Teksti suurus:

Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord; registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord 1

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.07.2004
Avaldamismärge:

Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord; registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord 1
[RTL 2004, 52, 892 - jõust. 01.05.2004]

Vastu võetud 05.08.2003 nr 77
RTL 2003, 93, 1390
jõustumine 15.09.2003

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

09.10.2003/98 (RTL 2003, 110, 1740) 27.10.2003

23.04.2004/64 ( RTL 2004, 52, 892) 01.05.2004

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» (RT I 1999, 57, 598; 2002, 13, 80; 61, 375; 63, 387; 96, 566) §11 lõike 2 ning Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruse nr 161 «Volituste andmine «Loomatauditõrje seadusest» ja «Loomakaitseseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» (RT I 2001, 45, 251; 2002, 101, 593) punkti 2 alusel.

§1. Üldsätted

(1) Põllumajandusloomade identifitseerimiseks nad märgistatakse ning registreeritakse põllumajandusloomade registris (edaspidi register).

(11) Veiste identifitseerimine ja registreerimine, veisepassi väljastamine ning veiste arvestuse pidamine toimub vastavalt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu määrusele 1760/2000/EÜ, millega kehtestatakse veiste identifitseerimise ja registreerimise ning veiseliha ja veiselihatoodete märgistamise reeglid (Euroopa Ühenduse Teataja L 204, 11.08.2000, lk 1 – 10).

(2) Registri volitatud töötleja (edaspidi töötleja ) on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.

[RTL 2004, 52, 892 - jõust. 01.05.2004]

§2. Märgistamisele kuuluvate põllumajandusloomade liigid

Märgistamisele kuuluvate põllumajandusloomade liigid on:

1) kitsed;

2) lambad;

3) sead;

4) veised.

§3. Põllumajandusloomade märgistamise kord

(1) Põllumajandusloom märgistatakse kõrvamärgi või tätoveeringuga.

(2) Põllumajanduslooma märgistab loomaomanik või isik, kes tegeleb põllumajanduslooma pidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga (edaspidi loomapidaja).

(3) Märgistamiseks vajalikud kõrvamärgid ja aplikaatortangid väljastab Jõudluskontrolli Keskus tasu eest. Kõrvamärgid väljastatakse loomapidajale üksnes tema karja loomade märgistamiseks.

(4) Kits, lammas ja veis märgistatakse kõrvamärgiga, millel on põllumajanduslooma kordumatu ja eluaegne registreerimisnumber (edaspidi registrinumber). Kõrvamärk kinnitatakse kõrva 20 päeva jooksul alates looma sündimise päevast.

(5) Kõrvamärgi võib eemaldada või asendada ainult töötleja loal.

(6) Kõrvamärgi kadumise või loetamatuks muutumise korral peab loomapidaja täitma lisas 1 toodud vormi ja esitama selle töötlejale ühe päeva jooksul arvates kõrvamärgi kadumisest või loetamatuks muutumisest.

(7) Kõrvamärgi kadumise või loetamatuks muutumise korral peab loomapidaja kinnitama põllumajandusloomale uue kõrvamärgi seitsme päeva jooksul arvates selle Jõudluskontrolli Keskusest väljastamisest.

[RTL 2004, 52, 892 - jõust. 01.05.2004]

§4. Kitse kõrvamärk

(1) Kitse kõrvamärk on plastikust ja punast värvi, millele on trükitud Eesti ISO-koodi tähis «EE» ning kümnekohaline kitse registrinumber.

(2) Kitse kõrvamärk koosneb kahest identsest poolest. Kõrvamärgi esimesel real on Jõudluskontrolli Keskuse logo ja Eesti ISO-koodi tähis «EE», teisel real on kümnekohalise registrinumbri viis esimest ning kolmandal real viis viimast numbrit.

(3) Kõrvamärk kinnitatakse selleks ettenähtud aplikaatortangidega kitse paremasse kõrva.

