Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ning täiendamise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 28, 356

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ning täiendamise seadus

Vastu võetud 25.02.1998

§ 1. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses (RT I 1996, 37, 739; 38, õiend; 76, 1343) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) seadust täiendatakse §-dega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

«§ 11. Täiendavad valimised

(1) Kui kohaliku omavalitsuse volikogu liikmete arv langeb kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1994, 12, 200; 19, 340; 72, 1263; 84, 1475; 1995, 16, 228; 17, 237; 23, 334; 26­28, 355; 59, 1006; 97, 1664; 1996, 36, 738; 37, 739; 40, 773; 48, 942; 89, 1591; 1997, 13, 210; 29, 449 ja 450; 69, 1113) § 45 lõikes 5 osutatud tegutsemiseks vajaliku miinimumini või alla selle, korraldatakse volikogu koosseisu puuduolevate liikmete valimiseks täiendavad valimised.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolust teatab volikogu esimees või aseesimees, nende puudumisel vallavanem või linnapea maavanemale kolme päeva jooksul.

(3) Täiendavad valimised kuulutab maavanem välja oma korraldusega kooskõlastatult Vabariigi Valimiskomisjoniga kümne päeva jooksul, arvates käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teate saamisest. Valimised toimuvad kõige varem 30. ja hiljemalt 90. päeval pärast valimiste väljakuulutamist. Maavanema korraldus avaldatakse üldiseks teadmiseks kolme päeva jooksul, arvates korralduse allakirjutamise päevast.

(4) Täiendavatel valimistel valitud volikogu liikmete volitused lõpevad samaaegselt korralistel valimistel valitud volikogu liikmete volitustega.

§ 12. Valimised kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise tõttu

(1) Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemisel korraldatakse ühinemise teel moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimised.

(2) Ühinemise teel moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimised kuulutab maavanem välja oma korraldusega kooskõlastatult Vabariigi Valimiskomisjoniga kümne päeva jooksul, arvates Vabariigi Valitsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise määruse jõustumisest. Maavanema korraldus avaldatakse üldiseks teadmiseks kolme päeva jooksul, arvates korralduse allakirjutamise päevast.

(3) Volikogu uue koosseisu ja tema liikmete volitused algavad ja ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste volikogude volitused lõpevad valimistulemuste väljakuulutamise päeval.»;

2) paragrahvi 2 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja seda täiendatakse pärast sõna «volikogu» sõnaga «korraliste»;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Kohaliku omavalitsuse volikogu täiendavate valimiste ja kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise tõttu toimuvate volikogu valimiste päev on pühapäev.»;

4) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse sõnad «valimiste aasta 1. juunil» sõnadega «korraliste valimiste aasta 1. juunil või täiendavate valimiste või kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise tõttu toimuvate valimiste väljakuulutamise päeval»;

5) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse järgmiselt:

«Kui täiendavate valimiste ettevalmistamiseks ja korraldamiseks valla- või linnaeelarves vahendeid ei jätku, kaetakse valimistega seotud kulud maavanema taotlusel ja näidatud ulatuses riigieelarvest. Täiendavate valimiste läbiviimiseks riigieelarvest saadud eraldis peetakse kinni vastava valla või linna järgmise aasta eelarvest. Vabariigi Valitsusel on õigus vähendada tagasimakstavat summat või vabastada vald või linn tagasimaksmise kohustusest.»;

6) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

«(41) Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise tõttu toimuvate valimiste puhul määravad ühinevate omavalitsusüksuste volikogud ühinemisel moodustatava valla või linna elanike arvust lähtudes valitava volikogu liikmete arvu ning valimisringkondade piirid.»;

7) paragrahvi 9 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Volikogu otsus või volikogude otsused valimisringkondade moodustamise kohta koos mandaatide arvuga igas ringkonnas ja ringkonna piiride kirjeldusega avaldatakse üldiseks teadmiseks kolme tööpäeva jooksul, arvates otsuse vastuvõtmise päevast.»;

8) paragrahvi 11 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Valla ja linna valimiskomisjonide ning jaoskonnakomisjonide volituste kestus on kolm aastat, välja arvatud käesoleva seaduse § 14 lõikes 21 sätestatud juhul.»;

9) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

«(21) Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise tõttu toimuvate valimiste puhul määravad ühinevate omavalitsusüksuste volikogud konsensuslike otsustega ühinemisel moodustatava valla või linna valimiskomisjoni.»;

10) paragrahvi 15 täiendatakse punktiga 18 järgmises sõnastuses:

«18) kehtestab oma otsusega täiendavate valimiste toimingute tähtajad kooskõlastatult Vabariigi Valimiskomisjoniga ja avaldab üldiseks teadmiseks kolme päeva jooksul, arvates otsuse vastuvõtmise päevast.»;

11) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

«(21) Täiendavate valimiste korral peab valimisliitude moodustamiseks ja registreerimiseks ning kandidaatide registreerimiseks esitamiseks ja registreerimiseks jääma kokku vähemalt 15 päeva.»;

12) paragrahvi 30 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Eelhääletamine algab kümnendal päeval, täiendavatel valimistel mitte hiljem kui kolmandal päeval enne valimiste päeva ning toimub kuni valimiste päevani iga päev jaoskonnakomisjoni poolt selleks määratud hääletamisruumis ja valla või linna valimiskomisjoni määratud ajal.»;

13) paragrahvi 30 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Volitatud esindaja kaudu hääletamine algab kümnendal päeval, täiendavatel valimistel mitte hiljem kui kolmandal päeval enne valimiste päeva ja lõpeb valimiste päeva õhtul kell 8.»;

14) paragrahvi 31 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

«Esimene lehekülg on tühi, teisel leheküljel on tekst «Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised» ja valimiste kuupäev.»;

15) paragrahvi 39 lõike 121 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui kordushääletamisel või täiendavatel valimistel on valimisringkonnas kandideerijate nimekirjas ainult üksikkandidaadid, osutuvad valituks enim hääli saanud kandidaadid vastavalt jaotamata mandaatide arvule.».

§ 2. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (RT I 1993, 37, 558; 1994, 12, 200; 19, 340; 72, 1263; 84, 1475; 1995, 16, 228; 17, 237; 23, 334; 26­28, 355; 59, 1006; 97, 1664; 1996, 36, 738; 37, 739; 40, 773; 48, 942; 89, 1591; 1997, 13, 210; 29, 449 ja 450; 69, 1113) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

«(31) Kui valimised toimuvad kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise tõttu, määratakse valitava volikogu liikmete arv ühinemisel moodustatud valla või linna elanike arvust lähtuvalt.»;

2) paragrahvi 20 lõige 8 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks;

3) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

«(9) Kui kohaliku omavalitsuse volikogu liikmete arv langeb käesoleva seaduse § 45 5. lõikes osutatud tegutsemiseks vajaliku miinimumini või alla selle, korraldatakse volikogu koosseisu puuduolevate liikmete valimiseks täiendavad valimised.».

§ 3. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468) § 84 täiendatakse punktiga 151 järgmises sõnastuses:

«151) kuulutab välja kohaliku omavalitsuse volikogu täiendavad valimised ja valimised kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise tõttu;».

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json