Teksti suurus:

Põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivi kaardi koostamise ning põllumassiivile numberkoodi andmise ja pindala määramise kord ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.04.2006
Avaldamismärge:

Põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivi kaardi koostamise ning põllumassiivile numberkoodi andmise ja pindala määramise kord ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kord
[RTL 2004, 52, 891 - jõust. 01.05.2004]

Vastu võetud 05.09.2003 nr 89
RTL 2003, 101, 1527
jõustumine 20.09.2003

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

30.09.2003/95 ( RTL 2003, 107, 1663) 16.10.2003

27.01.2004/9 ( RTL 2004, 13, 181 ) 07.02.2004

17.03.2004/23 (RTL 2004, 33, 525) 05.04.2004

23.04.2004/63 (RTL 2004, 52, 891) 01.05.2004

Määrus kehtestatakse “ Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” (RT I 2004, 24, 163) § 59 lõike 4 alusel.

[RTL 2004, 52, 891 - jõust. 01.05.2004]

§1. Reguleerimisala

(1) Määrus kehtestab põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivi kaardi koostamise, põllumassiivile numbrilise koodi andmise ja põllumassiivi pindala määramise korra.

(2) Põllumassiivi kaardi koostab, põllumassiivide piiripunktide ja pindalade määramise korraldab ning põllumassiividele numbrilise koodi annab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi Amet).

§2. Piiripunktide määramine

Põllumassiivide piiripunktide määramisel määratakse nende koordinaadid ortofotolt, kasutades koordinaatide süsteemi L-EST 92. Vajadusel võib Amet läbi viia põllumassiivide mõõdistamise.

§3. Põllumassiivi kaardi koostamine

(1) Põllumassiivide kaardi koostamisel kasutatakse aluskaardina ortofotot.

(2) Põllumassiivide kaardile kantakse põllumassiivide piiripunktid, numbriline kood ja põllumassiivide pindalad.

(3) Põllumassiivide kaardile kantakse põllumassiivid, mille pindala on vähemalt 0,3 ha.

[RTL 2004, 33, 525 - jõust. 05.04.2004]

§4. Põllumassiivile numbrilise koodi andmine

Põllumassiivile antakse 11-kohaline numbriline kood. Uus numbriline kood antakse juhul, kui põllumassiiv jagatakse osadeks või kui liidetakse kokku mitu põllumassiivi.

§5. Põllumassiivi pindala määramine

Põllumassiivi pindala määramisel võetakse aluseks põllumassiivide kaardil olevad põllumassiivide piiripunktide koodinaadid. Saadud pindalast arvatakse maha põllumassiivi sees paiknevad üle 0,01 ha suurused maa-alad, kus põllumajanduslik tootmine ei ole võimalik (puude grupid, kivihunnikud jne).

§6. Põllumassiivil asuvate põldude kasutuse määramine

 

(1) Isik, kes ei ole 1. maini 2004. aastal kehtinud korras ja tähtajal esitanud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse andmeid põllumassiivide kasutamise kohta, võib “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 77 lõikes 2 toodud juhtudel põllumassiivide andmete registrisse kandmiseks esitada Ametile määruse lisas 1 toodud vormi kohase teatise ja kasutatavate põllumassiivide kaardi, millele on märgitud 2003. aasta põllud, viljapuuaiad, püsirohumaad ning põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas olevad maad.

 

(2) Lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele tuleb põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrile esitada vastavad dokumendid, mis tõendavad maakasutust 2003 aastal või maavaldaja muutumist pärast 12. aprilli 2004. aastal.

 

(3) Amet kontrollib pärast lõikes 1 nimetatud teatise saamist põllumassiivide kaardil oleva põllumassiivi pindala ja teatises toodud põldude, viljapuuaedade, püsirohumaade ning ajutiselt kasutamisest väljas olevate maade pindalade vastavust ning lõikes 2 nimetaud dokumente.

[RTL 2004, 52, 891 – jõust. 05.04.2004]

 

 

Põllumajandusministri 5. septembri 2003. a määruse nr 89 «Põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivi kaardi koostamise, põllumassiivile numbrilise koodi andmise ja põllumassiivi pindala määramise kord»
lisa 1 (Põllumajandusministri 27. jaanuari 2004. a  määruse nr 9 sõnastuses)

TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA!

TEATIS

PÕLLUMASSIIVI KAARDILE ANDMETE KANDMISEKS

A Füüsilisest isikust maakasutaja

B Juriidilisest isikust maakasutaja2

 

Ärinimi/ Õppeasutuse nimi / Omavalitsuse nimi

Eesnimi

Esindaja eesnimi

Perekonnanimi

Esindaja perekonnanimi

Isikukood

Registrikood

Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri number

|___|___|___|___|___|

 Elukoht2

 

Juriidilise isiku tegevuskoht3

 

Maakond

 

 

Vald või linn

 

 

Küla, alev, alevik, tänav, maja nr

 

 

Postiindeks

 

 

Telefon

 

 

Faks

 

 

E-post

 

1 B osa täidab ka riigi või kohaliku omavalitsuse asutus

 2,3 Andmed elukoha ja ettevõtja tegevuskoha kohta täidab ainult see teatise esitaja, kes ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

Põllumajandusmaa kasutuse teatis on …… lehel ja selle juurde kuulub kaardimaterjal ……. lehel.

