Teksti suurus:

Laevapere liikmete Eestisse lubamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.06.2010
Avaldamismärge:

Laevapere liikmete Eestisse lubamise kord

Vastu võetud 13.08.2002 nr 268
RT I 2002, 72, 436
jõustumine 01.09.2002

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

26.04.2004 nr 126 (RT I 2004, 31, 216) 1.05.2004


Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» § 14 lõike 2 punkti 4 alusel.


1. peatükk
LAEVAPERE LIIKMETE EESTISSE LUBAMINE

§ 1. Laevapere liikme Eestisse lubamine

(1) Laevapere liige lubatakse Eestisse «Välismaalaste seaduses» sätestatud alustel.

(2) Laevapere liige, kes töötab laeval, mis on registreeritud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooniga «Meremeeste riiklike isikut tõendavate dokumentide kohta» (RT II 1996, 38, 142) või Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) «Rahvusvahelise mereliikluse hõlbustamise 1965. aasta konventsiooniga» (RT II 2002, 3, 6) ühinenud riigis, lubatakse laeva Eesti sadamas viibimise ajaks Eestisse rahvusvahelistele nõuetele vastava ja Eesti poolt tunnustatud reisidokumendi alusel.

§ 2. Laevapere liikme transiitreisijana Eestisse lubamine

(1) Laevapere liikme võib transiitreisijana kuni viieks kalendripäevaks lubada Eestisse, kui Eestisse saabumise eesmärgiks on Eesti sadamas asuval laeval laevapere liikmena töötamise alustamine või töötamise lõpetamine või tööle asumine teisele Eesti sadamas asuvale laevale või välislepingus ettenähtud juhtudel siirdumine laevale teises riigis või kodumaale tagasipöördumine.

(2) Laevapere liige lubatakse Eestisse rahvusvahelistele nõuetele vastava ja Eesti poolt tunnustatud reisidokumendi ning viisa alusel. Viisat ei vaja laevapere liige, kelle suhtes kehtib Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioon «Meremeeste riiklike isikut tõendavate dokumentide kohta» või kes on välisriigi, kellega on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või kelle puhul Eesti on ühepoolselt loobunud viisanõudest, kodanik või kellel on muu «Välismaalaste seadusest» tulenev seaduslik alus Eestis viibimiseks.

(3) Lõikes 1 nimetatud laevapere liige, kes ei pea omama viisat, peab tõendama enda või laeva kapten peab tõendama nimetatud isiku ettenägematuid ja tungivaid asjaolusid Eestisse sisenemiseks.

(4) Lõikes 3 nimetatud laevapere liige peab Eestisse saabumisel piirivalveametniku nõudmisel tõendama, et tal on Eestis viibimise ja Eestist lahkumise kulude kandmiseks piisavalt rahalisi vahendeid. Piisavateks rahalisteks vahenditeks iga Eestis viibida lubatud päeva kohta loetakse 0,2-kordne Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäär.

[RT I 2004, 31, 216 – jõust. 1.05.2004]

§ 3. Laevapere haige või vigastatud liikme Eestisse lubamine

(1) Laeva kapten teavitab piirivalvet laevapere haige või vigastatud liikme Eesti meditsiiniasutusse paigutamise või temale esmaabi andmise vajadusest, kirjeldades üksikasjalikult selle isiku seisundit.

(2) Laevapere haige või vigastatud liige lubatakse Eestisse §-s 2 sätestatud alustel, arvestades käesolevas paragrahvis toodud erisusi.

(3) Laevapere liikme, kelle terviseseisund nõuab viivitamatut esmaabi andmist, piirikontroll teostatakse pärast esmaabi andmist. Kui laevapere haige või vigastatud liige ei ole ise võimeline nõutud dokumente esitama, esitab need tema eest laeva kapten või laevaagent.

(4) Laevapere haige või vigastatud liige peab omama kehtivat kindlustuslepingut, mis tagab tema haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise, selle puudumisel aga laeva kapteni poolt väljastatud garantiikirja, mis tagab tema ravikulude tasumise ja kodumaale või tagasi laevale transportimise kulude kandmise.

[RT I 2004, 31, 216 – jõust. 1.05.2004]

§ 4. Piirikontroll

(1) Laevapere liikme piirikontroll toimub piiripunktis, laeval või laevatrapi juures. Laevapere liige lubatakse Eestisse, kui laeva saabumisega seotud formaalsused on täidetud.

(2) Laevapere haige või vigastatud liikme piirikontroll võib toimuda transpordivahendis, millega teda transporditakse Eestisse, või meditsiiniasutuses pärast esmaabi andmist.


2. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 5. Määruse kohaldamise erisused

Määrust ei kohaldata sõjalaevade ja väikelaevade ning laevapere liikme, kes on Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik, suhtes.
[RT I 2004, 31, 216 – jõust. 1.05.2004]

§ 6. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 

/otsingu_soovitused.json