Teksti suurus:

Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.01.2009
Avaldamismärge:

Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise kord

Vastu võetud 02.05.2002 nr 61
RTL 2002, 56, 834
jõustumine 01.07.2002

Muudetud järgmise aktiga: (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

22.04.2004 nr 82 (RTL 2004, 50, 862) 1.05.2004

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» (RT I 2002, 26, 150) § 114 lõike 4 alusel.

§ 1. Juriidilise isiku maksuvõla mahakandmise juhud pankrotimenetluse korral

Riiklike maksude maksuhaldur kannab juriidilise isiku maksuvõla maha tema lõpetamisel seoses pankrotimenetlusega:
1) pankrotimenetluse raugemise korral «Pankrotiseaduse» (RT I 2003, 17, 95) § 29 lõikes 1 toodud alusel;
2) pankrotimenetluse lõpetamisel pärast pankroti väljakuulutamist, kui pankrotivarast ei jätku «Pankrotiseaduse» §-s 146 nimetatud väljamakseteks;
3) pankrotimenetluse lõppemisel lõpparuande kinnitamisega «Pankrotiseaduse» §-i 163 kohaselt.

[RTL 2004, 50, 862; 1.05.2004]

§ 2. Juriidilise isiku maksuvõla mahakandmine tema likvideerimismenetlusega lõpetamise korral

(1) Riiklike maksude maksuhaldur kannab juriidilise isiku maksuvõla maha tema lõpetamisel seoses likvideerimismenetlusega, kui juriidilisel isikul ei jätku vara maksuvõla tasumiseks ja seaduses ei ole sätestatud kolmandate isikute vastutust juriidilise isiku võlgade eest ning maksuhaldur ei pea otstarbekaks pankrotiavalduse esitamist.

(2) Pärast likvideerimisteate avaldamist Ametlikes Teadaannetes võib maksuhaldur läbi viia maksude tasumise õigsuse kontrolli. Maksuvõla olemasolu korral rakendab maksuhaldur vajalikke meetmeid maksuvõla sissenõudmiseks või kannab maksuvõla maha.

§ 3. Füüsilise isiku maksuvõla mahakandmine isiku surma või surnuks tunnistamise korral

(1) Füüsilise isiku surma või surnuks tunnistamise korral kannab riiklike maksude maksuhaldur surnud isiku maksuvõla maha arvestades «Maksukorralduse seaduse» §-s 36 sätestatut surnud isiku pärija, testamenditäitja või pärandvara hooldaja, nende puudumise korral pärandvara inventuuritegija taotlusel või omal algatusel.

(2) Mahakandmise aluseks on isiku surmatunnistus või kohtuotsus surnukstunnistamise kohta.

(3) Maksuhaldur võib surnud isiku pärandvara ja maksuvõla mahakandmisega seotud andmeid ja dokumente koguda iseseisvalt või nõuda nende esitamist maksuvõla mahakandmist taotlevalt isikult.

§ 4. Juriidilise isiku maksuvõla kustutamine

(1) Maksuhaldur võib hääletada juriidilise isiku pankrotimenetluses võlgade vähendamiseks tehtud kompromissettepaneku poolt, kui maksuvõla kustutamise kohta on tehtud otsus vastavalt «Maksukorralduse seaduse» § 114 lõikes 2 sätestatule. Otsusele kirjutab alla maksuhalduri juht või tema asetäitja.

(2) Kui maksuvõla kustutamine on riigiabi, taotleb maksuhaldur rahandusministrilt luba «Konkurentsiseaduse» (RT I 2001, 56, 332; 93, 565) §-i 34 kohaselt.

§ 5. Füüsilise isiku maksuvõla kustutamine sissenõudmise lootusetuse või ebaõigluse tõttu

(1) Füüsiline isik võib esitada taotluse maksuvõla kustutamiseks, kui esinevad «Maksukorralduse seaduse» § 114 lõikes 3 sätestatud maksuvõla kustutamise alused. (õ) 10.03.2009 13:55

(2) Maksuvõla kustutamise taotluses tuleb esitada põhjendus, miks isik ei ole suuteline võlga tasuma, kõik andmed taotleja omandis ning valduses oleva vara, samuti taotleja varaliste kohustuste ja õiguste kohta ning tõendada, et maksuvõla täieliku tasumise korral ei ole isik suuteline ennast ega ülalpeetavaid üleval pidama ning võib sattuda suurtesse majanduslikesse raskustesse.

(3) Kui isik taotleb maksuvõla kustutamist maksuvõla sissenõudmise ebaõigluse tõttu, tuleb taotluses:
1) esitada asjaolud, mis seavad isiku konkreetses situatsioonis teiste maksukohustuslastega võrreldes ebavõrdsesse olukorda, kui need asjaolud ei tulene seaduses teiste sarnaste maksukohustuslaste kohta sätestatust;
2) tõendada, et punktis 1 nimetatud asjaolude tekkimine ei sõltunud taotleja tahtest, asjaolud ei olnud välditavad ja taotlejal ei ole võimalik neid kõrvaldada;
3) esitada kõik taotlejale teadaolevad faktid punktis 2 nimetatud asjaolude kohta, loetleda ammendavalt taotlusele lisatavad tõendid, samuti tõendid, mida ei ole võimalik esitada, kuid mida maksuhalduril on võimalik välja nõuda või kontrollida;
4) esitada andmed selle kohta, et taotleja on antud asjas toiminud vastavalt kehtivatele seadustele.

(4) Taotlusele lisatakse kõik vajalikud tõendid või tehakse viide nende asukohale.

(5) Maksuhaldur vaatab maksuvõla kustutamise taotluse läbi ja teeb selle kohta motiveeritud otsuse 30 päeva jooksul taotluse saamisest arvates. Otsusele kirjutab alla maksuhalduri juht või tema asetäitja. Taotlejalt täiendavate tõendite esitamise nõudmise korral võib otsuse teha 30 päeva jooksul dokumentide esitamisest arvates.

(6) Kui isiku varaline seisund maksuhalduri hinnangul seda võimaldab, võib maksuhaldur taotluse rahuldada osaliselt ja teha isikule ettepaneku esitada taotlus ülejäänud maksuvõla tasumise ajatamiseks.

(7) Kui maksuvõla kustutamine on riigiabi, taotleb maksuhaldur rahandusministrilt luba «Konkurentsiseaduse» §-i 34 kohaselt.

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2002. a.

ÕIEND
§ 5 lõikes 1 lisatud sõnad «Maksukorralduse seaduse».
Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 17 lõige 31 punkt 2 ja Rahandusministeeriumi 10. märtsi 2009. aasta e-kiri.

/otsingu_soovitused.json