3 kuud operatsioonist

Tõsine tervisehäire. Näo, suuõõne deformatsioon, mis takistab toidu mälumist, rääkimist. Varustuse kasutamise piirang
K08 Hammaste ja nende tugikudede muud haigusseisundid Ravitud. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire. Oluline mälumisvõime halvenemine
K09­K10 Mujal klassifitseerimata suupiirkonna tsüstid. Muud lõualuuhaigused Ravitud. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire. Oluline mälumisvõime halvenemine. Töövõime rahuldav 0­6 kuud operatsioonist Tõsine tervisehäire. Alalõualuu defekt > 4 cm või tugev deformatsioon; hambumuse anomaalia, oimuala-lõualuuliigese kontraktuur, anküloos, ebaliiges, lõualuu krooniline osteomüeliit sekvestritega
K11 Süljenäärmehaigused Ravitud. Praktiliselt terve 0­3 kuud operatsioonist Krooniline sialoadeniit sagedaste ägenemistega, nekrotiseeruv
K12­K14 Stomatiit e. suuõõnepõletik ja selletaolised kahjustused. Huulte ja suuõõnepõletik ja selletaolised kahjustused. Keelehaigused Ravitud. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire ja mälumisvõime häire Leukoplaakia
K20­K31 SÖÖGITORU-, MAO- JA KAKSTEISTSÕRMIKUHAIGUSED
K20 Ösofagiit e. söögitorupõletik (söögitoruabstsess) Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3 kuud ägenemisest Tõsine tervisehäire
K21­K22 Mao-söögitoru tagasivoolu- ja muud söögitoruhaigused Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­6 kuud operatsioonist Tõsine tervisehäire. Korduvad haavandid, vaariksid. Tüsistused
K25­K28 Maohaavand. Kaksteistsõrmikuhaavand Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 2 aastat ägenemisest Tõsine tervisehäire. Haavandi esinemine üle kahe korra aastas. Tugev deformatsioon. Korrigeerimata püloruse stenoos. Raske toitumishäire
K29 Gastriit ja duodeniit e. mao- ja kaksteistsõrmikupõletik Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire. Tõsine seedevõime puudulikkus
K30 Düspepsia e. seedehäire (seedimatus) Terve. Praktiliselt terve
K31 Muud mao- ja kaksteistsõrmikuhaigused Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
K35­K38 USSRIPIKUHAIGUSED
K35 Äge apenditsiit e. ussripikupõletik Paranes. Terve 3 kuud operatsioonist
K40­K46 SONGAD Paranes. Terve Püsiva suurusega, reponeeritavad. Tüsistusteta 6 kuud operatsioonist Suur song, retsidiivid või püsivad jääknähud. Varustuse kasutamise piirang
K50­K52 MITTENAKKUSLIKUD PEEN- JA JÄMESOOLEPÕLETIKUD
K50­K51 Crohni tõbi (regionaalne e. segmentaarne soolepõletik). Ultseratiivne koliit e. haavandiline jämesoolepõletik Erandjuhul, kui on üle 2 aasta sümptomiteta Kõik ülejäänud
K52 Muud mittenakkuslikud gastroenteriidid e. maopeensoolepõletikud ja koliidid Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6 kuud (äge, esmane) Tõsine tervisehäire
K55­K63 MUUD SOOLEHAIGUSED
K55­K57 Vaskulaarsed soolehäired. Soole paralüütiline e. halvatussoolesulgus ja songata soolesulgus. Soole divertiikul- e. sopistustõbi Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6 kuud operatsioonist Tõsine tervisehäire. Korduv äge episood
K58 Soole ärritussündroom e. -haigustunnustik Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
K59­K62 Muud soole talitlushäired. Pärasoole ja pärakupiirkonna lõhed ja uurised. Pärasoole ja pärakupiirkonna abstsess e. mädanik. Muud pärasoole- ja pärakuhaigused Paranes. Terve. Praktiliselt

terve

Oluline tervisehäire 0­6 kuud Tõsine tervisehäire. Prolaps, striktuur. Soole osaline resektsioon. Kaasuv anaalpiirkonna naha kahjustus, ekseem
K63 Muud soolehaigused Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire
K65­K67 KÕHUKELMEHAIGUSED Paranes. Terve. Praktiliselt terve 1 aasta (esmane)
K70­K77 MAKSAHAIGUSED Paranes. Terve. Praktiliselt terve «Maksaproovid» 6 kuu jooksul ägeda maksahaiguse põdemise järel ei ole normaliseerunud. Maksaalkoholtõbi. Krooniline maksahaigus
K80­K87 SAPIPÕIE-, SAPITEEDE- JA KÕHUNÄÄRME HAIGUSSEISUNDID
K80­K83 Sapipõie- ja sapiteedehaigused Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6 kuud operatsioonist Tõsine tervisehäire. Korduv sapikivi moodustumine
K85 Äge pankreatiit e. kõhunäärmepõletik Paranes. Terve. Praktiliselt terve
K86 Muud kõhunäärmehaigused Kõik juhtumid
K90­K93 SEEDEELUNDITE MUUD HAIGUSED
K90 Soole malabsorptsioon e. väärimendumine Praktiliselt terve dieettoidu olemasolu korral Tõsine tervisehäire. Tsöliaakia. Kõik juhtumid dieettoidu puudumisel
K91 Mujal klassifitseerimata meditsiiniliste menetluste järgsed seedeelundite haigusseisundid Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­12 kuud operatsioonist Tõsine tervisehäire. Resektsioonijärgne sündroom ja muud tüsistused, jääknähud. Seedeorgani eemaldamine täielikult või osaliselt
K92 Seedeelundite muud haigused Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­6 kuud Tõsine tervisehäire

XII. NAHA- JA NAHAALUSKOE HAIGUSED L00­L99
DIAGNOOS
A
B
E
C
L00­L08 NAHA- JA NAHAALUSKOE NAKKUSED Paranes. Terve
L03 Tselluliit Paranes. Praktiliselt terve Kauakestev. Töövõime rahuldav
L10­L14 BULLOOSSED e. PÕIENDHAIGUSSEISUNDID Paranes. Terve
L13.0 Herpetiformne e. ohatisjas dermatiit e. nahapõletik Paranes. Dieedi ja/või ravimite kasutamisel praktiliselt terve (sümptomiteta) Dieedi ja/või ravimite kasutamisel väheste sümptomitega Tõsine tervisehäire. Püsiv tõsine nahakahjustus hoolimata ravist ja/või dieedist
L20­L30 DERMATIIT e. NAHAPÕLETIK JA EKSEEM e. SAMMASPOOL
L20 Atoopiline dermatiit Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire. Krooniline, ravile resistentne. Protsess näol, kaelal, kämblal, liigeste piirkonnas. Varustuse kasutamise piirang
L21 Seborröadermatiit Paranes. Terve. Praktiliselt terve
L22 Mähkmedermatiit Paranes. Terve. Praktiliselt terve
L23­L25 Kontaktdermatiit Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire. Krooniline, ravile resistentne. Protsess näol, kaelal, kämblal, liigeste piirkonnas. Varustuse kasutamise piirang. Haigust provotseerivat tegurit ei saa kõrvaldada kaitseväelase teenistus- ja elukeskkonnast
L26 Eksfoliatiivdermatiit e. lehestuv nahapõletik Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
L27 Sissevõetud ainete põhjustatud dermatiit Paranes. Praktiliselt terve
L28 Krooniline lihtlihhen e. -salakoi ja prurigo Paranes. Praktiliselt terve Piirdunud alal Oluline tervisehäire. Laialdasel alal Tõsine tervisehäire. Krooniline, ravile resistentne. Protsess näol, kaelal, kämblal, liigeste piirkonnas. Varustuse kasutamise piirang
L29 Pruriitus e. kihelus Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire
L30 Muud dermatiidid Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire
L40­L45 PAPULOSKVAMOOSSED e. SÕLMELISKETENDUVAD HAIGUSSEISUNDID
L40 Psoriaas e. soomussammaspool Tõsine tervisehäire. Krooniline, ravile resistentne. Protsess näol, kaelal, kämblal, liigeste piirkonnas. Varustuse kasutamise piirang
L40.0­L40.2 Harilik sammaspool Kerged vormid. Töövõime hea Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
L40.3 Taldade ja peopesade pustuloos e. mädavillilisus Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
L40.4 Tilkpsoriaas e. -soomussammaspool Paranes
L40.5+ Liigesekahjustusega e. artropaatiline soomussammaspool Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
L40.8­L40.9 Muu psoriaas Praktiliselt terve. Piirdunud Oluline tervisehäire. Laialdane Tõsine tervisehäire
L41 Parapsoriaas Oluline tervisehäire. Laialdane Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
L42­L43 Roosa pitüriaas e. kliiketendustõbi. Lame lihhen Paranes. Praktiliselt terve
L50­L54 URTIKAARIA e. NÕGESLÖÖVE JA ERÜTEEM e. NAHAVEREVUS
L50 Urtikaaria e. nõgeslööve Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire. Raskesti ravile alluv
L50.3­L50.6 Dermografism-nõgeslööve Praktiliselt terve Raskemad vormid
L51­L53 Erüteemhaigusseisundid Paranes. Praktiliselt terve
L55­L59 KIIRGUSEGA SEOTUD NAHA JA NAHAALUSKOE HAIGUSSEISUNDID
L55­L56 Solaar- e. päevituserüteem. Ultraviolettkiirguse põhjustatud muud ägedad nahamuutused Paranes. Terve
L57 Mitteioniseeriva kroonilise kiirguse põhjustatud nahamuutused Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Kiirgusretikuloid. Kiirgusgranuloom
L58­L59 Radiodermatiit e. kiirgusnahapõletik ja muud kiirgusega seotud naha ja nahaaluskoe haigusseisundid Paranes. Praktiliselt terve. Edaspidi on keelatud viibimine kiirguse mõjupiirkonnas Oluline tervisehäire. Edaspidi on keelatud viibimine kiirguse mõjupiirkonnas Krooniline radiodermatiit
L60­L75 NAHAMANUSTE HAIGUSSEISUNDID
L60­L62 Küünte haigusseisundid Paranes. Terve. Praktiliselt terve 0­6 kuud
L63­L67 Juuksetus, juuste värvuse ja juukseroo anomaaliad Praktiliselt terve Kaasneb kerge psüühikahäire Kaasneb raske psüühikahäire
L68 Hüpertrihhoos e. liigkarvasus Praktiliselt terve
L70 Akne e. vinnid Praktiliselt terve Tõsine tervisehäire. Raske, ravile allumatu
L71 Rosaatsea e. roosatähntõbi Praktiliselt terve 3 kuud (esmane) Varustuse kasutamise piirang
L72 Naha ja nahaaluskoe follikulaartsüstid Praktiliselt terve
L73 Muud follikulaar-haigusseisundid Paranes. Terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire. Raske, ravile allumatu
L74­L75 Higinäärmete haigusseisundid Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire
L80­L99 NAHA JA NAHAALUSKOE MUUD HAIGUSSEISUNDID
L80 Vitiliigo e. laikpigmenditus Praktiliselt terve Kaasneb kerge psüühikahäire
L81 Pigmentatsiooni muud haigusseisundid Praktiliselt terve Veritähn-pigmentdermatoos. Roomav angioom
L82 Seborröakeratoos Praktiliselt terve
L83 Nigrikant- e. mustendav akantoos Paranes. Töövõime hea Ravimatu laatunud ja võrkjas papillomatoos
L84 Konnasilmad ja kalloossused e. nahamõhnad Praktiliselt terve Töövõimet vähendavad tallaalused mõhnad Varustuse kasutamise piirang
L85 Epidermise muud paksenemused Praktiliselt terve Oluline tervisehäire ­ laialdane ihtüoos positiivse motivatsiooni korral Tõsine tervisehäire. Laialdane ihtüoos. Varustuse kasutamise piirang
L87 Transepidermaalse e. nahakaudse eritumise häired Praktiliselt terve Tõsine tervisehäire. Raske krooniline vorm
L88 Gangrenoosne püodermia Paranes. Terve Muud juhtumid
L89 Dekuubitus- e. lamatishaavand Paranes. Terve
L90 Naha atroofilised haigusseisundid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire.