(4) Kitse kõrvamärgi kadumise või loetamatuks muutumise korral väljastab Jõudluskontrolli Keskus 20 päeva jooksul arvates § 3 lõikes 6 nimetatud teate saamisest loomapidajale sama registrinumbriga uue kõrvamärgi.

§5. Lamba kõrvamärk

(1) Lamba kõrvamärk on plastikust ja kollast värvi, millele on tükitud Eesti ISO-koodi tähis «EE» ning kümnekohaline lamba registrinumber.

(2) Lamba kõrvamärk koosneb kahest identsest poolest. Kõrvamärgi esimesel real on Jõudluskontrolli Keskuse logo ja Eesti ISO-koodi tähis «EE», teisel real on kümnekohalise registrinumbri viis esimest ning kolmandal real viis viimast numbrit.

(3) Kõrvamärk kinnitatakse selleks ettenähtud aplikaatortangidega lamba paremasse kõrva.

(4) Lamba kõrvamärgi kadumise või loetamatuks muutumise korral väljastab Jõudluskontrolli Keskus 20 päeva jooksul arvates § 3 lõikes 6 nimetatud teate saamisest loomapidajale sama registrinumbriga uue kõrvamärgi.

§6. Sea märgistus

(1) Sea liikumisel ühest karjast teise peab siga olema märgistatud kõrvamärgi või tätoveeringuga.

(2) Märgistusel on selle karja karjakood, kust siga välja viiakse. Karjakoodi väljastab töötleja.

(3) Sea kõrvamärk on valmistatud plastikust. Kõrvamärk kinnitatakse selleks ettenähtud aplikaatortangidega sea kõrva. Tätoveering tehakse sea kõrva.

(4) Tapamajja saadetavale seale lüüakse nõelhaamriga karjakood vahetult enne veokile laadimist kintsu piirkonda või kinnitatakse sea kõrva karjakoodiga kõrvamärk.

§7. Veise kõrvamärk

(1) Veise kõrvamärk on plastikust ja kollast värvi. Kõrvamärgil on märgitud Eesti ISO-koodi tähis «EE» ning trükitud kümnekohaline veise registrinumber. Kõrvamärgile on trükitud ribakood, mis sisaldab kõrvamärgile kantud teavet.

(2) Kõrvamärgi üks pool on trükitud neljas reas: esimesel real on Jõudluskontrolli Keskuse logo ja Eesti ISO-koodi tähis «EE», teisel real on kümnekohalise registrinumbri viis esimest numbrit, kolmandal real on ribakood ning neljandal real on kümnekohalise registrinumbri viis viimast numbrit.

Näide:
1. rida: logo, EE

2. rida: 00012

3. rida: ribakood
4. rida: 34567

(3) Kõrvamärgi teine pool on trükitud kolmes reas: esimesel real on Jõudluskontrolli Keskuse logo ja Eesti ISO-koodi tähis «EE», teisel real kümnekohalise registrinumbri viis esimest numbrit ja kolmandal real viis viimast numbrit.

(4) Identse registrinumbriga kõrvamärgid kinnitatakse selleks ettenähtud aplikaatortangidega veise mõlemasse kõrva.

(5) Kõrvamärgi kadumisel või loetamatuks muutumisel väljastab Jõudluskontrolli Keskus 20 päeva jooksul arvates § 3 lõikes 6 nimetatud teate saamisest loomapidajale sama registrinumbriga uue kõrvamärgi.

§8. Põllumajandusloomade registreerimise kord ja veisepass

(1) Põllumajanduslooma, välja arvatud siga, märgistamisel täidab loomapidaja lisas 3 toodud vormi ja esitab selle töötlejale seitsme päeva jooksul alates märgistamise päevast.

(11) Veise registreerimisel saadab töötleja loomapidajale posti teel lihtkirjaga lisas 5 esitatud vormi kohase passi.

