Teksti suurus:

Avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 34, 486

Avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.03.1998

Avaliku teenistuse seaduses (RT I 1995, 16, 228; 50, 764; 97, 1664; 1996, 15, 265; 45, 850; 1997, 1, 4; 29, 447) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 91 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna «Riigikogu,» sõnadega «Riigikogu juhatuse,»;

2) paragrahvi 93 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõnad «Riigikogu juhatuse määratud»;

3) paragrahvi 93 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4) Riigikantselei juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon -- ministeeriumide asekantslereid, Riigikantselei peadirektorit ja koordinatsioonidirektorit, ametite ja inspektsioonide peadirektoreid ja nende asetäitjaid, maasekretäre, ministeeriumide ja Riigikantselei osakondade direktoreid ja juhatajaid ning muude valitsusasutuste juhte, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest;»;

4) paragrahvi 93 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«5) valitsusasutuse ametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon -- ministeeriumide, Riigikantselei, maavalitsuste, ametite, inspektsioonide ja muude valitsusasutuste ametnikke, keda ei ole loetletud käesoleva lõike punktis 4, kusjuures ministeeriumi konkursi- ja atesteerimiskomisjon atesteerib ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste osakondade juhatajaid ja nende kohalike täidesaatva riigivõimu volitusi omavate asutuste juhte, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest, ning Justiitsministeeriumi konkursi- ja atesteerimiskomisjon atesteerib lisaks ka esimese ja teise astme kohtute ametnikke, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest;»;

5) paragrahvi 93 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktides 1--3 ja 6 nimetatud komisjonide esimehed võivad kõrgematest ametnikest juhtide atesteerimiseks moodustada komisjoni eraldi koosseise.»;

6) paragrahvi 94 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Riigikogu Kantselei ametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjoni esimeheks on kantselei direktor. Käesoleva seaduse § 93 1. lõike punktides 2, 3 ja 6 nimetatud konkursi- ja atesteerimiskomisjonide esimeesteks on vastavalt Vabariigi Presidendi Kantselei direktori, õiguskantsleri ja riigikontrolöri poolt määratud isikud.»;

7) paragrahv 178 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 178. Seniste ametnike atesteerimine

(1) Käesoleva seaduse jõustumise päeval teenistuses olevate ametnike perioodiline atesteerimine korraldatakse ajavahemikul 1998. aasta 1. oktoobrist kuni 2000. aasta 31. detsembrini.

(2) Nende ametnike, keda on käesoleva seaduse alusel juba atesteeritud seoses teenistusse võtmisega avaliku konkursi korras või edutamisega, perioodiline atesteerimine korraldatakse kolme aasta möödumisel atesteerimisest.»

Riigikogu aseesimees Ants KÄÄRMA

/otsingu_soovitused.json