Kerge psüühikahäire

Tõsine tervisehäire. Takistatud liigese liikuvus. Tõsine kosmeetiline defekt. Raske psüühikahäire. Varustuse kasutamise piirang
L91 Naha hüpertroofilised haigusseisundid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3 kuud Tõsine tervisehäire. Raske vorm. Tugev kosmeetiline defekt; häirib liigeste funktsiooni. Varustuse kasutamise piirang
L92 Naha ja nahaaluskoe granuloomhaigusseisundid Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire. Raske vorm. Tugev kosmeetiline defekt; häirib liigeste funktsiooni ja takistab varustuse kasutamist
L93 Erütematoosluupus e. punane söötraig Praktiliselt terve Oluline tervisehäire. Vajab pidevat ravi, hooldust Tõsine tervisehäire. Lisaks üldised sümptomid
L94 Muud paiksed sidekoehaigused Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire. Spontaanne sõrme, varba amputatsioon. Tõsine liikumistakistus sõrme-, varbakõvanahksusest. Atrofeeruv soonkirjunahksus
L95­L99 Nahaga piirduv mujal klassifitseerimata vaskuliit e. veresoontepõletik.

Alajäseme mujal klassifitseerimata haavand, naha ja nahaaluskoe mujal klassifitseerimata haigus.

Klassifitseerimata muud haigusseisundid.

Naha ja nahaaluskoe mujal klassifitseeritud haiguste korral esinevad muud haigusseisundid

Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire. Korduv. Varustuse kasutamise piirang

XIII. LIHASLUUKONNA JA SIDEKOEHAIGUSED M00­M99
DIAGNOOS
A
B
E
C
M00­M25 ARTROPAATIAD e. LIIGESEHAIGUSED Takistatud varustuse kasutamine
M00­M03 INFEKTSIOOSSED e. NAKKUSLIKUD ARTROPAATIAD Paranes. Terve Paranes. Terve 6 kuud (esmane) Tõsine tervisehäire
M05­M14 PÕLETIKULISED POLÜARTROPAATIAD
M05­M06.0 Seropositiivne ja seronegatiivne reumatoidartriit Kõik
M06.1­M06.9 Muud reumatoidartriidid Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire
M07 Psoriaatilised ja enteropaatilised artropaatiad Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire
M08 Juveniilne artriit Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud
M10 Podagra Podagra siseorganite kahjustuseta. Kerge liigesefunktsiooni häirega või ilma 3­6 kuud Kõik muud juhtumid
M11­M14 Muud kristallopaatiad. Muud spetsiifilised artropaatiad. Muud artriidid Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire
M15­M19 MUUD ARTROOSID Paranes. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire
M20­M25 LIIGESTE MUUD HAIGUSSEISUNDID Takistatud varustuse kasutamine
M20 Sõrmede ja varvaste omandatud deformsused e. moonutused Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Varustuse kasutamise piirang
M21 Muud jäsemete omandatud deformsused Praktiliselt terve.

Lampjalgsuse I aste

Oluline tervisehäire. Lampjalgsuse II aste ilma artroosi nähtudeta Jäseme lühenemine üle 5 cm. Rippranne. Rippjalg. Omandatud küüniskäsi, kompkäsi, kompjalg. Lampjalgsuse II aste artroosi nähtudega. Lampjalgsuse III aste
M22­M23 Patella e. põlvekedra ja põlveliigese haigusseisundid, kahjustused Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 1 aasta (esmane või operatsioonist) Tõsine tervisehäire. Püsiv tõsine meniskikahjustus vigastusest. Liigese krooniline ebastabiilsus. Eemaldamata liigesehiir
M24.0­M24.9 Liigeste muud spetsiifilised kahjustused Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­6 kuud ägenemisest, 3­12 kuud operatsioonist Tõsine tervisehäire
M24.4 Liigese korduv nihestus ja subluksatsioon Paranes. Terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
M25 Liigeste mujal klassifitseerimata muud haigusseisundid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
M30­M36 SÜSTEEMSED SIDEKOE HAIGUSSEISUNDID Kõik
M40­M54 DORSOPAATIAD e. SELJAHAIGUSED Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Varustuse kasutamise piirang
M40­M43 DEFORMEERUVAD DORSOPAATIAD Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire Varustuse kasutamise piirang
M43.6 Kõverkaelsus Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire.
M45­M49 SPONDÜLOPAATIAD e. LÜLIHAIGUSTUSED Praktiliselt terve Algnähud 0­1 aasta Tõsine tervisehäire. Varustuse kasutamise piirang
M45 Anküloseeriv e. liigesejäikuslik spondüliit e. lülipõletik Praktiliselt terve Algnähud 0­1 aasta Muud juhud
M50­M54 MUUD DORSOPAATIAD Varustuse kasutamise piirang
M50 Kaela tservikaaldiskide e. lülivaheketaste haigusseisundid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire
M50.0­M50.1 Kaela lülivaheketta haigusseisundid müelo-, radikulopaatiaga Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire
M50.2­M50.9 Kaela lülivaheketta muud haigusseisundid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire
M51 Muude lülivaheketaste haigusseisundid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire
M51.0+­M51.1 Nimme ja muude lülivaheketaste haigusseisundid müelo- (G99.2*) või radikulopaatiaga Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire
M53 Mujal klassifitseerimata muud dorsopaatiad Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire
M54 Dorsalgia e. seljavalu Praktiliselt terve Korduv, pikaajaline Tõsine tervisehäire
M60­M63 LIHASTE HAIGUSSEISUNDID
M60 Müosiit e. lihasepõletik Paranes
M6l­M62 Lihaste kaltsifikatsioon ja ossifikatsioon e. lihaselubjastus ning luustus. Lihaste muud haigusseisundid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud Tõsine tervisehäire
M65­M68 SÜNOVIAALKESTADE ja KÕÕLUSTE HAIGUSSEISUNDID
M65 Sünoviit ja tenosünoviit Paranes. Praktiliselt terve 0­3 kuud
M66 Sünoviaalkestade ja kõõluste spontaansed rebendid, muud haigusseisundid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud Tõsine tervisehäire
M70­M79 PEHMETE KUDEDE MUUD HAIGUSSEISUNDID
M70 Rakenduse, ülepingutuse ja survega seotud pehmete kudede haigusseisundid Praktiliselt terve Korduv. Pikaajaline 0­3 kuud Tõsine tervisehäire
M71 Muud bursopaatiad e. limapaunahaigused Praktiliselt terve Korduv põlveõndla tsüst. Pikaajaline 0­3 kuud Tõsine tervisehäire
M72 Fibroplastilised haigusseisundid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­6 kuud Tõsine tervisehäire
M75 Õlakahjustused Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­6 kuud
M75.1 Õlavarre pöörajalihaste kõõluskätise sündroom Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud
M76 Alajäseme (v.a. pöid) entesopaatiad e. limapaunade-kõõluste-liigeskihnude (koos esinevad) haigused Praktiliselt terve Korduv. Pikaajaline. Töövõime rahuldav 0­3 kuud
M77­M79 Muud entesopaatiad. Pehmete kudede mujal klassifitseerimata muud haigusseisundid Praktiliselt terve Praktiliselt terve. Korduv. Pikaajaline 0­3 kuud
M80­M94 OSTEOPAATIAD e. LUUHAIGUSTUSED JA KONDROPAATIAD e. KÕHREHAIGUSTUSED Praktiliselt terve Oluline tervisehäire. Luutsüst