(12) Loomapidaja kannab kohe veise karja toomisel veisepassi oma nime, elu- või asukoha, aadressi ja veise karjatoomise kuupäeva ning selle ehitise registreerimise numbri, kus veist peetakse, ning kinnitab need andmed allkirjaga.

(13) Veisepassis looma liikumise või veterinaartoimingute osa kannetega täitumise korral esitab loomapidaja veisepassi lisalehe saamiseks töötlejale taotluse seitsme päeva jooksul alates passi täitumise päevast. Taotlusega koos esitatakse ka kannetega täitunud pass.

(14) Veisepassi kadumise, loetamatuks muutumise või passis vigade avastamise korral esitab loomapidaja uue passi saamiseks töötlejale taotluse seitsme päeva jooksul asjakohase sündmuse toimumisest arvates. Veise kadumise, veisepassi loetamatuks muutumise või passis vigade avastamise korral tagastab loomapidaja veisepassi töötlejale.

(15) Lõikes 13 nimetatud lisalehe väljastamise korral tehakse kannetega täitunud passile märge, mille kohaselt pass kehtib koos lisalehega. Lõikes 14 nimetatud uue passi väljastamise korral tehakse passile märge “duplikaat”. Töötleja saadab kannetega täitunud veisepassi koos lisalehega või uue passi loomapidajale posti teel lihtkirjaga 14 päeva jooksul arvates taotluse saamisest.

(2) Veise, kitse ja lamba kohta registrisse kantavate andmete muutumise ja sea liikumise korral ühest karjast teise täidab loomapidaja lisas 2 toodud vormi ja esitab selle registreerimiseks töötlejale seitsme päeva jooksul arvates asjakohase sündmuse toimumisest. Veise hukkumise, kadumise, hädatapmise, oma tarbeks kohapeal lihaks tapmise, kohapeal kontrolltapmise, kohapeal loomataudi leviku tõkestamiseks tapmise või väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvasse riiki (edaspidi ühenduseväline riik ) ekspordi korral ei ole vaja töötlejale saata lisas 2 toodud vormi, vaid loomapidaja kannab andmed veisepassi ning tagastab passi töötlejale seitsme päeva jooksul asjakohase sündmuse toimumisest arvates.

(3) Kui loomapidaja andmed ei kajastu registris ega põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris, täidab loomapidaja ka lisas 4 toodud vormi ning esitab selle vastavalt lõigetes 1 ja 2 esitatud ajal.

(4) Põllumajanduslooma tapamajja saatmise korral esitab tapmist korraldav isik töötlejale looma veterinaartõendi koopia, veise puhul ka veisepassi, seitsme päeva jooksul alates looma tapmise päevast.

(5) Hukkunud või tapetud põllumajanduslooma saatmise korral loomsete jäätmete käitlemise ettevõttesse esitab loomsete jäätmete käitlemist korraldav isik töötlejale looma veterinaartõendi koopia seitsme päeva jooksul alates looma ettevõttesse vastuvõtmise päevast.

(6) Loomapidaja kohta registrisse kantavate andmete muutumise korral esitab loomapidaja kümne päeva jooksul arvates andmete muutumisest töötlejale kirjaliku taotluse muudatuse tegemiseks registris. Loomapidaja surma korral esitab uus loomapidaja lisaks taotlusele surmatunnistuse või omandiõiguse üleminekut tõendava dokumendi.

[RTL 2004, 52, 892 - jõust. 01.05.2004]

§9. Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toimetatud või ühendusevälisest riigist imporditud põllumajandusloomade registreerimise kord

(1) Euroopa Liidu liikmesriigist põllumajanduslooma Eestisse toimetamise korral täidab loomapidaja lisas 2, lamba ja kitse puhul ka lisas 3 toodud vormi ja esitab selle töötlejale registreerimiseks seitsme päeva jooksul alates Eestisse toimetamise päevast.

(2) Lõikes 1 nimetatud riigist Eestisse toimetatud seal, lambal ja kitsel säilitatakse päritoluriigi registrinumber.