KINNITAN OMA ALLKIRJAGA, ET:

–MINU POOLT TEATISES JA SELLE JUURDE KUULUVATEL KAARTIDEL ESITATUD ANDMED ON ÕIGED;

–VÕIMALDAN KONTROLLIDA MINU POOLT ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST.

NIMI

ALLKIRI

KUUPÄEV

 

 

 

 

 

 

Maa kasutus 2003. aastal

Jrk nr

Põllumassiivi number**

Kasutus 2003. 
aastal*

Pindala
ha

Ajutiselt kasutusest väljas oleva põllumajandusmaa viimane kasutusaasta

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Märgitakse numbriline tähis vastavalt lisa 2 loetelule

* Põllumassiivi numbrit ei kirjutata, kui loetletakse püsikultuure ja numbriline tähis on 4, vastavalt lisa 2 loetelule

Selgitus  põllumassiivi andmete esitamata jätmise kohta ning

2003. aastal maakasutust tõendavad asjaolud

 

 

 

NIMI

ALLKIRI

KUUPÄEV

 

[RTL 2004, 52, 891 – jõust. 01.05.2004]

 

Põllumajandusministri 5. septembri 2003. a määruse nr 89 «Põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivi kaardi koostamise, põllumassiivile numbrilise koodi andmise ja põllumassiivi pindala määramise kord»
lisa 2 (Põllumajandusministri 27. jaanuari 2004. a  määruse nr 9 sõnastuses)

PÕLLUMAJANDUSMAA KASUTUS 2003. AASTAL

Jrk

nr

Maakasutuse tähis

Põllumajanduskultuur

Põllumajanduskultuurid

 

 

Teraviljad

1

1

Talinisu

2

1

Suvinisu

3

1

Speltanisu

4

1

Triticale

5

1

Suvirukis

6

1

Talirukis

7

1

Suvioder

8

1

Talioder

9

1

Kaer

10

1

Tatar

11

1

Mais

12

1

Suhkrumais

13

1

Teravili haljasmassiks (koristatavas taimikus vaid teravili, koristatakse pärast loomist)

14

1

Segavili, teraviljad

15

1

Segavili, teraviljad + õlikultuurid

16

1

Muud teraviljad

 

 

Õlikultuurid ja õlilina:

17

1

Suvirüps

18

1

Talirüps

19

1

Suviraps

20

1

Taliraps

21

1

Päevalill

22

1

Sojauba

23

1

Õlilina

 

 

Proteiinikultuurid:

24

1

Toiduhernes

25

1

Söödahernes

26

1

Põlduba

27

1

Magus lupiin (lupiini sordid, mille seemnetest on kuni 5% mõrusid seemneid)

28

1

Segatis, proteiinikultuur + õlikultuur

29

1

Segatis, proteiinikultuur + teravili

30

1

Muu segatis

31

1

Hernes/põlduba + teravili

32

1

Vikk

33

1

Muud proteiinikultuurid

 

 

Erikultuurid:

34

1

Kartul

35

1

Suhkrupeet

36

1

Söödajuurvili, söödakapsas ja -raps

37

1

Kiulina

38

1

Kiukanep

39

1

Muu kanep (näiteks paberitööstuse tarbeks)

40

1

Humal

41

1

Tubakas

42

1

Kiunõges

43

1

Maitsetaimed

44

1

Ravimtaimed

45

1

Avamaa köögivili

46

1

Marjad, v.a aroonia

47

1

Dekoratiivtaimed

48

1

Kultuur, mis pole mõeldud inimtoidu või loomasööda tootmiseks (näiteks raps biodiisliks jms)

49

1

Koduaed (oma tarbeks kasvatavad kultuurid)

50

1

Puukool (mitmeaastane, v.a metsapuude kasvatus)

51

1

Metsaistikute puukool

 

 

Heintaimed:

52

1

Üheaastane rohumaa

53

1

Mitmeaastane rohumaa (2...5 aastat)

 

 

Kesad:

54

1

Haljaskesa (külvikorras olev kesa)

55

1

Mustkesa

 

Püsirohumaa

56

2

Püsirohumaa (5…10 aastat)

57

2

Looduslik rohumaa (ka üle 10-a rohumaad)

Ajutiselt kasutusest väljas olev põllumajandusmaa

58

3

Ajutiselt kasutusest väljas oleva põllumajandusmaana märgitakse kõik põllumajandusmaad, mida 2003. a ei kasutatud põllumajanduskultuuride või püsikultuuride kasvatamiseks või mida ei kasutatud 2003. a püsirohumaana

Püsikultuurid

59

4

Aroonia

60

4

Viljapuuaed

 

[RTL 2004, 13, 181 – jõust. 07.02.2004]

 

/otsingu_soovitused.json