Ø< 1 cm

0­12 kuud Tõsine tervisehäire. Korduv patoloogiline luumurd. Luutsüst Ø >1 cm või tüsistunud luumurruga
M80­M85 LUU TIHEDUSE JA STRUKTUURI KAHJUSTUSED Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­12 kuud (esmane) Tõsine tervisehäire
M86­M90 MUUD OSTEOPAATIAD Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­12 kuud (esmane) Oluline tervisehäire. Osteomüeliit: krooniline sekvestriga, hulgikoldeline, äravoolu-uurisega
M87 Osteonekroos e. luukärbus Kõik
M88 Pageti luutõbi e. deformeeriv e. moonutav osteiit e. luupõletik Oluline tervisehäire 0­3 kuud Tõsine tervisehäire
M91­M94 KONDROPAATIAD
M91­M92 Juveniilsed e. noorte osteokondroosid e. luukõhrepõletikud Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
M93 Muud osteokondropaatiad Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
M94 Kõhre muud haigusseisundid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
M95­M99 LIHASLUUKONNA JA SIDEKOE MUUD HAIGUSSEISUNDID Praktiliselt terve Tõsine tervisehäire. Varustuse kasutamise piirang

XIV. KUSE-SUGUELUNDITE HAIGUSED N00­N99
DIAGNOOS A B E C
N00­N08 GLOMEERULITE JA PÄSMAKESTE HAIGUSED Muutused uriinis püsivad vähemalt 6 kuud pärast ägeda haiguse põdemisest
N00 Äge nefriidi- e. neerupõletikusündroom Paranes. Terve 2 aastat
N01 Kiirelt progresseeruv nefriidisündroom Kõik
N02 Rekurrentne e. taastuv ja persistentne e. püsiv hematuuria Kõik
N03 Krooniline nefriidisündroom Kõik
N04 Nefroosisündroom Paranes. Praktiliselt terve 2 aastat (esmane) Krooniline
N05 Täpsustamata nefriidisündroom Paranes. Praktiliselt terve 2 aastat (esmane) Krooniline
N06 Isoleeritud proteinuuria e. valkkusesus täpsustatud morfoloogilise kahjustusega Kõik
N07 Mujal klassifitseerimata hereditaarne e. pärilik nefropaatia Kõik
N10­N16 NEERU TUBULOINTERSTITSIAALHAIGUSED
N10 Äge tubulointerstitsiaalnefriit Paranes. Terve 1 aasta
N11 Krooniline tubulointerstsiaalnefriit Kõik
N12 Täpsustamata kas äge või krooniline tubulointerstitsiaalnefriit 0,5 aastat (üks kord, diagnoosi täpsustamiseks)
N13­N15 Obstruktiiv- ja refluksuropaatia. Ravimite ja raskemetallisoolade põhjustatud ja muud neeru tubulointerstitsiaal- ja tubulaarhaigusseisundid Praktiliselt terve. Uriini analüüs normaalne Paranes. Praktiliselt terve. Neeru funktsioon normaalne. Uriini analüüs ­ normaalne 1 aasta Neeru funktsioonihäire
N17­N19 NEERUINSUFITSIENTS e. -PUUDULIKKUS
N17 Äge neeruinsufitsients Paranes. Terve. Praktiliselt terve 1 aasta (esmane)
N18 Krooniline neeruinsufitsients Kõik
N19 Täpsustamata neeruinsufitsients 1 aasta (üks kord, diagnoosi täpsustamiseks)
N20­N23 UROLITIAAS e. KUSEKIVITÕBI
N20 Neeru ja ureetri e. kusejuha kivi Paranes. Terve. Retsidiivideta Paranes. Terve. Anamneesis retsidiiv 6 kuud Neerukivi. Püsiv neeru funktsioonihäire
N21 Alumiste kuseteede kivi Paranes. Terve 3 kuud
N23 Täpsustamata renaalkoolik e. neeruvoolmed Paranes. Terve. Praktiliselt terve 0­6 kuud (esmane)
N25­N29 NEERU JA UREETRI e. KUSEJUHA MUUD HAIGUSSEISUNDID
N25 Neeru tubulaarfunktsiooni kahjustusest tulenevad haigusseisundid Kõik
N26 Täpsustamata kortsneer Kõik
N27 Tundmata põhjusega pisineer Praktiliselt terve. Neeru funktsioon on normaalne Neeru funktsioonihäire
N28 Neeru ja ureetri mujal klassifitseerimata muud haigusseisundid Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire
N30­N39 KUSEELUNDITE MUUD HAIGUSED
N30 Tsüstiit Paranes. Terve 3 kuud
N30.1 Tsüstiit, krooniline interstitsiaalne Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
N31 Mujal klassifitseerimata kusepõie neuromuskulaarne düsfunktsioon e. talitlushäire Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
N32 Kusepõie muud haigusseisundid Kõik
N34 Uretriit e. kusitipõletik ja uretraal- e. kusitisündroom Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Muud juhud
N35 Uretraalstriktuur e. kusitiahend Paranes. Terve Oluline tervisehäire 3 kuud Tõsine tervisehäire
N36 Kusiti muud haigusseisundid Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
N39 Kuseelundite muud haigusseisundid Paranes Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
N39.2 Proteinuuria, ortostaatiline, mittespetsiifiline Kõik
N39.3 Stressi inkontinentsus Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
N39.4 Spetsiifiline inkontinentsus Raviga kompenseeritud Tõsine tervisehäire
N40­N51 MEESSUGUELUNDITE HAIGUSED
N40 Prostata hüperplaasia e. eesnäärmesuurenemus Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3 kuud Tõsine tervisehäire
N41 Eesnäärme põletikulised haigused Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3 kuud
N42 Eesnäärme muud haigusseisundid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3 kuud
N43 Hüdrotseele e. vesisong ja spermatotseele e. seemnesong Praktiliselt terve 3 kuud Põhjustab suuruse tõttu tugevat valu
N44 Testisetorsioon e. munandikeerdumus Praktiliselt terve
N45 Orhiit e. munandipõletik ja epididümiit e. munandimanusepõletik Paranes. Terve. Praktiliselt terve 3 kuud
N46 Meheinfertiilsus e.  -sigimatus Kõik
N47 Liigprepuutsium e.  -eesnahk, fimoos e. eesnahakitsenemus ja parafimoos e. eesnahapitsumus Paranes. Terve. Praktiliselt terve 0­3 kuud
N48 Suguti muud haigusseisundid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Leukoplaakia
N49­N50 Meessuguelundite mujal klassifitseerimata põletikulised haigusseisundid ja muud haigusseisundid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3 kuud
N60­N64 RINNA HAIGUSSEISUNDID
N60 Rinnanäärme healoomuline düsplaasia Kõik 3 kuud
N61 Rinna põletikulised haigusseisundid Paranes. Terve. Praktiliselt terve 0­3 kuud
N62 Rinna hüpertroofia Praktiliselt terve
N63 Täpsustamata tükk rinnas Praktiliselt terve 6 kuud Pahaloomuline kasvaja või kahtlus selle olemasolus
N64 Rinna muud haigusseisundid Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3 kuud
N70­N77 NAISE VAAGNAELUNDITE PÕLETIKULISED HAIGUSED Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire
N80­N98 NAISSUGUELUNDITE PÕLETIKUTA HAIGUSSEISUNDID
N80 Endometrioos Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire
N81 Naissuguelundite prolaps e. väljalange Praktiliselt terve 6 kuud Oluline, tõsine tervisehäire. Korduv
N82 Naissuguelunditega seotud fistulid e. uurised Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire. Ravimata fistul
N83 Munasarja, munajuha ja emaka laisideme põletikuta haigusseisundid Paranes. Terve. Praktiliselt terve 6 kuud Muud juhud
N84 Naissuguelundite polüüp Paranes. Terve. Praktiliselt terve 6 kuud Muud juhud
N85 Emaka (v.a. emakakael) muud põletikuta haigusseisundid Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6 kuud
N86 Emakakaela erosioon e. limaskestamarrastus ja ektroopion e. väljapööre e. eversioon Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire
N87 Emakakaela düsplaasia Praktiliselt terve 3 kuud
N88 Emakakaela muud põletikuta haigusseisundid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire. Leukoplaakia
N89 Tupe muud põletikuta haigusseisundid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6 kuud
N90 Häbeme ja lahkliha muud põletikuta haigusseisundid Praktiliselt terve Oluline, tõsine tervisehäire. Paranes. Leukoplaakia
N91 Puuduv, vähene ja harv menstruatsioon e. kuupuhastus Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6 kuud
N92 Rohke, sage ja korratu menstruatsioon Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6 kuud Muud juhud
N93 Emaka ja tupe muu anomaalne verejooks Paranes. Terve. Praktiliselt terve. 6 kuud Muud juhud. Korduv
N94 Naissuguelundite ja menstruaaltsükliga seotud valu ja muud haigusseisundid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6 kuud Tõsine tervisehäire
N95 Menopausi ja muud perimenopausaalsed haigusseisundid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6 kuud
N96 Habituaal- e. harjumuslik abortija Praktiliselt terve
N97 Naiseinfertiilsus e. -sigimatus Kõik
N98 Tehisviljastusega seotud tüsistused Praktiliselt terve Oluline, tõsine tervisehäire
N99 Kuse-suguelundite mujal klassifitseerimata menetlusjärgsed haigusseisundid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire

