Teksti suurus:

Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.09.2010
Avaldamismärge:RTL 2004, 56, 939

Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord

Vastu võetud 29.04.2004 nr 39

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» (RT I 2004, 9, 52; 30, 208) § 62 lõike 3 alusel.

§ 1. Ohtlike jäätmete pakendite märgistamine

(1) Märgistus kantakse pakendi ühele või mitmele küljele kas vahetult või pakendile selleks kinnitatud etiketile nii, et normaalasendis seisval pakendil on märgistuse read horisontaalselt loetavad. Märgistus kantakse ka rühmapakendile, täiendades märgistust rühmapakendis sisalduvate pakendiüksuste arvuga.

(2) Ohtlike jäätmete pakendile kantud märgistus peab olema eesti keeles, selgesti loetav, kulumiskindel, püsiv välismõjutuste ja -tingimuste suhtes ning esitama asjakohast teavet jäätmete kogusest, koostisest ja ohtlikest omadustest, samuti ettevaatusabinõudest jäätmetega ümberkäimisel ja vajalikest meetmetest õnnetusjuhtumite korral.

(3) Kui märgistuse vahetu kandmine või kinnitamine pakendile on pakendi suuruse või kuju tõttu võimatu, võib kasutada märgistuslipikute või -lehtede külgeriputamist.

§ 2. Ohtlike jäätmete pakendite märgistusele kantav teave

Ohtlike jäätmete pakendile kantakse:
1) jäätmekood ja -liik vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 «Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu» (RT I 2004, 23, 155);
2) jäätmete täpsustatud nimetus, vajadusel võttes arvesse nende tekkekohast ja koostisest tulenevaid erisusi;
3) jäätmete mass;
4) jäätmetekitaja nimi ja aadress;
5) jäätmevaldaja (kui ta pole ühtlasi jäätmetekitaja) nimi ja aadress;
6) jäätmete kahjulikku toimet iseloomustavad koodid (H-koodid) vastavalt «Jäätmeseaduse» §-le 8;
7) tulenevalt jäätmete ohtlikkust põhjustavatest ainetest (kemikaalidest) ohutuslaused (S-laused) ja riskilaused (R-laused) vastavalt sotsiaalministri 26. mai 2000. a määruse nr 37 «Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise kord» (RTL 2000, 78, 1184; 2003, 45, 664; 77, 1114) § 6 lõigetele 9 ja 10. Jäätmetes sisalduvate ohtlike ainete klassifitseerimisel lähtutakse sotsiaalministri 30. novembri 1998. a määruse nr 59 «Ohtlike ainete loetelu» (RTL 1999, 39, 508 ja 509; 2002, 35, 485) §-ga 1 kehtestatud loetelust;
8) kui jäätmete koostis on välja selgitamata, tuleb pakendile kanda jäätmete nimetusena «Ohtlikud jäätmed, tundmatu koostisega» ja vastavalt sotsiaalministri 26. mai 2000. a määruse nr 37 «Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise kord» § 6 lõike 3 punktile 1 ohutunnused T (mürgine) ja F (tuleohtlik), samuti ohtlikkust põhjustavate ainete käitlemise riski ühendlause R 11-23/24/25 ja käitlemise ohutuse ühendlause 1-3/7/9-36/37/39;
9) ohtlike jäätmete veol ohtlike jäätmete saatekirja number vastavalt «Jäätmeseaduse» § 64 lõike 5 alusel kehtestatud keskkonnaministri määrusele;
10) kui jäätmed oma koostiselt ja omadustelt ei erine oluliselt sellest ainest või valmistisest, millest põhiline osa jäätmetest on moodustunud, ja jäätmed säilitatakse kemikaali originaalpakendis, võib pakendile jätta sellel juba olemasoleva, sellele määrusele vastava märgistuse.

§ 3. Ohtlike jäätmete veopakendi märgistamine

Ohtlike jäätmete veol tuleb ohtlike jäätmete pakend, sealhulgas veopakend, märgistada vastavalt teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri» (RTL 2002, 6, 53; 102, 1555; 149, 2177; 2003, 85, 1247) § 9 lõike 1 punktis 4 nimetatud ohumärgise ja § 27 kohase ohutunnusnumbriga. Kui pakendit kasutatakse vaid jäätmete veol, võib lähtudes § 2 punktist 10 märgistuse jätta pakendile kandmata.

§ 4. Ohtlike jäätmete märgistamine jäätmete ladustamisel

Pakendi märgistus koos ohutunnuste ja -märgistega, mis olid sellele kantud enne jäätmete üleandmist jäätmekäitlejale, jäetakse pakendile ka pärast vedu ohtlike jäätmete hoidmisel või ladustamisel jäätmete kogumispaikades, hoidlates, vaheladudes ja mujal, kusjuures märgistusele lisatakse uue jäätmevaldaja nimi ja aadress. Jäätmete ümberpakkimisel kantakse märgistus üle uuele pakendile, korrigeerides vajadusel kirjeid, mis käsitlevad jäätmete massi või jäätmevaldajat.

§ 5. Keskkonnaministri määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks keskkonnaministri 30. märtsi 1999. a määrus nr 36 «Ohtlike jäätmete märgistamise kord» (RTL 1999, 68, 890).

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Regionaalminister
keskkonnaministri ülesannetes Jaan ÕUNAPUU
Kantsler Sulev VARE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json