Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 20. aprilli 2001. a määruse nr 42 «Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise eeskiri ja mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse vorm ning väljaandmise kord» muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.05.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 60, 1008

Teede- ja sideministri 20. aprilli 2001. a määruse nr 42 «Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise eeskiri ja mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse vorm ning väljaandmise kord» muutmine

Vastu võetud 29.04.2004 nr 116

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 105, 613; 110, 654 ja 655; 2003, 26, 156; 32, õiend; 78, 522) § 28 lõike 4 ja § 32 lõike 2 punkti 3 alusel.

Teede- ja sideministri 20. aprilli 2001. a määruses nr 42 «Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise eeskiri ja mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse vorm ning väljaandmise kord» (RTL 2001, 55, 761; 2002, 83, 1274) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 4 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 6 lõike 4 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) libedasõidu riskivältimise õpe – 3 õppetundi ja 6 sõidukorda.»;

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

«(41) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 4 nimetatud libedasõidu riskivältimise õpet võib läbi viia ajavahemikul 1. aprillist kuni 30. novembrini ainult selleks kohandatud muuks liikluseks suletud aastaringselt kasutataval kunstlibeda kattega õppeväljakul.»

Minister Meelis ATONEN
Kantsler Marika PRISKE