XV. RASEDUS, SÜNNITUS JA SÜNNITUSJÄRGNE PERIOOD O00­O99
DIAGNOOS A B E C
O00­O08 ABORDILÕPPEGA RASEDUS 3 kuud
O10­O16 RASEDUS- JA SÜNNITUSAEGSED VÕI SÜNNITUSJÄRGSED TURSED, PROTEINUURIA JA HÜPERTENSIIVSED HÄIRED Paranes. Terve 1 aasta
O20­O29 PEAMISELT RASEDUSEGA SEOTUD EMA MUUD HAIGUSSEISUNDID Paranes. Terve Kerged jääknähud. Töövõime rahuldav 6 kuud
O30­O48 VILILASE JA AMNIONIÕÕNE NING SÜNNITUSE VÕIMALIKE PROBLEEMIDEGA SEOTUD EMA HOOLDAMINE Lühiajalised. Paranes. Töövõime hea 6 kuud
O85­O92 PEAMISELT PUERPEERIUMIGA e. SÜNNITUSJÄRGSE PERIOODIGA SEOTUD TÜSISTUSED Paranes. Terve 1 aasta

XVII. KAASASÜNDINUD VÄÄRARENDID, DEFORMATSIOONID JA KROMOSOOMIANOMAALIAD Q00­Q99

DIAGNOOS A B E C
Q00­Q07 NÄRVISÜSTEEMI KAASASÜNDINUD VÄÄRARENDID Kõik
Q05.9 Spina bifida e. lülisambalõhesus Praktiliselt terve
Q10­Q18 SILMA, KÕRVA, NÄO JA KAELA KAASASÜNDINUD VÄÄRARENDID Ekspertiisiotsuse aluseks nende organite funktsioonihäire; kosmeetiline defekt; võime kasutada kaitseväe varustust Ekspertiisiotsuse aluseks nende organite funktsioonihäire; kosmeetiline defekt; võime kasutada kaitseväe varustust 0­6 kuud Ekspertiisiotsuse aluseks nende organite funktsioonihäire; kosmeetiline defekt; võime kasutada kaitseväe varustust
Q20­Q28 VERERINGEELUNDITE KAASASÜNDINUD VÄÄRARENDID Paranes. Terve. Organi(te) verevarustuse häireta. Dekstrokardia. Levokardia Oluline tervisehäire. Kerge organi(te) verevarustuse häirega 2 aastat esmane, operatiivseks raviks Ravimata. Tõsine tervisehäire. Q25­Q28
Q30­Q34 HINGAMISELUNDITE KAASASÜNDINUD VÄÄRARENDID Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­1 aasta Tõsine tervisehäire. Tõsine kosmeetiline defekt. Varustuse kasutamise piirang
Q35­Q37 KEILOSKIIS JA PALATOSKIIS e. HUULELÕHE JA SUULAELÕHESTUS Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­1 aasta Tõsine tervisehäire. Tõsine kosmeetiline defekt. Varustuse kasutamise piirang
Q38­Q45 SEEDEELUNDITE MUUD KAASASÜNDINUD VÄÄRARENDID Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­1 aasta Tõsine tervisehäire. Varustuse kasutamise piirang
Q50­Q56 SUGUELUNDITE KAASASÜNDINUD VÄÄRARENDID Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­1 aasta Tõsine tervisehäire
Q53 Krüptorhism e. munandilaskumatus Praktiliselt terve 0­1 aasta
Q54 Hüpospaadiad e. kusitialtlahtisused Paranes. Terve. Praktiliselt terve 0­1 aasta Tõsine tervisehäire. Kaasub ravimatu inkontinentsus
Q55 Meessuguelundite muud kaasasündinud väärarendid Normaalsed sekundaarsed sugutunnused Kasutab asendusravi. Normaalsed sekundaarsed sugutunnused Sekundaarsed sugutunnused puudulikult arenenud
Q56 Määratlemata sugu ja pseudohermafroditism Kõik
Q60­Q64 KUSEELUNDITE KAASASÜNDINUD VÄÄRARENDID Paranes. Terve. Praktiliselt terve. Neerude funktsioon on normaalne Oluline tervisehäire.

Neerude funktsioon on normaalne

0­2 aastat Tõsine tervisehäire. Neerude funktsioonihäire
Q60 Neeruagenees e. -tekkimatus ja muud neeru reduktsioondefektid e. taandpuuded Neerude funktsioon on normaalne Terve neeru funktsioon on normaalne 0­2 aastat Tõsine tervisehäire. Mõlema neeru funktsioonihäire
Q61 Tsüstneer Praktiliselt terve Tõsine tervisehäire. Neeru funktsioonihäire. Tüsistused
Q65­Q79 LIHASLUUKONNA KAASASÜNDINUD VÄÄRARENDID Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire. Tõsine kosmeetiline defekt. Varustuse kasutamise piirang
Q65 Puusa kaasasündinud deformatsioonid Tõsine tervisehäire
Q67.6­Q76.7 Pea, näo, lülisamba ning rindkere luude ja lihaste kaasasündinud deformatsioonid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire. Liikumisvõime rahuldav 2 aastat operatsioonist Tõsine tervisehäire. Tõsine kosmeetiline defekt. Varustuse kasutamise piirang
Q69­Q70 Polüdaktüülia e. liigsõrmsus või -varbasus ja sündaktüülia e. liitsõrmsus või -varbasus Praktiliselt terve Oluline tervisehäire
Q71­Q73 Jäsemete reduktsioondefektid Kõik
Q74 Jäseme muud kaasasündinud väärarendid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire. Varustuse kasutamise piirang
Q75 Kolju- ja näoluude muud kaasasündinud väärarendid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire. Varustuse kasutamise piirang
Q76 Lülisamba ja rindkereluude kaasasündinud väärarendid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire. Varustuse kasutamise piirang
Q76.0 Lülisambasalalõhestu(mu)s Praktiliselt terve
Q77 Osteokondrodüsplaasia toruluude ja lülisamba kasvudefektiga Kõik
Q78 Muud osteokondrodüsplaasiad Kõik
Q79 Lihaste ja luude mujal klassifitseerimata kaasasündinud väärarendid Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire. Tõsine liikumisvõime piiratus. Varustuse kasutamise piirang
Q80­Q89 MUUD KAASASÜNDINUD VÄÄRARENDID
Q80 Kaasasündinud ihtüoos e. kalanahksus e. soomustõbi Praktiliselt terve (kerge vorm) Oluline tervisehäire (kerge, keskmine vorm) Tõsine tervisehäire (raske vorm)
Q81 Bulloosne epidermolüüs e. põlendikuline marraski-irdumus Oluline tervisehäire (kerge, keskmine vorm) Tõsine tervisehäire (raske vorm)
Q82 Naha muud kaasasündinud väärarendid Praktiliselt terve (kerge vorm) Oluline tervisehäire (kerge, keskmine vorm) Tõsine tervisehäire (raske vorm)
Q83 Rinna kaasasündinud väärarendid Praktiliselt terve Tõsine kosmeetiline või psüühiline defekt. Varustuse kasutamise piirang
Q84 Nahkkatte muud kaasasündinud väärarendid Praktiliselt terve Tõsine kosmeetiline defekt, liikumisvõime või psüühika häire. Varustuse kasutamise piirang
Q85 Mujal klassifitseerimata fakomatoosid e. läätsdüsplaasiad Kõik
Q86 Mujal klassifitseerimata teatud välistegurite põhjustatud kaasasündinud väärarendite sündroomid Kõik
Q87 Mitut elundkonda tabavad muud täpsustamata kaasasündinud väärarendisündroomid Kõik
Q89 Mujal klassifitseerimata kaasasündinud väärarendid Kõik
Q89.3 Äraspidine sisuseasetus e. situs inversus Praktiliselt terve
Q90­Q99 MUJAL KLASSIFITSEERIMATA KRO-MOSOOMIANOMAALIAD Praktiliselt terve Oluline, tõsine tervisehäire

XVIII. MUJAL KLASSIFITSEERIMATA SÜMPTOMID, TUNNUSED JA KLIINILISTE NING LABORATOORSETE LEIDUDE HÄLBED R00­R99

1. R-koodiga tähistatud sümptomeid võib kasutada ainult koos põhihaiguse koodiga selle olulise sümptomi täpsemaks iseloomustamiseks. R-koodi saab kasutada üks kord ajapikenduse andmiseks ja erandjuhul teenistuskõlblikkuse astme määramiseks, kui on selge, et hoolimata ravist on kodaniku tervisekahjustus püsiva iseloomuga ega parane sel määral, et kodanik muutuks teenistuskõlblikuks.

