Teksti suurus:

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.08.2006
Avaldamismärge:RT I 1998, 29, 381

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste moodustamine

Vastu võetud 17.03.1998 nr 52

Vastavalt Eesti Vabariigi haridusseaduse (RT 1992, 12, 192; RT I 1993,35, 547; 40, 593; 63, 892;1994, 12, 200; 1995, 12, 119; 16, 228; 23, 333; 58, 1003; 1996, 49, 953; 51, 965; 1997,42, 678; 81, 1365)paragrahvi 5 lõike 2 punktile 2 ja paragrahvi 37lõikele 3 ning rahuaja riigikaitse seaduse (RT I 1995, 18, 240;1996, 25, 519; 49, 953) paragrahvi 14 lõike 1 punkti 6 aluselVabariigi Valitsus määrab:

1. Moodustada Eesti Riigikaitse AkadeemiaKaitsekolledþi ja Kaitseväe Ühendatud ÕppeasutusteVäljaõppekeskuse baasil Tartusse Riia 12 ja Puiestee 112Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, mille koosseisukuuluvad Kõrgem Sõjakool, Tehnikakool ja Ohvitseride Täienduskursused.

2. Kõrgemas Sõjakoolis hakkabõppetöö toimuma diplomiõppe tasemel ning vastavalt EestiVabariigiharidusseaduse alusel kehtestatud kõrgharidusstandardile.

Õppetöö Tehnikakoolis ja Ohvitseride Täienduskursustelnähakse ette kursuste süsteemina kooskõlaskutseharidusstandardiga ja vastavalt kaitseministri poolt kinnitatavate kutsealaste, erialaste jaametialastenõuetega.

3. Kaitseministeeriumil:

1) koostöös kaitseväe juhatajaga valmistada ette javastavalt Eesti Vabariigi haridusseaduseparagrahvi 5 lõike 2 punktile 2 esitada Vabariigi Valitsuselekinnitamiseks Kaitseväe ÜhendatudÕppeasutuste põhikiri;

2) vastavalt kutseõppeasutuse seaduse (RT I 1995, 58, 1003;1996, 49, 953) paragrahvi 4lõikele 2 ja paragrahvi 9 lõikele 1, rahuaja riigikaitse seaduseparagrahvi 20 lõike 2 punktile 6 ningVabariigi Valitsuse 26. novembri 1996. a. määrusega nr. 301(RT I 1996, 85, 1519) kinnitatud «Kaitseministeeriumipõhimääruse» punkti 8 alapunktile 5 korraldadakoostöös kaitseväe juhatajaga KõrgemaSõjakooli, Tehnikakooli ja Ohvitseride Täienduskursuste põhikirjadekoostamine ning nende kinnitamineEesti Vabariigi haridusseaduse paragrahvi 5 lõike 2 punktis 2 jakutseõppeasutuse seaduse paragrahvi 10lõigetes 1 ja 2 sätestatud korras;

3) vastavalt rahuaja riigikaitse seaduse paragrahvi 16lõike 2 punktile 6 vaadata läbi ja kinnitadakaitseväe juhataja poolt esitatud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustestruktuur ja palgalised koosseisud;

4) vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996,49, 953; 88, 1560; 1997,29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468) paragrahvile 60 jarahuaja riigikaitseseaduse paragrahvi 16 lõike 2 punktidele 7 ja 8 korraldadaKaitseväe Ühendatud Õppeasutuste finantseerimine ja materiaalsetevahenditega varustamine vastavalt kinnitatud koosseisudele ja õppekavadeleKaitseministeeriumi eelarvest;

5) vastavalt Eesti Vabariigi haridusseaduse paragrahvi 37lõikele 3 korraldada KaitseväeÜhendatud Õppeasutuste koostöö Eesti Vabariigi teistekõrgkoolidega ja vastavate lepingute sõlmimineKaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ja teiste kõrgkoolide vahel.

4. Kaitseväe juhatajal:

1) vastavalt rahuaja riigikaitse seaduse paragrahvi 20lõike 2 punktile 4 komplekteeridaKaitseväe Ühendatud Õppeasutustes õppetööläbiviimiseks vajalik isikkoosseis;

2) vastavalt rahuaja riigikaitse seaduse paragrahvi 20lõike 2 punktile 6, paragrahvi 16 lõike 2punktile 18 ning kutseõppeasutuse seaduse paragrahvi 6lõigetele 2 ja 4 koostada ja esitadakaitseministrile kinnitamiseks Kõrgema Sõjakooli, Tehnikakooli ja OhvitserideTäienduskursuste õppekavad.

5. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse19. septembri 1995. a. korraldus nr. 822-k (RT I 1995, 74,1298).

Peaminister Mart SIIMANN

Kaitseminister Andrus ÖÖVEL

Riigisekretär UnoVEERING

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json