(3) Ühendusevälisest riigist imporditud profülaktilise karantiini läbinud põllumajanduslooma märgistab loomapidaja 14 päeva jooksul alates importimise päevast ning täidab lisas 2, veise, lamba ja kitse puhul ka lisas 3 toodud vormi, näidates ära ka looma endise registrinumbri, ja esitab selle töötlejale registreerimiseks seitsme päeva jooksul alates põllumajanduslooma märgistamise päevast.

(4) Kui loomapidaja andmed ei kajastu registris ega põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris, täidab loomapidaja ka lisas 4 toodud vormi ning esitab selle lõigetes 1 ja 3 esitatud ajal.

(5) Lõikes 3 nimetatud põllumajanduslooma ei pea märgistama juhul, kui loom viiakse tapamajja ja tapetakse seal 20 päeva jooksul alates importimise päevast.

(6) Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toimetatud veisega on kaasasolev pass esitatakse töötlejale ka pass lõikes 1 esitatud ajal. Töötleja saadab passi tagasi päritoluriigi pädevale asutusele.

[RTL 2004, 52, 892 - jõust. 01.05.2004]

§10. Põllumajandusloomade registreerimistunnistuse väljastamise kord

(1) Loomapidaja kirjaliku taotluse alusel väljastab töötleja põllumajanduslooma registrisse kandmise kohta registreerimistunnistuse.

(2) Registreerimistunnistusele märgitakse järgmised andmed:

1) loomapidaja nimi, elu- või asukoht ja aadress;

2) loomapidaja isiku- või registrikood;

3) registrisse kantud põllumajandusloomade arv ja nende registrinumbrid.

(3) Registreerimistunnistuse allkirjastab ja kinnitab töötleja pitseriga töötleja volitatud esindaja.

(4) Registreerimistunnistus väljastatakse töötleja asjakohasel dokumendiplangil viie päeva jooksul alates taotluse saabumise päevast.

§11. [Kehtetu – RTL 2004, 52, 892 - jõust. 01.05.2004]

§12.  [Kehtetu – RTL 2004, 52, 892 - jõust. 01.05.2004]  

§13. Põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord

(1) Loomapidaja peab arvestust temale kuuluvate põllumajandusloomade kohta elektrooniliselt või paberkandjal.

(2) Arvestusdokumentides peab olema karja kuuluva veise, lamba ja kitse kohta vähemalt järgmine teave:

1) registrinumber;

2) selle ehitise registreerimisnumber, kus loom asub;

3) sünnikuupäev, sugu ja tõug;

4) karja ja karjast välja liikumise kuupäev;

5) hukkumise, kadumise, hädatapmise, oma tarbeks tapmise, kontrolltapmise või loomataudi leviku tõkestamiseks tapmise kuupäev;

6) ostja ja müüja nimed, aadressid ning isiku- või registrikoodid.

(3) Sigade kohta peab arvestusdokumentides olema vähemalt karja kuuluvate sigade arv ning järgmised andmed sea karja ja karjast välja liikumise kohta:

1) kuupäev;

2) sigade arv ja karjakoodid;

3) ostja ja müüja nimed, aadressid, isiku- või registrikoodid.

(4) Lõigetes 2 ja 3 toodud andmed kannab loomapidaja arvestusdokumentidesse kolme päeva jooksul alates looma sündimise, märgistamise, karja ja karjast välja liikumise, hukkumise, kadumise, tapmise päevast.

(5) Loomapidaja peab säilitama lõigetes 2 ja 3 nimetatud arvestusdokumente kolm aastat alates põllumajanduslooma karjast väljaliikumise, hukkumise, kadumise, tapmise päevast ja esitama need järelevalveametnikule tema nõudmisel.

§14. Rakendussätted

(1) Tunnistan kehtetuks põllumajandusministri 29. juuni 2001. a määruse nr 47 ??Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord» (RTL 2001, 87, 1220; 2002, 119, 1726).