2. R-koodiga tähistatud sümptomeid võib erandjuhul kasutada iseseisva koodina:

haigusjuhud, mida ei ole võimalik täpsemalt diagnoosida isegi kõigi olemasolevate faktiliste andmete uurimise varal;

sümptomid ja tunnused, mis algul esinesid, kuid osutusid mööduvaiks, kusjuures nende põhjusi ei olnud võimalik tuvastada;

juhud, kui esialgse diagnoosiga haige ei ilmunud edasisele uurimisele või ravile;

juhud, kui haige oli suunatud teise asutusse uurimisele või ravile enne lõpliku diagnoosi selgumist;

juhud, kui täpsemalt ei saanud diagnoosida mingil muul põhjusel;

lisainfo mõnede sümptomite kohta, mis kujutavad endast omaette tähtsaid probleeme arstiabis.

DIAGNOOS
A
B
E
C
R00­R09 VERERINGESÜSTEEMI NING HINGAMISELUNDITEGA SEOTUD SÜMPTOMID JA TUNNUSED
R02 Mujal klassifitseerimata gangreen Kõik
R04 Hemorraagia e. verejooks hingamisteedest 0­6 kuud Korduv verejooks alumistest hingamisteedest kroonilise hingamisteede haiguste korral
R06 Hingamise ebanormaalsused Hüperventilatsioon, mis ei halvenda töövõimet Hüperventilatsioon, mis veidi halvendab töövõimet 0­6 kuud Püsiv R06.0­R06.3. Hootised hingamispeetused, täpsustamata hingetus, lämbumistunne
R09 Vereringesüsteemi ning hingamiselunditega seotud muud sümptomid ja tunnused Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­6 kuud Tõsine tervisehäire
R10­R19 SEEDE- NING MUUDE KÕHUELUNDITEGA SEOTUD SÜMPTOMID JA TUNNUSED
Rl3 Düsfaagia e. neelamisraskus Praktiliselt terve. 0­6 kuud Püsiv tõsine neelamishäire
R15 Roojapidamatus 0­6 kuud Korduv, püsiv
R25­R29 NÄRVISÜSTEEMI NING LIHASLUUKONNAGA SEOTUD SÜMPTOMID JA TUNNUSED
R25 Ebanormaalsed tahtmatud liigutused Töövõime hea, rahuldav. 0­6 kuud Püsiva töövõime langusega
R26 Kõnnaku ja liikuvuse ebanormaalsused Kerge häire. Töövõime rahuldav 0­6 kuud Püsiv oluline, tõsine häire
R27 Muud koordinatsioonipuuded 0­6 kuud Püsiv häire töövõime langusega
R29 Närvisüsteemi ning lihasluukonnaga seotud muud sümptomid ja tunnused 0­6 kuud Püsiv: R29.0, 29.3
R30­R39 KUSEELUNDITEGA SEOTUD SÜMPTOMID JA TUNNUSED
R33 Uriiniretensioon e. kusepeetus 0­6 kuud Krooniline
R40­R45 TUNNETUSE, TAJU, EMOTSIONAALSEISUNDI NING KÄITUMISEGA SEOTUD SÜMPTOMID JA TUNNUSED
R40 Somnolentsus e. unisus, stuupor e. kohmetus ja kooma e. meelemärkusetus 0­6 kuud Püsiv
R41 Tunnetuse ning teadlikkusega seotud muud sümptomid ja tunnused 0­6 kuud Sageli korduv, püsiv
R42 Vertiigo e. peapööritus 0­6 kuud Sageli korduv, püsiv
R43 Haistmis- ja maitsehäired Püsiv oluline, tõsine häire
R44 Üldiste aistingute ning tajuga seotud muud sümptomid ja tunnused 0­6 kuud Korduv. Püsiv
R47­R49 KÕNE NING HÄÄLEGA SEOTUD SÜMPTOMID JA TUNNUSED
R47 Mujal klassifitseerimata kõnehäired 0­6 kuud Püsiv
R48 Düsleksia e. lugemishäire ja mujal klassifitseerimata muud sümbolitaju häired 0­6 kuud Püsiv
R49 Häälehäired Praktiliselt terve. Kõne arusaadav, normaalse valjusega 0­6 kuud Püsiv tõsine tervisehäire ­ kõne on raskesti arusaadav, hääl nõrk
R50­R69 ÜLDSÜMPTOMID JA -TUNNUSED
R53 Haigus ja roidumus 0­6 kuud Püsiv. Töövõime häiritud
R54 Seniilsus e. raukus Kõik
R55 Sünkoop e. süvaminestus ja kollaps e. raugus, minestus Praktiliselt terve. Esineb 1­2 korda aastas Esineb 2­3 korda aastas 0­6 kuud Sageli korduv, töövõime langusega
R61 Hüperhidroos e. liighigistus Praktiliselt terve Tugev liighigistamine
R62 Eeldatava füsioloogilise arengu peetus Praktiliselt terve 1­3 aastat Püsiv: kasv <150 cm, kehakaal <50 kg
R63 Söömise ning joomisega seotud sümptomid ja tunnused Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­6 kuud Püsiv häire töövõime langusega
R64 Kahheksia e. kurtumus Massiindeks 20­25 kg/m2 0­6 kuud Püsivalt massiindeks < 20,0 kg/m2
R68 Muud üldsümptomid ja -tunnused Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­6 kuud Tõsine tervisehäire

XIX. VIGASTUSED, MÜRGISTUSED JA TEATAVAD MUUD VÄLISPÕHJUSTE TOIME TAGAJÄRJED S00­T98

DIAGNOOS
A
B
E
C
S00­S09 PEAVIGASTUSED
S01 Lahtine peahaav Paranes. Terve
S0l.1 Silmalau ja silmaümbruse lahtine haav Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire. Oleneb: armi kulust ja iseloomust; silma sulgemise ja pilgutamise häirest; silmamuna kuivusest 0­3 kuud Tõsine tervisehäire armi kulust ja iseloomust (silma ei saa täielikult sulgeda; silmapilgutamise häire, silmamuna kuivus). Tõsine kosmeetiline defekt. Varustuse kasutamise piirang
S02 Kolju- ja näoluude murd Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire. Tugev deformatsioon. Tõsine kosmeetiline defekt. Takistatud varustuse kasutamine
S03 Pealiigeste ja -sidemete luksatsioon e. nihestus, distorsioon e. nikastus ja distensioon e. venitus Paranes. Terve. Praktiliselt terve. 0­6 kuud
S03.0 Alalõuanihestus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Korduv 0­3 kuud Tõsine tervisehäire
S04 Kraniaalnärvide vigastus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6­12 kuud Tõsine tervisehäire
S04.0 Nägemisnärvi- ja juhteteede vigastus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire. Oleneb nägemisfunktsiooni kahjustusest 6­12 kuud Tõsine tervisehäire. Oleneb nägemisfunktsiooni kahjustusest
S05 Silma- ja silmakoopavigastus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire. Oleneb: armi kulust ja iseloomust; silma sulgemise häirest; silma pilgutamise häirest; silmamuna kuivusest 0­3 kuud Tõsine tervisehäire. Oleneb armi kulust ja iseloomust(silma ei saa täielikult sulgeda; silma pilgutamise raskus, silmamuna kuivus). Tõsine kosmeetiline defekt. Varustuse kasutamise piirang
S06 Koljusisene vigastus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 1,5­2,5 aastat Tõsine tervisehäire
S06.0 Ajukommotsioon e. ajuvapustus Paranes. Terve. Praktiliselt terve. 3­12 kuud
S07 Lömastav peavigastus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire. Tõsine kosmeetiline defekt. Takistatud varustuse kasutamine
S08 Pea osaline traumaatiline amputatsioon Kõik
S08.1 Kõrva traumaatiline amputatsioon Praktiliselt terve. Väliskõrva traumaatiline amputatsioon, kuulmine normaalne Oluline tervisehäire.

Väliskõrva traumaatiline amputatsioon, kuulmise kahjustus

0­3 kuud Tõsine tervisehäire. Tõsine kosmeetiline defekt. Varustuse kasutamise piirang
S09 Muud ja täpsustamata peavigastused Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire. Tõsine kosmeetiline defekt. Takistatud varustuse asutamine
S09.2 Trummikile traumaatiline rebend (ruptuur) Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire. Oleneb kuulmise häirest 3­6 kuud Tõsine tervisehäire. Oleneb kuulmise häirest
S10­Sl9 KAELAVIGASTUSED
S10 Pindmised kaelavigastused Paranes. Terve 0­3 kuud
S11 Lahtine kaelahaav Paranes. Terve. Praktiliselt terve. Oluline tervisehäire 0­3 kuud Tõsine tervisehäire
S12 Kaelamurd Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire. Varustuse kasutamise piirang
S13 Kaelapiirkonna liigeste ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­6 kuud Tõsine tervisehäire. Varustuse kasutamise piirang
S14 Kaelapiirkonna närvide ja seljaajuvigastus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 1,5­2,5 aastat Tõsine tervisehäire. Varustuse kasutamise piirang
S15 Kaelapiirkonna veresoonte vigastus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire. Varustuse kasutamise piirang
S16 Kaelapiirkonna lihaste ja kõõluste vigastus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud Tõsine tervisehäire. Tõsine kosmeetiline defekt. Varustuse kasutamise piirang
S17 Lömastav kaelavigastus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire. Tõsine kosmeetiline defekt. Varustuse kasutamise piirang
S20­S29 RINDKEREVIGASTUSED
S20 Pindmine rindkerevigastus Paranes. Terve. Praktiliselt terve 0­3 kuud
S21 Lahtine rindkerevigastus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud Tõsine tervisehäire. Varustuse kasutamise piirang
S22 Roiete, rinnaku ja lülisamba rinnaosa murd Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­12 kuud Tõsine tervisehäire. Varustuse kasutamise piirang
S23 Rindkere liigeste ja sidemete luksatsioon, distorsioon ning distensioon Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire
S24 Rindkerepiirkonna närvide ja seljaaju vigastus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­12 kuud Tõsine tervisehäire
S25 Rindkereveresoonte vigastus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire
S26 Südamevigastus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­12 kuud Tõsine tervisehäire
S27 Muude ja täpsustamata rindkereelundite vigastus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­12 kuud Tõsine tervisehäire. Varustuse kasutamise piirang
S30­S39 KÕHU-, SELJA-, LÜLISAMBA NIMMEOSA ja VAAGNAVIGASTUSED
S30 Pindmine kõhu-, selja alaosa ja vaagnavigastus Paranes. Terve. Praktiliselt terve 0­3 kuud
S31 Lahtine kõhu-, selja alaosa ja vaagnahaav Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud Tõsine tervisehäire. Varustuse kasutamise piirang
S32 Lülisamba nimmeosa ja vaagnamurd Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire. Varustuse kasutamise piirang
S33 Lülisamba nimmeosa ja vaagna liigeste ning sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 9­12 kuud Tõsine tervisehäire
S34 Kõhu, selja, lülisamba nimmeosa ja vaagnapiirkonna närvide ja seljaaju nimmeosa vigastus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 1,5­2,5 aastat Tõsine tervisehäire
S35 Kõhu-, selja alaosa ja vaagnapiirkonna

veresoonte vigastus

Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­12 kuud Tõsine tervisehäire
S36 Kõhuõõneelundite vigastus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­12 kuud Tõsine tervisehäire
S37 Vaagnaelundite vigastus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire
S38 Kõhu-, selja alaosa ja vaagna lömastav vigastus ning osaline traumaatiline amputatsioon Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire
S39 Kõhu-, selja alaosa ja vaagna muud ning täpsustamata vigastused Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­12 kuud Tõsine tervisehäire
S40­S49 ÕLA- JA ÕLAVARRE VIGASTUSED
S40 Pindmine õla- ja õlavarrevigastus Paranes. Terve. Praktiliselt terve 0­3 kuud
S41 Lahtine õla- ja õlavarrevigastus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud Tõsine tervisehäire. Takistatud varustuse kasutamine
S42 Õla- ja õlavarrevigastus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire. Varustuse kasutamise piirang
S42.0 Rangluumurd Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire. Takistatud varustuse kasutamine
S43 Õlavöötme liigeste ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud
S43.1 Rangluu-õlanuki liigese luksatsioon Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud
S43.2 Rinnaku-rangluu liigese luksatsioon Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire
S44 Õla- ja õlavarrepiirkonna närvide vigastused Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­12 kuud Tõsine tervisehäire
S45 Õla- ja õlavarrepiirkonna veresoonte vigastused Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire
S46 Õla- ja õlavarrepiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­12 kuud Tõsine tervisehäire
S47 Lömastav õla- ja õlavarrevigastus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire. Takistatud varustuse kasutamine
S48 Õla- ja õlavarre traumaatiline amputatsioon Kõik
S50­S59 KÜÜNRA- JA KÜÜNARVARREVIGASTUSED
S50 Pindmine küünarvarrevigastus Paranes. Terve 0­3 kuud
S51 Lahtine küünarvarrehaav Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud Tõsine tervisehäire
S52 Küünarvarremurd Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire
S53 Küünarliigese ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud Tõsine tervisehäire
S54 Küünarvarrepiirkonna närvide vigastused Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­12 kuud Tõsine tervisehäire
S55 Küünarvarrepiirkonna veresoonte vigastused Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire
S56 Küünarvarrepiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire
S57 Lömastav küünarvarrevigastus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire
S58 Küünarvarre traumaatiline amputatsioon Kõik
S60­S69 RANDME- JA KÄEVIGASTUSED
S60 Pindmine randme- ja käevigastus Paranes. Terve 0­3 kuud
S61 Lahtine randme- ja käehaav Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud Tõsine tervisehäire
S62 Randme- ja käepiirkonna luumurd Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud Tõsine tervisehäire
S63 Randme- ja käepiirkonna liigeste ning sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire
S63.1­S63.2 Sõrme(de) luksatsioon Paranes. Terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud Tõsine tervisehäire
S64 Randme- ja labakäepiirkonna närvide vigastused Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­12 kuud Tõsine tervisehäire
S65 Randme- ja käepiirkonna veresoonte vigastused Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire
S66 Randme- ja käepiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire
S67 Lömastav randme- ja käevigastus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire
S68 Randme ja käe traumaatiline amputatsioon Kõik
S68.0 Pöidla täielik või osaline traumaatiline amputatsioon Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud Parema käe pöidla täielik amputatsioon
S68.1 Ühe sõrme täielik või osaline traumaatiline amputatsioon Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud Tõsine tervisehäire. Pöidla ja teise sõrme traumaatiline amputatsioon ühel käel, 3­5 sõrme amputatsioon ühel käel
S68.2 Kahe või enama sõrme täielik või

osaline traumaatiline amputatsioon

Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud
S70­S79 PUUSA- JA REIEVIGASTUSED
S70 Pindmine puusa- ja reievigastus Paranes. Terve 0­3 kuud
S71 Lahtine puusa- ja reiehaav Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud Tõsine tervisehäire
S72 Reieluumurd Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 6­12 kuud Tõsine tervisehäire
S73 Puusaliigese ja -sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire
S74 Puusa- ja reiepiirkonna närvide vigastused Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­12 kuud Tõsine tervisehäire
S75 Puusa- ja reiepiirkonna veresoonte vigastused Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire
S76 Puusa- ja reiepiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire
S77 Lömastav puusa- ja reievigastus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire
S78 Puusa ja reie traumaatiline amputatsioon Kõik
S80­S89 PÕLVE- JA SÄÄREVIGASTUSED
S80 Pindmine säärevigastus Paranes. Terve 0­3 kuud
S81 Lahtine säärehaav Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud Tõsine tervisehäire
S82 Sääremurd, k.a. peksemurd Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­6 kuud Tõsine tervisehäire
S83 Põlveliigese ja sidemete luksatsioon, distorsioon, distensioon Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud Tõsine tervisehäire
S84 Säärepiirkonna närvide vigastused Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­12 kuud Tõsine tervisehäire
S85 Säärepiirkonna veresoonte vigastused Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire
S86 Säärepiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­6 kuud Tõsine tervisehäire
S87 Lömastav säärevigastus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud Tõsine tervisehäire
S88 Sääre traumaatiline amputatsioon Kõik
S90­S99 PEKSE- JA PÖIAVIGASTUSED
S90 Pindmine pekse- ja pöiavigastus Paranes. Terve 0­3 kuud
S91 Lahtine pekse- ja pöiavigastus Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud Tõsine tervisehäire
S92 Pöiamurd, v.a. peksemurd Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­6 kuud Tõsine tervisehäire. Varustuse kasutamise piirang
S93 Pekse- ja pöiapiirkonna liigeste ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­6 kuud Tõsine tervisehäire
S94 Pekse- ja pöiapiirkonna närvide vigastused Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­12 kuud Tõsine tervisehäire
S95 Pekse- ja pöiapiirkonna veresoonte vigastused Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 3­12 kuud Tõsine tervisehäire
S96 Pekse- ja pöiapiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud Tõsine tervisehäire
S97 Lömastavad pekse- ja pöiavigastused Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­6 kuud Tõsine tervisehäire
S98 Pekse ja pöia traumaatiline amputatsioon Kõik
T00­T07 MITUT KEHAPIIRKONDA HAARAVAD VIGASTUSED Otsus teenistuskõlblikkuse kohta tehakse kõige raskema organi trauma (diagnoosi) alusel
T08­T14 KERE, JÄSEMETE VÕI TÄPSUSTAMATA PIIRKONNA VIGASTUSED Neid koode ei saa kasutada. Alati tuleb täpselt diagnoosida trauma olemus ja lokalisatsioon
T15­T19 LOOMULIKU KEHAAVA KAUDU SISENENUD VÕÕRKEHA TOIME Võõrkeha eemaldamise järel või kui seda ei ole võimalik eemaldada, tuleb teenistuskõlblikkuse astme määramisel lähtuda organi funktsioonihäirest ­ vaata vastava haiguse koodi (H, J, K, N) juurest
T20­T32 PÕLETUSED JA SÖÖVITUSED Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire. Armkoest põhjustatud: naha ja liigeste või muude organite oluline funktsioonihäire 0­6 kuud Tõsine tervisehäire. Armkoest põhjustatud: naha ja liigeste tõsine funktsioonihäire. Oluline kosmeetiline defekt. Varustuse kasutamise piirang
T33­T35 KÜLMUMUSED Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire. Armkoest põhjustatud: naha ja liigeste või muude organite oluline funktsiooni häire 0­6 kuud Tõsine tervisehäire. Armkoest põhjustatud: naha ja liigeste tõsine funktsioonihäire. Oluline kosmeetiline defekt. Varustuse kasutamise piirang
T36­T50 MÜRGISTUSED ROHTUDE, RAVIMITE JA BIOLOOGILISTE AINETEGA Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud Tõsine tervisehäire
T51­T65 PEAMISELT MITTEMEDITSIINILISE PÄRITOLUGA AINETE TOKSILINE TOIME Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud Tõsine tervisehäire. Korduvad mürgitused sama ainega
T66­T78 MUUDE JA TÄPSUSTAMATA VÄLISPÕHJUSTE TOIME Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­6 kuud. Tõsine tervisehäire
T66 Kiirguse täpsustamata toime, kiiritustõbi ja muud kiirituskahjustused Paranes. Terve. Praktiliselt terve 0­12 kuud Äge kiiritustõbi II, III, IV; krooniline kiiritustõbi
T67­T69 Kuumuse ja madala temperatuuri muud toimed, valguse toime Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­6 kuud
T70 Vee- ja õhurõhu toimed Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire Tõsine tervisehäire
T70.0 Kõrva barotrauma Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire. Oleneb kuulmiskahjustusest Tõsine tervisehäire. Oleneb kuulmiskahjustusest
T70.3 Kessoontõbi e. dekompressioontõbi Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­3 kuud. Tõsine tervisehäire
T78 Mujal klassifitseerimata kahjulikud toimed, allergia Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire T.78.3: angioneurootiline turse 0­3 kuud Tõsine tervisehäire
T79 TRAUMA TEATAVAD VARAJASED TÜSISTUSED Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­12 kuud Tõsine tervisehäire
T79.6 Lihase traumaatiline isheemia Oluline tervisehäire 0­3 kuud Tõsine tervisehäire
T80­T88 MUJAL KLASSIFITSEERIMATA KIRURGILISE JA MUU MEDITSIINIABI TÜSISTUSED Paranes. Terve. Praktiliselt terve Oluline tervisehäire 0­6 kuud Tõsine tervisehäire. Proteeside olemasolu ja nende tüsistused ning funktsioonihäired, v.a. hästi fun ktsioneeriva, tüsistusteta silmasisese läätse olemasolu
T90­T98 VIGASTUSTE, MÜRGITUSTE JA VÄLISPÕHJUSTE TOIME MUUDE TAGAJÄRGEDE JÄÄKNÄHUD Teenistuskõlblikkuse üle otsustatakse vastava haiguse diagnoosi (koodi) alusel. S- ja T-koodi järel on vaja märkida traumeeriva teguri kood V..­Y..