(2) Lammast ja kitse, kes on märgistatud ja registreeritud enne 1. oktoobrit 2000. a, ei pea uuesti märgistama ega registreerima.

(3) Enne 1. oktoobrit 2000. a märgistatud veise kõrvamärgi kadumise või loetamatuks muutumise korral väljastab Jõudluskontrolli Keskus 20 päeva jooksul arvates § 3 lõikes 6 nimetatud teate saamisest loomapidajale veise mõlemasse kõrva kinnitatavad sama registrinumbriga kõrvamärgid, millel on Eesti ISO-koodi tähis «EE».

(4) Paragrahvid 11 ja 12 jõustuvad selle veise kohta, kes on kantud registrisse enne 1. jaanuari 2003. a, alates 1. jaanuarist 2004. a, välja arvatud veise väljaveo puhul Euroopa Liidu liikmesriiki või kandidaatriiki.

(5) Enne 1. oktoobrit 2000. a sündinud veise puhul ei ole looma sünnikuupäeva ja ema registrinumbri kandmine veisepassi kohustuslik.

(6) Määrus jõustub 15. septembril 2003. a.

____________
1 (EÜ) 1760/2000/EMÜ (EÜT L 204, 11.08.2000, lk 0001–0010), 92/102/EMÜ (EÜT L 355, 05.12.1992, lk 12)

Põllumajandusministri 5.augusti 2003. a määruse nr 77 “Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse ja veisepassi väljastamise ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord1” lisa 1

  

TAOTLUS PÕLLUMAJANDUSLOOMADE REGISTRILE ANDMETE REGISTRISSE KANDMISE KOHTA

KÕRVAMÄRGI KADUMINE VÕI LOETAMATUKS MUUTUMINE

Põllumajanduslooma liik:

Jrk nr

Põllumajanduslooma registrinumber

Arv

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

           

 

Andmed

Loomapidaja nimi

 

Loomapidaja esindaja nimi ja isiku- või registrikood

 

Vormi täitmise kuupäev

 

Allkiri

 

                                   Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 77

                        “Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade

                        liikide loetelu, nende identifitseerimise ning

                        registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse ja

                        veise passi väljastamise ning põllumajandusloomade

                        arvestuse                        pidamise kord1” lisa 2

 

TAOTLUS PÕLLUMAJANDUSLOOMADE  REGISTRILE ANDMETE REGISTRISSE KANDMISE KOHTA

 

Põllumajanduslooma liikumine

 

Põllumajanduslooma liik: veis □, lammas □, kits □, siga □

 

Sündmus (märkida):

 

liikumine □,     hukkumine □,     esmakordne poegimine, kui järglast ei ole võimalik märgistada □,       Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toimetamine või import ühendusevälisest riigist □,   Eestist Euroopa Liidu liikmesriiki toimetamine või eksport ühendusevälisesse riiki □,    looma kadumine □

 

tapamajja saatmine:

kohapeal tapmine:

 

lihaks □, hädatapmine □,  kontrolltapmine □,

loomataudi leviku tõkestamiseks tapmine □

oma tarbeks lihaks □, hädatapmine □,  kontrolltapmine □,

loomataudi leviku tõkestamiseks tapmine □

 

 

Sündmuse toimumise kuupäev

(pp, kk, aa)

Põllumajanduslooma registrinumber või sigade karjakood

Sigade arv

Ehitise registreerimisnumber/ Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toimetamisel või impordil ühendusevälisest riigist looma päritoluriik/ Eestist Euroopa Liidu liikmesriiki toimetamine või eksport ühendusevälisesse riiki/ sihtriik

 

 

 

 

 

kust välja läks/ päritoluriik

kuhu saabus/ sihtriik

 

1.

|   |   |   |   |0|   |

 

 

 

 

 

2.

|   |   |   |   |0|   |

 

 

 

 

 

3.

|   |   |   |   |0|   |

 

 

 

 

 

4.

|   |   |   |   |0|   |

 

 

 

 

 