XXI. TERVISESEISUNDIT MÕJUSTAVAD TEGURID JA KONTAKTID TERVISETEENISTUSEGA Z00­Z99

Jaotused Z00­Z99 on ette nähtud juhtudeks, kui diagnoosi või probleemina märgitakse muud olukorrad kui jaotistes A00­Y89 klassifitseeritavad haigused, vigastused või välispõhjused. Seda kasutatakse:

a) kui isik, kes võib, aga ei pruugi olla antud ajal haige, saab terviseteenistusega kokku mingil erieesmärgil, näiteks, et saada piiratud abi või teenust mingi väiksema tervisehäire korral, olla koe- või elundidoonor, saada profülaktilist vaktsinatsiooni või arutada probleemi, mis iseendast ei ole haigus või vigastus;

b) kui esineb mingi asjaolu või probleem, mis mõjustab isiku terviseseisundit, kuid oma iseloomult ei ole tegelik haigus või vigastus. Selliseid tegureid võib avastada inimeste massiliste läbivaatuste käigus, kui isik võib, aga ei pruugi olla antud ajal haige, või ära märkida silmaspidamist vääriva tegurina siis, kui isik saab ravi mingi haiguse või vigastuse puhul.

DIAGNOOS A B E C
Z00­Z13 ISIKU KOHTUMINE TERVISETEENISTUSEGA LÄBIVAATUSE VÕI UURIMISE EESMÄRGIL
Z09 Ravijärgne korduv läbivaatus pahaloomulisest kasvajast erineva haigusseisundi puhul Ei saa suunata lähetusse läbivaatusperioodil raviarsti või väeosa arsti nõusolekuta
Z20­Z29 ISIKU VÕIMALIK TERVISEOHT SEOSES NAKKUSHAIGUSEGA
Z21 Inimese immuunpuudulikkuse viirusnakkuse asümptomaatiline seisund Kliiniliste nähtudeta Kliiniliste nähtudega
Z22 Nakkusekandja Ei saa suunata lähetusse (krooniline soolenakkuse, tuberkuloositekitaja eritaja)
Z22.6 Inimese T-lümfotroopse 1. tüüpi viiruse (HTLV-1) kandja Kliiniliste nähtudeta Kliiniliste nähtudega
Z28 Teostamata immuniseerimine Ei saa suunata lähetusse välisriiki
Z29 Muude profülaktikameetmete vajadus Ei saa suunata lähetusse välisriiki ravikuuri ja/või kontrolluuringute ajal
Z29.2 Profülaktiline kemoteraapia
Z32.1 Kinnitatud rasedus Kuni sünnituspuhkusele minekuni AJAPIKENDUS: Raseduse ajal kuni sünnitusjärgse puhkuse lõpuni.

TEGEVTEENISTUSES RAVIPUHKUS: 70 päeva enne sünnitust (30ndast rasedusnädalast) ja 56 päeva pärast normaalset sünnitust või 70 päeva pärast tüsistunud sünnitust

Z40­Z54 ISIKU KOHTUMINE TERVISETEENISTUSEGA ERIMENETLUSTE VÕI TERVISEHOOLDUSE EESMÄRGIL Prillide, kontaktläätse (Z46.0) ja hambaproteeside (Z46.3) kasutajate puhul kasutatakse koode H või K Z40, Z41, Z42, Z47, Z51.6:

0­6 kuud

Kõik: Z43­Z45, Z46.2, Z46.4­Z46.9, Z49, Z50, Z51.0­Z52.2 (tehisavaga, välisproteesi, implantaatseadmeid ja muid abiseadmeid (v.a. kontaktlääts, prillid, hambaproteesid)) vajavad isikud. Krooniline haigus, mille puhul on vajalik dialüüs
Z52 Elundi- ja koedoonor Veredoonor, plasmadoonor ­ vere või plasma andmise päeval vabastatakse teenistuskohustuste täitmisest
Z57 Kutsetööga seotud riskitegurite toime Üle viia teisele erialale
Z80­Z99 ISIKU VÕIMALIK TERVISEOHT SEOSES ISIKLIKU VÕI PEREKONNAANAMNEESI JA TEATAVATE TERVISESEISUNDIT MÕJUSTAVATE OLUKORDADEGA
Z89 Jäsemekaotus Kõik
Z89.0 Ühepoolne sõrme(de)kaotus Kasutatakse koodi S68
Z89.4 Varvastekaotus IV ja/või V varba puudumine ühel või mõlemal jalal I ja/või II varba puudumine mõlemal jalal Varvaste täielik puudumine ühel või mõlemal jalal
Z90 Mujal klassifitseerimata elundikaotus Kõik
Z93 Tehisavaseisund Kõik tehisavaga
Z94 Siirikelundi- või koeseisund Paranes. Praktiliselt terve 5 aastat siirdamisest 0­5 aastat siirdamisest. Siiriku funktsioonihäire
Z95 Südame- või veresooneimplantaadi või -siiriku olemasolu Kõik
Z96 Muude funktsionaalsete implantaatide olemasolu Terve. Praktiliselt terve. Z96.1 (intraokulaarse läätse olemasolu), Z96.5, Z96.7 1­3 aastat implantaatseadme kohandussobitusest Koodid: Z96.0; Z96.2­Z96,4; Z96.6; Z96.8; Z96.9
Z96.1 Silmasisese e. intraokulaarse läätse olemasolu Oleneb nägemisfunktsioonist
Z97 Muude seadmete olemasolu Prillid, kontaktlääts (Z97.3) ­ oleneb nägemisfunktsioonist Koodid: Z97.0; Z97,1; Z97.4; Z97.8
Z98 Muud operatsioonijärgsed seisundid Kõik
Z99 Sõltuvus mujal klassifitseerimata abiaparaatidest ja seadmetest Kõik

TÄIENDAVAD NÕUDED TEENISTUSEKS ERINEVATES VÄELIIKIDES JA ERIALADEL

MAAVÄGI

1. Jalavägi, motoriseeritud üksused

NÕUDED SISSID TANKI, SOOMUKI MEESKOND TANKITÕRJE LANGEVARJUR SIDEVÄELANE TAGALA, VARUSTAJAD SANITAR, PARAMEEDIK PIONEERI VÄEOSA vt. merevägi
1. Üldnõuded kõigile + + + + + + + +
2. Teenistuskõlblikkuse aste A A A A A A või B A A
5. Nägemisteravus korrektsioonita, vähemalt 0,7/0,7 1,0/1,0
6. Prillikandja on ebasobiv + + +
7. Värvitaju on normaalne + +
8. Vaateväli on normaalne +
9. Stereonägemisvõime on normaalne +
10. Audiogramm kahepoolselt normaalne +
11. Eemaldatavate hambaproteeside kandmine on ebasoovitav + +
12. Viirushepatiit, kõhutüüfus, paratüüfus *
13. Ei esine laktoosi talumatust + +
14. Ei esine tsöliaakiat +
15. Psüühilisi hälbeid ei ole, ei ole olnud + + +
16. Kroonilisi nahahaigusi ei ole + +
17. Kroonilisi allergilisi haigusi ei ole + +
18. Suudab tõsta ja kanda raskusi + +
19. Kasv (cm) <185 >175

Märkus: * ­ Kerge, keskmise raskusega, tüsistusteta ­ 3­6 kuud paranemisest on langevarjuhüpped keelatud. Edaspidi individuaalne otsus.