5.

|   |   |   |   |0|   |

 

 

 

 

 

 

Loomapidaja andmed

Uue loomapidaja andmed

(põllumajanduslooma liikumise korral)

Nimi

 

 

Isiku- või registrikood

 

 

Loomapidaja esindaja nimi, isiku- või registrikood

 

 

Vormi täitmise kuupäev

 

 

Allkiri

 

 

 

[RTL 2004, 52, 892 – jõust. 01.05.2004]

  

Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 77 “Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse ja veisepassi väljastamise ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord1” lisa 3

 

TAOTLUS Põllumajandusloomade registRile ANDMETE REGISTRISSE KANDMISE KOHTA

PÕLLUMAJANDUSLOOMA MÄRGISTAMINE Veis               Lammas                              Kits                           

Ehitise registreerimisnumber: ________________________

Märgistamise kuupäev

(pp.kk.aa)

Registrinumber

Veise inv nr

Sünnikuupäev

(pp.kk.aa)

Sugu

(E või I)

Tõug

Ema

registrinumber

1tõu tähis

2ristandtõu tähis (X)/ 3tõug või karva värvus

|   |   |   |   |   |   |

 

 

|   |   |   |   |   |   |

 

|   |   |   |

 

 

|   |   |   |   |   |   |

 

 

|   |   |   |   |   |   |

 

|   |   |   |

 

 

|   |   |   |   |   |   |

 

 

|   |   |   |   |   |   |

 

|   |   |   |

 

 

|   |   |   |   |   |   |

 

 

|   |   |   |   |   |   |

 

|   |   |   |

 

 

|   |   |   |   |   |   |

 

 

|   |   |   |   |   |   |

 

|   |   |   |

 

 

|   |   |   |   |   |   |

 

 

|   |   |   |   |   |   |

 

|   |   |   |

 

 

|   |   |   |   |   |   |

 

 

|   |   |   |   |   |   |

 

|   |   |   |

 

 

 

                                                                                                        Andmed

Loomapidaja nimi

 

Loomapidaja isiku- või registrikood

 

Loomapidaja esindaja nimi ja isiku- või registrikood

 

Vormi täitmise kuupäev

 

Allkiri

 

 1 tõupuhta veise tõu tähis valitakse järgnevast loetelust:

1) aberdiin-angus (Aberdeen Angus)               Ab;

2) belgia sinine (Belgian Blue)                       Bb;

3) eesti punane                                           EPK;

4) eesti holstein                                         EHF;

5) eesti maatõug                                        EK;

6) hele tõug (Blonde d’Acquitaine)                Ba;

7) hereford                                               Hf;

8) limusiin (Limousin)                                 Li;

9) piemont (Piedmontese)                            Pi;

10)simmental (Simmental)                           Si;

11) šarolee (Charolais)                                Ch;

12) šoti mägiveis (Highland Cattle)                 Hc.

2 ristandveise puhul märgitakse domineeriva tõu tähise järgi X

3 lamba ja kitse kohta märgitakse tõug või karva värvus.

                        Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 77 “Identifitseerimisele

                        kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning

                        registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse ja veisepassi väljastamise

                        ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord1” lisa 4

 

TAOTLUS PÕLLUMAJANDUSLOOMADE REGISTRILE ANDMETE REGISTRISSE KANDMISE KOHTA

LOOMAPIDAJA ANDMED

A. Füüsilisest isikust loomapidaja

Eesnimi

Perekonnanimi

Isikukood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärinimi (täidab ainult FIE)

Äriregistrikood

B. Juriidilisest isikust loomapidaja

Registrikood

C. Loomapidaja elu- ja asukoht, aadress

Postiindeks / Maakond

Linn/Vald

Küla / alev /alevik/ tänav / maja / korter

D. Sidevahendid

Telefon

Mobiiltelefon

Faks

E-posti aadress

Sea karjakood(id)

 

Minu kasutuses olevate ehitiste arv on

 

 

 

 

Soovin, et minu registrisse kantud äriregistri andmeid uuendatakse jooksvalt äriregistri keskandmebaasi põhjal.