­ Raske, tüsistustega, veniva kuluga (üle kahe kuu) ­ ajateenijal on langevarjuhüpped keelatud

­ kaadrikaitseväelasel on 0­6 kuud langevarjuhüpped keelatud.

2. Kahurvägi (1. Välikahurvägi, 2. Rannakaitse kahurvägi, 3. Õhutõrje)

NÕUDED 1. VAATLEJA KAUGUSE MÕÕTJA 2. KONTROLLKESKUS 2. MEREVAATLEJA RADARIMEESKOND 3. KUULIPILDUR
1. Üldnõuded kõigile A A A või B A A A
2. Teenistuskõlblikkuse aste + + + + +
3. Nägemisteravus korrektsioonita, vähemalt 0.7/0.7 1.0/1.0 1.0/1.0 1.0/1.0 1.25/1.25
4. Prillikandja on ebasobiv + +
5. Värvitaju on normaalne + + +
6. Vaateväli on normaalne +
7. Stereonägemisvõime on normaalne + +
8. Audiogramm kahepoolselt normaalne + + +
11. Eemaldatavate hambaproteeside kandmine on ebasoovitav +
12. Ei esine laktoosi talumatust +
13. Ei esine tsöliaakiat +
14. Psüühilisi hälbeid ei ole, ei ole olnud + +
15. Kroonilisi nahahaigusi ei ole +
16. Kroonilisi allergilisi haigusi ei ole +

ÕHUVÄGI
NÕUDED LENDURI KANDIDAAT LENNUJUHT, DISPETÐER TEHNIK JA KANDIDAAT
1. Üldnõuded kõigile + + +
2. Teenistuskõlblikkuse aste A A A/B
3. Täiendavad nõuded + +
4. Nägemisteravus korrektsioonita, vähemalt 1.25/1.25 1,0/1,0 1,0/1,0
5. Prillikandja on ebasobiv +
6. Värvitaju on normaalne + + +
7. Ei ole kõõrdsilmsust +
7. Vaateväli on normaalne + + +
8. Stereonägemisvõime on normaalne
9. Audiogramm kahepoolselt normaalne + + +
10. Eemaldatavate hambaproteeside kandmine on ebasoovitav +
13. Kroonilisi nahahaigusi ei esine +
11. Kroonilisi allergilisi haigusi ei esine + + +
14. Kasv (cm) 165­190

MEREVÄGI (ujuvkoosseis)

NÕUDED MEREVÄGI, ESMANE ARSTLIK LÄBIVAATUS MEREVÄGI, KORDUV ARSTLIK

LÄBIVAATUS

MEREMEES, EI OSALE MEREVAHIS VAATLEJANA SUKELDUJA (tuuker, akvalangist) MUUD AMETID LAEVAL JÕE JA JÄRVE UJUVVAHENDI JUHT, TÜÜRIMEES, MASINIST
1. Üldnõuded kõigile + + + + + +
2. Täiendavad nõuded +
3. Teenistuskõlblikkuse aste A A A A A A
4. Nägemisteravus korrektsioonita, vähemalt A: 1,0/0,5

K: 1.0/0.8

K: 0.8/0.2 või 0,7/0.3 A: 0.8/0.2

K: 1.0/0.5*

1.0/1.0 1.0/0.5* 1.0/0.8*
5. Nägemisteravus korrektsiooniga K: 1.0/1.0 K: 1.0/1.0 A: 0.8/02 1.0/0.5
6. Lühinägevus võimeline lugema masinakirjateksti ilma prillideta + + + +
7. Värvitaju on normaalne + + eristab põhivärve + +
8. Vaateväli on normaalne + + + +
9. Audiogramm kahepoolselt normaalne >25db/25db >30db/40db >25db/25db >25db/25db >30db/30db >30db/40db
10. Eemaldatavaid hambaproteese ei kanna +
11. Viirushepatiit, kõhutüüfus, paratüüfus **
12. Ei esine laktoositalumatust + + + + +
13. Ei esine tsöliaakiat + + + + +
14. Psüühilisi hälbeid ei esine, ei ole olnud +
15. Allergilisi sümptomeid ei esine +
16. Ei esine merehaigust + + + +

Märkus: A ­ ajateenija;

K ­ kaadrikaitseväelane:

a) audiogramm sagedusel 500­2000 Hz;

b) * norm kehtib esmase läbivaatuse kohta, korduval läbivaatusel on alampiir 0,8/0,2;

c) ** ­ kerge, keskmise raskusega tüsistusteta haiguse põdemise järel 0­6 kuud paranemisest ­ sukeldumine on keelatud

­ viirushepatiit A raske vormi, viirushepatiit B, C (olenemata raskusest), kõhutüüfuse, paratüüfuse raske vormi põdemise järel on ajateenijal sukeldumine keelatud.

­ viirushepatiit A raske vormi, viirushepatiit B, C (olenemata raskusest) kõhutüüfuse raske vormi põdemise järel on kaadrikaitseväelasel sukeldumine lubatud 3­12 kuud pärast täielikku tervistumist.

ERIVÄEOSAD

NÕUDED PIIRIVALVE (vt. Merevägi) SÕJAVÄE POLITSEI KAITSEVÄELINE KOOL, KURSUS RAHUVALVE
1. Üldnõuded kõigile + + + +
2. Teenistuskõlblikkuse aste A A A A
3. Täiendavad nõuded +
4. Nägemisteravus korrektsioonita, vähemalt 0,7/0,7 1.0/1.0 0,7/0,7
5. Prillikandja on ebasobiv + +
6. Värvitaju on normaalne + + +
7. Vaateväli on normaalne + +
8. Stereonägemisvõime on normaalne + +
9. Audiogramm kahepoolselt normaalne + +
10. Eemaldatavate hambaproteeside kandmine on ebasoovitav + + +
11. Ei esine laktoosi talumatust + + +
12. Ei esine tsöliaakiat + + +
13. Krooniline nahahaigus + + +
14. Kroonilist allergilist haigust ei ole + + +
15. Psüühilisi hälbeid ei esine, ei ole olnud + + + +
16. Ei ole olnud merehaigust +
17. Kasv (cm) >175 >170

TÄIENDAVAD NÕUDED TEENISTUSEKS VÄLISRIIKIDES

TERVISESEISUND KÕLBLIKKUS
1. Teenistuskõlblikkuse aste A Kõlblik
2. Isiku võimalik terviseoht seoses nakkushaigustega Kõlbmatu
3. Terviseseisund, mille puhul on vastunäidustatud profülaktiline vaktsineerimine Kõlbmatu
4. Kõik ägedad haigused kuni täieliku paranemiseni Kõlbmatu
5. Kõik kroonilised ja pikaajalise kuluga haigused Kõlbmatu
6. Haigused, mis vajavad välismaal korduvaid ravikuure Kõlbmatu
7. Ravijärgset korduvat läbivaatust vajav kaitseväelane kuni kontroll-läbivaatuste perioodi lõpuni Kõlbmatu
8. Tuberkuloos (kopsu, pleura rindkeresisesed lümfisõlmed, kuse-suguelundid), kui viie viimase aasta jooksul on esinenud tuberkuloosse protsessi aktiivsuse tunnuseid Kõlbmatu
9. Seisund pärast raske viirushepatiidi, kõhutüüfuse, paratüüfuse põdemist 1 aasta jooksul pärast haiglaravi lõpetamist Kõlbmatu
10. Operatsioonijärgne seisund 0,5­1 aasta jooksul Kõlbmatu
11. Healoomulised kasvajad kalduvusega suurenemisele, mis põhjustavad teiste organite talitlushäireid või piiravad kaitseväe vormi, varustuse, relvastuse kasutamist Kõlbmatu
12. Kõik endokriinsete elundite haigused, v.a. eutüreoidne hõõtsiku suurenemise I aste Kõlbmatu
13. Psüühilised haigused, käitumishäired (anamneesis) Kõlbmatu
14. Värvitajunõrkus ja binokulaarse nägemise häired Kõlbmatu
15. Südame rütmihäired, v.a. siinusarütmia Kõlbmatu
16. Kivi sapiteedes, kuseteedes Kõlbmatu
17. Ägeda koletsüstiidi, pankreatiidi põdemise järgne seisund ühe aasta jooksul Kõlbmatu
18. Soole ärritussündroom Kõlbmatu
19. Soole malabsorptsioon Kõlbmatu
20. Hüpertroofilised ja atroofilised nahaarmid Kõlbmatu
21. Rasedus Kõlbmatu
22. Kliimaks Kõlbmatu
23. Teenistuskõlblikkuse aste B Kõlbmatu

Kaitseminister Andrus ÖÖVEL

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json