Soovin, et minu E-posti aadressil saadetakse:

    teated minu poolt loomade kohta esitatud andmete registreerimise kohta

    teated loomapidaja andmete muutmise kohta

    teated põllumajandusloomade registri töös tehtud muudatuste kohta

KÄESOLEVAGA KINNITAN, ET MINU POOLT ESITATUD ANDMED ON TÕESED JA ANNAN NÕUSOLEKU ESITATUD ANDMETE, s.h. ISIKUANDMETE, TÖÖTLEMISEKS PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMETIS NENDE REGISTRISSE KANDMISEKS

Taotluse esitamise kuupäev

 

Loomapidaja esindaja nimi

 

Loomapidaja esindaja isiku- või registrikood

 

Allkiri

                        Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 77 “Identifitseerimisele

                        kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning

                        registreerimise viisid ja kord registreerimistunnistuse  ja veisepassi väljastamise

                        ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord1” lisa 5

 

 

  Passi esikülg

 

 

/töötleja logo, nimi/                                                                                                                 Veise registrinumber                                                                                                                                                        /ISO-koodi tähis ja registrinumber/

    Veisepass                                               

Passi väljastamise kuupäev                                                                   Sünnikuupäev                 Tõug                Sugu

Ema registrinumber  /ISO-koodi tähis ja registrinumber/                                                                                      Makstud toetused (täidab töötleja)

 

Loomapidaja nimi, elu- või asukoht ja aadress

Registrikood

Pulli kohta

 

Ehitise registreerimisnumber

1. vanuseklassi härja kohta

 

Allkiri

2. vanuseklassi härja kohta

 

Teostatud veterinaaruuringud

 

 

KUUPÄEV/ TULEMUS

KUUPÄEV/ TULEMUS

KUUPÄEV/ TULEMUS

KUUPÄEV/ TULEMUS

KUUPÄEV/ TULEMUS

KUUPÄEV/ TULEMUS

KUUPÄEV/ TULEMUS

KUUPÄEV/ TULEMUS

KUUPÄEV/ TULEMUS

KUUPÄEV/ TULEMUS

Bruts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tbc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud diagnostilised uuringud

 

Vaktsineerimised

 

Muud veterinaartoimingud

 

 

 

 

 

 

 

Passi tagakülg

 

Veise liikumise registreerimine

 

Veise karja toomise kuupäev

Ehitise registreerimisnumber

Loomapidaja

Allkiri

 

1.

 

 

Registrikood:

Nimi:

Elu- või asukoht ja aadress

 

 

2.

 

 

Registrikood:

Nimi:

Elu- või asukoht ja aadress

 

 

3.

 

 

Registrikood:

Nimi:

Elu- või asukoht ja aadress

 

 

4.

 

 

Registrikood:

Nimi:

Elu- või asukoht ja aadress

 

 

5.

 

 

Registrikood:

Nimi:

Elu- või asukoht ja aadress

 

 

6.

 

 

Registrikood:

Nimi:

Elu- või asukoht ja aadress

 

 

Hukkumise ÿ, kadumise ÿ, hädatapmise ÿ, omatarbeks kohapeal lihaks tapmise ÿ, kontrolltapmise ÿ, loomataudi leviku tõkestamiseks tapmise ÿ, Eestist Euroopa Liidu liikmesriiki või ühendusevälisesse rikki eksportimise ÿ

 

Kuupäev:                                                    Sihtriik:                                                                                                                                Allkiri:

 

Tapmine tapamajas (täidetakse juhul, kui tapamajast ei esitata töötlejale andmeid elektrooniliselt)

 

Tapamaja tunnustamise number:

 

Veise tapmise kuupäev:

Tapmist korraldava isiku nimi ja allkiri

 

 

[RTL 2004, 52, 892 – jõust. 01.05.2004]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json